Libertatea care nu te lasă să fumezi

De douăze­ci și șase de ani sun­tem liberi. Cel puțin teo­ret­ic. Am dărâ­mat o dic­tatură care ne sug­ru­ma lib­ertățile, ne impunea să trăim după reg­uli cre­ate de alții, reg­uli ilog­ice, stu­pide, frus­trante. Am dărâmat‑o noi sau altcine­va pen­tru noi, ce mai con­tează, vor­ba e că îndată după ce odio­sul dic­ta­tor și sin­is­tra lui soție au fost măcelăriți în numele nos­tru, am fost elib­er­ați din toate lanțurile care ne țineau pri­zonieri. Puteam res­pi­ra, visa, făp­tui. Liberi, în sfârșit.

De douăze­ci și șase de ani sun­tem liberi. Lib­er­tatea a zvâc­nit din pri­ma clipă prin toată fibra noas­tră și a țâșnit prin fiecare por, prin fiecare gest pe care l‑am făcut. Cine ne-ar fi putut reproșa că exagerăm în ges­turile și gân­durile noas­tre după aproape cin­ci decenii de cen­zură și con­trol? Orice exces era jus­ti­fi­cat din dor­ința de a schim­ba lucrurile, nu către mai bine, ci către pro­pri­ile noas­tre pofte și convin­geri. Dic­tatu­ra stat­u­lui era trep­tat înlocuită cu dic­tatu­ra indi­vidu­lui, cu leg­ea jun­glei, leg­ea celui mai tare și a primu­lui ven­it. Lib­er­tatea noas­tră per­son­ală dădea buz­na peste viața și drep­turile celor­lalți, dar n‑aveam timp să cân­tărim cu gra­mul, nu aveam ochi pen­tru nuanțe, nu aveam ure­chi pen­tru bemoli. Era musai să fim liberi, foarte liberi, cei mai liberi.

De douăze­ci și șase de ani sun­tem liberi. Liberi să facem tot ceea ce ne trece prin minte, chiar și atun­ci când celor­lalți nu le con­vine. Liberi să votăm pe cine vrem, chiar și atun­ci când trim­item papițoi și infrac­tori în frun­tea țării. Liberi să spunem ce vrem, chiar și când îi jig­n­im pe ceilalți. Liberi să mergem ori­unde vrem, chiar și atun­ci când îi căl­căm pe alții în picioare. Liberi să ne pro­movăm pe noi înșine, chiar și atun­ci când îi umil­im pe ceilalți.

De douăze­ci și șase de ani sun­tem liberi. Și, după douăze­ci și șase de ani de lib­er­tate dezlănțuită, iată-ne în fața primei legi care ne spune că lib­er­tatea unuia nu poate să încalce lib­er­tatea celor­lalți. Leg­ea care interz­ice fumat­ul în spați­ile pub­lice este primul nos­tru test de prac­ti­care inteligen­tă și civ­i­liza­tă a lib­ertății. Nu ne e ușor. Ne zbatem, blestemăm, vocif­er­ăm, ne revoltăm. Avem argu­mente con­tra, avem argu­mente pro. Dis­cuția alunecă iute de la fumat la fumă­tori. Leg­ea nu e împotri­va unui viciu tol­er­at de soci­etate, alt­minteri dar­nic gen­er­a­tor de taxe și accize la buge­tul de stat, ci pare că e împotri­va unor oameni care — iată! — sunt nedrep­tățiți pen­tru că nu pot fuma ori­unde vor. Sunt trans­for­mați în paria, ceilalți îi resp­ing, îi alungă, nu‑i așa? Rați­unea e înlocuită de emoții, ura își coace fructele în dogoarea pasi­u­nii pen­tru viciu.

De douăze­ci și șase de ani sun­tem liberi. Și cu toții ne vom obișnui cu noua real­i­tate a fumat­u­lui. Mulți fumă­tori vor renunța la țigări și apoi vor deveni lupi moral­iști. Cam cum sunt și eu, cel ce a renunțat la fumat acum pais­prezece ani. Oare ce aș fi gân­dit azi dacă încă fumam? Neim­por­tant. Ceea ce cu ade­vărat e impor­tant și ceea ce toți ar tre­bui să înțelegem, fumă­tori sau nefumă­tori, e că miza aces­tei legi e una mai mare. Pen­tru pri­ma oară spunem limpede și cu voce tare că cel de ală­turi con­tează la fel de mult ca și noi înșine. Azi e vor­ba despre nefumă­torul de lângă noi. Mâine s‑ar putea să fie vor­ba despre altce­va. Argu­men­tul însă nu se va schim­ba: a‑l pro­te­ja pe cel de ală­turi de tine e mai impor­tant decât a te pro­te­ja pe tine însuți.

Căci atun­ci când toți vom înțelege acest ade­văr și‑l vom prac­ti­ca zi de zi, nici unul din­tre noi nu va mai tre­bui să își poarte sin­gur de gri­jă. Toți ceilalți vor avea gri­jă de el. Și asta cred că se numește o soci­etate civ­i­liza­tă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Mihai

    Fumat­ul face rau oame­nilor dar bine buge­tu­lui de stat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu