Penalii din parlament

Am o dis­pută teo­ret­ică pe Face­book cu cineva al cărui nume nu‑l cunosc. Bănui­esc că e un băr­bat după tonul ușor agre­siv și dom­i­na­tor, dar n‑am o dovadă clară pen­tru că își maschează iden­ti­tatea, iar eu n‑am timp de inves­ti­gații. Bref, dez­batem despre cum asig­urăm moral­i­tatea celor care vor să dev­ină par­la­men­tari în con­tex­tul în care con­statăm că infrac­tori de toate soiurile nu doar că acced în forul leg­isla­tiv, dar sunt chiar realeși după ce au fost con­damnați cu sus­pendare.

Opo­nen­tul meu susține că tre­buie să avem o metodă prac­tică de a elim­ina ast­fel de indi­vizi și anume să facem cumva ca nea Ion care de obi­cei votează în necunoșt­ință de cauză asupra moral­ității unui can­di­dat să nu mai voteze așa. Ca să nu alterez în nici un fel ideea lui, am să‑l citez:

Soluția este ca omul (n.r. nea Ion) să înțe­leagă, măcar în viitor, că jegurile pe care le-au votat și și-au ridi­cat palate din „salarii” trăi­esc în lux din banii furați de la el și de la mă-sa. Și că atunci când situ­ația se repetă, în loc să‑i admire și să tacă, să iasă în stradă și să‑i bage la pușcărie, dacă alt­fel nu se poate!

Ok, asta a fost soluția sa. El zice că e prag­mat­ică.

Soluția mea este să avem un set de reg­uli pen­tru can­di­dați care să pre­cizeze cine poate can­dida și acest set de reg­uli să fie legiferat. E ade­vărat, ca să convingi par­la­men­tul să voteze o ast­fel de lege tre­buie să prinzi momen­tul potrivit. De pildă acum. Sau, dacă nu se poate așa, să impui legea printr-un ref­er­en­dum inițiat de președ­inte.

Ce ar cuprinde setul de reg­uli? Păi să nu fi avut nici o con­damnare penală, să nu fie în curs de cerc­etare penală, să nu aibă sau să fi avut o colab­o­rare cu ser­vicii secrete (înainte sau după '89), să nu aibă con­flicte de interese prin poz­iția pe care o ocupă, să accepte o auditare juridică a afac­er­ilor pe care le deține șamd. Nu-mi vin acum în cap toate cri­teri­ile, dar cu sig­u­ranță se poate face o listă rezon­abilă. Dacă omul trece de proba moral­ității sale, e bun de can­di­dat. Dacă se află că a mințit după ce a fost ales, demiterea automată din poz­iția de par­la­men­tar și amendă penală. Prima măsură aduce corecția nece­sară, a doua ne asig­ură că nici nu mai încearcă vre­o­dată. Dacă se află că a mințit înainte de a fi ales, amendă penală.

No, asta‑i soluția mea. Cică e utopică.

Dar între­barea mai gen­er­ală este: cum scăpăm de penali în par­la­ment?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu