N‑oi fi eu spe­cia­list în drept pe­nal, dar o țâră de lo­gică cred că am. Și, ci­tind ce spune dom­nul Ponta, eu pri­cep cu lo­gica mea că el re­cu­noaște fal­sul în acte, pro­ba­bil in­vo­lun­tar. Să ne rea­min­tim îm­pre­ună ce a de­cla­rat el după ce a fost acu­zat de DNA.

S‑a spus la presă şi pen­tru cei care pot fi uşor ma­ni­pu­laţi că am co­mis 17 fapte de fals. Toţi cei care sun­tem ju­ri­şti, ştim că dacă tragi 17 gloanţe într-un om nu ai co­mis 17 crime. Sunt 17 fac­turi emise de con­ta­bi­li­tate, în­scrise în con­ta­bi­li­tate, care s‑au plătit prin bancă, şi la toate con­troa­lele fă­cute de ANAF şi alte in­sti­tu­ţii a re­zul­tat că s‑a pro­ce­dat per­fect le­gal. Deci nu există acte false. Toţi avo­ca­ţii din Ro­mâ­nia emit ase­me­nea fac­turi pen­tru con­trac­tele pe care le au. Eu am pro­ce­dat în con­for­mi­tate cu le­gea avo­ca­tu­rii. De alt­fel, în or­do­nanţa care mi‑a fost adusă la cu­noş­tinţă şi pro­cu­ro­rul spune că şi dacă ar fi fost false aceste acte, s‑ar fi pre­scris în 2013. Dar nu sunt false, deci nu am ne­voie de prescripţie.

Și acum să ra­țio­năm nițel ca un avo­cat. Dacă faci 17 do­cu­mente false de‑a lun­gul a 17 luni, câte unul pe lună, se cheamă că de 17 ori ai în­căl­cat le­gea. Ter­me­nul ju­ri­dic este “în formă con­ti­nu­ată”. Dar Ponta spune că n‑a fost ni­mic de acest gen, iar com­pa­ra­ția fo­lo­sită e foarte su­ges­tivă: dacă tragi 17 gloanțe într-un om ai co­mis o sin­gură crimă. Co­rect, cu con­di­ția să le tragi pe toate o dată.

Ceea ce în­cearcă să ne spună e că el n‑avea cum să facă 17 in­frac­țiuni, pen­tru că pe cele 17 do­cu­mente le‑a creat pe toate o dată. Dar, pa­ra­do­xal, dacă le‑a creat pe toate o dată, în­seamnă că le‑a fal­si­fi­cat. Dacă asta nu e o re­cu­noaș­tere a fal­su­lui în acte, în­seamnă că eu nu mai în­țe­leg nimic.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Aurel Punga

    O fi având el aceste tare pe­nale — care exis­tau si când a ve­nit la con­du­ce­rea Gu­ver­nu­lui — dar ca­uza arun­că­rii lui peste bord nu sunt aces­tea , ci fap­tul ca a re­fu­zat dan­sul pe ma­ne­lele FMI, BM …


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.