Peste tot unde nu este asu­mată la nivel in­di­vi­dual, ca o cale spi­ri­tu­ală de îm­pli­nire a pro­pri­u­lui des­tin prin aso­ci­e­rea si­ne­lui la un set de va­lori uni­ver­sale, re­li­gia de­vine to­xică. Atunci când ea vor­bește în nu­mele unor gru­puri sem­ni­fi­ca­tiv de mari, de­vine sectă. Când vor­bește în nu­mele unor po­pu­la­ții largi, de­vine ex­tre­mism. Ceea ce se în­tâm­plă în Franța acum, dar s‑a în­tâm­plat și în alte oca­zii este do­vada evidentă.

Poate că veți spune că doar isla­mis­mul pro­duce ex­tre­mism. La prima ve­dere așa e. Du­ș­ma­nul lor e unul bine iden­ti­fi­cat: lu­mea creș­tin-oc­ci­den­tală. Iar lupta e pe față, anun­țată be­li­cos prin ame­nin­țări di­recte, pusă în prac­tică prin acte de te­ro­rism sau prin răz­boi des­chis. Oc­ci­den­tul a răs­puns prin forță și a re­pri­mat as­pru agre­siu­nile ji­ha­du­lui. Apoi a slă­bit rit­mul, cre­zând poate că a dat lec­ția de care era ne­voie. Gre­șe­ala de ra­țio­na­ment este că au tra­tat acest con­flict ca și cum s‑ar lupta cu o țară: de în­dată ce i‑am în­vins vor în­ceta să ne atace. A lupta îm­po­triva unei re­li­gii ex­tre­miste este im­po­si­bil. Cu cât îi stri­vești mai tare, cu atât cre­dința lor se va în­tări, cu atât do­rința de răz­bu­nare va crește. Isla­mul vi­sează să do­mine lu­mea, să de­vină re­li­gia-stat universal.

Sunt și alte forme de te­ro­rism re­li­gios, însă. Pri­viți în ju­rul vos­tru, la ță­rile care apar­țin ci­vi­li­za­ției eu­ro­pene. Există o li­nie de de­mar­ca­ție clară: cei ce au îm­bră­ți­șat de­mo­cra­ția și va­lo­rile ei și cei ce o pro­clamă, dar nu o pot prac­tica. Ru­sia, Ucraina, Bie­lo­ru­sia, Ser­bia spun că sunt state de drept și de­mo­cra­tice, dar toate sunt doar niște si­mu­la­cre ale aces­tor con­cepte. Peste tot e co­rup­ție ge­ne­ra­li­zată, o clasă po­li­tică for­mată din oli­garhi, să­ră­cie și îna­po­iere cul­tu­rală. Gre­cia, cea care a in­ven­tat de­mo­cra­ția, e con­frun­tată cu un grad de co­rup­ție care o face ab­so­lut ne­func­țio­nală și a ajuns în sta­diul de fa­li­ment general.

Ro­mâ­nia a ade­rat la UE și NATO, dar nu di­feră de acest mo­del, doar în ul­ti­mul timp s‑au în­re­gis­trat niște schim­bări. Nu sunt încă ire­ver­si­bile. Deși de vreo trei ani cad ca­pete mari ale co­rup­ției po­li­tice, ve­dem cum în con­ti­nu­are câte un șef de po­li­ție sau pri­mar este prins lu­ând șpagă. Co­rup­ția e în sân­gele nos­tru, e în ges­tu­rile co­ti­diene ale ma­jo­ri­tă­ții din­tre ro­mâni. Ten­ta­ția de a lua șpagă e în­tre­ți­nută de im­pul­sul de a oferi șpagă pen­tru a ob­ține pri­vi­le­gii și ex­cep­ții. Le­gea e opțională.

Ce au în co­mun toate aceste țări, în afara gru­pă­rii lor ge­o­gra­fice? Limba? Nu. Cul­tura? Prea pu­țin. Ori­gi­nea et­nică? Doar par­țial. Atunci, ce? Da, ați ghi­cit: creș­ti­nis­mul or­to­dox. În nici o țară ma­jo­ri­tar or­to­doxă de­mo­cra­ția și sta­tul de drept n‑au fost cu ade­vă­rat in­sta­u­rate. V‑ați în­tre­bat vreo­dată dacă e doar o co­in­ci­dență? Ați fă­cut vreo­dată o pa­ra­lelă în­tre ță­rile or­to­doxe și cele isla­mice? Ați fi sur­prinși să des­co­pe­riți câte ase­mă­nări sunt.

Te­ro­rism nu în­seamnă doar să de­to­nezi bombe. Te­ro­rism este și atunci când îm­pie­dici o so­ci­e­tate să evo­lu­eze și, con­ști­ent sau nu, o ții cap­tivă în pre­cepte re­li­gi­oase de ev me­diu, sti­mulând frica și pros­tia oamenilor.

(va urma)


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Radu

  “Ce au în co­mun toate aceste țări, în afara gru­pă­rii lor ge­o­gra­fice? Limba? Nu. Cul­tura? Prea pu­țin. Ori­gi­nea et­nică? Doar par­țial. Atunci, ce? Da, ați ghi­cit: creș­ti­nis­mul or­to­dox. În nici o țară ma­jo­ri­tar or­to­doxă de­mo­cra­ția și sta­tul de drept n‑au fost cu ade­vă­rat in­sta­u­rate. V‑ați în­tre­bat vreo­dată dacă e doar o co­in­ci­dență? Ați fă­cut vreo­dată o pa­ra­lelă în­tre ță­rile or­to­doxe și cele isla­mice? Ați fi sur­prinși să des­co­pe­riți câte ase­mă­nări sunt.”

  Mie mi‑e des­tul de clara ideea pa­ra­gra­fu­lui, desi ea nu e ex­pri­mata atat de concis cum am exprimat‑o eu.

  Eu cred ca a da spaga sau co­rup­tia in ge­ne­ral nu au le­ga­tura cu religia.
  Cres­ti­nii or­to­docsi din Romania/Bulgaria/Rusia/Etiopia vor avea alta men­ta­li­tate pri­vind co­rup­tia de­cat cres­ti­nii or­to­docsi din Japonia/Alaska/Finlanda, bu­dis­tii din Ja­po­i­nia fata de cei din Tailanda.
  Nu poti com­para co­rup­tia din Ro­ma­nia cu co­rup­tia din Ru­sia, spu­nand ca fac­to­rul co­mun e ortodoxia.
  Or­to­docsi in Ru­sia sunt ~40%, in Ro­ma­nia +85% si cu toate as­tea Ro­ma­nia e o tara mai pu­tin co­rupta, nu?

  • Sorin Sfirlogea

   Aici nu e vorba des­pre re­li­gie în ge­ne­ral, ci des­pre or­to­do­xie în par­ti­cu­lar. Este vorba des­pre in­com­pa­ti­bi­li­ta­tea de­mon­strată până acum în­tre anu­mite con­cepte de or­ga­ni­zare sta­tală — de­mo­cra­ție și stat de drept — și or­to­do­xie ca RELIGIE DE STAT. Ca­zul or­to­do­c­și­lor din alte state (Ja­po­nia, Ala­ska) nu e re­le­vant pen­tru că acolo nu există o bi­se­rică na­țio­nală or­to­doxă, iar re­gu­lile sunt fă­cute de o ma­jo­ri­tate non-ortodoxă.

   Într-ade­văr, a da șpagă nu e ceva strict or­to­dox. Dar e de­mon­strat em­pi­ric că toate sta­tele emi­na­mente or­to­doxe co­rup­ția este larg prac­ti­cată și — mai grav — con­si­de­rată ca ac­cep­ta­bilă so­cial. Con­du­că­to­rul nu tre­buie să fie cin­stit, poate să fure, dar “să facă ceva și pen­tru noi”. Cu alte cu­vinte, fur­tul e ac­cep­ta­bil so­cial dacă ți se face parte din pradă. Or­to­do­xul gă­sește scuze con­du­că­to­ru­lui, iar bi­se­rica îl prea­slă­vește în pre­dici și în­deamnă in­sis­tent po­po­rul să se su­pună aces­tuia. În schim­bul pro­pa­gan­dei, bi­se­rica pri­mește par­tea sa.

   Iar Ru­sia este o țară unde or­to­do­xia este bi­se­rică na­țio­nală, chiar dacă nu e ma­jo­ri­tară ca re­li­gie. Po­pu­la­ți­ile non-or­to­doxe sunt îm­prăș­ti­ate și nu par­ti­cipă la viața po­li­tică a ță­rii, sunt periferice.

   Mai multe ar­gu­mente în epi­so­dul 3 de mâine. 🙂

 2. Radu

  Hai sa ana­li­zam pu­tin ur­ma­toa­rele ipoteze:

  1. Re­li­gia duce la coruptie.
  Fals, ta­rile din ves­tul eu­ro­pei sunt tari ma­jo­ri­tar cres­tine, Isra­e­lul e re­li­gios in timp ce China/Coreea de Nord sunt ma­jo­ri­tar atee.

  2. Ta­rile pro­tes­tante sunt pros­pere si lip­site de co­rup­tie, in timp ce ta­rile or­to­doxe sunt sa­race si corupte.
  Fals, ta­rile Afri­cane sunt ma­jo­ri­tar pro­tes­tante : https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_by_country#/media/File:Countries_by_percentage_of_Protestants.svg .

  • Sorin Sfirlogea

   Ipo­te­zele res­pec­tive me­rită o dis­cu­ție, de acord. Dar nu au nici o le­gă­tură cu ce am spus eu mai sus.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.