Unul din lu­cru­rile care n‑au in­trat în obiș­nu­ința ro­mâ­ni­lor, deși ar fi tre­buit, este să dis­tingă cu cla­ri­tate pros­tia evi­dentă. Nu vor­besc aici de pros­tia aca­de­mică, nici de cea in­te­lec­tu­ală, am­bele re­zul­tate ale unor se­mi­docte con­fu­zii, in­com­plete cu­noș­tințe sau in­con­sis­tente lec­turi, ci de pros­tia sim­plă, să­nă­toasă, ve­nită din pu­ți­nă­ta­tea min­ții. Și mai ales pros­tia in­sta­lată în funcții.

Știu, nu e co­rect din punct de ve­dere so­cial să‑i spui un prost că e prost. Și sunt de acord că, atât timp cât pros­tul se li­mi­tează la a‑și trăi viața per­so­nală, ar tre­bui să be­ne­fi­cieze de dis­creta noas­tră com­pa­siune. Însă există proști, și nu pu­țini, care nu se mul­țu­mesc cu atât ‑ se vor în frun­tea noas­tră pen­tru că, în pros­tia lor, au sen­ti­men­tul că asta le e me­ni­rea, că au ceva de spus.

Este, de pildă, ca­zul doam­nei Gra­pini. Domnia sa e un exem­plu clar de om prost, din toate punc­tele de ve­dere: nu știe să vor­bească, nu știe să scrie (vezi și pa­gina sa de Fa­ce­book, plină de gre­șeli gra­ma­ti­cale ele­men­tare), are niște tră­iri emo­țio­nale spe­ci­fice unei ado­les­cente aflate la pu­ber­tate (ul­tima is­pravă e o poză în­tre maci, pe șan­țul unei șo­sele), cu efu­ziuni sen­ti­men­tale ri­di­cole, ci­tate tip Pop­tă­maș și un pa­tri­o­tism nătâng.

Sunt în­cre­din­țat că dum­neaei nici nu‑și con­ști­en­ti­zează să­ră­cia min­tală. Di­nă­un­trul pro­pri­i­lor li­mite e prea com­pli­cat să se com­pare cu niște stan­darde mi­ni­male de in­te­li­gență. Scu­zele pen­tru ero­rile sale con­sis­tente și re­pe­tate sunt în­tot­dea­una con­junc­tu­rale: mă gră­beam, nu aveam timp, eram în fugă etc. Sunt gata să pa­riez că doamna Gra­pini n‑ar face față unui test de or­to­gra­fie și nici unui test de in­te­li­gență ‑ le‑ar pica pe am­bele în mod lamentabil.

Evi­dent, dacă ar fi stat în banca ei, dacă și‑ar fi vă­zut de viața per­so­nală, ni­meni n‑ar fi avut drep­tul să o jig­nească numind‑o proastă ‑ ar fi be­ne­fi­ciat de toată cle­mența so­ci­ală pe care sun­tem obli­gați de po­li­tețe s‑o acor­dăm ce­lor mai pu­țin dă­ru­iți de na­tură. Însă doamna Gra­pini se vrea a fi un mo­del. Pro­ță­pită prin in­ter­me­diul com­bi­na­ției PSD‑PC di­rect în par­la­men­tul eu­ro­pean, pros­tia doam­nei Gra­pini nu mai poate fi su­biec­tul unei com­pa­siuni ama­bile, pen­tru că dum­neaei se pre­tinde re­pre­zen­tan­tul nos­tru al tu­tu­ror în fața Eu­ro­pei. Or, în ma­te­rie de re­pre­zen­tare, avem tot drep­tul să ne pro­nun­țăm cu voce tare. Să‑i spu­nem, deci, pros­tiei pe nume: Ma­ria Grapini.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.