Caruselul speranțelor și disperării

Cred că înțe­legi cum arată iadul atunci când afli că suferi de o boală incu­ra­bilă, într‐o fază avan­sată. Cred că în cli­pele care urmează ace­lui moment fati­dic expe­ri­men­tezi la modul cel mai pro­priu chi­nu­rile des­crise de căr­țile bise­ri­cești atunci când vor să înfri­co­șeze eno­ri­a­șii. Te pră­bu­șești înă­un­trul tău, demo­lat fizic și psi­hic de nepu­tința acțiu­nii, de ine­xis­tența solu­ției sal­va­toare. Pre­cum un îne­cat, orice pai care plu­tește la supra­fața apei îți pare, pro­ba­bil, un colac de sal­vare.

Puțini sunt cei care în ast­fel de momente își acceptă soarta. Cei mai mulți caută cu dis­pe­rare ceva în jurul lor, orice pare să le dea o spe­ranță cât de mică. Dis­po­ni­bi­li­ta­tea lor de a crede în teo­rii de care până atunci ar fi râs iro­nic crește expo­nen­țial. Dintr‐o dată medi­cina alter­na­tivă are sens, acu­punc­tura face minuni, bio­e­ner­gia este ști­ința vii­to­ru­lui. Sunt dis­puși să facă orice, să meargă ori­unde cu con­di­ția să li se dea o minimă nădejde că vin­de­ca­rea ar fi totuși posi­bilă.

Desi­gur, nici medi­cina tra­di­țio­nală nu stă deo­parte când vine vorba de a pro­mite mira­cole, iar cam­pi­o­nii trans­for­mă­rii apei în vin și a mor­ții în viață sunt cli­ni­cile pri­vate din occi­dent, care se pun la dis­po­zi­ție con­tra unor sub­stan­ți­ale sume de bani pen­tru a "încerca" să te sal­veze, chiar și atunci când șansele sunt infime. Banii spală con­ști­in­țele încăr­cate. În fond medi­cii nu pot fi con­dam­nați pen­tru că au "încer­cat", pen­tru că au vrut să te "sal­veze". Și e cât se poate de firesc să nu o facă gra­tuit, pen­tru că tra­ta­men­tele lor costă scump, foarte scump.

Căci este de noto­ri­e­tate că în Româ­nia spi­ta­lele sunt slab echi­pate, cu con­di­ții pre­care de igienă și cu per­so­nal medi­cal care nu îți dă mare aten­ție dacă nu stre­cori pli­cul cu bani în buzu­nar. Toată lumea e con­vinsă că așa stau lucru­rile, chiar dacă în unele locuri există și medici care se stră­duie să‐și facă mese­ria cu dem­ni­tate. Pute­rea per­cep­ției e imensă. Iar per­cep­ți­ile pe care nu le ges­tio­nezi se trans­formă în ade­vă­ruri imu­a­bile.

Așa că pacien­ții dis­pe­rați sau fami­li­ile lor scot banii de undeva, fac chetă prin­tre nea­muri, dau anun­țuri prin rețe­lele soci­ale și în presă, orice metodă e potri­vită ca să sal­veze viața celor fără de spe­ranță ducându‐i la Mecca sănă­tă­ții, cli­nica din occi­dent. Și banii se chel­tuie, se topesc în câteva săp­tămâni și se trans­formă într‐o nouă spe­ranță de vin­de­care. Pacient și fami­lie, nea­muri și pri­e­teni își fac cu toții noi ilu­zii că o minune este posi­bilă, până când rea­li­ta­tea dove­dește că nu s‐a "rezol­vat", că "încer­ca­rea" a dat greș din cauza nu știu cărei com­pli­ca­ții. Doar banii nu se mai întorc nici­o­dată, chiar dacă chel­tu­i­rea lor n‐a dat nici un rezul­tat.

Dar până la urmă nu pier­de­rea bani­lor e neno­ro­ci­rea cea mai mare. Ci fap­tul că spe­ranța ce i s‐a dat con­dam­na­tu­lui îl întoarce încă o dată la clipa aceea dina­inte de a afla că are o boală ter­mi­nală, pen­tru a‐l mai trece o dată prin cal­va­rul insu­por­ta­bil al dis­pe­ră­rii. E ca și cum ar mai afla o dată că va muri.

Se spune des­pre medi­cii români că sunt cinici. Că spun pacien­tu­lui în față că nu mai are șanse, că e ter­mi­nat. Mie cinism mi se pare să iei un ast­fel de con­dam­nat și să‐l ade­me­nești să spere într‐o minune doar pen­tru a‐i lua banii și a‐l împinge încă o dată să se ros­to­go­lească pe scă­rile dis­pe­ră­rii. Cinism mi se pare să învârți cu bună ști­ință roata aces­tui caru­sel al spe­ran­țe­lor și dis­pe­ră­rii: ai să mori, ai să tră­iești, ai să mori, ai să tră­iești, ai să mori…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu