Penalii din parlament

Am o dis­pută teo­re­tică pe Face­book cu cineva al cărui nume nu‐l cunosc. Bănu­iesc că e un băr­bat după tonul ușor agre­siv și domi­na­tor, dar n‐am o dovadă clară pen­tru că își mas­chează iden­ti­ta­tea, iar eu n‐am timp de inves­ti­ga­ții. Bref, dez­ba­tem des­pre cum asi­gu­răm mora­li­ta­tea celor care vor să devină par­la­men­tari în con­tex­tul în care con­sta­tăm că infrac­tori de toate soiu­rile nu doar că acced în forul legi­sla­tiv, dar sunt chiar rea­leși după ce au fost con­dam­nați cu sus­pen­dare.

Opo­nen­tul meu sus­ține că tre­buie să avem o metodă prac­tică de a eli­mina ast­fel de indi­vizi și anume să facem cumva ca nea Ion care de obi­cei votează în necu­noș­tință de cauză asu­pra mora­li­tă­ții unui can­di­dat să nu mai voteze așa. Ca să nu alte­rez în nici un fel ideea lui, am să‐l citez:

Solu­ția este ca omul (n.r. nea Ion) să înțe­leagă, măcar în vii­tor, că jegu­rile pe care le‐au votat și și‐au ridi­cat palate din „sala­rii” tră­iesc în lux din banii furați de la el și de la mă‐sa. Și că atunci când situ­a­ția se repetă, în loc să‐i admire și să tacă, să iasă în stradă și să‐i bage la puș­că­rie, dacă alt­fel nu se poate!

Ok, asta a fost solu­ția sa. El zice că e prag­ma­tică.

Solu­ția mea este să avem un set de reguli pen­tru can­di­dați care să pre­ci­zeze cine poate can­dida și acest set de reguli să fie legi­fe­rat. E ade­vă­rat, ca să con­vingi par­la­men­tul să voteze o ast­fel de lege tre­buie să prinzi momen­tul potri­vit. De pildă acum. Sau, dacă nu se poate așa, să impui legea printr‐un refe­ren­dum ini­țiat de pre­șe­dinte.

Ce ar cuprinde setul de reguli? Păi să nu fi avut nici o con­dam­nare penală, să nu fie în curs de cer­ce­tare penală, să nu aibă sau să fi avut o cola­bo­rare cu ser­vi­cii secrete (îna­inte sau după '89), să nu aibă con­flicte de inte­rese prin pozi­ția pe care o ocupă, să accepte o audi­tare juri­dică a afa­ce­ri­lor pe care le deține șamd. Nu‐mi vin acum în cap toate cri­te­ri­ile, dar cu sigu­ranță se poate face o listă rezo­na­bilă. Dacă omul trece de proba mora­li­tă­ții sale, e bun de can­di­dat. Dacă se află că a min­țit după ce a fost ales, demi­te­rea auto­mată din pozi­ția de par­la­men­tar și amendă penală. Prima măsură aduce corec­ția nece­sară, a doua ne asi­gură că nici nu mai încearcă vreo­dată. Dacă se află că a min­țit îna­inte de a fi ales, amendă penală.

No, asta‐i solu­ția mea. Cică e uto­pică.

Dar între­ba­rea mai gene­rală este: cum scă­păm de penali în par­la­ment?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu