Religie și terorism (II)

Peste tot unde nu este asu­mată la nivel indi­vi­dual, ca o cale spi­ri­tu­ală de împli­nire a pro­pri­u­lui des­tin prin aso­ci­e­rea sine­lui la un set de valori uni­ver­sale, reli­gia devine toxică. Atunci când ea vor­bește în numele unor gru­puri sem­ni­fi­ca­tiv de mari, devine sectă. Când vor­bește în numele unor popu­la­ții largi, devine extre­mism. Ceea ce se întâm­plă în Franța acum, dar s‐a întâm­plat și în alte oca­zii este dovada evi­dentă.

Poate că veți spune că doar isla­mis­mul pro­duce extre­mism. La prima vedere așa e. Duș­ma­nul lor e unul bine iden­ti­fi­cat: lumea creștin‐occidentală. Iar lupta e pe față, anun­țată beli­cos prin ame­nin­țări directe, pusă în prac­tică prin acte de tero­rism sau prin răz­boi des­chis. Occi­den­tul a răs­puns prin forță și a repri­mat aspru agre­siu­nile jiha­du­lui. Apoi a slă­bit rit­mul, cre­zând poate că a dat lec­ția de care era nevoie. Gre­șe­ala de rațio­na­ment este că au tra­tat acest con­flict ca și cum s‐ar lupta cu o țară: de îndată ce i‐am învins vor înceta să ne atace. A lupta împo­triva unei reli­gii extre­miste este impo­si­bil. Cu cât îi stri­vești mai tare, cu atât cre­dința lor se va întări, cu atât dorința de răz­bu­nare va crește. Isla­mul visează să domine lumea, să devină religia‐stat uni­ver­sal.

Sunt și alte forme de tero­rism reli­gios, însă. Pri­viți în jurul vos­tru, la țările care apar­țin civi­li­za­ției euro­pene. Există o linie de demar­ca­ție clară: cei ce au îmbră­ți­șat demo­cra­ția și valo­rile ei și cei ce o pro­clamă, dar nu o pot prac­tica. Rusia, Ucraina, Bie­lo­ru­sia, Ser­bia spun că sunt state de drept și demo­cra­tice, dar toate sunt doar niște simu­la­cre ale aces­tor con­cepte. Peste tot e corup­ție gene­ra­li­zată, o clasă poli­tică for­mată din oli­garhi, sără­cie și îna­po­iere cul­tu­rală. Gre­cia, cea care a inven­tat demo­cra­ția, e con­frun­tată cu un grad de corup­ție care o face abso­lut nefunc­țio­nală și a ajuns în sta­diul de fali­ment gene­ral.

Româ­nia a ade­rat la UE și NATO, dar nu diferă de acest model, doar în ulti­mul timp s‐au înre­gis­trat niște schim­bări. Nu sunt încă ire­ver­si­bile. Deși de vreo trei ani cad capete mari ale corup­ției poli­tice, vedem cum în con­ti­nu­are câte un șef de poli­ție sau pri­mar este prins luând șpagă. Corup­ția e în sân­gele nos­tru, e în ges­tu­rile coti­diene ale majo­ri­tă­ții din­tre români. Ten­ta­ția de a lua șpagă e între­ți­nută de impul­sul de a oferi șpagă pen­tru a obține pri­vi­le­gii și excep­ții. Legea e opțio­nală.

Ce au în comun toate aceste țări, în afara gru­pă­rii lor geo­gra­fice? Limba? Nu. Cul­tura? Prea puțin. Ori­gi­nea etnică? Doar par­țial. Atunci, ce? Da, ați ghi­cit: creș­ti­nis­mul orto­dox. În nici o țară majo­ri­tar orto­doxă demo­cra­ția și sta­tul de drept n‐au fost cu ade­vă­rat insta­u­rate. V‐ați între­bat vreo­dată dacă e doar o coin­ci­dență? Ați făcut vreo­dată o para­lelă între țările orto­doxe și cele isla­mice? Ați fi sur­prinși să des­co­pe­riți câte ase­mă­nări sunt.

Tero­rism nu înseamnă doar să deto­nezi bombe. Tero­rism este și atunci când împie­dici o soci­e­tate să evo­lu­eze și, con­ști­ent sau nu, o ții cap­tivă în pre­cepte reli­gi­oase de ev mediu, sti­mulând frica și pros­tia oame­ni­lor.

(va urma)


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Radu

  "Ce au în co­mun toate aceste țări, în afara gru­pă­rii lor ge­o­gra­fice? Limba? Nu. Cul­tura? Prea pu­țin. Ori­gi­nea et­nică? Doar par­țial. Atunci, ce? Da, ați ghi­cit: creș­ti­nis­mul or­to­dox. În nici o țară ma­jo­ri­tar or­to­doxă de­mo­cra­ția și sta­tul de drept n‐au fost cu ade­vă­rat in­sta­u­rate. V‐ați în­tre­bat vreo­dată dacă e doar o co­in­ci­dență? Ați fă­cut vreo­dată o pa­ra­lelă în­tre ță­rile or­to­doxe și cele isla­mice? Ați fi sur­prinși să des­co­pe­riți câte ase­mă­nări sunt."

  Mie mi‐e des­tul de clara ideea para­gra­fu­lui, desi ea nu e expri­mata atat de concis cum am exprimat‐o eu.

  Eu cred ca a da spaga sau corup­tia in gene­ral nu au lega­tura cu reli­gia.
  Cres­ti­nii orto­docsi din Romania/Bulgaria/Rusia/Etiopia vor avea alta men­ta­li­tate pri­vind corup­tia decat cres­ti­nii orto­docsi din Japonia/Alaska/Finlanda, budis­tii din Japo­i­nia fata de cei din Tai­landa.
  Nu poti com­para corup­tia din Roma­nia cu corup­tia din Rusia, spu­nand ca fac­to­rul comun e orto­do­xia.
  Orto­docsi in Rusia sunt ~40%, in Roma­nia +85% si cu toate astea Roma­nia e o tara mai putin corupta, nu?

  • Sorin Sfirlogea

   Aici nu e vorba des­pre reli­gie în gene­ral, ci des­pre orto­do­xie în par­ti­cu­lar. Este vorba des­pre incom­pa­ti­bi­li­ta­tea demon­strată până acum între anu­mite con­cepte de orga­ni­zare sta­tală – demo­cra­ție și stat de drept – și orto­do­xie ca RELIGIE DE STAT. Cazul orto­do­c­și­lor din alte state (Japo­nia, Ala­ska) nu e rele­vant pen­tru că acolo nu există o bise­rică națio­nală orto­doxă, iar regu­lile sunt făcute de o majo­ri­tate non‐ortodoxă.

   Într‐adevăr, a da șpagă nu e ceva strict orto­dox. Dar e demon­strat empi­ric că toate sta­tele emi­na­mente orto­doxe corup­ția este larg prac­ti­cată și – mai grav – con­si­de­rată ca accep­ta­bilă social. Con­du­că­to­rul nu tre­buie să fie cin­stit, poate să fure, dar "să facă ceva și pen­tru noi". Cu alte cuvinte, fur­tul e accep­ta­bil social dacă ți se face parte din pradă. Orto­do­xul găsește scuze con­du­că­to­ru­lui, iar bise­rica îl prea­slă­vește în pre­dici și îndeamnă insis­tent popo­rul să se supună aces­tuia. În schim­bul pro­pa­gan­dei, bise­rica pri­mește par­tea sa.

   Iar Rusia este o țară unde orto­do­xia este bise­rică națio­nală, chiar dacă nu e majo­ri­tară ca reli­gie. Popu­la­ți­ile non‐ortodoxe sunt împrăș­ti­ate și nu par­ti­cipă la viața poli­tică a țării, sunt peri­fe­rice.

   Mai multe argu­mente în epi­so­dul 3 de mâine. 🙂

 2. Radu

  Hai sa ana­li­zam putin urma­toa­rele ipo­teze:

  1. Reli­gia duce la corup­tie.
  Fals, tarile din ves­tul euro­pei sunt tari majo­ri­tar cres­tine, Isra­e­lul e reli­gios in timp ce China/Coreea de Nord sunt majo­ri­tar atee.

  2. Tarile pro­tes­tante sunt pros­pere si lip­site de corup­tie, in timp ce tarile orto­doxe sunt sarace si corupte.
  Fals, tarile Afri­cane sunt majo­ri­tar pro­tes­tante : https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_by_country#/media/File:Countries_by_percentage_of_Protestants.svg .

  • Sorin Sfirlogea

   Ipo­te­zele res­pec­tive merită o dis­cu­ție, de acord. Dar nu au nici o legă­tură cu ce am spus eu mai sus.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu