Să zi­cem că ve­deți un băr­bat care se plimbă cu o armă în mână. Vă în­gri­jo­rați? Da? Pen­tru că vi l‑ați ima­gi­nat pe stradă, ară­tând ame­nin­ță­tor. Dar dacă v‑aș fi spus că îl ve­deți pe ace­lași băr­bat cu ace­eași armă în mână, dar într‑o uni­tate mi­li­tară, vi s‑ar mai fi pă­rut ceva de spe­riat? Nu, nu‑i așa? Con­tex­tul con­tează enorm, fir-ar el al dracului.

Per­so­nal nu mi se pare ne­ce­sar să fac mare caz de ul­tima piesă a De­liei, aia în care ea con­firmă mă-sii că e be­ată. Așa e, vor­bește des­pre o pro­blemă re­ală a ti­ne­ri­lor de azi (și nu doar a lor). Dar, așa cum bine re­mar­cau unii, ar pu­tea exista și piese cu “Da, mamă, sunt curvă” sau “Da, mamă, sunt proastă”. Și as­tea sunt pro­bleme la fel de se­ri­oase ca și bă­u­tura —  e ca­zul să scoa­tem în evi­dență toate de­fec­tele umane și să pară că le dăm o justificare?

Al­ții sar în sus și amin­tesc de alte pro­duc­ții mu­zi­cale cu texte ce se re­fe­reau la su­biecte si­mi­lare — trupe ce­le­bre pre­cum The Do­ors, Nir­vana, Ro­l­ling Sto­nes sau Be­a­tles sunt aduse ca ar­gu­mente. Iar pie­sele au fost fre­do­nate de ge­ne­ra­ții în­tregi și uite că n‑au de­ve­nit toți be­țivi sau dro­gați. Au și ăș­tia drep­tate. Par­țial. Pen­tru că pie­sele alea au fost ce­le­bre pen­tru MUZICĂ, nu pen­tru că era vorba des­pre al­cool sau dro­guri. Ceea ce, ier­tat să-mi fie, nu e ca­zul De­liei. Ea e o fată sexi care are o voce bu­ni­șoară și cântă niște ches­tii pe care anul vi­i­tor nu le va mai ține minte ni­meni. Sin­gu­rul lu­cru re­mar­ca­bil — nu ne­a­pă­rat într-un sens bun — în piesa des­pre care vor­bim sunt ver­su­rile, care ies ca un pă­du­che în frunte.

Dar până la urmă nu e așa o ne­no­ro­cire piesa asta. Si­gur n‑o să bea nici o ga­gică mai mult sau mai des doar pen­tru că s‑a luat după ver­su­rile De­liei. Însă mi-ar fi plă­cut, mă­car alu­ziv, mă­car la fi­nal, să fi fost și un vers care să dea și un me­saj po­zi­tiv, să spună că o să-și re­vină cumva, cân­dva, să nu rămână pros­to­va­nii care o as­cultă cu im­pre­sia că așa e bine, să bei ca porcu’ pen­tru că te‑a pă­ră­sit un coate-goale. Pen­tru că so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească de azi nu ex­ce­lează în sub­ti­li­ta­tea in­ter­pre­tă­ri­lor. Iar cu pro­mo­va­bi­li­ta­tea asta la bac, te aș­tepți ca mulți din­tre ti­ne­rii de azi să ia ver­su­rile mot-a-mot.

Căci, așa cum vă spu­neam la în­ce­put, to­tul stă în context.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.