Despre circumstanțele răului

Lumea e departe de a fi per­fectă și, fie că ne place sau nu, tre­buie să admitem că întot­deauna se vor întâm­pla lucruri rele. Crimele nu s‑au oprit nicio­dată, în nici un fel de tip de soci­etate — nici măcar statul polițienesc comu­nist nu a putut să le împiedice — nu vorbesc, firește, despre crimele pe care chiar acest tip de stat le‑a comis. Nici fur­turile, nici vio­lențele de altă natură nu au fost vre­o­dată erad­i­cate. Se pare că există ceva în natura umană care potențează răul îndrep­tat împotriva celor­lalți.

Și de fiecare dată când judecăm faptele reprob­a­bile comise de un oare­care, fie că sun­tem conș­tienți sau nu, punem totul într-un con­text. Cum s‑a întâm­plat răul? Ce a declanșat pro­duc­erea sa? Vrem să înțelegem întreg tabloul, toate cir­cum­stanțele agra­vante sau aten­u­ante, pen­tru că grav­i­tatea rău­lui crește sau scade în funcție de ele. A fost pre­med­itare din partea răufăcă­toru­lui? A fost ceva spon­tan, deter­mi­nat de o con­junc­tură spe­cială?

Vio­lurile se întâm­plă din diverse cauze. Cea prin­ci­pală este întot­deauna lipsa de edu­cație și de moral­i­tate a vio­la­toru­lui. Dar ei i se adaugă ade­sea și alte motive, con­tex­tuale. Nici unul nu poate jus­ti­fica vio­lul, însă poate explica cir­cum­stanțele în care s‑a întâm­plat. Frus­trările cauzate de insuc­ce­sul de a avea un partener sex­ual, beția, tul­burările psi­hice tem­po­rare sunt toate cir­cum­stanțe în care se poate petrece vio­lul. Din­colo de indis­cutabila pedeapsă te poți totuși gândi că nenoroc­i­tul care l‑a comis poate ar fi evi­tat situ­ația în care a ajuns dacă nu s‑ar fi îmbă­tat, dacă și-ar fi găsit pe cineva cu care să con­viețuiască sex­ual. Un dram de com­pă­timire se adaugă pedep­sei impla­ca­bile. Așa se cuvine să raționăm și în cazul vio­lu­lui de la Vaslui, oricât de reprob­a­bile ni s‑ar părea faptele.

Erau cei șapte tineri frus­trați că n‑au o iubită cu care să-și con­sume trăir­ile car­nale efer­ves­cente ale tinereții? Greu de susținut. Vor­bim de niște tineri în jur de 18–20 de ani care, măcar unii din­tre ei, au mașini per­son­ale într-un județ unde sără­cia este noto­rie. Mi‑e greu să-mi imag­inez că avansurile lor erau respinse într‑o lume în care starea mate­ri­ală e printre cele mai impor­tante cri­terii de eli­gi­bil­i­tate socială.

Erau beți? Nici vorbă. Erau exci­tați într‑o aseme­nea măsură încât ai putea pune vio­lul pe seama pierderii con­trolu­lui pro­priu? Atunci cum se explică că și-au exer­sat pe îndelete fan­tezi­ile sex­u­ale și nu doar o dată, cum de lipsește pripa nerăb­dă­toare a "neb­uniei" tem­po­rare pe care exce­sul de hor­moni ar putea‑o cauza? Nu există expli­cații log­ice.

Oricine are un dram de prac­tică sex­u­ală înțelege că o par­tidă de sex — fie ea și con­simțită — la care par­ticipă șapte băr­bați și o sin­gură femeie nu are cum să fie o expe­riență mem­o­ra­bilă în sen­sul bun al cuvân­tu­lui. Din rați­uni estet­ice și morale n‑am să intru în detalii legate de igiena faptelor, dar e ușor de imag­i­nat cum ar arăta o ast­fel de scenă în mijlocul unui câmp de noiem­brie. E greu deci să admit ca val­a­bilă teo­ria celor șapte, cum că fata ar fi con­simțit să facă sex cu ei — prob­a­bil că, dacă prin absurd ar fi fost așa, ea și-ar fi ales măcar alt decor și alte "facil­ități logis­tice".

Tinerii din Vaslui s‑au privit rec­i­proc în timp ce vio­lul se con­suma. E lesne de socotit că, șapte fiind, fiecăruia din­tre ei i‑a revenit mai mult timp pen­tru privit decât pen­tru făp­tuit — au avut deci îndea­juns timp și motive ca să înțe­leagă răul pe care îl săvârșeau. Nu erau beți, nici suresc­i­tați sex­ual, nici vic­time ale vre­unei mar­gin­al­izări sociale. Au plă­nuit totul și și-au pus planul în apli­care. Apoi au aștep­tat să le vină rân­dul și în tim­pul ăsta au privit spec­ta­colul diz­grațios al celui ce își sat­is­făcea poftele. Când leșina, "aju­tau" fata turnând alcool peste ea și spunându‑i să nu se mai pref­acă. Nu li s‑a părut nimic scabros în ceea ce făceau, nici măcar neigienic. Dor­ința de sex nu le‑a fost știr­bită de tabloul tot mai grotesc la care asis­tau. Indifer­ența față de ceea ce se întâm­pla sub ochii lor i‑a descal­i­fi­cat din condiția de oameni — în orele ace­lea erau doar niște ani­male. Nu poți să te pret­inzi demn de lib­er­tate când poți privi cu nepăsare și pen­tru atât de mult timp o ast­fel de scenă.

Cam așa aș fi gân­dit dacă eram judecă­tor al cazu­lui. Dar nu sunt. Și de aia nu pri­cep cum de oamenii ăștia nu sunt închiși.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Florentina Albu

  merita cas­trati chimic si tor­tu­rati aceste bestii cu chip de oameni !.…rusine par­in­tilor ca au putut creste ast­fel de crea­turi ! horor

 2. Daniela Breazu

  sa fie pedep­siti ! sunt jos­nici ! ..imi fac rau !.….

 3. Mioara Moldovan Oprean

  niste otrepe ordinare, fatati si cres­cuti de niste curve ( imi cer scuze pen­tru lim­baj, dar ori­cat e de vul­gar , nu e pe masura jegurilor, par­inti si fii)

 4. Teo Si Dora Girbulet

  Cu toti banii vio­la­to­rilor la un loc,jos justitia.Sa ia poporul masuri

 5. Cadere Constantin

  TREBUIE CASTRATI

 6. Gabriela Marinescu

  niste ani­male sal­bat­ice

 7. Abel Laurian Secu

  vor face pus­carie! (Y)

 8. Ana Zvancu

  Buna intrebare.d‑na Milusca ei n‑o sa ne raspunda.….la urma urmei cine san­tem noi sa le punem intrebari?Dar va raspund eu care sant bunica de ado­les­centa si-mi inchipui prin ce‑a tre­cut fata .bai­etii astea maine poimaine o sa-si vio­leze pro­prii copii.

 9. Aurica Husac

  cas­trarea pen­tru ei ,in pusarie sa fie fetitele tuturor

 10. Irina Antal

  Fara bani ierau deja dupa gratii

 11. Raducan Aura

  Cas­trare chim­ica si pen­tru vio­la­tori

 12. Valeriu Neamtu

  Ma uit la poze…Expresivitatea fet­zelor lor ma dezarmeaza.…NU AU NICIO VINA.….Asta e cand cresti cu o edu­catie la nivel de urang­utan, dar traiesti printre oameni rationali…Iertati-ma ani­malelor cele fara de vina, ca am folosit den­u­mirea speciei voas­tre…

 13. Frantescu Milusca

  S‑au scris multe, in lim­baj vul­gar sau in limita decen­tei! As vrea sa isi puna urma­toarea intre­bare: "Daca ar fi par­in­tii unei fiice ,care ar trece prin aseme­nea trauma,ce ati­tu­dine ar lua ?

 14. Doina Dan

  Fig­uri lam­brosiene…

 15. Cidalia Fachada

  Ha um 'codigo de honra' , entre os pre­sos, para 'acabar com eles', de modo letal.….

 16. Batranu Alex

  Fla­cai san­teti astep­tati la par­nae , un sfat va dau luati vaselina cu voi ))))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu