Dragă militarule, nu vreau să fim la fel

Un domn ofițer, al cărui nume nu importă în con­tex­tul dis­cuției noas­tre, a pub­li­cat de curând o scrisoare pub­lică adresată nouă, civililor. Subiec­tul este — nu era greu de ghicit — pen­sia mil­i­tară, care tre­buie să fie spe­cială și deosebită. Nimic nou sub soare, teori­ile astea le‐am mai auzit. Ceea ce este com­plet nou, cel puțin pen­tru mine, în abor­darea aces­tui domn este argu­men­tația sa: civilul și mil­i­tarul nu sunt la fel. Mil­i­tarul e evi­dent supe­rior civilu­lui pen­tru că își riscă viața pen­tru el. Și mi s‐a părut că modul ăsta de a pune prob­lema face ca scrisoarea dom­nu­lui ofițer să merite un răspuns.

Dragă mil­i­tarule,

De la început aș vrea să sta­bilim un lucru sim­plu, dar fun­da­men­tal. Mese­ria de mil­i­tar nu este o ocu­pație utilă soci­etății. La modul ideal tu, ca pro­fe­sion­ist, nici nu ar tre­bui să exiști pen­tru că exprimi în mod direct una din­tre cele mai urâte car­ac­ter­is­tici ale uman­ității: vio­lența. Din neferi­cire pen­tru noi oamenii nu pot trăi în pace unii cu alții și simt per­ma­nent nevoia de a se ciomăgi rec­i­proc din varii motive. Cel mai ade­sea e vorba de resurse. Alte­ori sunt orgolii exac­er­bate la nivel de nație. Și din cauza fap­tu­lui că sun­tem proști și vio­lenți, ne tre­buie un ciomă­gar care să ne păzească spatele în cazul în care ciomă­garii altora vin să ne dea una în cap. Motiv pen­tru care te‐am anga­jat pe tine și ți‐am vor­bit de chestii mari și fru­moase cum ar fi secu­ri­tatea țării și apărarea iden­tității naționale. Asta nu schimbă însă fap­tul că ești doar un ciomă­gar plătit.

Ca orice ciomă­gar, tre­buie să te ții în formă. E impor­tant să fii în stare să învârți măci­uca efi­cient și efi­cace, așa cum un agricul­tor tre­buie să știe să plivească, să prășească sau să semene. E mese­ria ta. Nu te iluziona că difi­cultățile fiz­ice care vin dim­pre­ună cu mese­ria sunt vreun fel de deziderat de realizare pro­fe­sion­ală a unei per­soane obiș­nu­ite. Cei mai mulți oameni, care sper că îmbrățișează val­o­rile paci­fiste, nu‐și doresc să reușească în viață dându‐se cu tan­cul, trăgând cu pușca în alți oameni sau bombardându‐i din avioane. O faci pen­tru noi, înțe­leg, dar nu‐ți imag­ina că tre­buie să primești aplauze pen­tru asta.

De fapt nici nu prea ești bun în mese­ria ta. Până să fim în NATO nu prea cred că cineva și‐a imag­i­nat că tu ai putea face față unei invazii a unor alți ciomă­gari. Pe vre­mea comu­niștilor ai stat bine mersi în cazarme și ai ars gazul pe bani fru­moși, pret­inzând că îți dedici viața apărării patriei. Ghici ce? N‐a fost nici un război. Sin­gura ta tre­abă a fost să reg­ulezi gen­er­ații după gen­er­ații de recruți civili, aduși la tine ca să le scoți din cap orice urmă de cre­ativ­i­tate și rebe­li­une și să‐i faci docili exe­cu­tanți ai ordinelor stat­u­lui comu­nist. Te‐ai dovedit foarte pri­ceput la tre­aba asta.

Pen­tru că tu și ceilalți care aleg această meserie aveți această car­ac­ter­is­tică comună. V‐ați dus în armată pen­tru că nu vă imag­i­nați lumea decât sub formă de ier­arhii stricte și dis­ci­plină cazonă. Dacă ați fi iubit val­o­rile pro­funde ale uman­ității — lib­er­tatea, cre­ativ­i­tatea, liberul arbi­tru — n‐ați fi supor­tat să deveniți niște ciomă­gari.

Cum spuneam, de grozav ce ești a tre­buit să ne aliem cu alți ciomă­gari, unii plan­e­tari, ca să ne asig­urăm că sun­tem cu ade­vărat păz­iți.  Tu susții că ai fi putut și tu să faci sin­gur asta dacă îți dădeam bani să‐ți iei ciomag teleghi­dat și măci­uci nucleare. Poate așa o fi, dar tre­aba e cam așa: dacă ne costă paznicul de la ușă mai mult decât mân­carea de pe masă, prob­a­bil că prob­lema nu e secu­ri­tatea noas­tră, ci supraviețuirea. Plă­tim pe ciomagul tău atât cât ne putem per­mite, min­i­mum nece­sar. E o dovadă în plus că nu ești atât de impor­tant pen­tru noi.

Ciomă­garii plan­e­tari te‐au scos și pe tine din anon­i­mat. Ți‐au dat ocazia să exersezi lupta cu măci­u­cile lor super‐tehnologizate, pe care le‐au primit de la statele lor dintr‐un motiv foarte sim­plu: ei pro­duc profit pen­tru poporul lor, le asig­ură dom­i­nație mon­di­ală și acces la resurse. Metodele lor nu sunt nici umane, nici morale — ți‐am zis deja că faci parte dintr‐o tagmă a vio­lenților. Te rog deci să nu crezi că asocierea cu acești mari ciomă­gari te face mai bun. Dacă ei pleacă de aici, tot în curul gol sun­tem cu toții, cu toate pregătir­ile tale nemaipomenite. Nu ne bazăm pe tine să ne aperi, pen­tru că știm că nu faci față de unul sin­gur.

Cât despre riscatul vieții tre­aba e sim­plă. Când te duci la război, trimis de noi, sunt de acord să te plă­tim de zece ori mai mult. Îți pui viața în prime­jdie fiindcă ți‐am cerut noi s‐o faci. Când te întorci acasă și nu mai ești în peri­col, revii la solda nor­mală. Când te pen­sionezi primești o pen­sie ca toată lumea, pen­tru că riscurile ți le‐am plătit deja la momen­tul când ți le‐ai luat efec­tiv. Și nu uita că toți cei care sunt acum la pen­sie nu au văzut nici măcar o zi de război. Au ars‐o căl­duț prin cazarmele comu­nis­mu­lui, hrăniți și îmbră­cați gra­tuit de stat, urmărind cum fac târâș gen­er­ații de tineri veniți să le fie mate­r­ial de lucru pen­tru obsesi­ile lor de ciomă­gari cazoni.

Iar dacă nu‐ți plac ideile astea, nu deveni ciomă­gar. Crede‐mă, nu e ca și cum am duce lipsă de indi­vizi care își doresc să‐ți ia locul. Din păcate sunt mulți ăia care cred că vio­lența e un mod de a soluționa prob­lemele. Dacă ai fi avut un dram de minte, ai fi real­izat că forța n‐a rezol­vat nicio­dată nimic. Deci, dragă mil­i­tarule, pen­tru toate motivele de mai sus nu‐mi doresc să fim la fel. Sper din toată inima că majori­tatea civililor au alte pri­or­ități și val­ori în viață decât ciomă­girea altor oameni.

Îți urez o pen­sie lungă și feric­ită.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Pedra

    Fe‐no‐me‐nal! Exce­lent zis, felic­i­tari! Pedra

  2. Daniel Andreş

    cel din mijloc e con­damnatu de ieri?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu