Scrisoare ambasadorului Franței

Sti­mate Dom­nule Amba­sa­dor,

Am aflat din presă că de curând v‐ați decla­rat fra­pat de reac­ția Româ­niei cu pri­vire la cotele de refu­gi­ați, con­si­de­rând că 6.000 de oameni care să fie pri­miți de auto­ri­tă­țile române nu sunt prea mulți și deci n‐ar tre­bui să creăm atâ­tea dis­cu­ții asu­pra subiec­tu­lui. Înclin să fiu de acord cu dvs. în pri­vința mate­ma­ti­cii sta­tis­tice: șase mii de oameni ar tre­bui să fie o nimica toată pen­tru un stat cu o popu­la­ție de peste două­zeci de mili­oane.

Totuși nu mă îndo­iesc că vă puteți ușor închi­pui com­pli­ca­ți­ile logis­tice ale găz­du­i­rii unor refu­gi­ați. Este nevoie de spa­ții de cazare adec­vate, cu faci­li­tăți sani­tare, e nevoie de hrană și spa­ții de dis­tri­bu­ire a ei, este nevoie de asis­tență medi­cală, este nevoie de o auto­ri­tate publică pen­tru a men­ține ordi­nea și a asi­gura res­pec­ta­rea legi­lor. Este nevoie de ser­vi­cii de edu­ca­ție pen­tru copii. Este nevoie de un plan pe ter­men mediu și lung de a oferi aces­tor oameni posi­bi­li­ta­tea de a munci și de a se autoîn­tre­ține. Cunos­când rea­li­tă­țile româ­nești și efi­ciența scă­zută a admi­nis­tra­ției publice ar tre­bui să înțe­le­geți de ce 6.000 de refu­gi­ați repre­zintă o reală pro­vo­care pen­tru sta­tul român.

Dați‐mi deci voie să fiu la rân­dul meu fra­pat de ușu­rința cu care vă fra­pează ast­fel de situ­a­ții. Nu pot să con­clu­zio­nez decât că nu aveți sufi­ciente cunoș­tințe des­pre rea­li­tă­țile locale, deși fișa pos­tu­lui vă obligă la asta. Însă, deși sur­prin­ză­toare, nești­ința dvs. nu e nea­pă­rat con­dam­na­bilă, în măsura în care veți depune un efort mai intens pen­tru a aco­peri golu­rile de infor­ma­ție pe care le aveți. Permiteți‐mi să vă dau o mână de aju­tor și să vă dez­vă­lui alte rea­li­tăți româ­nești care au poten­ți­a­lul de a vă frapa.

Tot presa română ne‐a infor­mat pe toți – poate veți fi avut sub ochi arti­co­lul – că firma Apa Nova Bucu­rești a orga­ni­zat un ser­vi­ciu secret care face filaje și inter­cep­tări pen­tru a ţine secrete acti­vi­tă­ţile ile­gale ale com­pa­niei. Firește, o ast­fel de struc­tură secretă – o copie în mini­a­tură a secu­ri­tă­ții comu­niste – a impus recru­ta­rea unor spe­cia­liști în ast­fel de acti­vi­tăți, res­pec­tiv foști secu­riști, oameni cu "com­pe­tențe" spe­ci­ale. Vă măr­tu­ri­sesc sin­cer că o ast­fel de dez­vă­lu­ire mă indig­nează, dar nu mă simt deloc fra­pat.

Însă fap­tul că aceste lucruri s‐au întâm­plat la Apa Nova Bucu­rești, o com­pa­nie ce apar­ține în pro­por­ție de 75% gru­pu­lui fran­cez Veo­lia Eau și este con­dusă de com­pa­tri­o­tul dvs. Phi­li­ppe Gui­tard, soco­tesc că este un bun argu­ment pen­tru ca amba­sa­do­rul Fran­ței să se declare fra­pat și chiar indig­nat. În fond dom­nul Gui­tard a pro­ce­dat exact ca fos­tul dic­ta­tor comu­nist Ceau­șescu, încer­când să impună o ima­gine falsă prin teroare. Îngăduiți‐mi să remarc – sime­tric cu jude­că­țile sim­pli­fi­ca­toare pe care com­pa­tri­o­ții dvs. le fac ade­sea des­pre toți româ­nii după expe­rien­țele triste pe care le‐au avut cu rro­mii emi­granți – că toată teva­tura asta nu e toc­mai ono­rantă pen­tru națiu­nea fran­ceză.

Și, dacă‐mi per­mi­teți obser­va­ția, cred că poves­tea de la Apa Nova Bucu­rești are mai mult de a face cu misiu­nea dvs. – care pre­su­pun că e aceea de a repre­zenta ima­gi­nea Fran­ței în Româ­nia – decât miră­rile naive gene­rate de niște ches­tiuni logis­tice care ne pri­vesc exclu­siv.

Vive la France!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Ana Events

  Am cam înce­put să mă cam satur de amba­sa­do­rii vie­ții! Văd doar ce le con­vine UNORA!

 2. Mircea Groza

  Ce zice ciumpalacu?Unite ca si la nemti.

 3. Caius Adam

  Citat : "Darius Cîr­maci
  13 ore · Bis­trița Obi­ce­iuri ale musul­ma­ni­lor :
  -un musulman,inainte de a se ruga in mos­chee are dato­ria de a se spala pe picioare(in mos­chei fiind locuri ame­na­jate pen­tru acest lucru)
  -musul­ma­nii se roaga de 5 ori pe zi,fiind sta­bi­lite anu­mite ore de rugaciune,in func­tie de fie­care tara.acesta tre­buie sa fie curat pe corp si pe haine.alte ruga­ciuni optio­nale sunt permise.rugaciunea se face cu fata la mecca
  -musul­ma­nii au obli­ga­tia de a da sara­ci­lor o anu­mita parte(2,5%)din avu­tia fiecaruia.aceasta este o lege obli­ga­to­rie si nu actul de vointa al fie­ca­ruia.
  -pos­tul isla­mic se tine timp de 30 de zile de dimi­ne­ata pana la apu­sul soa­re­lui.
  -hijabul(valul feme­i­lor) se poarta nu pen­tru ca sunt silite de catre soti(cum se crede) ci pen­tru ca repre­zinta o dato­rie pen­tru allah,o forma de res­pect si de decenta
  -femeia musul­mana este aco­pe­rita din cap pana in picioare pen­tru a nu‐i ispiti pe bar­bati
  -in tari pre­cum afga­nis­tan s‐au creat tre­ceri de pieton,stadioane spe­ci­ale pen­tru femei pen­tru ca barbatii,in timp ce stau la stop sa nu fie ispi­titi de feme­ile care trec strada
  -gea­mu­rile sunt vop­site pen­tru ca feme­ile sa nu fie vazute de afara
  -feti­tele care fac medi­ta­tii cu un bar­bat au intre ele si pro­fe­sor un zid
  -in Turcia,intmaplare poves­tita de mama mea,femeile,pentru a nu iesi din casa,lasa pe geam un cos legat de o sfoara si cineva le face cumparaturile.la fel,cosul este ridi­cat tot pe geam.
  -in cazul unui divort ,bar­ba­tul este cel caruia ii revine copi­lul.
  -in tarile musul­mane se mai prac­tica inca casa­to­ria sta­bi­lita de parinti.adica parin­tii cauta o fata sau un baiat pen­tru fiul/fiica lor.
  -inmor­man­ta­rea se face in 24 de ore de la deces,decedatul fiind imbra­cat intr‐un cearceaf.trupul se aseaza cu fata la mecca.
  -cei care isi schimba reli­gia ori sunt inchisi pe viata,ori omo­rati ori ren­e­gati de soci­e­tate si fami­lie
  -pen­tru musul­mani valoa­rea unui baiat in fami­lie este cu mult supe­ri­oara de cea a unei fete
  -in auto­buz sau la intra­rea intr‐o incapere(restaurant,camera,etc) bar­ba­tul are intaietate,adica daca in auto­buz este un sin­gur loc liber,barbatul este cel care il va ocupa.o intalm­plare amu­zanta :un bar­bat roman a ofe­rit inta­ie­tate unei femei musul­mance la intra­rea in masina.aceasta s‐a uitat extrem de ciu­dat la el,nestiind cum sa reac­tio­neze si nes­ti­ind ce se intam­pla.
  -in unele tari fetele care isi incep viata sexu­ala ina­inte de casa­to­rie sunt ucise de catre parin­tii lor(a se vedea,, honor cri­mes,,)
  -o femeie musul­mana nu iese din casa sin­gura ci doar inso­tita de alte femei sau de rude foarte apropiate(tata,frate,fiu)
  -o femeie musul­manca nu are voie sa stea cu bar­bati in aceasi inca­pere sau sa stea de vorba cu ei(inclus si verisorii)[/b] " Inche­iat cita­tul . AM CITIT ACESTE " PRECEPTE " , SEAMANA OARECUM CU BIGOTISMUL DIN EUROPA MEDIEVALA, SA ZICEM CU PERIOADA INCHIZITIEI, DAR ASTA ESTE …! Intre timp EUROPA A EVOLUAT , LIBERATEA INDIVIDUALA DE ASEMENEA, DREPTURILE FEMEILOR SUNT ACELEASI CU CELE ALE BARBATILOR , desi mai avem zone unde aceasta ega­li­tate nu se res­pecta pe deplin ! Soci­e­ta­tea euro­peana este in alt sta­diu de dezvol­tare decat alte zone ale lumii , Revo­lu­tia Fran­ceza si Decla­ra­tia Uni­ver­sala a Drep­tu­ri­lor Omu­lui au dat un alt curs dezvol­ta­rii Euro­pei ! Se pare ca INTEGRAREA IN SOCIETATEA EUROPEANA ESTE FOARTE DIFICILA PENTRU CEI VENITI DIN ALTE CULTURI AFLATE IN ALTE STADII DE EVOLUTIE ! DE ACEEA TREBUIE CA OFICIALII EUROPENI SA MANIFESTE O MAI MARE ATENTIE IN MOMENTUL CAND SE PERMITE IMIGRAREA IN EUROPA SAU ATUNCI CAND SE DECIDE NATURALIZAREA ! EUROPA TREBUIE SA RAMANA ASA CUM O STIM SI EUROPENII NU TREBUIE SA ACCEPTE NICI UN FEL DE ALTERARE A VIETII SOCIALE, A OBICEIURILOR, A CULTURII , A RELIGIEI SI NICI UN FEL DE RESTRANGERE A LIBERTATILOR OBTINUTE DUPA SECOLE DE LUPTA PENTRU LIBERTATEA DE EXPRIMARE , PENTRU LIBERTATEA INDIVIDUALA , IN GENERAL ! NU AU CE CAUTA IN EUROPA CEI CARE NU NE RESPECTA CULTURA , RELIGIA, LIBERTATILE, ETC… SI DACA SE SIMT OFENSATI DE CRESTINISM SAU DE LIBERTATILE INDIVIDUALE , SA PLECE DE UNDE AU VENIT !!!!!!!!!!

 4. Deme Flavian-Tica

  Amba­sa­do­rul este ocu­pat sa ne deco­reze gene­ra­lul pen­tru merite deo­se­bite in favoa­rea Fran­tei !

 5. Tosca Breslasu

  Poate va fi la fel de fra­pat dom­nul amba­sa­dor si de fur­tul de la APA NOVA !

 6. Doholici George

  Franta are pro­bleme cu pro­prii ceta­teni de rit isla­mic, fra­tii Cou­achi erau fran­cezi! Au ucis sub nasul poli­tiei fran­ceze, in mij­lo­cul Pari­su­lui, intr‐o zona supra­ve­ghe­ata de 'com­pe­ten­tele' auto­ri­tati. Acum se gasi si nenea amba­sa­do­rul sa fie fra­pat? Toc­mai fran­ce­zii dau lec­tii? Sa aplice la ei lec­ti­ile pe care le tot pre­dau altora, ca din ce se observa sunt cea mai isla­mi­zata tara euro­peana, unde au loc razme­rite in car­ti­e­rele nefrec­ven­ta­bile, un esec major al poli­ti­ci­lor ipo­crite si dupli­ci­tare. Alors, ta gue­lle!

 7. Nicolae Calitoiu

  Poate fran­ce­zii prin amba­sada lor in Roma­nia vor sa le asi­gure apa gra­tis refu­gi­a­ti­lor!

 8. György László

  Foarte bună scri­soa­rea. Poli­ti­cie­nii și media occi­den­tală ar tre­bui să se ocupe cu ce se întâm­plă în țările lor, pen­tru că nici la ei nu sânt niște îngeri fără păcate…

 9. Cristian Bucur

  Alta mafie cu alti mafi­oti si alte jocuri de glezne.….


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu