Despre circumstanțele răului

Lumea e departe de a fi per­fectă și, fie că ne place sau nu, tre­buie să admi­tem că întot­dea­una se vor întâm­pla lucruri rele. Cri­mele nu s‐au oprit nici­o­dată, în nici un fel de tip de soci­e­tate – nici măcar sta­tul poli­ție­nesc comu­nist nu a putut să le împie­dice – nu vor­besc, firește, des­pre cri­mele pe care chiar acest tip de stat le‐a comis. Nici fur­tu­rile, nici vio­len­țele de altă natură nu au fost vreo­dată era­di­cate. Se pare că există ceva în natura umană care poten­țează răul îndrep­tat împo­triva celor­lalți.

Și de fie­care dată când jude­căm fap­tele repro­ba­bile comise de un oare­care, fie că sun­tem con­ști­enți sau nu, punem totul într‐un con­text. Cum s‐a întâm­plat răul? Ce a declan­șat pro­du­ce­rea sa? Vrem să înțe­le­gem întreg tabloul, toate cir­cum­stan­țele agra­vante sau ate­nu­ante, pen­tru că gra­vi­ta­tea rău­lui crește sau scade în func­ție de ele. A fost pre­me­di­tare din par­tea rău­fă­că­to­ru­lui? A fost ceva spon­tan, deter­mi­nat de o con­junc­tură spe­cială?

Vio­lu­rile se întâm­plă din diverse cauze. Cea prin­ci­pală este întot­dea­una lipsa de edu­ca­ție și de mora­li­tate a vio­la­to­ru­lui. Dar ei i se ada­ugă ade­sea și alte motive, con­tex­tu­ale. Nici unul nu poate jus­ti­fica vio­lul, însă poate explica cir­cum­stan­țele în care s‐a întâm­plat. Frus­tră­rile cau­zate de insuc­ce­sul de a avea un par­te­ner sexual, beția, tul­bu­ră­rile psi­hice tem­po­rare sunt toate cir­cum­stanțe în care se poate petrece vio­lul. Din­colo de indis­cu­ta­bila pedeapsă te poți totuși gândi că neno­ro­ci­tul care l‐a comis poate ar fi evi­tat situ­a­ția în care a ajuns dacă nu s‐ar fi îmbă­tat, dacă și‐ar fi găsit pe cineva cu care să con­vie­țu­iască sexual. Un dram de com­pă­ti­mire se ada­ugă pedep­sei impla­ca­bile. Așa se cuvine să rațio­năm și în cazul vio­lu­lui de la Vaslui, ori­cât de repro­ba­bile ni s‐ar părea fap­tele.

Erau cei șapte tineri frus­trați că n‐au o iubită cu care să‐și con­sume tră­i­rile car­nale efer­ves­cente ale tine­re­ții? Greu de sus­ți­nut. Vor­bim de niște tineri în jur de 18–20 de ani care, măcar unii din­tre ei, au mașini per­so­nale într‐un județ unde sără­cia este noto­rie. Mi‐e greu să‐mi ima­gi­nez că avan­su­rile lor erau res­pinse într‐o lume în care sta­rea mate­rială e prin­tre cele mai impor­tante cri­te­rii de eli­gi­bi­li­tate soci­ală.

Erau beți? Nici vorbă. Erau exci­tați într‐o ase­me­nea măsură încât ai putea pune vio­lul pe seama pier­de­rii con­tro­lu­lui pro­priu? Atunci cum se explică că și‐au exer­sat pe înde­lete fan­te­zi­ile sexu­ale și nu doar o dată, cum de lip­sește pripa nerăb­dă­toare a "nebu­niei" tem­po­rare pe care exce­sul de hor­moni ar putea‐o cauza? Nu există expli­ca­ții logice.

Ori­cine are un dram de prac­tică sexu­ală înțe­lege că o par­tidă de sex – fie ea și con­sim­țită – la care par­ti­cipă șapte băr­bați și o sin­gură femeie nu are cum să fie o expe­riență memo­ra­bilă în sen­sul bun al cuvân­tu­lui. Din rațiuni este­tice și morale n‐am să intru în deta­lii legate de igiena fap­te­lor, dar e ușor de ima­gi­nat cum ar arăta o ast­fel de scenă în mij­lo­cul unui câmp de noiem­brie. E greu deci să admit ca vala­bilă teo­ria celor șapte, cum că fata ar fi con­sim­țit să facă sex cu ei – pro­ba­bil că, dacă prin absurd ar fi fost așa, ea și‐ar fi ales măcar alt decor și alte "faci­li­tăți logis­tice".

