Ieri am adu­nat pro­pu­ne­rile voas­tre pen­tru nu­mele en­ci­clo­pe­diei. Mul­țu­mesc tu­tu­ror ce­lor care s‑au gân­dit la asta și au fă­cut su­ges­tii. Avem deci câ­teva va­ri­ante in­te­re­sante, nu rămâne acum de­cât să ne ho­tă­râm care din­tre ele este cea de­fi­ni­tivă. Pen­tru asta vă in­vit să vo­tați în ches­tio­na­rul de mai jos. Am în­cer­cat să pun ace­lași ches­tio­nar și pe pa­gi­nile de Fa­ce­book, dar nu se poate pen­tru că nu sunt per­mise de­cât ma­xim zece răs­pun­suri, iar noi avem mai multe.

Dar îna­inte de toate să re­ca­pi­tu­lăm pro­pu­ne­rile existente.

Avem mai multe va­ri­ante for­mate din cu­vân­tul munte și su­fi­xul ‑pe­dia: Mun­țo­pe­dia, Mun­te­pe­dia, Monte­pe­dia. Avem două de­ri­vate ale cu cu­vân­tu­lui Car­pați: Car­pa­tica și Car­pa­thia. Avem și trei pro­pu­neri for­mate pe baza cu­vin­te­lor carta munte: Car­tea Mun­ți­lor, Carta Montana și Mon­tis Carta. Apoi avem o su­ită de pro­pu­neri nea­se­mă­nă­toare în­tre ele: En­ci­clo­pe­dia Montană, In­fo­mont Ro­mâ­nia, Că­rări de Munte, Ghid de Dru­me­ții, Dru­me­ții Montane, Va­de­me­cum Montan, Po­te­că­tor în Carpați.

Am eli­mi­nat din mo­tive (sper) evi­dente pro­pu­ne­rile: Ne­mu­ri­rea su­fle­tu­lui, To­tul des­pre mun­ții Ro­mâ­niei, Mun­tele să‑l des­co­pe­rim, Peste râu și prin pădure.

Să ne amin­tim încă o dată: vrem să în­ce­pem o en­ci­clo­pe­die a monta­ni­ar­zi­lor care să con­țină in­for­ma­ții utile pen­tru a merge pe jos sau cu bi­ci­cle­tele pe mun­ții din România.

Și acum: la vot 🙂

Ce nume pre­fe­rați pen­tru en­ci­clo­pe­dia montaniarzilor?

 • Mun­țo­pe­dia (18%, 17 voturi)
 • Car­tea mun­ți­lor (18%, 17 voturi)
 • In­fo­mont Ro­mâ­nia (8%, 8 voturi)
 • Carta Montana (7%, 7 voturi)
 • En­ci­clo­pe­dia montană (7%, 7 voturi)
 • Po­te­că­tor în Car­pați (7%, 7 voturi)
 • Car­pa­thia (6%, 6 voturi)
 • Că­rări de munte (6%, 6 voturi)
 • Monte­pe­dia (5%, 5 voturi)
 • Dru­me­ții montane (5%, 5 voturi)
 • Ghid de dru­me­ții (4%, 4 voturi)
 • Car­pa­tica (3%, 3 voturi)
 • Mun­te­pe­dia (2%, 2 voturi)
 • Va­de­me­cum montan (1%, 1 voturi)

To­tal par­ti­ci­panti: 95

Loading ... Loading …

UPDATE: Pen­tru că nu s‑a des­prins clar nici un nume câști­gă­tor, am luat pri­mele două și am fă­cut un “con­curs” în­tre ele, ca să pu­tem de­cide. Deci:

Se­lec­ția fi­nală: care din­tre cele două nume îl pre­fe­rați pen­tru enciclopedie?

 • Car­tea mun­ți­lor (86%, 12 voturi)
 • Mun­țo­pe­dia (14%, 2 voturi)

To­tal par­ti­ci­panti: 14

Loading ... Loading …

UPDATE 2: Vo­ta­rea s‑a în­che­iat. Câști­gă­tor la puncte: Car­tea mun­ți­lor. Să ne trăiască! 🙂


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. emilian

  Ce pă­rere aveți des­pre ”montpe­dia”? pro­ba­bil e târ­ziu să fie adă­u­gată în listă, dar îmi pare că sună mai bine de­cât ce­le­lalte va­ri­ante cu su­fi­xul ‑pe­dia. E doar pă­re­rea mea, bineînțeles.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.