M‑am tot gân­dit la cele ce s‑au în­tâm­plat în ul­tima vreme, după in­cen­diul de la Co­lec­tiv. Dar m‑am gân­dit mai ales dacă moar­tea atâ­tor oa­meni — azi 38, mâine pro­ba­bil mai mulți — va avea vreun rost. De fapt de­pinde de noi. Noi, ce rămâ­nem în urma lor, pu­tem să dăm un rost aces­tor tra­gice eve­ni­mente, pen­tru ca acest te­ri­bil sa­cri­fi­ciu să nu de­vină doar o sim­plă sta­tis­tică, ci să scrie is­to­rie. E greu să fa­cem asta. Mai ales pen­tru că ne-am cam pier­dut în­cre­de­rea în noi în­șine și unii în ceilalți.

Am un pri­e­ten care obiș­nu­iește să-mi amin­tească une­ori — când su­biec­tul nos­tru ajunge prin pre­a­jma aces­tei pilde — o vorbă din po­por: peș­tele de la cap se îm­pute, dar se cu­răță de la coadă. Pro­ba­bil că, din­colo de a pre­tinde cla­sei po­li­tice să se pri­me­nească din te­me­lii — ceea ce e ab­so­lut ne­ce­sar — ar fi poate vre­mea să pri­vim și că­tre noi în­șine. Avem ceva de în­drep­tat în fe­lul în care ne pur­tăm unii cu cei­lalți? Avem ceva de schim­bat în noi înșine?

Un­deva, prin piața Uni­ver­si­tă­ții, pe par­cur­sul ma­ni­fes­ta­ți­i­lor de stradă din zi­lele tre­cute exista un ban­ner lung cu în­dem­nuri foarte sim­ple. Unele le-am re­ți­nut, al­tele le adaug eu.

Nu cla­xo­nați, așteptați.
Nu în­ju­rați, zâmbiți.
Nu ig­no­rați, ajutați.
Nu au­ziți, ascultați.
Nu pre­su­pu­neți, cercetați.
Nu cre­deți, gândiți.
Nu urâți, respectați.
Nu eu, voi.

Și dacă cre­deți că un ast­fel de efort co­lec­tiv are rost, că Ro­mâ­nia are ne­voie de o a doua co­lec­ti­vi­zare, una a bu­nu­lui simț și a so­li­da­ri­tă­ții ro­mâ­ni­lor, dați mai de­parte acest me­saj. Pu­neți-vă pe lu­neta ma­și­nii, la bi­rou, acasă sau ori­unde vreți voi ima­gi­nea de mai jos, ca un semn că vă asu­mați în­cer­ca­rea de a face o ade­vă­rată schim­bare. Nu vă costă ni­mic, poate doar câ­teva mi­nute și‑o coală de hâr­tie. Dar dacă schim­băm toate as­tea, vă dați seama cum ar arăta țara asta?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.