Si­gur vi s‑a în­tâm­plat și vouă să ajun­geți pe la vreo in­sti­tu­ție de stat unde, după ce ați stat fru­mu­șel la coadă, ați aflat că nu vi se poate re­zolva ches­tiu­nea pen­tru care v‑ați pre­zen­tat acolo pen­tru că e o pro­blemă cu sis­temu’. În func­ție de cât timp v‑a luat și câți nervi vi s‑au to­cit pen­tru a ajunge la ghi­șeul cu pri­cina, re­ac­ția este mai do­moală sau mai is­te­rică. Pe mine de vreo câ­teva ori m‑au lă­sat si­gu­ran­țele și am fă­cut câte un tă­ră­boi imens, de fi­e­care dată sol­dat cu ace­lași re­zul­tat: ni­mic. În ast­fel de si­tu­a­ții func­țio­na­rul de din­colo de te­j­ghea te pri­vește une­ori can­did, al­te­ori cu fu­rie, pen­tru că nu vrei să pri­cepi că pro­blema e in­de­pen­dentă de el: nu e el de vină, e sistemul!

* * *

Mă duc într‑o zi la fur­ni­zo­rul de gaz ca să lă­mu­resc o pro­blemă de plăți, după ce pri­mi­sem o so­ma­ție că îmi opresc ga­zul. Bine că nu mai am de a face cu sta­tul, îmi zic în drum spre se­diul lor. O tanti care stă­tea la uni­cul ghi­șeu m‑a pri­vit in­tri­gată și a stu­diat cu aten­ție do­cu­men­tele de plată pe care i le-am adus.
- La noi în sis­tem fi­gu­rează că n‑ați plătit, îmi ex­plică ea.
- Eu nu știu ce fi­gu­rează în sis­te­mul dvs, dar eu vă arăt aici do­cu­mente de la bancă prin care plata a fost fă­cută în con­tul dvs., in­sist eu.
Doamna e în­cur­cată, apoi brusc se luminează:
- Da’ de unde aveți do­ve­zile as­tea de plată?
- Le-am lis­tat de pe con­tul meu ban­car on­line, o lă­mu­resc eu.
- De pe cal­cu­la­tor? Aaa, păi și de unde știu eu că nu ați fă­cut do­ve­zile as­tea cu Ordu’?
Cu ce?
Cu Ordu’, cu mai­cro­softu’. Nu știu ce să zic, la noi în sis­tem fi­gu­rați că n‑ați plătit și sis­temu’ nu greșește.
— Bun și acum ce fac? Aș­tept să-mi tă­i­ați gazul?
— Nu, vai de mine, cum să fa­ceți așa… Mai bine plătiți fac­tura asta res­tantă și când o să zică sis­te­mul că ați plătit‑o de două ori vă dăm noi ba­nii înapoi.

* * *

Lif­tul din Sky Tower cu care co­bor la par­ter se oprește la un etaj. Urcă vreo trei per­soane, un el și două ele. Un te­le­fon mo­bil sună duios și una din­tre domni­șoare răs­punde. Aaa, ce bine că ați su­nat dvs, că chiar vro­iam să vă spun că a fost o pro­blemă cu sis­temu’ și apă­reți greșit pe ta­bel. Da, si­gur, o să co­rec­tez eu în ta­bel, da’ se li­vrează co­manda mai târ­ziu… cum de ce?!? păi nu v‑am zis?!? apă­reți greșit în sis­tem. Sis­te­mul e omni­pre­zent. Chiar și în fir­mele pri­vate și‑a în­tins tentaculele.

CONCLUZIE

Ro­mâ­nii sunt un po­por de oa­meni ex­cep­țio­nali din punct de ve­dere pro­fe­sio­nal, în sen­sul că nu gre­șesc nici­o­dată ni­mic, dar zi de zi sunt obli­gați să lu­creze cu un sis­tem care, în ciuda fap­tu­lui că este dez­as­truos și plin de pro­bleme, este omni­pre­zent pre­cum o ca­ra­ca­tiță ma­fi­otă, omni­po­tent pre­cum Chuck Nor­ris și omnis­cient pre­cum Dum­ne­zeu. Da­to­rită de­di­ca­ției și pro­fe­sio­na­lis­mu­lui ro­mâ­ni­lor o parte din pro­ble­mele ge­ne­rate de acest sis­tem per­fid și ma­le­fic se re­zolvă, însă sunt și ei doar niște oa­meni și nu pot să le cu­prindă pe toate. Așa că lu­ați un bon de or­dine și aș­tep­tați. La un mo­ment dat o să vină și rân­dul vos­tru. Sau o să mu­riți. Wha­te­ver co­mes first. În am­bele ca­zuri pro­blema va fi re­zol­vată. Tră­i­ască sistemul!

PS Nu te hlizi. Așa‑i că și tu ai ai fo­lo­sit scuza cu sis­te­mul? Eram precis.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Limuzina Nunta

  Po­por de in­ca­pa­bili si oa­meni care se plang.

 2. Ina Elena Irimia

  “Nu ne merge Aplicatia.”
  Unica apli­ca­tie, in veci si pu­ruri nemergatoare.

  • Sorin Sfirlogea

   Da, și asta am auzit‑o. Dar când func­țio­na­rul vrea să dea o am­ploare pla­ne­tară pro­ble­mei, o bagă pe aia cu sis­te­mul. Că sis­te­mul e ceva ce simți că te in­clude și pe tine, e ceva exha­us­tiv, sine qua non, în fața că­ruia tre­buie să te simți umil și su­pus. Nu te poți lupta cu sis­te­mul. Nu poți să în­vingi sis­te­mul. Nu exiști dacă nu există sis­te­mul. Am zis. 😉


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.