Re­tra­ge­rea ti­tlu­lui de Prin­cipe al Ro­mâ­niei pen­tru ne­po­tul Nico­lae este ști­rea mo­men­tu­lui. Pro­blema sus­cită un in­te­res ne­aș­tep­tat ju­de­când după cât de re­pu­bli­cani sunt ro­mâ­nii. În fond, dacă ori­cum nu vor mo­nar­hie, de ce atâ­tea co­men­ta­rii în pri­vința unor eve­ni­mente in­terne ale Ca­sei Re­gale? Ori poate că nu mai sun­tem atât de re­pu­bli­cani cum eram? Ne‑o fi ve­nit min­tea la cap după ce am vă­zut ce spe­ci­mene de pre­șe­dinți sun­tem ca­pa­bili să votăm?

In­di­fe­rent cum ar fi, eve­ni­men­tul e ră­su­cit pe toate păr­țile. Că ar fi mâna se­cu­ri­tă­ții. Că nea Duda a tras sfori să‑l în­de­păr­teze pe ne­pot. Că aia, că ai­laltă. M‑aș mira ca Re­gele să fie atât de ne­în­țe­lept în­cât să poată fi ma­ni­pu­lat de nea Duda. Mai cu­rând sunt în­cli­nat să cred că e o com­bi­na­ție de mo­tive, unele poate mai pu­țin în­te­me­iate, dar toate ba­zate pe fap­tul că ne­po­tul Nico­lae nu a prea cu­plat la mo­de­lul cla­sic de prin­cipe, cu toată eti­cheta și cu­tu­mele regale.

Lă­mu­ri­tor mi se pare fap­tul că nu a stat la pa­la­tul Eli­sa­beta, ci și‑a luat un apar­ta­ment în oraș ca să fie aproape de un parc unde să-și plimbe câi­nele. O să spu­neți că omul e mo­dern, în pas cu vre­mu­rile. Poate. Dar când re­pre­zinți Casa Re­gală nu o poți re­vo­lu­ționa din pos­tura de Prin­cipe. Aș­tepți să de­vii Rege și abia apoi în­cerci să in­tro­duci o eti­chetă nouă, mai li­ber­tină, mai re­la­xată. Până atunci stai nai­bii în pa­lat și în­cerci să re­câștigi în­cre­de­rea po­po­ru­lui în Casa Re­gală, ceea ce e mult mai im­por­tant de­cât plim­bă­rile că­țe­lu­lui tău. Iar dacă nu e mai im­por­tant — și se pare că pen­tru ne­po­tul Nico­lae n‑a fost — atunci pro­ba­bil că nu ești po­tri­vit pen­tru a de­veni Rege, pen­tru că nu poți să asi­guri “o câr­mu­ire sub sem­nul mo­des­tiei, bine cum­pă­nită, cu prin­ci­pii mo­rale, res­pect și me­reu cu gân­dul la cei­lalți”.

Nu con­test deci de­ci­zia Re­ge­lui Mi­hai. O știi el mai bine de­cât noi, iar la vâr­sta și în­țe­lep­ciu­nea lui ar tre­bui să adă­u­găm și în­cre­de­rea noas­tră. Dar în­tre­ba­rea care se pune acum este: ce ur­mează? Căci op­țiu­nile Ca­sei Re­gale au ră­mas foarte pu­ține, spre niciuna. Prin­ci­pesa Mar­ga­reta e și ea bă­trână. Alți băr­bați nu există în des­cen­dența re­gală. Deci?

Prea bine, Ma­ies­tate, Nico­lae nu are stofă de rege. Ce urmează?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Ce cred eu ca este demn de ana­li­zat si co­men­tat, e fap­tul ca 50% din­tre ci­ti­to­rii vo­tanti con­si­dera ar­ti­co­lul plic­ti­si­tor. As pu­tea spe­cula si sa ajung la con­clu­zia ca 50% din­tre ci­ti­to­rii vo­tanti con­si­dera mo­nar­hia in sine un su­biect plic­ti­si­tor. Mare eroare fa­ceti fratilor!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.