Lu­mea e de­parte de a fi per­fectă și, fie că ne place sau nu, tre­buie să ad­mi­tem că în­tot­dea­una se vor în­tâm­pla lu­cruri rele. Cri­mele nu s‑au oprit nici­o­dată, în nici un fel de tip de so­ci­e­tate — nici mă­car sta­tul po­li­ție­nesc co­mu­nist nu a pu­tut să le îm­pie­dice — nu vor­besc, fi­rește, des­pre cri­mele pe care chiar acest tip de stat le‑a co­mis. Nici fur­tu­rile, nici vi­o­len­țele de altă na­tură nu au fost vreo­dată era­di­cate. Se pare că există ceva în na­tura umană care po­ten­țează răul în­drep­tat îm­po­triva celorlalți.

Și de fi­e­care dată când ju­de­căm fap­tele re­pro­ba­bile co­mise de un oa­re­care, fie că sun­tem con­ști­enți sau nu, pu­nem to­tul într-un con­text. Cum s‑a în­tâm­plat răul? Ce a de­clan­șat pro­du­ce­rea sa? Vrem să în­țe­le­gem în­treg ta­bloul, toate cir­cum­stan­țele agra­vante sau ate­nu­ante, pen­tru că gra­vi­ta­tea ră­u­lui crește sau scade în func­ție de ele. A fost pre­me­di­tare din par­tea ră­u­fă­că­to­ru­lui? A fost ceva spon­tan, de­ter­mi­nat de o con­junc­tură specială?

Vi­o­lu­rile se în­tâm­plă din di­verse ca­uze. Cea prin­ci­pală este în­tot­dea­una lipsa de edu­ca­ție și de mo­ra­li­tate a vi­o­la­to­ru­lui. Dar ei i se ada­ugă ade­sea și alte mo­tive, con­tex­tu­ale. Nici unul nu poate jus­ti­fica vi­o­lul, însă poate ex­plica cir­cum­stan­țele în care s‑a în­tâm­plat. Frus­tră­rile ca­u­zate de in­suc­ce­sul de a avea un par­te­ner se­xual, be­ția, tul­bu­ră­rile psi­hice tem­po­rare sunt toate cir­cum­stanțe în care se poate pe­trece vi­o­lul. Din­colo de in­dis­cu­ta­bila pe­deapsă te poți to­tuși gândi că ne­no­ro­ci­tul care l‑a co­mis poate ar fi evi­tat si­tu­a­ția în care a ajuns dacă nu s‑ar fi îm­bă­tat, dacă și-ar fi gă­sit pe ci­neva cu care să con­vie­țu­iască se­xual. Un dram de com­pă­ti­mire se ada­ugă pe­dep­sei im­pla­ca­bile. Așa se cu­vine să ra­țio­năm și în ca­zul vi­o­lu­lui de la Va­slui, ori­cât de re­pro­ba­bile ni s‑ar pă­rea faptele.

Erau cei șapte ti­neri frus­trați că n‑au o iu­bită cu care să-și con­sume tră­i­rile car­nale efer­ves­cente ale ti­ne­re­ții? Greu de sus­ți­nut. Vor­bim de niște ti­neri în jur de 18–20 de ani care, mă­car unii din­tre ei, au ma­șini per­so­nale într-un ju­deț unde să­ră­cia este no­to­rie. Mi‑e greu să-mi ima­gi­nez că avan­su­rile lor erau res­pinse într‑o lume în care sta­rea ma­te­rială e prin­tre cele mai im­por­tante cri­te­rii de eli­gi­bi­li­tate socială.

Erau beți? Nici vorbă. Erau ex­ci­tați într‑o ase­me­nea mă­sură în­cât ai pu­tea pune vi­o­lul pe seama pier­de­rii con­tro­lu­lui pro­priu? Atunci cum se ex­plică că și-au exer­sat pe în­de­lete fan­te­zi­ile se­xu­ale și nu doar o dată, cum de lip­sește pripa ne­răb­dă­toare a “ne­bu­niei” tem­po­rare pe care ex­ce­sul de hor­moni ar putea‑o ca­uza? Nu există ex­pli­ca­ții logice.

Ori­cine are un dram de prac­tică se­xu­ală în­țe­lege că o par­tidă de sex — fie ea și con­sim­țită — la care par­ti­cipă șapte băr­bați și o sin­gură fe­meie nu are cum să fie o ex­pe­riență me­mo­ra­bilă în sen­sul bun al cu­vân­tu­lui. Din ra­țiuni es­te­tice și mo­rale n‑am să in­tru în de­ta­lii le­gate de igiena fap­te­lor, dar e ușor de ima­gi­nat cum ar arăta o ast­fel de scenă în mij­lo­cul unui câmp de no­iem­brie. E greu deci să ad­mit ca va­la­bilă te­o­ria ce­lor șapte, cum că fata ar fi con­sim­țit să facă sex cu ei — pro­ba­bil că, dacă prin ab­surd ar fi fost așa, ea și-ar fi ales mă­car alt de­cor și alte “fa­ci­li­tăți logistice”.

Ti­ne­rii din Va­slui s‑au pri­vit re­ci­proc în timp ce vi­o­lul se con­suma. E lesne de so­co­tit că, șapte fi­ind, fi­e­că­ruia din­tre ei i‑a re­ve­nit mai mult timp pen­tru pri­vit de­cât pen­tru făp­tuit — au avut deci în­de­a­juns timp și mo­tive ca să în­țe­leagă răul pe care îl să­vâr­șeau. Nu erau beți, nici su­res­ci­tați se­xual, nici vic­time ale vre­u­nei mar­gi­na­li­zări so­ci­ale. Au plă­nuit to­tul și și-au pus pla­nul în apli­care. Apoi au aș­tep­tat să le vină rân­dul și în tim­pul ăsta au pri­vit spec­ta­co­lul dizgra­țios al ce­lui ce își sa­tis­fă­cea poftele. Când le­șina, “aju­tau” fata tur­nând al­cool peste ea și spunându‑i să nu se mai pre­facă. Nu li s‑a pă­rut ni­mic sca­bros în ceea ce fă­ceau, nici mă­car nei­gie­nic. Do­rința de sex nu le‑a fost știr­bită de ta­bloul tot mai gro­tesc la care asis­tau. In­di­fe­rența față de ceea ce se în­tâm­pla sub ochii lor i‑a des­ca­li­fi­cat din con­di­ția de oa­meni — în orele ace­lea erau doar niște ani­male. Nu poți să te pre­tinzi demn de li­ber­tate când poți privi cu ne­pă­sare și pen­tru atât de mult timp o ast­fel de scenă.

Cam așa aș fi gân­dit dacă eram ju­de­că­tor al ca­zu­lui. Dar nu sunt. Și de aia nu pri­cep cum de oa­me­nii ăș­tia nu sunt închiși.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Florentina Albu

  me­rita cas­trati chi­mic si tor­tu­rati aceste bes­tii cu chip de oa­meni !.…ru­sine pa­rin­ti­lor ca au pu­tut creste ast­fel de cre­a­turi ! horor

 2. Daniela Breazu

  sa fie pe­dep­siti ! sunt jo­s­nici ! ..imi fac rau !.….

 3. Mioara Moldovan Oprean

  niste otrepe or­di­nare, fa­tati si cres­cuti de niste curve ( imi cer scuze pen­tru lim­baj, dar ori­cat e de vul­gar , nu e pe ma­sura je­gu­ri­lor, pa­rinti si fii)

 4. Teo Si Dora Girbulet

  Cu toti ba­nii vi­o­la­to­ri­lor la un loc,jos justitia.Sa ia po­po­rul masuri

 5. Cadere Constantin

  TREBUIE CASTRATI

 6. Gabriela Marinescu

  niste ani­male salbatice

 7. Abel Laurian Secu

  vor face pus­ca­rie! (Y)

 8. Ana Zvancu

  Buna intrebare.d‑na Mi­lusca ei n‑o sa ne raspunda.….la urma ur­mei cine san­tem noi sa le pu­nem intrebari?Dar va ras­pund eu care sant bu­nica de ado­les­centa si-mi in­chi­pui prin ce‑a tre­cut fata .ba­ie­tii as­tea maine po­i­maine o sa-si vi­o­leze pro­prii copii.

 9. Aurica Husac

  cas­tra­rea pen­tru ei ‚in pu­sa­rie sa fie fe­ti­tele tuturor

 10. Irina Antal

  Fara bani ie­rau deja dupa gratii

 11. Raducan Aura

  Cas­trare chi­mica si pen­tru violatori

 12. Valeriu Neamtu

  Ma uit la poze…Expresivitatea fet­ze­lor lor ma dezarmeaza.…NU AU NICIO VINA.….Asta e cand cresti cu o edu­ca­tie la nivel de uran­gu­tan, dar tra­iesti prin­tre oa­meni rationali…Iertati-ma ani­ma­le­lor cele fara de vina, ca am fo­lo­sit de­nu­mi­rea spe­ciei voastre…

 13. Frantescu Milusca

  S‑au scris multe, in lim­baj vul­gar sau in li­mita de­cen­tei! As vrea sa isi puna ur­ma­toa­rea in­tre­bare: “Daca ar fi pa­rin­tii unei fiice ‚care ar trece prin ase­me­nea trauma,ce ati­tu­dine ar lua ?

 14. Doina Dan

  Fi­guri lambrosiene…

 15. Cidalia Fachada

  Ha um ‘co­digo de honra’ , en­tre os pre­sos, para ‘aca­bar com eles’, de modo letal.….

 16. Batranu Alex

  Fla­cai san­teti as­tep­tati la par­nae , un sfat va dau lu­ati va­se­lina cu voi ))))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.