O zi fără penali

La prima vedere, fap­tul că Iohan­nis nu i‐a invi­tat ofi­cial la eve­ni­men­tele de la 1 decem­brie pe cei cu pro­bleme penale pare a fi doar un fel de con­tră poli­tică, din cate­go­ria celor cu care ne‐am tot obiș­nuit încă de pe vre­mea lui Tra­ian Băsescu. Cu deo­se­bi­rea că matro­zul nu rata oca­zia să și spună public câteva măgă­rii la adresa adver­sa­ri­lor săi poli­tici, după care urmau un lung șir de reac­ții și replici care făceau deli­ciul pre­sei, dându‐le așa‐zișilor jur­na­liști oca­zia să scrie nenu­mă­rate arti­co­lașe cu titluri sen­zațio­na­liste. Și totuși de data asta e alt­ceva.

E alt­ceva pen­tru că e prima oară când ges­tul e ofi­cial. Să excluzi din ima­gi­nea publică a zilei națio­nale pe niște bor­fași – care s‐au căță­rat în par­la­ment spe­culând lipsa de edu­ca­ție și cul­tură a unor ale­gă­tori – este o decla­ra­ție de rein­sta­u­rare a mora­li­tă­ții cum până acum eu nu știu să se mai fi făcut. Iohan­nis face prin acest gest un pas poli­tic foarte radi­cal, care‐i va asi­gura pen­tru res­tul man­da­tu­lui său o opo­zi­ție agre­sivă din par­tea PSD și ALDE. Iar dacă pute­rea va ajunge în mâi­nile aces­tor par­tide, nu mă îndo­iesc că vor face tot ce pot ca să ajungă la sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui. Pen­tru prima oară mutul face ceva cura­jos.

Pena­lii zic că nu le pasă, că ei stau aproape de popor. Că nu se simt excluși. Dar dacă vă uitați mai atent la mul­ți­mea de decla­ra­ții pe care le fac pe acest subiect, o să obser­vați că – de fapt – îi deran­jează foarte tare. Nimeni nu le‐a inter­zis până acum să se așeze în frun­tea buca­te­lor. Și poate că e doar o ches­tiune de ima­gine, căci atri­bu­ți­ile ofi­ci­ale nu le sunt știr­bite, dar fap­tul în sine rămâne: pen­tru prima oară li se spune în mod ofi­cial că nu au ce căuta în pri­mul rând al țării.

Aș apla­uda mai tare acest gest, dacă aș zări măcar inten­ția de cură­țe­nie internă a PNL și a celor­lalte par­tide. Nu e nimic con­ving­ă­tor însă. Ba chiar și prin USR par să se stre­coare nume îndo­iel­nice – nai­vi­ta­tea poli­tică a fon­da­to­ri­lor par­ti­du­lui e lesne de spe­cu­lat. Și de aceea cred că, din­colo de sem­ni­fi­ca­ția sa poli­tică, cura­jul lui Iohan­nis va rămâne doar un gest sim­bo­lic, cura­jos și inu­til, ca o sămânță care cade pe asfalt și nu va ger­mina nici­o­dată. Româ­nii încă nu pot să deo­se­bească grâul de neghină. Să nu fii în stare să recu­noști one­s­ti­ta­tea și buna cre­dință într‐un om ca Cio­loș, să‐l hui­dui strigându‐i "cri­mi­na­lule!" sunt tris­tele dovezi ale lip­sei de inte­li­gență și de stan­darde morale de care sufe­rim ca popor.

Aș fi vrut să fiu mai opti­mist de ziua națio­nală. Însă pro­xi­mi­ta­tea ale­ge­ri­lor par­la­men­tare și spaima că iarăși ne vom scu­funda într‐o hazna poli­tică de sor­ginte pese­distă mă împie­dică să fiu vesel. Rămân cu mica satis­fac­ție de a‐i vedea pe Drag­nea și pe Tări­ceanu roși de oftică, zâm­bind fals la camere și încer­când să ne păcă­lească pe toți că lor nu le pasă. Ba le pasă. E prima zi națio­nală fără penali. Poate anul vii­tor ne vor zâmbi din spa­tele gra­ti­i­lor pe care le merită.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. daniel

    Stri­gate de tipul "cri­mi­na­lule" fac parte din arse­na­lul secu­ri­ta­tii. Nu sunt stri­ga­tele popo­ru­lui lip­sit de inte­li­genta si stan­darde morale. Am spus dese­ori ca Sec­tia Orga­ni­za­torica a PCR este vie si neva­ta­mata si extrem de moder­ni­zata, chiar daca folo­seste, la baza si "instru­mente cla­sice". "Stri­ga­tele" aces­tea fac parte din arse­na­lul ei, avand ca scop mani­pu­la­rea si diver­siu­nea, lesne de instru­men­tat cand ai la dis­po­zi­tie o popu­la­tie, greu de spus daca‐i un popor, cu nivel de instru­ire atat de jos.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu