Celor ce vor schimbarea

M‐am tot gân­dit la cele ce s‐au întâm­plat în ultima vreme, după incen­diul de la Colec­tiv. Dar m‐am gân­dit mai ales dacă moar­tea atâ­tor oameni – azi 38, mâine pro­ba­bil mai mulți – va avea vreun rost. De fapt depinde de noi. Noi, ce rămâ­nem în urma lor, putem să dăm un rost aces­tor tra­gice eve­ni­mente, pen­tru ca acest teri­bil sacri­fi­ciu să nu devină doar o sim­plă sta­tis­tică, ci să scrie isto­rie. E greu să facem asta. Mai ales pen­tru că ne‐am cam pier­dut încre­de­rea în noi înșine și unii în cei­lalți.

Am un pri­e­ten care obiș­nu­iește să‐mi amin­tească une­ori – când subiec­tul nos­tru ajunge prin pre­a­jma aces­tei pilde – o vorbă din popor: peș­tele de la cap se împute, dar se curăță de la coadă. Pro­ba­bil că, din­colo de a pre­tinde cla­sei poli­tice să se pri­me­nească din teme­lii – ceea ce e abso­lut nece­sar – ar fi poate vre­mea să pri­vim și către noi înșine. Avem ceva de îndrep­tat în felul în care ne pur­tăm unii cu cei­lalți? Avem ceva de schim­bat în noi înșine?

Undeva, prin piața Uni­ver­si­tă­ții, pe par­cur­sul mani­fes­ta­ți­i­lor de stradă din zilele tre­cute exista un ban­ner lung cu îndem­nuri foarte sim­ple. Unele le‐am reți­nut, altele le adaug eu.

Nu cla­xo­nați, aștep­tați.
Nu înju­rați, zâm­biți.
Nu igno­rați, aju­tați.
Nu auziți, ascul­tați.
Nu pre­su­pu­neți, cer­ce­tați.
Nu cre­deți, gân­diți.
Nu urâți, res­pec­tați.
Nu eu, voi.

Și dacă cre­deți că un ast­fel de efort colec­tiv are rost, că Româ­nia are nevoie de o a doua colec­ti­vi­zare, una a bunu­lui simț și a soli­da­ri­tă­ții româ­ni­lor, dați mai departe acest mesaj. Puneți‐vă pe luneta mași­nii, la birou, acasă sau ori­unde vreți voi ima­gi­nea de mai jos, ca un semn că vă asu­mați încer­ca­rea de a face o ade­vă­rată schim­bare. Nu vă costă nimic, poate doar câteva minute și‐o coală de hâr­tie. Dar dacă schim­băm toate astea, vă dați seama cum ar arăta țara asta?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu