Sti­mate Dom­nule Ambasador,

Am aflat din presă că de cu­rând v‑ați de­cla­rat fra­pat de re­ac­ția Ro­mâ­niei cu pri­vire la co­tele de re­fu­gi­ați, con­si­de­rând că 6.000 de oa­meni care să fie pri­miți de au­to­ri­tă­țile ro­mâne nu sunt prea mulți și deci n‑ar tre­bui să creăm atâ­tea dis­cu­ții asu­pra su­biec­tu­lui. În­clin să fiu de acord cu dvs. în pri­vința ma­te­ma­ti­cii sta­tis­tice: șase mii de oa­meni ar tre­bui să fie o ni­mica toată pen­tru un stat cu o po­pu­la­ție de peste do­uă­zeci de milioane.

To­tuși nu mă în­do­iesc că vă pu­teți ușor în­chi­pui com­pli­ca­ți­ile lo­gis­tice ale gă­z­du­i­rii unor re­fu­gi­ați. Este ne­voie de spa­ții de ca­zare adec­vate, cu fa­ci­li­tăți sa­ni­tare, e ne­voie de hrană și spa­ții de dis­tri­bu­ire a ei, este ne­voie de asis­tență me­di­cală, este ne­voie de o au­to­ri­tate pu­blică pen­tru a men­ține or­di­nea și a asi­gura res­pec­ta­rea le­gi­lor. Este ne­voie de ser­vi­cii de edu­ca­ție pen­tru co­pii. Este ne­voie de un plan pe ter­men me­diu și lung de a oferi aces­tor oa­meni po­si­bi­li­ta­tea de a munci și de a se autoîn­tre­ține. Cu­nos­când re­a­li­tă­țile ro­mâ­nești și efi­ciența scă­zută a ad­mi­nis­tra­ției pu­blice ar tre­bui să în­țe­le­geți de ce 6.000 de re­fu­gi­ați re­pre­zintă o re­ală pro­vo­care pen­tru sta­tul român.

Dați-mi deci voie să fiu la rân­dul meu fra­pat de ușu­rința cu care vă fra­pează ast­fel de si­tu­a­ții. Nu pot să con­clu­zio­nez de­cât că nu aveți su­fi­ciente cu­noș­tințe des­pre re­a­li­tă­țile lo­cale, deși fișa pos­tu­lui vă obligă la asta. Însă, deși sur­prin­ză­toare, nești­ința dvs. nu e ne­a­pă­rat con­dam­na­bilă, în mă­sura în care veți de­pune un efort mai in­tens pen­tru a aco­peri go­lu­rile de in­for­ma­ție pe care le aveți. Per­mi­teți-mi să vă dau o mână de aju­tor și să vă dez­vă­lui alte re­a­li­tăți ro­mâ­nești care au po­ten­ți­a­lul de a vă frapa.

Tot presa ro­mână ne‑a in­for­mat pe toți — poate veți fi avut sub ochi ar­ti­co­lul — că firma Apa Nova Bu­cu­rești a or­ga­ni­zat un ser­vi­ciu se­cret care face fi­laje și in­ter­cep­tări pen­tru a ţine se­crete ac­ti­vi­tă­ţile ile­gale ale com­pa­niei. Fi­rește, o ast­fel de struc­tură se­cretă — o co­pie în mi­ni­a­tură a se­cu­ri­tă­ții co­mu­niste — a im­pus re­cru­ta­rea unor spe­cia­liști în ast­fel de ac­ti­vi­tăți, res­pec­tiv foști se­cu­riști, oa­meni cu “com­pe­tențe” spe­ci­ale. Vă măr­tu­ri­sesc sin­cer că o ast­fel de dez­vă­lu­ire mă in­dig­nează, dar nu mă simt de­loc frapat.

Însă fap­tul că aceste lu­cruri s‑au în­tâm­plat la Apa Nova Bu­cu­rești, o com­pa­nie ce apar­ține în pro­por­ție de 75% gru­pu­lui fran­cez Ve­o­lia Eau și este con­dusă de com­pa­tri­o­tul dvs. Phi­li­ppe Gu­i­tard, so­co­tesc că este un bun ar­gu­ment pen­tru ca am­ba­sa­do­rul Fran­ței să se de­clare fra­pat și chiar in­dig­nat. În fond dom­nul Gu­i­tard a pro­ce­dat exact ca fos­tul dic­ta­tor co­mu­nist Ceau­șescu, în­cer­când să im­pună o ima­gine falsă prin te­roare. În­gă­du­iți-mi să re­marc — si­me­tric cu ju­de­că­țile sim­pli­fi­ca­toare pe care com­pa­tri­o­ții dvs. le fac ade­sea des­pre toți ro­mâ­nii după ex­pe­rien­țele triste pe care le-au avut cu rro­mii emi­granți — că toată te­va­tura asta nu e toc­mai ono­rantă pen­tru na­țiu­nea franceză.

