Pen­tru că de fra­ier ce sunt nu am fost pe fază să-mi iau și eu ba­nii la pro­tes­tul de aseară, am de­cis să fac niște in­ves­ti­ga­ții ca să știu pe vi­i­tor cum să nu mai rămân cu buza um­flată. Așa că am dat niște te­le­foane, niște me­saje și — din om în om — am ajuns până la domnu’ So­ros, care a avut ama­bi­li­ta­tea să-mi ex­plice cum merg tre­bu­rile la pro­tes­tele as­tea plătite. Și m‑am gân­dit să vă zic și vouă, că poate vă e de folos.

În pri­mul rân­dul dom’ So­ros mi‑a ex­pli­cat că toată po­ves­tea asta cu ba­nii pen­tru pro­teste tre­buie să fie foarte se­cretă, să nu cumva să se afle la pe­se­diști sau la te­le­vi­ziu­nile po­po­ru­lui care spun ade­vă­rul. Pen­tru că pro­tes­tele sunt fă­cute de niște de­menți des­cre­ie­rați care vor răul Ro­mâ­niei și sunt plătiți de liftele stră­ine, toată tă­ră­șe­nia tre­buie să se facă pe șes­ta­che. Așa că nu tri­mi­teți ar­ti­co­lul ăsta la cu­nos­cu­ții voș­tri care sunt pa­tri­oți și‑l iu­besc pe domnu’ Drag­nea, cră­i­șo­rul te­le­or­mă­nean. La fel, nu vă aș­tep­tați ca ba­nii să fie dați la ve­dere, to­tul se pe­trece un­der­gro­und, de­parte de ochii lumii.

Apoi am aflat că nu e chiar așa de sim­plu să dai ba­nii pen­tru pro­test. Mai în­tâi dom’ So­ros s‑a gân­dit să dea ba­nii îna­inte unor oa­meni, cu pro­mi­siu­nea că vin la pro­test. Oa­me­nii ăș­tia că­rora le dă­dea ba­nii tre­bu­iau să fie foarte atent aleși, să nu cumva să fie prin­tre ei vreun pe­se­dist mas­cat care să dea de gol toată con­spi­ra­ția. Deci în­tâi s‑au fă­cut liste cu ăia la care se pot da ba­nii, s‑a ve­ri­fi­cat dacă sunt de în­cre­dere, dacă n‑o să spună ni­mă­nui de mita pe care au luat‑o șamd.

După aia urma faza cu da­tul ba­ni­lor, dar dom’ So­ros și‑a dat seama că nu e bine: dacă ăș­tia iau ba­nii și nu vin la pro­test? Păi ce, el e prost să dea bani de­geaba? Și-atunci au ho­tă­rât să no­teze da­tele din bu­le­tin ale ălora de le dau ba­nii îna­inte. Și pe urmă s‑a mai gân­dit So­ros nițel: bă, da’ dacă ăș­tia iau ba­nii și nu vin la pro­test, eu nici nu pot să‑i mai re­cu­pe­rez, pen­tru că nu pot să spun la tri­bu­nal că i‑am plătit să vină la ma­ni­fes­ta­ție. Și uite așa a că­zut treaba cu plata înainte.

Bu­uun. Dacă nu se pu­teau da ba­nii îna­inte, dom’ So­ros s‑a gân­dit să‑i dea când vine omu’ la pro­test. Da’ stai nițel că și-aici erau niște pro­bleme: cum se asi­gura că ace­eași per­soană nu stă­tea de mai multe ori la rând și lua mai mulți bani? Tre­buia no­tat bu­le­ti­nul. Ok, dar o să fie câ­teva mii de oa­meni, poate zeci de mii, deci ne tre­buie mai mulți care să îm­partă ba­nii, vreo 2–300 de ca­si­eri și când no­tează bu­le­ti­nul să fie pe o bază de date cen­trală ca să nu cumva să se ducă șme­che­rii la mai mulți ca­si­eri și să ia de la fi­e­care banii.

Deci treaba era clară: ve­nea omu’ la pro­test, că­uta un ca­sier din ăsta (care, după cum v‑am spus, tre­bu­iau să nu fie ob­ser­vați de ga­bori, de pe­se­diști sau de te­le­vi­ziuni), sco­tea bu­le­ti­nul, ca­si­e­rul îl ve­ri­fica și, dacă nu mai fu­sese plătit, îi nota bu­le­ti­nul și îi dă­dea ba­nii. Toată treaba asta dura cam un mi­nut de fi­e­care per­soană, deci ca să plă­tești vreo 30.000 de oa­meni cu 300 de ca­si­eri era ne­voie de 100 de mi­nute, fără pa­uze de pipi și ți­gară. Ce mai, două cea­suri! Cam mult du­rează, s‑a gân­dit dom’ So­ros, dacă plata ne ia atâta timp când dracu’ mai pro­tes­tează lu­mea? Și dacă ăș­tia iau ba­nii și pe urmă se ti­rează acasă? Hai mai bine să dăm ba­nii la sfârșit.

Nici așa nu era mai ușor, că ce te faci dacă apar unii care nu au fost la pro­test, da’ cer bani? Cum știi că au fost acolo și nu-ți iau ba­nii de­geaba? Plus po­ves­tea cu lu­a­tul ba­ni­lor de mai multe ori, cu baza de date și ve­ri­fi­ca­tul bu­le­ti­ne­lor. Nu e bine nici așa. Și-atunci s‑a ho­tă­rât să dea ba­nii pe loc, în tim­pul pro­tes­te­lor. Vreo 300 de inși, cu niște sa­coșe cu bani, au mers prin mul­țime și, dacă te ve­deau că strigi și flu­ieri, pac! dă­deau bă­nu­țul. Da’ nu chiar pe față, mai dis­cret așa (ca să nu vadă cine nu tre­buie să vadă), cam cum bagi ba­nii în bu­zu­na­rul ha­la­tu­lui la doc­tor. Mai greu a fost cu că­țeii pen­tru că nu era clar ce tre­buie să facă ca să me­rite ba­nii: să se pișe pe clă­di­rea gu­ver­nu­lui sau să la­tre dezaprobator?

De-aia, frate, n‑am prins eu nici un sfanț, că n‑am avut no­roc să mă ni­me­resc pe lângă unul din-ăsta cu punga de bani. Că și ei tre­bu­iau să fie dis­creți, v‑am zis că plata la pro­test era pe șes­ta­che și nu tre­buia să se afle. Eu i‑am zis lu’ dom’ So­ros: nu se poate do­m’ne așa ceva, ori pro­tes­tăm și luăm bă­nu­țul toți care am pres­tat, ori nu se mai dă ni­mic la ni­meni și pro­tes­tăm moca, de de­menți ce sun­tem. Mi‑a ex­pli­cat că nu e sim­plu să îm­parți bani la 30.000 de inși, bașca câ­teva sute de că­ței, să în­țe­leg și eu că se mai stre­coară gre­șeli când faci așa o ope­ra­țiune și nu vrei să ob­serve ni­meni ni­mic. Da’ omu’ a fost cin­stit și și‑a no­tat con­tul meu de card — o să-mi vi­reze ‘mne­a­lui per­so­nal câ­țiva euro, pen­tru deranj.

Și uite că tot s‑a aflat de fap­tul că pro­tes­tul a fost plătit și-acuma toți mă în­treabă cât am pri­mit. Mi‑e ru­șine să re­cu­nosc că am fost acolo și n‑am luat bani, așa că zic și eu ca toată lu­mea: cum cât? 100 de lei frumoși.

PS. Pen­tru pe­se­diști: da, tex­tul ăsta face mișto de voi, ca să în­țe­le­geți că dacă ați avea un dram de minte v‑ați da seama că sun­teți min­țiți când vi se spune că pro­tes­tele sunt plătite.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.