La prima ve­dere, fap­tul că Iohan­nis nu i‑a in­vi­tat ofi­cial la eve­ni­men­tele de la 1 de­cem­brie pe cei cu pro­bleme pe­nale pare a fi doar un fel de con­tră po­li­tică, din ca­te­go­ria ce­lor cu care ne-am tot obiș­nuit încă de pe vre­mea lui Tra­ian Bă­sescu. Cu de­o­se­bi­rea că ma­tro­zul nu rata oca­zia să și spună pu­blic câ­teva mă­gă­rii la adresa ad­ver­sa­ri­lor săi po­li­tici, după care ur­mau un lung șir de re­ac­ții și re­plici care fă­ceau de­li­ciul pre­sei, dându-le așa-zi­și­lor jur­na­liști oca­zia să scrie ne­nu­mă­rate ar­ti­co­lașe cu ti­tluri sen­zațio­na­liste. Și to­tuși de data asta e altceva.

E alt­ceva pen­tru că e prima oară când ges­tul e ofi­cial. Să ex­cluzi din ima­gi­nea pu­blică a zi­lei na­țio­nale pe niște bor­fași — care s‑au că­ță­rat în par­la­ment spe­culând lipsa de edu­ca­ție și cul­tură a unor ale­gă­tori — este o de­cla­ra­ție de re­in­sta­u­rare a mo­ra­li­tă­ții cum până acum eu nu știu să se mai fi fă­cut. Iohan­nis face prin acest gest un pas po­li­tic foarte ra­di­cal, care‑i va asi­gura pen­tru res­tul man­da­tu­lui său o opo­zi­ție agre­sivă din par­tea PSD și ALDE. Iar dacă pu­te­rea va ajunge în mâi­nile aces­tor par­tide, nu mă în­do­iesc că vor face tot ce pot ca să ajungă la sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui. Pen­tru prima oară mu­tul face ceva curajos.

Pe­na­lii zic că nu le pasă, că ei stau aproape de po­por. Că nu se simt ex­cluși. Dar dacă vă ui­tați mai atent la mul­ți­mea de de­cla­ra­ții pe care le fac pe acest su­biect, o să ob­ser­vați că — de fapt — îi de­ran­jează foarte tare. Ni­meni nu le‑a in­ter­zis până acum să se așeze în frun­tea bu­ca­te­lor. Și poate că e doar o ches­tiune de ima­gine, căci atri­bu­ți­ile ofi­ci­ale nu le sunt știr­bite, dar fap­tul în sine rămâne: pen­tru prima oară li se spune în mod ofi­cial că nu au ce că­uta în pri­mul rând al țării.

Aș apla­uda mai tare acest gest, dacă aș zări mă­car in­ten­ția de cu­ră­țe­nie in­ternă a PNL și a ce­lor­lalte par­tide. Nu e ni­mic con­ving­ă­tor însă. Ba chiar și prin USR par să se stre­coare nume în­do­iel­nice — nai­vi­ta­tea po­li­tică a fon­da­to­ri­lor par­ti­du­lui e lesne de spe­cu­lat. Și de aceea cred că, din­colo de sem­ni­fi­ca­ția sa po­li­tică, cu­ra­jul lui Iohan­nis va rămâne doar un gest sim­bo­lic, cu­ra­jos și inu­til, ca o sămânță care cade pe as­falt și nu va ger­mina nici­o­dată. Ro­mâ­nii încă nu pot să de­o­se­bească grâul de ne­ghină. Să nu fii în stare să re­cu­noști one­s­ti­ta­tea și buna cre­dință într-un om ca Cio­loș, să‑l hui­dui strigându‑i “cri­mi­na­lule!” sunt tris­tele do­vezi ale lip­sei de in­te­li­gență și de stan­darde mo­rale de care su­fe­rim ca popor.

Aș fi vrut să fiu mai op­ti­mist de ziua na­țio­nală. Însă pro­xi­mi­ta­tea ale­ge­ri­lor par­la­men­tare și spaima că ia­răși ne vom scu­funda într‑o hazna po­li­tică de sor­ginte pe­se­distă mă îm­pie­dică să fiu ve­sel. Rămân cu mica sa­tis­fac­ție de a‑i ve­dea pe Drag­nea și pe Tă­ri­ceanu roși de oftică, zâm­bind fals la ca­mere și în­cer­când să ne pă­că­lească pe toți că lor nu le pasă. Ba le pasă. E prima zi na­țio­nală fără pe­nali. Poate anul vi­i­tor ne vor zâmbi din spa­tele gra­ti­i­lor pe care le merită.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. daniel

    Stri­gate de ti­pul “cri­mi­na­lule” fac parte din ar­se­na­lul se­cu­ri­ta­tii. Nu sunt stri­ga­tele po­po­ru­lui lip­sit de in­te­li­genta si stan­darde mo­rale. Am spus de­se­ori ca Sec­tia Or­ga­ni­za­torica a PCR este vie si ne­va­ta­mata si ex­trem de mo­der­ni­zata, chiar daca fo­lo­seste, la baza si “in­stru­mente cla­sice”. “Stri­ga­tele” aces­tea fac parte din ar­se­na­lul ei, avand ca scop ma­ni­pu­la­rea si di­ver­siu­nea, lesne de in­stru­men­tat cand ai la dis­po­zi­tie o po­pu­la­tie, greu de spus daca‑i un po­por, cu nivel de in­stru­ire atat de jos.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.