Și, dacă-mi per­mi­teți ob­ser­va­ția, cred că po­ves­tea de la Apa Nova Bu­cu­rești are mai mult de a face cu mi­siu­nea dvs. — care pre­su­pun că e aceea de a re­pre­zenta ima­gi­nea Fran­ței în Ro­mâ­nia — de­cât mi­ră­rile naive ge­ne­rate de niște ches­tiuni lo­gis­tice care ne pri­vesc exclusiv.

Vive la France!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Ana Events

  Am cam în­ce­put să mă cam sa­tur de am­ba­sa­do­rii vie­ții! Văd doar ce le con­vine UNORA!

 2. Mircea Groza

  Ce zice ciumpalacu?Unite ca si la nemti.

 3. Caius Adam

  Ci­tat : “Da­rius Cîrmaci
  13 ore · Bis­trița Obi­ce­iuri ale musulmanilor :
  ‑un musulman,inainte de a se ruga in mos­chee are da­to­ria de a se spala pe picioare(in mos­chei fi­ind lo­curi ame­na­jate pen­tru acest lucru)
  ‑mu­sul­ma­nii se ro­aga de 5 ori pe zi,fiind sta­bi­lite anu­mite ore de rugaciune,in func­tie de fi­e­care tara.acesta tre­buie sa fie cu­rat pe corp si pe haine.alte ru­ga­ciuni op­tio­nale sunt permise.rugaciunea se face cu fata la mecca
  ‑mu­sul­ma­nii au obli­ga­tia de a da sa­ra­ci­lor o anu­mita parte(2,5%)din avu­tia fiecaruia.aceasta este o lege obli­ga­to­rie si nu ac­tul de vo­inta al fiecaruia.
  ‑pos­tul isla­mic se tine timp de 30 de zile de di­mi­ne­ata pana la apu­sul soarelui.
  ‑hijabul(valul fe­me­i­lor) se poarta nu pen­tru ca sunt si­lite de ca­tre soti(cum se crede) ci pen­tru ca re­pre­zinta o da­to­rie pen­tru allah,o forma de res­pect si de decenta
  ‑fe­meia mu­sul­mana este aco­pe­rita din cap pana in pi­cioare pen­tru a nu‑i is­piti pe barbati
  ‑in tari pre­cum afga­nis­tan s‑au creat tre­ceri de pieton,stadioane spe­ci­ale pen­tru fe­mei pen­tru ca barbatii,in timp ce stau la stop sa nu fie is­pi­titi de fe­me­ile care trec strada
  ‑gea­mu­rile sunt vop­site pen­tru ca fe­me­ile sa nu fie va­zute de afara
  ‑fe­ti­tele care fac me­di­ta­tii cu un bar­bat au in­tre ele si pro­fe­sor un zid
  ‑in Turcia,intmaplare po­ves­tita de mama mea,femeile,pentru a nu iesi din casa,lasa pe geam un cos le­gat de o sfoara si ci­neva le face cumparaturile.la fel,cosul este ri­di­cat tot pe geam.
  ‑in ca­zul unui di­vort ‚bar­ba­tul este cel ca­ruia ii re­vine copilul.
  ‑in ta­rile mu­sul­mane se mai prac­tica inca ca­sa­to­ria sta­bi­lita de parinti.adica pa­rin­tii ca­uta o fata sau un ba­iat pen­tru fiul/fiica lor.
  ‑in­mor­man­ta­rea se face in 24 de ore de la deces,decedatul fi­ind im­bra­cat intr-un cearceaf.trupul se aseaza cu fata la mecca.
  ‑cei care isi schimba re­li­gia ori sunt in­chisi pe viata,ori omo­rati ori re­n­e­gati de so­ci­e­tate si familie
  ‑pen­tru mu­sul­mani va­loa­rea unui ba­iat in fa­mi­lie este cu mult su­pe­ri­oara de cea a unei fete
  ‑in auto­buz sau la in­tra­rea intr‑o incapere(restaurant,camera,etc) bar­ba­tul are intaietate,adica daca in auto­buz este un sin­gur loc liber,barbatul este cel care il va ocupa.o in­talm­plare amu­zanta :un bar­bat ro­man a ofe­rit in­ta­ie­tate unei fe­mei mu­sul­mance la in­tra­rea in masina.aceasta s‑a ui­tat ex­trem de ciu­dat la el,nestiind cum sa re­ac­tio­neze si ne­s­ti­ind ce se intampla.
  ‑in unele tari fe­tele care isi in­cep vi­ata se­xu­ala ina­inte de ca­sa­to­rie sunt ucise de ca­tre pa­rin­tii lor(a se ve­dea„ ho­nor crimes„)
  ‑o fe­meie mu­sul­mana nu iese din casa sin­gura ci doar in­so­tita de alte fe­mei sau de rude foarte apropiate(tata,frate,fiu)
  ‑o fe­meie mu­sul­manca nu are voie sa stea cu bar­bati in aceasi in­ca­pere sau sa stea de vorba cu ei(inclus si verisorii)[/b] ” In­che­iat ci­ta­tul . AM CITIT ACESTE ” PRECEPTE ” , SEAMANA OARECUM CU BIGOTISMUL DIN EUROPA MEDIEVALA, SA ZICEM CU PERIOADA INCHIZITIEI, DAR ASTA ESTE …! In­tre timp EUROPA A EVOLUAT , LIBERATEA INDIVIDUALA DE ASEMENEA, DREPTURILE FEMEILOR SUNT ACELEASI CU CELE ALE BARBATILOR , desi mai avem zone unde aceasta ega­li­tate nu se res­pecta pe de­plin ! So­ci­e­ta­tea eu­ro­peana este in alt sta­diu de dezvol­tare de­cat alte zone ale lu­mii , Re­vo­lu­tia Fran­ceza si De­cla­ra­tia Uni­ver­sala a Drep­tu­ri­lor Omu­lui au dat un alt curs dezvol­ta­rii Eu­ro­pei ! Se pare ca INTEGRAREA IN SOCIETATEA EUROPEANA ESTE FOARTE DIFICILA PENTRU CEI VENITI DIN ALTE CULTURI AFLATE IN ALTE STADII DE EVOLUTIE ! DE ACEEA TREBUIE CA OFICIALII EUROPENI SA MANIFESTE O MAI MARE ATENTIE IN MOMENTUL CAND SE PERMITE IMIGRAREA IN EUROPA SAU ATUNCI CAND SE DECIDE NATURALIZAREA ! EUROPA TREBUIE SA RAMANA ASA CUM O STIM SI EUROPENII NU TREBUIE SA ACCEPTE NICI UN FEL DE ALTERARE A VIETII SOCIALE, A OBICEIURILOR, A CULTURII , A RELIGIEI SI NICI UN FEL DE RESTRANGERE A LIBERTATILOR OBTINUTE DUPA SECOLE DE LUPTA PENTRU LIBERTATEA DE EXPRIMARE , PENTRU LIBERTATEA INDIVIDUALA , IN GENERAL ! NU AU CE CAUTA IN EUROPA CEI CARE NU NE RESPECTA CULTURA , RELIGIA, LIBERTATILE, ETC… SI DACA SE SIMT OFENSATI DE CRESTINISM SAU DE LIBERTATILE INDIVIDUALE , SA PLECE DE UNDE AU VENIT !!!!!!!!!!

 4. Deme Flavian-Tica

  Am­ba­sa­do­rul este ocu­pat sa ne de­co­reze ge­ne­ra­lul pen­tru me­rite de­o­se­bite in fa­voa­rea Frantei !

 5. Tosca Breslasu

  Poate va fi la fel de fra­pat dom­nul am­ba­sa­dor si de fur­tul de la APA NOVA !

 6. Doholici George

  Franta are pro­bleme cu pro­prii ce­ta­teni de rit isla­mic, fra­tii Co­u­achi erau fran­cezi! Au ucis sub na­sul po­li­tiei fran­ceze, in mij­lo­cul Pa­ri­su­lui, intr‑o zona su­pra­ve­ghe­ata de ‘com­pe­ten­tele’ au­to­ri­tati. Acum se gasi si ne­nea am­ba­sa­do­rul sa fie fra­pat? Toc­mai fran­ce­zii dau lec­tii? Sa aplice la ei lec­ti­ile pe care le tot pre­dau al­tora, ca din ce se ob­serva sunt cea mai isla­mi­zata tara eu­ro­peana, unde au loc ra­zme­rite in car­ti­e­rele ne­frec­ven­ta­bile, un esec ma­jor al po­li­ti­ci­lor ipo­crite si du­pli­ci­tare. Alors, ta guelle!

 7. Nicolae Calitoiu

  Poate fran­ce­zii prin am­ba­sada lor in Ro­ma­nia vor sa le asi­gure apa gra­tis refugiatilor!

 8. György László

  Foarte bună scri­soa­rea. Po­li­ti­cie­nii și me­dia oc­ci­den­tală ar tre­bui să se ocupe cu ce se în­tâm­plă în ță­rile lor, pen­tru că nici la ei nu sânt niște în­geri fără păcate…

 9. Cristian Bucur

  Alta ma­fie cu alti ma­fi­oti si alte jo­curi de glezne.….


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.