Celor ce vor schimbarea

M‑am tot gân­dit la cele ce s‑au întâm­plat în ultima vreme, după incendiul de la Colec­tiv. Dar m‑am gân­dit mai ales dacă moartea atâ­tor oameni — azi 38, mâine prob­a­bil mai mulți — va avea vreun rost. De fapt depinde de noi. Noi, ce rămânem în urma lor, putem să dăm un rost aces­tor trag­ice eveni­mente, pen­tru ca acest teri­bil sac­ri­fi­ciu să nu dev­ină doar o sim­plă sta­tis­tică, ci să scrie isto­rie. E greu să facem asta. Mai ales pen­tru că ne-am cam pier­dut încred­erea în noi înșine și unii în ceilalți.

Am un pri­eten care obișnuiește să-mi amintească une­ori — când subiec­tul nos­tru ajunge prin prea­jma aces­tei pilde — o vorbă din popor: peștele de la cap se împute, dar se curăță de la coadă. Prob­a­bil că, din­colo de a pretinde cla­sei politice să se prime­nească din temelii — ceea ce e abso­lut nece­sar — ar fi poate vre­mea să privim și către noi înșine. Avem ceva de îndrep­tat în felul în care ne purtăm unii cu ceilalți? Avem ceva de schim­bat în noi înșine?

Undeva, prin piața Uni­ver­sității, pe par­cur­sul man­i­fes­tați­ilor de stradă din zilele tre­cute exista un ban­ner lung cu îndem­nuri foarte sim­ple. Unele le-am reținut, altele le adaug eu.

Nu clax­on­ați, aștep­tați.
Nu înju­rați, zâm­biți.
Nu igno­rați, aju­tați.
Nu auz­iți, ascul­tați.
Nu pre­supuneți, cerc­etați.
Nu cre­deți, gândiți.
Nu urâți, respec­tați.
Nu eu, voi.

Și dacă cre­deți că un ast­fel de efort colec­tiv are rost, că Româ­nia are nevoie de o a doua colec­tivizare, una a bunului simț și a sol­i­dar­ității românilor, dați mai departe acest mesaj. Puneți-vă pe luneta mașinii, la birou, acasă sau ori­unde vreți voi imag­inea de mai jos, ca un semn că vă asumați încer­carea de a face o ade­vărată schim­bare. Nu vă costă nimic, poate doar câteva minute și‑o coală de hâr­tie. Dar dacă schim­băm toate astea, vă dați seama cum ar arăta țara asta?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu