E deja lim­pede că par­la­men­tul îl va scăpa pe Ponta, cel pu­țin deo­cam­dată, de ur­mă­ri­rea pe­nală, iar el va con­ti­nua să de­fi­leze pu­blic pe sub na­sul nos­tru, rân­jind sa­tis­fă­cut că a elu­dat jus­ti­ția. Dar, din­colo de mi­ze­ria sa mo­rală, pen­tru mine de­mon­strată deja din­colo de orice du­biu, se pune în­tre­ba­rea care ar fi me­toda prin care acest ins speră să rămână la pu­tere după ce a fost pus sub acu­zare pen­tru fapte pe­nale. El știe foarte bine că în fața ce­lor­lalte state ale Uniu­nii Eu­ro­pene și a SUA nu va avea nici­o­dată ar­gu­mente su­fi­cient de so­lide pen­tru a îi de­ter­mina să cre­adă ba­li­ver­nele re­fe­ri­toare la ne­vi­no­vă­ția sa ‑ răs­pun­sul aces­tor state va fi sim­plu și clar: dacă ești ne­vi­no­vat, du‑te în in­stanță și dovedește‑o. La fel de bine știe că re­la­ția sa cu opo­zi­ția se acu­ti­zează din­colo de nive­lul de ad­ver­sari po­li­tici ‑ deja PNL a anun­țat bo­ico­ta­rea ori­că­ror eve­ni­mente la care par­ti­cipă pre­mi­e­rul. Nici re­la­ția cu pre­șe­din­tele Iohan­nis nu va pu­tea fi în ace­iași ter­meni de până acum. Ceva s‑a schim­bat ire­ver­si­bil o dată cu acu­za­rea sa și acest ceva nu va dis­pare de­cât într‑un sin­gur mod: printr‑o ho­tă­râre ju­de­că­to­rească din care să re­zulte că e ne­vi­no­vat. Cum se ima­gi­nează deci Ponta exer­ci­tând pu­te­rea exe­cu­tivă de șef al gu­ver­nu­lui când toți cei­lalți ac­tori po­li­tici în afara par­ti­du­lui său îi vor con­testa legitimitatea?

Sim­plu. Re­por­nind răz­bo­iul româno‑român. Cul­mile po­pu­la­ri­tă­ții sale au fost atinse atunci când în­treaga Ro­mâ­nie era îm­păr­țită în bă­siști și anti‑băsiști. Proiectându‑se ca li­der al lup­tei îm­po­triva bă­sis­mu­lui, cel care adu­sese scă­de­rea sa­la­ri­i­lor și a pen­si­i­lor, Ponta a câști­gat de par­tea sa o parte a elec­to­ra­tu­lui, în­de­a­juns în­cât să pară că va câștiga de­ta­șat ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale. Că nu s‑a în­tâm­plat așa e altă po­veste, am po­ves­tit atunci care au fost ca­u­zele. Însă acum gă­sește de cu­vi­ință să re­por­nească acest răz­boi de se­ce­siune, oferindu‑se pe sine drept obiect al dis­pu­tei. Nu vom mai avea bă­siști și anti‑băsiști, ci pon­tiști și anti‑pontiști.

To­tuși lu­cru­rile nu sunt chiar așa de sim­ple. În Ro­mâ­nia e mult mai ușor să aduni oa­me­nii îm­po­triva a ceva sau ci­neva și mult mai greu să‑i aduni pen­tru ceva sau ci­neva. Doar ce­rând pen­tru sine so­li­da­ri­ta­tea po­pu­lară, Ponta riscă să nu mo­bi­li­zeze su­fi­cienți oa­meni de par­tea sa. De aceea are ne­voie și de niște fi­guri dis­tincte îm­po­triva că­rora să în­drepte mâ­nia po­pu­lară, acest mi­nu­nat ve­hi­cul al ma­ni­pu­lă­rii, căci ni­mic nu‑i scoate pe ro­mâni în stradă mai bine de­cât ura. Doar că nu prea se ivesc pre­texte con­ve­na­bile. Așa că for­țează, însă co­mite câ­teva erori. Iată ce declară:

Vreau să vă rog să fa­cem un apel foarte ho­tă­rât la res­pon­sa­bi­li­tate că­tre cei din PNL‑PDL. Cred că într‑o de­mo­cra­ție lu­cru­rile nu se tran­șează în stradă, prin forță. Și nu vreau sa fim puși în această si­tu­a­ție. Am în­țe­les că ei aduc 1.000 de oa­meni, noi pu­tem aduce 10.000. Dacă ei pot să aducă 10.000, noi pu­tem aduce 100.000, dar cred că este cea mai mare gre­șe­ală pe care poate să o facă Ro­ma­nia în acest moment.

Fac un apel la ul­ti­mul dram de minte pe care sper că îl mai au dl Blaga și dna Gor­ghiu, să în­țe­leagă că nu poți să dai foc unei țări și că ne vom adresa pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral al Ro­mâ­niei cu se­si­zare pe­nală pen­tru să­vâr­și­rea in­frac­țiu­nii pre­vă­zute de art. 397 alin. (2) din Co­dul pe­nal. Și pro­cu­ro­rul ge­ne­ral, con­form pro­ce­du­rii, ca și la mine, îi de­clară sus­pecți și ii cer­ce­tează. Și ve­dem atunci dacă le mai place să facă po­li­tică din jus­ti­ție. Pu­tem să fa­cem acest lu­cru, sper să nu fie cazul.

Eroa­rea 1: Tra­tează fap­tul că opo­zi­ția vrea să facă un mi­ting po­li­tic ca o in­frac­țiune și o în­ca­drează cu ar­ti­col și ali­niat în Co­dul Pe­nal. În Ro­mâ­nia nu este in­ter­zisă or­ga­ni­za­rea unui mi­ting îm­po­triva gu­ver­nu­lui. N‑ar fi pri­mul, nici ul­ti­mul or­ga­ni­zat. Deci afir­ma­ția e falsă, în­ca­dra­rea e o aiu­re­ală. Și mai grav e că mi­nis­trul jus­ti­ției a fă­cut și el ace­eași afirmație.

Eroa­rea 2: Con­si­deră că e ile­gal ca opo­zi­ția să aducă 1.000 de oa­meni pen­tru un mi­ting, dar i se pare per­fect le­gal să anunțe că va re­ac­ționa printr‑o con­tra­ma­ni­fes­ta­ție de 10 ori mai mare. Dacă opo­zi­ția scoate oa­meni în stradă, e faptă pe­nală. Dacă o face PSD, e ok.

Eroa­rea 3: Ame­nință că se va adresa pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral (nu­mit la pro­pu­ne­rea lui) cu se­si­zare pe­nală con­tra li­de­ri­lor opo­zi­ției și acesta îi de­clară sus­pecți și îi cer­ce­tează. Deci nu există nici o în­do­ială în min­tea sa că pro­cu­ra­tura ar pu­tea să spună că se­si­za­rea e ne­fon­dată ‑ dacă el îi re­clamă, e si­gur că vor fi um­flați. E un fel de a spune că îi dă pe mâna oa­me­ni­lor lui care știu ce au de fă­cut: jus­ti­ția mea con­tra jus­ti­ției voastre.

Eroa­rea 4: Trans­feră res­pon­sa­bi­li­ta­tea fap­te­lor sale că­tre cei­lalți. Spune că dacă el ar aduce con­tra­ma­ni­fes­tanți ar fi “cea mai mare gre­șe­ală pe care poate să o facă Ro­ma­nia în acest mo­ment”. Deci nu el face gre­șe­ala, ci România.

Eroa­rea 5: Se re­feră la PNL cu nu­mele de PNL-PDL. PDL nu mai există din punct de ve­dere po­li­tic și Ponta știe bine asta. Dar uti­li­za­rea aces­tei abre­vi­eri are me­ni­rea să ațâțe an­ti­bă­siș­tii: nu ui­tați că în PNL sunt ăia ai lui Băsescu.

Dar peste toate aceste erori, se vă­dește foarte lim­pede ceea ce spu­neam mai sus: Ponta vrea să re­por­nească răz­bo­iul româno‑român. So­lu­ția lui nu este aceea a jus­ti­ției, nici a di­plo­ma­ției po­li­tice, a com­pro­mi­su­lui sau a ne­go­ci­e­rii, ci mă­ciuca stri­vi­toare a po­po­ru­lui pe­se­dist, care poate fi adus la co­mandă ca să ani­hi­leze pe cei ce i s‑ar pu­tea îm­po­trivi. Acum 25 de ani pre­de­ce­so­rul său, Ion Ili­escu, a pus ba­zele aces­tui răz­boi, chemând mi­ne­rii în Bu­cu­rești. Să nu ne mire deci că as­tea îi sunt me­to­dele. A avut de la cine învăța.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.