Am toată com­pa­siu­nea pen­tru fran­cezi și mai ales pen­tru vic­ti­mele aten­ta­te­lor te­ro­riste din Pa­ris. Și iau foarte în se­rios fap­tul că aceste eve­ni­mente schimbă foarte multe din punct de ve­dere al se­cu­ri­tă­ții în Eu­ropa, ba chiar — dacă acest con­flict în­tre ex­tre­mis­mul isla­mist și eu­ro­peni se es­ca­la­dează — ar pu­tea să ne afec­teze di­rect pe toți, in­clu­siv pe ro­mâni. Deci nu e o glumă, nu e ceva ce pri­vește doar pe unii.

Dar, pen­tru nu­mele lui Dum­ne­zeu, dragi fran­cezi, pu­neți un pre­șe­dinte mai im­po­zant la pa­la­tul Ely­see! Când îl văd pe Ho­l­lande ăsta că face o față gravă, m‑apucă râ­sul. Are un aer de pi­tic ato­mic, care vrea să pară im­por­tant, dar s‑a ba­lo­nat de la ce‑a mân­cat aseară și e nițel in­dis­pus. L‑am vă­zut în par­la­ment zi­când că Franța e în răz­boi și avea ae­rul că anunță o re­coltă scă­zută la po­rumb. Omul n‑are sta­tură, n‑are aplomb, n‑are ștaif. Se în­foaie ca un co­coș ga­lic. Dar el, să­racu’, arată ca un co­coș scu­lat din ciorbă cu pă­tru­n­je­lu’n cap.

Și să mor dacă am pri­ce­put anun­țu­rile fă­cute de fran­cezi ieri, cum că au ata­cat niște co­man­damente ale ISIS printr-un bom­bar­dament fără pre­ce­dent. Adică cum, până acum îi bom­bar­dau mai pri­e­te­nește, de­li­cat și cu grijă ca să nu‑i lo­vească la ope­ra­ție? Că nu mă prind…

Es­timp, în Tur­cia, Obama toc­mai ex­plica unei au­diențe largi că a tri­mite trupe te­res­tre în sta­tul isla­mic ar fi o gre­șe­ală. Pen­tru că dacă oa­me­nii din Si­ria și Irak nu sunt pre­gă­tiți să se gu­ver­neze după eli­be­rare, is­to­ria se va re­peta, ex­tre­mis­mul se va în­toarce. Doar dacă nu cumva vrem să ocu­păm de­fi­ni­tiv ță­rile res­pec­tive. Dar atunci ce‑o să fa­cem când ex­tre­miș­tii se vor or­ga­niza în Ye­men? Ocupă și Ye­me­nul? Și după aia? Știți câte țări sunt mu­sul­mane? Vă zic eu: multe. Ve­deți în poza de-alături.

Au în­vă­țat și ame­ri­ca­nii ceva. Pro­blema e că au în­vă­țat târ­ziu, prea târ­ziu, când răul era deja pornit.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Spinu Viorel

    Ima­gine a la Napoleon!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.