Avem un nou gu­vern, com­pus în ma­jo­ri­tate din nume noi, de care n‑am mai au­zit în pe­i­sa­jul po­li­ti­cii ro­mâ­nești. Pro­ba­bil că nu e per­fect. De fapt si­gur nu e per­fect. Dar e mult mai bine, sper, prin com­pa­ra­ție cu ce am fi avut dacă pro­ce­du­rile po­li­tice ar fi func­țio­nat ca de obi­cei, dacă s‑ar fi ajuns la un nou gu­vern PSD-UNPR-ALDE. Și nu era im­po­si­bil asta. Cine a dus lu­cru­rile în cu to­tul altă di­rec­ție? Să fim sin­ceri: în cea mai mare mă­sură Iohan­nis. În stradă nu exista nici o re­ven­di­care de ti­pul gu­ver­nu­lui teh­no­crat, se spu­nea doar ple­cați cu to­ții, ceea ce e în­drep­tă­țit, dar nu e de­loc fezabil.

Schim­ba­rea cla­sei po­li­tice e de­si­gur un dezi­de­rat mai vechi, doar că n‑am gă­sit până acum mo­da­li­ta­tea de a o face să se în­tâm­ple. La vot fa­cem cum fa­cem și tot ăia apar în par­la­ment. Și ne în­tre­băm unii pe al­ții: cum schim­băm clasa po­li­tică? Poate printr-un nou gu­vern, mai pu­tin po­li­tic, teh­no­crat, ne pro­pune Iohan­nis. Strâm­băm din nas. Nuuu! Nici vorbă. Asta în­seamnă că schim­băm în­cet. Noi vrem imediat.

Așa că lu­mea se uită la acest nou gu­vern și face com­pa­ra­ții. E mai bun? E mai com­pe­tent? E mai ne­co­rupt? Ni­meni nu face com­pa­ra­ția cu po­ten­ți­a­lul gu­vern po­li­tic care l‑am fi avut dacă nu se schimba ni­mic. Toată lu­mea com­pară acest gu­vern cu pro­pri­ile pro­iec­ții și per­cep­ții. Lista cu mi­niș­tri e de ra­hat, zice ci­neva. Ai o listă al­ter­na­tivă? în­treb eu. Păi cum să fie mi­nis­tru per­soana X? mi se re­plică. Nu există opi­nii clare des­pre cine ar tre­bui să ocupe un por­to­fo­liu, dar există opi­nii foarte ferme des­pre cine NU ar tre­bui să ajungă acolo. Și, fi­resc, pe ori­cine ai pune în sca­u­nul unui mi­nis­ter se va găsi o sumă de oa­meni care să‑l conteste.

Cea mai fru­moasă te­o­rie e aia cu So­ros. Toți sunt oa­me­nii lui So­ros și or să facă nu­mai ce vrea So­ros. Prin com­pa­ra­ție nu ne-ar fi plă­cut mai mult nici să fie oa­me­nii lui Drag­nea și să facă nu­mai ce vrea Drag­nea, după cum nu ne-ar fi plă­cut nici un gu­vern li­be­ral. Sin­gu­rul lu­cru care ne-ar con­veni fi­e­că­ruia din­tre noi ar fi să fie oa­me­nii MEI și să facă nu­mai ce vreau EU. Cam asta e Ro­mâ­nia ci­vică: o sumă de ne­mul­țu­miți, fi­e­care cu agenda LUI, ne­do­rind să ne­go­cieze una co­lec­tivă, ci spe­rând pa­siv la un gu­vern care îi va face pe plac LUI. De pildă ci­neva se agita dis-de-di­mi­neață pe net că vrea să fie pri­o­ri­tare pro­te­ja­rea pă­du­ri­lor și a par­cu­lui Re­te­zat — un gu­vern care nu se ocupă ne­în­târ­ziat de pro­blema asta este clar in­com­pe­tent, vân­dut lui So­ros și corupt.

O fo­to­gra­fie de la ma­ni­fes­tă­rile din piața Uni­ver­si­tă­ții a fă­cut un pic de is­to­rie. O tâ­nără ex­primă ceea ce vrea so­ci­e­ta­tea ci­vilă și mai ales ti­ne­rii: schim­bare. A cui? A cla­sei po­li­tice, fi­rește! Iată, spun toți, așa nu se mai poate.

Însă poate că ar tre­bui să ci­tim mai atent pan­carta aceea, pen­tru că ne mai spune ceva. Ne zice și CUM tre­buie să se facă schim­ba­rea. Clasa po­li­tică să facă ce tre­buie fă­cut, să se au­to­li­chi­deze, să se autoa­ni­hi­leze, să-și facă se­ppuku. Es­timp, ei o să aș­tepte. Pa­sivi, dezim­pli­cați, dar alerți. Și o să cri­tice. To­tul. Orice.

Hai, po­li­ti­cie­ni­lor, v‑ați schim­bat? Că ne grăbim…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.