Religie și terorism (II)

Peste tot unde nu este asumată la nivel indi­vid­ual, ca o cale spir­i­tu­ală de împlinire a pro­pri­u­lui des­tin prin asocierea sinelui la un set de val­ori uni­ver­sale, reli­gia devine tox­ică. Atunci când ea vor­bește în numele unor grupuri sem­ni­fica­tiv de mari, devine sectă. Când vor­bește în numele unor pop­u­lații largi, devine extrem­ism. Ceea ce se întâm­plă în Franța acum, dar s‑a întâm­plat și în alte ocazii este dovada evi­dentă.

Poate că veți spune că doar islamis­mul pro­duce extrem­ism. La prima vedere așa e. Duș­manul lor e unul bine iden­ti­fi­cat: lumea creștin-occidentală. Iar lupta e pe față, anunțată beli­cos prin amenințări directe, pusă în prac­tică prin acte de teror­ism sau prin război deschis. Occi­den­tul a răspuns prin forță și a repri­mat aspru agre­siu­nile jihadu­lui. Apoi a slăbit rit­mul, crezând poate că a dat lecția de care era nevoie. Greșeala de rațion­a­ment este că au tratat acest con­flict ca și cum s‑ar lupta cu o țară: de îndată ce i‑am învins vor înc­eta să ne atace. A lupta împotriva unei religii extrem­iste este imposi­bil. Cu cât îi strivești mai tare, cu atât cred­ința lor se va întări, cu atât dor­ința de răzbunare va crește. Isla­mul visează să domine lumea, să dev­ină religia-stat uni­ver­sal.

Sunt și alte forme de teror­ism reli­gios, însă. Priv­iți în jurul vostru, la țările care aparțin civ­i­liza­ției europene. Există o linie de demar­cație clară: cei ce au îmbrățișat democrația și val­o­rile ei și cei ce o proclamă, dar nu o pot prac­tica. Rusia, Ucraina, Bieloru­sia, Ser­bia spun că sunt state de drept și demo­c­ra­t­ice, dar toate sunt doar niște sim­u­lacre ale aces­tor con­cepte. Peste tot e corupție gen­er­al­izată, o clasă politică for­mată din oli­garhi, sără­cie și înapoiere cul­tur­ală. Gre­cia, cea care a inven­tat democrația, e con­frun­tată cu un grad de corupție care o face abso­lut nefuncțion­ală și a ajuns în sta­diul de fal­i­ment gen­eral.

Româ­nia a aderat la UE și NATO, dar nu diferă de acest model, doar în ultimul timp s‑au înreg­is­trat niște schim­bări. Nu sunt încă ire­versibile. Deși de vreo trei ani cad capete mari ale corupției politice, vedem cum în con­tin­uare câte un șef de poliție sau pri­mar este prins luând șpagă. Corupția e în sân­gele nos­tru, e în ges­turile coti­di­ene ale majorității din­tre români. Ten­tația de a lua șpagă e întrețin­ută de impul­sul de a oferi șpagă pen­tru a obține priv­i­legii și excepții. Legea e opțion­ală.

Ce au în comun toate aceste țări, în afara grupării lor geografice? Limba? Nu. Cul­tura? Prea puțin. Orig­inea etnică? Doar parțial. Atunci, ce? Da, ați ghicit: creș­tin­is­mul orto­dox. În nici o țară majori­tar orto­doxă democrația și statul de drept n‑au fost cu ade­vărat instau­rate. V‑ați între­bat vre­o­dată dacă e doar o coin­ci­dență? Ați făcut vre­o­dată o para­lelă între țările orto­doxe și cele islam­ice? Ați fi sur­prinși să descoper­iți câte asemănări sunt.

Teror­ism nu înseamnă doar să detonezi bombe. Teror­ism este și atunci când împiedici o soci­etate să evolueze și, conș­tient sau nu, o ții cap­tivă în pre­cepte reli­gioase de ev mediu, stim­ulând frica și pros­tia oame­nilor.

(va urma)


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Radu

  "Ce au în co­mun toate aceste țări, în afara gru­pă­rii lor ge­o­gra­fice? Limba? Nu. Cul­tura? Prea pu­țin. Ori­gi­nea et­nică? Doar par­țial. Atunci, ce? Da, ați ghi­cit: creș­ti­nis­mul or­to­dox. În nici o țară ma­jo­ri­tar or­to­doxă de­mo­cra­ția și sta­tul de drept n‑au fost cu ade­vă­rat in­sta­u­rate. V‑ați în­tre­bat vreo­dată dacă e doar o co­in­ci­dență? Ați fă­cut vreo­dată o pa­ra­lelă în­tre ță­rile or­to­doxe și cele isla­mice? Ați fi sur­prinși să des­co­pe­riți câte ase­mă­nări sunt."

  Mie mi‑e destul de clara ideea para­grafu­lui, desi ea nu e expri­mata atat de con­cis cum am exprimat‑o eu.

  Eu cred ca a da spaga sau corup­tia in gen­eral nu au legatura cu reli­gia.
  Cres­tinii ortodocsi din Romania/Bulgaria/Rusia/Etiopia vor avea alta men­tal­i­tate privind corup­tia decat cres­tinii ortodocsi din Japonia/Alaska/Finlanda, bud­is­tii din Japoinia fata de cei din Tai­landa.
  Nu poti com­para corup­tia din Roma­nia cu corup­tia din Rusia, spunand ca fac­torul comun e orto­doxia.
  Ortodocsi in Rusia sunt ~40%, in Roma­nia +85% si cu toate astea Roma­nia e o tara mai putin corupta, nu?

  • Sorin Sfirlogea

   Aici nu e vorba despre religie în gen­eral, ci despre orto­doxie în par­tic­u­lar. Este vorba despre incom­pat­i­bil­i­tatea demon­strată până acum între anu­mite con­cepte de orga­ni­zare statală — democrație și stat de drept — și orto­doxie ca RELIGIE DE STAT. Cazul ortodocșilor din alte state (Japonia, Alaska) nu e rel­e­vant pen­tru că acolo nu există o bis­er­ică națion­ală orto­doxă, iar reg­ulile sunt făcute de o majori­tate non-ortodoxă.

   Într-adevăr, a da șpagă nu e ceva strict orto­dox. Dar e demon­strat empiric că toate statele emi­na­mente orto­doxe corupția este larg prac­ti­cată și — mai grav — con­sid­er­ată ca accept­abilă social. Con­ducă­torul nu tre­buie să fie cin­stit, poate să fure, dar "să facă ceva și pen­tru noi". Cu alte cuvinte, fur­tul e accept­abil social dacă ți se face parte din pradă. Orto­doxul găsește scuze con­ducă­toru­lui, iar bis­er­ica îl preaslăvește în predici și îndeamnă insis­tent poporul să se supună aces­tuia. În schim­bul pro­pa­gan­dei, bis­er­ica primește partea sa.

   Iar Rusia este o țară unde orto­doxia este bis­er­ică națion­ală, chiar dacă nu e majori­tară ca religie. Pop­u­lați­ile non-ortodoxe sunt împrăș­ti­ate și nu par­ticipă la viața politică a țării, sunt per­iferice.

   Mai multe argu­mente în episo­dul 3 de mâine. 🙂

 2. Radu

  Hai sa anal­izam putin urma­toarele ipoteze:

  1. Reli­gia duce la corup­tie.
  Fals, tar­ile din ves­tul europei sunt tari majori­tar cres­tine, Israelul e reli­gios in timp ce China/Coreea de Nord sunt majori­tar atee.

  2. Tar­ile protes­tante sunt pros­pere si lip­site de corup­tie, in timp ce tar­ile orto­doxe sunt sarace si corupte.
  Fals, tar­ile Africane sunt majori­tar protes­tante : https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_by_country#/media/File:Countries_by_percentage_of_Protestants.svg .

  • Sorin Sfirlogea

   Ipotezele respec­tive mer­ită o dis­cuție, de acord. Dar nu au nici o legă­tură cu ce am spus eu mai sus.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu