Acu­za­ți­ile care i se aduc lui Vic­tor Ponta sunt cât se poate de clare și de sim­plu de în­țe­les, n‑ar tre­bui să com­porte nici un fel de dez­ba­teri asu­pra in­ter­pre­tă­rii lor. Cu toate as­tea, de la mo­men­tul pu­ne­rii sub acu­zare și până acum, toată lu­mea nu con­te­nește să dis­cute des­pre cu to­tul alt­ceva de­cât esența aces­tui caz. Așa cum ne‑a obiș­nuit, Ponta e ne­în­tre­cut în a în­vă­lui re­a­li­tă­țile într‑o țe­să­tură com­pli­cată de ge­ne­ra­li­zări, omi­siuni, in­si­nu­ări și con­fu­zii, toate me­nite să cre­eze o di­ver­siune me­di­a­tică pe care s‑o poată ex­ploata în fo­lo­sul său.

A vor­bit ime­diat după vi­zita sa la DNA des­pre si­mul­ta­ne­i­ta­tea aces­tei pu­neri sub acu­zare și de­pu­ne­rea mo­țiu­nii de cen­zură îm­po­triva gu­ver­nu­lui în par­la­ment, spu­nând că e o stra­nie co­in­ci­dență a pro­du­ce­rii ce­lor două eve­ni­mente. Su­ges­tia e evi­dentă: DNA lu­crează în fa­voa­rea opo­zi­ției. Fi­rește, nu poate de­mon­stra așa ceva. Este o su­po­zi­ție pro­prie, cu un oa­re­care par­fum de cre­di­bi­li­tate, mai ales în rân­du­rile ce­lor care sunt con­vinși că tot ce ni se în­tâm­plă zi de zi este re­zul­ta­tul unor con­spi­ra­ții oculte și ne­a­pă­rat mondi­ale. Acu­za­ți­ile aduse lui Ponta nu sunt zvo­nuri sau in­ter­pre­tări, ci au fost for­mu­late ofi­cial, ne­gru pe alb. Fap­tul că are ca­li­ta­tea de în­vi­nuit este cert, fap­tul că în­vi­nu­i­rea a fost in­ten­țio­nat fă­cută într-un mo­ment po­li­tic de­li­cat este dis­cu­ta­bil. Să pre­su­pu­nem că am­bele se do­ve­desc ade­vă­rate: ar fi jus­ti­fi­cate in­frac­țiu­nile lui Ponta, ar tre­bui ui­tate, am­nis­ti­ate? De­si­gur, nu. Ar în­semna că elu­dăm jus­ti­ția. Așa­dar sunt două su­biecte se­pa­rate, fi­e­care cu pro­pria sa in­ves­ti­ga­ție. Ponta știe asta, dar în­cearcă să dis­tragă aten­ția de pe ca­pe­tele de acu­zare că­tre te­o­ri­ile conspiraționiste.

Altă teh­nică: se apără pu­bli­când pe Fa­ce­book do­cu­mente emise de com­ple­xul ener­ge­tic Tur­ceni prin care se afirmă că el nu a pres­tat nici un fel de ser­vi­cii că­tre această in­sti­tu­ție, răs­tăl­mă­cind re­a­li­tă­țile pen­tru a crea con­fu­zie. Do­sa­rul Șova a în­ce­put într-ade­văr de la re­la­ți­ile con­trac­tu­ale ale fir­mei de avo­ca­tură a aces­tuia cu com­ple­xul ener­ge­tic Tur­ceni, dar acu­za­ți­ile aduse lui Ponta nu au nici o le­gă­tură cu această speță. Lui i se im­pută fap­tul că a avut o re­la­ție con­trac­tu­ală fra­u­du­loasă cu firma lui Șova, res­pec­tiv a pri­mit bani fără să pres­teze ser­vi­cii și a în­cer­cat să as­cundă asta în­toc­mind do­cu­mente false care ates­tau că a mun­cit pen­tru ba­nii pri­miți — pu­țin im­portă unde ar fi fost pres­tate pre­tin­sele ser­vi­cii. În egală mă­sură, dacă do­cu­men­tele se do­ve­desc false, în­seamnă că Șova a di­mi­nuat pro­fi­tul fir­mei sale prin chel­tu­ieli fic­tive (ono­ra­riul lui Ponta), ceea ce e eva­ziune fis­cală, la care Ponta a fost ast­fel com­plice. Ce au a face toate as­tea cu Tur­ceni? Ni­mic. Poate doar fap­tul că, a nai­bii co­in­ci­dență, Șova fă­cea con­tracte bă­noase fix în fi­e­ful lui Ponta, la Gorj.

Afir­ma­ția lui Iohan­nis, că nu este po­si­bil ca pri­mul mi­nis­tru să fie o per­soană acu­zată de fapte pe­nale, este va­lidă po­li­tic și im­po­si­bil de ne­gat. Nu poți să pre­tinzi că o ast­fel de si­tu­a­ție este o nor­ma­li­tate. Ce face Ponta? Con­tra­a­tacă, ge­ne­ra­li­zând acu­zele ca să de­mon­streze că nu doar el e în si­tu­a­ția asta. Ata­na­siu a sem­nat nu știu ce do­cu­mente pen­tru Șova și Gor­ghiu, Pre­doiu e cer­ce­tat în do­sa­rul “Gala Bute”. Sub­til, ada­ugă că Iohan­nis era în stare de ju­de­cată pe când can­dida la pre­șe­din­ție. Deci toți sun­tem mân­jiți, toți sun­tem în ra­hat, de ce aș fi eu ăla ono­ra­bil când nici voi nu sun­teți? Să‑l lă­săm pe Iohan­nis de­o­parte pen­tru mo­ment. Nici unul din­tre cei­lalți men­țio­nați nu ocupă o func­ție de re­pre­zen­tare a sta­tu­lui ro­mân — Ponta face o ge­ne­ra­li­zare sub­tilă, lă­sând să se în­țe­leagă că a fi în­vi­nuit și om po­li­tic e ceva ce e de do­me­niul fi­res­cu­lui în Ro­mâ­nia, așa­dar nici el nu ar tre­bui să fie con­si­de­rat într‑o si­tu­a­ție spe­cială. Ceea ce Iohan­nis a spus — foarte clar, de alt­fel — e că nu poți fi prim-mi­nis­tru și în­vi­nuit de fapte pe­nale. Ca­li­ta­tea de prim-mi­nis­tru e cea in­com­pa­ti­bilă cu con­di­ția de acu­zat într-un pro­ces pe­nal exact pen­tru că ai ca­li­ta­tea ofi­ci­ală de re­pre­zen­tant al sta­tu­lui ro­mân. Un par­la­men­tar obiș­nuit se re­pre­zintă pe sine și pe cei care l‑au ales, dar nu pe în­treg sta­tul român.

Să re­ve­nim la Iohan­nis. Ponta spune că acesta avea un pro­ces pe rol în mo­men­tul în care can­dida — era deci în­vi­nuit. Afir­ma­ția e co­rectă, însă doar par­țial. Do­sa­rul lui Iohan­nis nu era de na­tură pe­nală, ci de con­ten­cios ad­mi­nis­tra­tiv. Însă ceea ce e și mai im­por­tant, Ponta uită însă să men­țio­neze un as­pect foarte im­por­tant: această ca­li­tate era anun­țată pu­blic și asu­mată. Ba, mai mult, o primă sen­tință îi fu­sese fa­vo­ra­bilă. Atunci când ro­mâ­nii l‑au ales pre­șe­dinte au știut ce acu­za­ții i se aduc și au mi­zat pe ne­vi­no­vă­ția sa, creditându‑l cu în­cre­de­rea că va avea ar­gu­men­tele ne­ce­sare pen­tru a câștiga în in­stanță. Ceea ce s‑a și în­tâm­plat. În ca­zul lui Ponta in­frac­țiu­nile nu ne erau cu­nos­cute la mo­men­tul ale­ge­ri­lor par­la­men­tare — ni­meni nu poate ști cum ar fi vo­tat ale­gă­to­rii dacă ar fi știut că fa­vo­ri­tul lor a fă­cut nis­cai fal­suri în do­cu­mente. Poate n‑ar fi ajuns de­pu­tat. Poate nu ar fi fost no­mi­na­li­zat ca prim-ministru.

Me­reu am afir­mat că nu-mi place Ponta, exact din ca­uza aces­tei con­ti­nue im­pos­turi pe care o prac­tică, pre­tin­zându-se ceea ce nu este și fal­si­fi­când ade­vă­rul pen­tru a‑și de­ghiza iden­ti­ta­tea re­ală. Am acum un ar­gu­ment în plus să spun că am avut drep­tate: un om care pro­ce­dează așa la fi­e­care pas, în fi­e­care as­pect al vie­ții sale, nu poate fi de­cât un re­but so­cial și moral.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.