Tine­rii din Vaslui s‐au pri­vit reci­proc în timp ce vio­lul se con­suma. E lesne de soco­tit că, șapte fiind, fie­că­ruia din­tre ei i‐a reve­nit mai mult timp pen­tru pri­vit decât pen­tru făp­tuit – au avut deci înde­a­juns timp și motive ca să înțe­leagă răul pe care îl săvâr­șeau. Nu erau beți, nici sures­ci­tați sexual, nici vic­time ale vre­u­nei mar­gi­na­li­zări soci­ale. Au plă­nuit totul și și‐au pus pla­nul în apli­care. Apoi au aștep­tat să le vină rân­dul și în tim­pul ăsta au pri­vit spec­ta­co­lul dizgra­țios al celui ce își satis­fă­cea poftele. Când leșina, "aju­tau" fata tur­nând alcool peste ea și spunându‐i să nu se mai pre­facă. Nu li s‐a părut nimic sca­bros în ceea ce făceau, nici măcar nei­gie­nic. Dorința de sex nu le‐a fost știr­bită de tabloul tot mai gro­tesc la care asis­tau. Indi­fe­rența față de ceea ce se întâm­pla sub ochii lor i‐a des­ca­li­fi­cat din con­di­ția de oameni – în orele ace­lea erau doar niște ani­male. Nu poți să te pre­tinzi demn de liber­tate când poți privi cu nepă­sare și pen­tru atât de mult timp o ast­fel de scenă.

Cam așa aș fi gân­dit dacă eram jude­că­tor al cazu­lui. Dar nu sunt. Și de aia nu pri­cep cum de oame­nii ăștia nu sunt închiși.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Florentina Albu

  merita cas­trati chi­mic si tor­tu­rati aceste bes­tii cu chip de oameni !.…rusine parin­ti­lor ca au putut creste ast­fel de cre­a­turi ! horor

 2. Daniela Breazu

  sa fie pedep­siti ! sunt jos­nici ! ..imi fac rau !.….

 3. Mioara Moldovan Oprean

  niste otrepe ordi­nare, fatati si cres­cuti de niste curve ( imi cer scuze pen­tru lim­baj, dar ori­cat e de vul­gar , nu e pe masura jegu­ri­lor, parinti si fii)

 4. Teo Si Dora Girbulet

  Cu toti banii vio­la­to­ri­lor la un loc,jos justitia.Sa ia popo­rul masuri

 5. Cadere Constantin

  TREBUIE CASTRATI

 6. Gabriela Marinescu

  niste ani­male sal­ba­tice

 7. Abel Laurian Secu

  vor face pus­ca­rie! (Y)

 8. Ana Zvancu

  Buna intrebare.d-na Milusca ei n‐o sa ne raspunda.….la urma urmei cine san­tem noi sa le punem intrebari?Dar va ras­pund eu care sant bunica de ado­les­centa si‐mi inchi­pui prin ce‐a tre­cut fata .baie­tii astea maine poi­maine o sa‐si vio­leze pro­prii copii.

 9. Aurica Husac

  cas­tra­rea pen­tru ei ,in pusa­rie sa fie feti­tele tutu­ror

 10. Irina Antal

  Fara bani ierau deja dupa gra­tii

 11. Raducan Aura

  Cas­trare chi­mica si pen­tru vio­la­tori

 12. Valeriu Neamtu

  Ma uit la poze…Expresivitatea fet­ze­lor lor ma dezarmeaza.…NU AU NICIO VINA.….Asta e cand cresti cu o edu­ca­tie la nivel de uran­gu­tan, dar tra­iesti prin­tre oameni rationali…Iertati-ma ani­ma­le­lor cele fara de vina, ca am folo­sit denu­mi­rea spe­ciei voas­tre…

 13. Frantescu Milusca

  S‐au scris multe, in lim­baj vul­gar sau in limita decen­tei! As vrea sa isi puna urma­toa­rea intre­bare: "Daca ar fi parin­tii unei fiice ,care ar trece prin ase­me­nea trauma,ce ati­tu­dine ar lua ?

 14. Doina Dan

  Figuri lam­bro­siene…

 15. Cidalia Fachada

  Ha um 'codigo de honra' , entre os pre­sos, para 'aca­bar com eles', de modo letal.….

 16. Batranu Alex

  Fla­cai san­teti astep­tati la par­nae , un sfat va dau luati vase­lina cu voi ))))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu