Lu­mea e cu ochii pe PSD și pe noul ei șef. Ce va face? Ce ur­mează? DNA e în va­canța de vară, așa că sen­zațio­na­lul ști­ri­lor e aș­tep­tat să apară din me­ciul Drag­nea-Ponta. Toți se în­treabă dacă Drag­nea va cere re­ma­niere. Nu. De ce ar face‑o? Ca să tre­bu­iască apoi să ne­go­cieze cu Ponta nu­mele no­i­lor mi­niș­tri? Ori­cum el con­tro­lează si­tu­a­ția. Căci e lim­pede pen­tru ori­cine că ni­mic nu va trece prin par­la­ment dacă el nu vrea. De ce să dea jos ma­rio­neta per­fectă, care mai și dă semne că e dis­pusă să facă fi­gu­ra­ție fără să crâcnească?

Deo­cam­dată pla­nu­rile no­u­lui șef al PSD-ului merg bine. A în­ce­put să vor­bească de ar­mis­ti­ții po­li­tice, de pla­nuri na­țio­nale, de vi­i­tor. Cu un ase­me­nea dis­curs și un gu­vern obe­dient, ce poate face PNL? Să nu se așeze la masa dis­cu­ți­i­lor po­li­tice? Îi va așeza for­țat Iohan­nis. Să in­voce ide­o­lo­gia ca pie­dică a dez­ba­te­ri­lor în­tre so­cial-de­mo­crați și ei? Ponta a luat cele mai li­be­rale mă­suri cu pu­tință, chiar ul­tra-li­be­rale. Să se plângă de co­rup­ția pe­se­diș­ti­lor? Cei mai pă­tați din­tre ei nu mai sunt în prim-plan, stau pi­tiți pe-acasă și aș­teaptă ur­mă­to­rul man­dat de la DNA. Și pe li­be­rali nu e ni­meni corupt?

Cu un ast­fel de dis­curs, Drag­nea îi poate bloca pe li­be­rali să schimbe gu­ver­nul. Ma­rele par­tid roșu, așa bol­nav și cu fe­bră cum este după toate ares­tă­rile și an­che­tele în­ce­pute, rămâne în pi­cioare gra­ție no­u­lui său îm­pă­rat. Miza e, fără în­do­ială, cine or­ga­ni­zează ale­ge­rile de la anul. Căci cine îm­parte, parte-și face.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.