Mulți din­tre me­di­cii și pa­ra­me­di­cii care au lu­crat în noap­tea in­cen­di­u­lui de la Co­lec­tiv au spus că au vă­zut ia­dul. Im­pre­sia a fost de ireal, de dra­ma­tism îm­pins din­colo de li­mi­tele ima­gi­na­ției. Pă­rea un fel de coș­mar de­ve­nit re­a­li­tate, un coș­mar din­tre ace­lea pe care crezi să nu le vei trăi nici­o­dată, pen­tru care nici­o­dată nu ești pre­gă­tit să le în­frunți. În fața tra­ge­diei re­ac­ția me­di­ci­lor a de­pă­șit la­tura pro­fe­sio­nală, a de­ve­nit o re­ac­ție umană: com­pa­siune, so­li­da­ri­tate, efort până la sa­cri­fi­ciu. Și toți am fost im­pre­sio­nați de ei și i‑am aplaudat.

Unele voci au spus că or­ga­ni­za­rea au­to­ri­tă­ți­lor a fost foarte proastă, că a fost o de­ban­dadă ge­ne­rală, cu echi­paje de am­bu­lanțe care ve­neau și nu pă­reau să știe să co­la­bo­reze în­tre ele, cu pom­pieri de­bu­so­lați de an­ver­gura si­tu­a­ției, cu lipsa unui co­or­do­na­tor al in­ter­ven­ției. Asis­ten­ții me­di­cali aler­gau de la un ră­nit la al­tul, în­cer­când să‑i cu­prindă pe toți, să‑i în­gri­jească pe toți, să‑i eva­lu­eze pe toți. E lim­pede că în ast­fel de si­tu­a­ții pri­mul care tre­buie să ajungă la fața lo­cu­lui este ci­neva care știe să co­or­do­neze lu­cru­rile, ci­neva cu sânge rece și minte lim­pede, an­tre­nat pen­tru ast­fel de mi­siuni: co­or­do­na­rea ac­țiu­ni­lor de sal­vare a ce­lor aflați încă în pe­ri­col, de­li­mi­ta­rea zo­ne­lor de eva­lu­are și pre­lu­are a ră­ni­ți­lor, asi­gu­ra­rea că­i­lor de ac­ces pen­tru am­bu­lanțe și pom­pieri. N‑avem ast­fel de struc­turi. ISU mai are încă de învățat.

Și poate că asta a fost cumva ad­mi­ra­bil și sa­lu­tar: fap­tul că toți cei im­pli­cați în sal­va­rea oa­me­ni­lor au com­pen­sat mă­car în parte lipsa de or­ga­ni­zare cu de­di­ca­ția și so­li­da­ri­ta­tea lor. Nu aveau un plan clar de ac­țiune, dar aveau o do­rință sin­ceră de a‑i salva pe cei ră­niți și asta se ve­dea în dis­pe­ra­rea lor de a face cât mai mult, cât mai re­pede. În fe­bra eve­ni­men­te­lor ni­meni nu mai avea timp să gân­dească la efi­ciență și pri­o­ri­tăți. Cu­vân­tul de or­dine era viteza.

Vă amin­tiți? Nu de­mult i‑am bla­mat pe me­dici pen­tru că s‑au de­cla­rat ne­mul­țu­miți de în­ca­dra­rea pli­cu­lui ofe­rit de pa­cient în ca­te­go­ria pe­nală a mi­tei. I‑am cri­ti­cat mulți pen­tru con­di­țio­na­rea ac­tu­lui me­di­cal, pen­tru că în loc să pună pre­siune pe au­to­ri­tăți pen­tru un sis­tem de să­nă­tate mai per­for­mant și mai bine re­mu­ne­rat, trans­feră pro­ble­me­lor fi­nan­ci­are per­so­nale că­tre pa­cient. Iată‑i pe ace­eași me­dici tre­când pen­tru noi printr-un iad uriaș, do­ve­dind so­li­da­ri­tate, com­pa­siune și dă­ru­ire pen­tru bi­nele se­me­ni­lor lor. Și pe noi aplaudându‑i.

Tim­pul a tre­cut după noap­tea tra­ge­diei. Ră­nile ar­su­ri­lor nu te omoară pe loc, nici ga­zele to­xice inha­late. Efec­tele lor — ni s‑a spus de la bun în­ce­put — se văd cu o săp­tămână mai târ­ziu și pro­duc un nou val de de­cese. Rata de su­pra­vie­țu­ire este în­tre 30 și 80% spun sta­tis­ti­cile. Ve­dem asta acum — în doar două-trei zile au mu­rit încă 12 oa­meni. O sim­plă ma­te­ma­tică ne în­fi­oară: din circa 80 de pa­cienți grav ră­niți sta­tis­tica spune că vom pierde în­tre 24 și 64 de oameni.

Însă nu ne in­te­re­sează sta­tis­ti­cile. Așa că tă­bă­râm din nou pe me­dici. Ero­is­mul lor e ui­tat, de­di­ca­ția lor este ig­no­rată. Pre­cis nu fac ce tre­buie, pre­cis vor să mu­șa­ma­li­zeze ceva. Pre­cis sunt in­com­pe­tenți și nu re­cu­nosc. Pre­cis în stră­i­nă­tate toți ră­ni­ții ar fi fost vin­de­cați. Nu ne pri­ce­pem la me­di­cină, dar am ci­tit noi pe net des­pre ca­zuri de-as­tea. Sau am vor­bit noi cu ci­neva care ne‑a spus ade­vă­rul. Că nu‑i du­cem în stră­i­nă­tate pe ră­niți pen­tru că or­go­li­o­șii me­dici ro­mâni nu vor să se vadă că ei n‑au fost în stare. Dis­tanța de la ero­ism la vi­no­vă­ție e une­ori de doar câ­teva zile.

Ca în orice pri­lej de criză, co­mu­ni­ca­rea noas­tră e varză. Nu se trans­mit in­for­ma­ți­ile re­le­vante, nu există ca­nale de co­mu­ni­care bine sta­bi­lite și ve­ri­fi­cări te­me­i­nice ale ve­ri­di­ci­tă­ții. Fi­e­care spi­tal vor­bește ofi­cial cu presa prin in­ter­me­diul unor me­dici. Fi­e­care jur­na­list știe pe câte un me­dic de prin vreun spi­tal im­pli­cat în în­gri­ji­rea ră­ni­ți­lor. Apoi jur­na­liș­tii pun pe site-uri tot fe­lul de știri care se bat cap în cap. Fi­e­care se simte da­tor să con­tri­buie și el cu un co­men­ta­riu, o in­si­nu­are, o dez­vă­lu­ire sau o bă­nu­ială care se com­bină în ma­la­xo­rul so­ci­e­tă­ții și re­zultă un fel de ghi­veci in­for­ma­țio­nal, ideal pen­tru a în­flori bâr­fele și scenariile.

Au des­tul sânge, nu mai do­nați! Ba n‑au sânge, ve­niți la cen­trele de do­nare! N‑au me­di­ca­men­tul X! Ba da, îl au! Ră­ni­ții evo­lu­ează bine, îi sal­văm! Ba nu, o să mai moară, o să ve­deți! Me­di­cii stră­ini îi la­udă pe cei ro­mâni pen­tru cum au ac­țio­nat! Nu e de­cât di­plo­ma­ție pro­fe­sio­nală, de fapt au spus că tre­buie duși la spi­tale din stră­i­nă­tate că aici mor cu zile!

Eu unul nu cred că me­di­cii noș­tri sunt in­com­pe­tenți. Pro­ba­bil că unii din­tre ei nu s‑au mai con­frun­tat cu ast­fel de ca­zuri, atât de grave și atât de multe, pro­ba­bil că li­mi­tele lor pro­fe­sio­nale au fost dras­tic în­cer­cate zi­lele as­tea. Dar sunt aproape si­gur că niște oa­meni care au ară­tat atâta de­vo­ta­ment în sal­va­rea ce­lor arși nu le-ar pune acum viața în pe­ri­col as­cun­zându-și ne­pu­tin­țele și lipsa do­tă­ri­lor ne­ce­sare. Ar fi ilo­gic. De ce și-ar asuma res­pon­sa­bi­li­tăți dacă ar crede că nu‑i pot în­griji? Ca să con­ta­bi­li­zeze în drep­tul lor niște de­cese? Ca să as­culte de pre­su­pu­sele or­dine date de un mi­nis­tru și-un se­cre­tar de stat dintr-un gu­vern de­mi­sio­nar? Absurd.

Poate că ar tre­bui să ne oprim din această is­te­rie na­țio­nală a co­mu­ni­că­rii fără fond, fără ar­gu­mente, fără pro­fe­sio­na­lism. Poate că ar tre­bui să ne eva­luăm în­cre­de­rea în me­di­cii ro­mâni și să ne ho­tă­râm dacă le acor­dăm cre­dit sau nu. Poate ar tre­bui să ne în­tre­băm ce sunt ei pen­tru noi: eroi sau vi­no­vați? Căci dacă vom con­ti­nua să‑i îm­brân­cim ba într‑o ca­te­go­rie, ba în alta, tare mi‑e teamă că nu ne vom mai (re)câștiga nici­o­dată sănătatea.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Medicii…Doar ei pot sa ho­ta­rasca si sa ne con­vinga daca sunt eroi sau vi­no­vati. Nu noi Îi îm­brân­cim. Ei se îm­brân­cesc. In­tre ei. Unii sunt eroi iar unii sunt vinovati…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.