Dragă militarule, nu vreau să fim la fel

Un domn ofi­țer, al cărui nume nu importă în con­tex­tul dis­cu­ției noas­tre, a publi­cat de curând o scri­soare publică adre­sată nouă, civi­li­lor. Subiec­tul este – nu era greu de ghi­cit – pen­sia mili­tară, care tre­buie să fie spe­cială și deo­se­bită. Nimic nou sub soare, teo­ri­ile astea le‐am mai auzit. Ceea ce este com­plet nou, cel puțin pen­tru mine, în abor­da­rea aces­tui domn este argu­men­ta­ția sa: civi­lul și mili­ta­rul nu sunt la fel. Mili­ta­rul e evi­dent supe­rior civi­lu­lui pen­tru că își riscă viața pen­tru el. Și mi s‐a părut că modul ăsta de a pune pro­blema face ca scri­soa­rea dom­nu­lui ofi­țer să merite un răs­puns.

Dragă mili­ta­rule,

De la înce­put aș vrea să sta­bi­lim un lucru sim­plu, dar fun­damen­tal. Mese­ria de mili­tar nu este o ocu­pa­ție utilă soci­e­tă­ții. La modul ideal tu, ca pro­fe­si­o­nist, nici nu ar tre­bui să exiști pen­tru că exprimi în mod direct una din­tre cele mai urâte carac­te­ris­tici ale uma­ni­tă­ții: vio­lența. Din nefe­ri­cire pen­tru noi oame­nii nu pot trăi în pace unii cu alții și simt per­ma­nent nevoia de a se cio­măgi reci­proc din varii motive. Cel mai ade­sea e vorba de resurse. Alte­ori sunt orgo­lii exa­cer­bate la nivel de nație. Și din cauza fap­tu­lui că sun­tem proști și vio­lenți, ne tre­buie un cio­mă­gar care să ne păzească spa­tele în cazul în care cio­mă­ga­rii altora vin să ne dea una în cap. Motiv pen­tru care te‐am anga­jat pe tine și ți‐am vor­bit de ches­tii mari și fru­moase cum ar fi secu­ri­ta­tea țării și apă­ra­rea iden­ti­tă­ții națio­nale. Asta nu schimbă însă fap­tul că ești doar un cio­mă­gar plătit.

Ca orice cio­mă­gar, tre­buie să te ții în formă. E impor­tant să fii în stare să învârți măciuca efi­cient și efi­cace, așa cum un agri­cul­tor tre­buie să știe să pli­vească, să pră­șească sau să semene. E mese­ria ta. Nu te ilu­ziona că difi­cul­tă­țile fizice care vin dim­pre­ună cu mese­ria sunt vreun fel de dezi­de­rat de rea­li­zare pro­fe­sio­nală a unei per­soane obiș­nu­ite. Cei mai mulți oameni, care sper că îmbră­ți­șează valo­rile paci­fiste, nu‐și doresc să reu­șească în viață dându‐se cu tan­cul, tră­gând cu pușca în alți oameni sau bombardându‐i din avi­oane. O faci pen­tru noi, înțe­leg, dar nu‐ți ima­gina că tre­buie să pri­mești apla­uze pen­tru asta.

De fapt nici nu prea ești bun în mese­ria ta. Până să fim în NATO nu prea cred că cineva și‐a ima­gi­nat că tu ai putea face față unei inva­zii a unor alți cio­mă­gari. Pe vre­mea comu­niș­ti­lor ai stat bine mersi în cazarme și ai ars gazul pe bani fru­moși, pre­tin­zând că îți dedici viața apă­ră­rii patriei. Ghici ce? N‐a fost nici un răz­boi. Sin­gura ta treabă a fost să regu­lezi gene­ra­ții după gene­ra­ții de recruți civili, aduși la tine ca să le scoți din cap orice urmă de cre­a­ti­vi­tate și rebe­liune și să‐i faci docili exe­cu­tanți ai ordi­ne­lor sta­tu­lui comu­nist. Te‐ai dove­dit foarte pri­ce­put la treaba asta.

Pen­tru că tu și cei­lalți care aleg această mese­rie aveți această carac­te­ris­tică comună. V‐ați dus în armată pen­tru că nu vă ima­gi­nați lumea decât sub formă de ierar­hii stricte și dis­ci­plină cazonă. Dacă ați fi iubit valo­rile pro­funde ale uma­ni­tă­ții – liber­ta­tea, cre­a­ti­vi­ta­tea, libe­rul arbi­tru – n‐ați fi supor­tat să deve­niți niște cio­mă­gari.

Cum spu­neam, de gro­zav ce ești a tre­buit să ne aliem cu alți cio­mă­gari, unii pla­ne­tari, ca să ne asi­gu­răm că sun­tem cu ade­vă­rat păziți.  Tu sus­ții că ai fi putut și tu să faci sin­gur asta dacă îți dădeam bani să‐ți iei cio­mag tele­ghi­dat și măciuci nucleare. Poate așa o fi, dar treaba e cam așa: dacă ne costă paz­ni­cul de la ușă mai mult decât mân­ca­rea de pe masă, pro­ba­bil că pro­blema nu e secu­ri­ta­tea noas­tră, ci supra­vie­țu­i­rea. Plătim pe cio­ma­gul tău atât cât ne putem per­mite, mini­mum nece­sar. E o dovadă în plus că nu ești atât de impor­tant pen­tru noi.

Cio­mă­ga­rii pla­ne­tari te‐au scos și pe tine din ano­ni­mat. Ți‐au dat oca­zia să exer­sezi lupta cu măciu­cile lor super‐tehnologizate, pe care le‐au pri­mit de la sta­tele lor dintr‐un motiv foarte sim­plu: ei pro­duc pro­fit pen­tru popo­rul lor, le asi­gură domi­na­ție mondi­ală și acces la resurse. Meto­dele lor nu sunt nici umane, nici morale – ți‐am zis deja că faci parte dintr‐o tagmă a vio­len­ți­lor. Te rog deci să nu crezi că aso­ci­e­rea cu acești mari cio­mă­gari te face mai bun. Dacă ei pleacă de aici, tot în curul gol sun­tem cu toții, cu toate pre­gă­ti­rile tale nemai­po­me­nite. Nu ne bazăm pe tine să ne aperi, pen­tru că știm că nu faci față de unul sin­gur.

Cât des­pre ris­ca­tul vie­ții treaba e sim­plă. Când te duci la răz­boi, tri­mis de noi, sunt de acord să te plătim de zece ori mai mult. Îți pui viața în pri­mej­die fiindcă ți‐am cerut noi s‐o faci. Când te întorci acasă și nu mai ești în peri­col, revii la solda nor­mală. Când te pen­sio­nezi pri­mești o pen­sie ca toată lumea, pen­tru că ris­cu­rile ți le‐am plătit deja la momen­tul când ți le‐ai luat efec­tiv. Și nu uita că toți cei care sunt acum la pen­sie nu au văzut nici măcar o zi de răz­boi. Au ars‐o căl­duț prin cazar­mele comu­nis­mu­lui, hră­niți și îmbră­cați gra­tuit de stat, urmă­rind cum fac târâș gene­ra­ții de tineri veniți să le fie mate­rial de lucru pen­tru obse­si­ile lor de cio­mă­gari cazoni.

Iar dacă nu‐ți plac ide­ile astea, nu deveni cio­mă­gar. Crede‐mă, nu e ca și cum am duce lipsă de indi­vizi care își doresc să‐ți ia locul. Din păcate sunt mulți ăia care cred că vio­lența e un mod de a solu­ționa pro­ble­mele. Dacă ai fi avut un dram de minte, ai fi rea­li­zat că forța n‐a rezol­vat nici­o­dată nimic. Deci, dragă mili­ta­rule, pen­tru toate moti­vele de mai sus nu‐mi doresc să fim la fel. Sper din toată inima că majo­ri­ta­tea civi­li­lor au alte pri­o­ri­tăți și valori în viață decât cio­mă­gi­rea altor oameni.

Îți urez o pen­sie lungă și feri­cită.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Pedra

  Fe‐no‐me‐nal! Exce­lent zis, feli­ci­tari! Pedra

 2. Daniel Andreş

  cel din mij­loc e con­dam­natu de ieri?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu