De la renaștere la șaorma

Noul jur­na­lism prac­ti­cat în Româ­nia e cu ade­vă­rat ino­va­tor. Nu poți să nu cazi pe gân­duri după ce ai medi­tat puțin la meca­nis­mele sale sofis­ti­cate prin care ne‐a îmbro­bo­dit pe toți de mai bine de 25 de ani. Nu s‐a întâm­plat nimic peste noapte, toate trans­for­mă­rile pre­sei româ­nești s‐au petre­cut pe nesim­țite, cu aerul că e cea mai firească evo­lu­ție a sa, iar rezul­ta­tul aces­tor schim­bări abia acum ne este pe deplin înfă­ți­șat într‐un tablou des­tul de sum­bru în care per­so­na­jele prin­ci­pale sunt super­fi­ci­a­li­ta­tea și mani­pu­la­rea. Cum am ajuns aici? Hai să reme­mo­răm.

Va să zică la înce­pu­tu­rile sale, presa zicea că un jur­na­list meri­to­riu este acela care are surse de încre­dere și că nu publică nici o infor­ma­ție care nu e veri­fi­cată din trei ase­me­nea surse. Era vre­mea renaș­te­rii pre­sei, a jur­na­lis­mu­lui cu din­a­dins demo­cra­tic. Se făcea chiar caz atunci când vreun gră­bit se arunca să facă cu ușu­rință afir­ma­ții ce mai apoi nu se pro­bau. Zia­rele erau tipă­rite pe hâr­tie, aveau oră pre­cisă de mers la tipar și sufi­cient timp pen­tru a inves­tiga cât de cât veri­di­ci­ta­tea infor­ma­ți­i­lor. Dacă citeai un ziar serios, după ce eli­mi­nai inter­pre­tă­rile fap­te­lor, exis­tau mari șanse să ai infor­ma­ții corecte.

Pe urmă a înce­put să fie mai puțin impor­tant dacă infor­ma­ți­ile erau sau nu ade­vă­rate – înce­pea etapa pre­sei mili­tante. Cazu­rile de dez­in­for­mare au înce­put să se înde­sească, ade­sea pro­vo­cate volun­tar de unii care doreau să cre­eze con­fu­zie. Jur­na­liș­tii s‐au ames­te­cat cu dile­tanți, cărora nu le era atât de jenă să mintă și să fabu­leze cu neru­și­nare, iar pro­pri­e­ta­rii de ziare îi apre­ciau mai mult pe aceia care erau dis­puși să răs­tăl­mă­cească la comandă fap­tele. Trep­tat n‐a mai fost treaba jur­na­lis­tu­lui să aibă trei surse de infor­ma­ție, ci a citi­to­ru­lui. Ca să afli ceva cât de cât cre­di­bil tre­buia să citești trei ziare și să încerci să recom­pui ade­vă­rul din țesă­tura com­pli­cată de min­ciuni și inter­pre­tări a pre­sei.

A treia etapă a fost cea a pre­sei cu de toate. Hâr­tia a fost aban­do­nată, toată lumea s‐a mutat în online. Ca să existe, zia­rul tre­buie să facă tra­fic. Ca să facă tra­fic, zia­rul tre­buie să scrie des­pre ori­cine și orice, chiar dacă un arti­col con­tra­zi­cea un alt arti­col din ace­eași zi. Nu mai e timp să veri­fici nimic pen­tru că alt site dă infor­ma­ția și ia tot tra­fi­cul. Auto­rii nici măcar nu mai tre­buie să fie zia­riști atâta timp cât sunt sufi­cient de popu­lari sau de con­tro­ver­sați încât să pro­ducă multe vizu­a­li­zări de pagini. E impo­si­bil să mai afli ceva cât de cât cre­di­bil, indi­fe­rent câte ziare ai lec­tura. Ca citi­tor nu‐ți rămâne decât să citești acele lucruri care îți con­firmă pro­pri­ile opi­nii, iar pen­tru asta aproape orice ziar este potri­vit, pen­tru că toate sunt ca o șaorma‐cu‐de‐toate.

De la renaș­te­rea pre­sei demo­cra­tice până la zia­rul tip șaorma nu au tre­cut decât 25 de ani. Mă întreb care va fi urmă­toa­rea etapă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu