De ce bătrânii votează PSD

Zilele astea s‐a vor­bit mult des­pre con­flic­tul din­tre gene­ra­ții, des­pre bătrâ­nii care au votat PSD și ne‐au pot­co­vit pe toți cu banda asta de ban­diți puși pe jefuit. Care bătrâni au tot votat PSD de 27 de ani încoace, ținând în prim pla­nul poli­ti­cii româ­nești o clică de hoți care a con­fis­cat un par­tid. Și că nu e nor­mal ca cei care se duc din viața asta să‐și bată joc de vii­to­rul copi­i­lor și nepo­ți­lor lor. Nu se spu­nea că cine n‐are bătrâni să și‐i cum­pere? Unde s‐a dus înțe­lep­ciu­nea lor pro­ver­bi­ală?

Nu s‐a dus nică­ieri. E tot acolo, bine mersi. Pen­tru că înțe­lep­ciu­nea bătrâ­nească des­pre care vor­bim nu este bazată pe o inte­li­gență dobân­dită mira­cu­los o dată cu tre­ce­rea ani­lor. Bătrâ­nii de azi sunt la fel de deș­tepți sau de proști cum erau și cei de acum 100 de ani. Înțe­lep­ciu­nea bătrâ­nească aia din pro­verbe este de fapt expe­riență de viață clă­dită pe un șir lung de reu­șite și eșe­curi per­so­nale: vezi cum merg lucru­rile în lumea din jurul tău și, după un timp, dacă nu ești com­plet nerod, începi să pri­cepi ce e bine și ce nu e bine să faci. Țăra­nul român din tre­cut învăța prin­ci­pi­ile con­vie­țu­i­rii și supra­vie­țu­i­rii în uni­ver­sul său, limi­tat la satul în care trăia și la cele câteva căt­une din jur: capul ple­cat sabia nu‐l taie, iar mâna pe care o săruți te va hrăni. În lumea lui era un mare filo­zof, iar dovada e că a sub­zis­tat timp de secole la toate încer­că­rile prin care a tre­cut, fără să se revolte ori să se unească pen­tru a‐și lua soarta în mâini. A știut cum să se des­curce prin toate mize­ri­ile pe care isto­ria i le‐a hărăzit.

Pe țăra­nul român l‐a adus apoi comu­nis­mul la oraș, să lucreze la fabrică. Acolo și‐a cam pier­dut repe­rele soci­ale și ce putea face bie­tul de el decât să aplice tot învă­ță­tu­rile pe care le pri­mise de la părin­ții lui. Șefu' de la fabrică era noul său boier în pixul căruia stă­tea sala­riul și prima. Căci capul ple­cat sabia nu‐l taie, iar mâna pe care o săruți te va hrăni. Une­ori nu se prea potri­veau cele ce le știa el cu meteh­nele ora­șu­lui, așa că tre­buit să mai ada­uge câteva reguli cita­dine la cele din propria‐i zes­tre, chiar dacă de multe ori le‐a încăl­cat cu bună ști­ință, părându‐i‐se mai degrabă mof­turi de oră­șean. În fond ce e rău dacă lău­ta­rii îți cântă nuneasca și tu joci în fața blo­cu­lui când ți se mărită fata? Sau dacă tai por­cul, așa cum e tra­di­ția noas­tră stră­mo­șească, pe spa­țiul verde din­tre blo­curi?

La vre­mu­rile alea lumea din jurul său era orga­ni­zată după niște reguli foarte clare, pe care le sta­bi­lea în nemăsurata‐i pri­ce­pere par­ti­dul. Mai bom­bă­nea țăra­nul român pe la col­țuri că nu are apă caldă, căl­dură și curent, că gazul se mai între­ru­pea une­ori și ali­men­tara e cam goală, dar în linii mari lucru­rile erau ok pen­tru că erau pre­dic­ti­bile. Și, dacă se gân­dea mai bine, treaba mer­gea tot cam ca pe vre­mea boie­ru­lui: capul ple­cat sabia nu‐l taie, iar mâna pe care o săruți te va hrăni. În fond nici el nu‐și dorea mai mult de atât de la viață: să‐i spună cineva cum tre­buie să gân­dească și să‐i dea un blid de mân­care.

Pe urmă a venit revo­lu­ția și lumea a luat‐o razna cu totul. Schim­bă­rile au deve­nit atât de rapide și de ame­ți­toare încât nimic nu mai părea să aibă sens. Prinși în vâr­te­jul unei soci­e­tăți în degrin­go­ladă morală și eco­no­mică, inun­dată de un capi­ta­lism con­su­me­rist, țăra­nii și copiii lor au des­co­pe­rit că, dintr‐o dată, tot ceea ce clă­di­seră în min­tea lor ca reguli ale soci­e­tă­ții nu se mai potri­vea cu noile rea­li­tăți, care erau atât de com­plexe încât nu mai puteau fi înțe­lese. Nu mai era doar un sin­gur ade­văr, ăla al par­ti­du­lui, ci zeci și sute de ade­vă­ruri care se băteau cap în cap – cum să‐l găsești pe ăla bun? Tot ce știau ei tre­buia revi­zuit, scu­tu­rat de praf, înlo­cuit. Numai că nici țăra­nul român de acum 100 de ani, nici urma­șii lui din vre­mea comu­nis­mu­lui, nu prea au fost învă­țați să schimbe ceva în modul lor de a gândi. Ba dim­po­trivă, boie­rul, șeful de la fabrică și par­ti­dul i‐au încu­ra­jat să cre­adă că lucru­rile vor rămâne așa cum sunt pen­tru tot­dea­una și să nu le treacă prin cap să schimbe ceva.

Așa că țăra­nul român și copiii lui au refu­zat noile rea­li­tăți. Ele nu puteau fi decât deșu­che­a­tele dera­paje ale unei soci­e­tăți care și‐a pier­dut busola, mane­vrată de stră­ini rău­vo­i­tori și lacomi de bani, care n‐aveau alt gând decât să ne ame­țească pe toți și să ne ducă la pier­za­nie. De unde știa asta? Păi mai întâi de la domnu' Ili­escu, apoi de la alții pre­cum el, Năs­tase, Ponta și Drag­nea, oameni de bine din FSN, PDSR și PSD – mă rog, niște nume dife­rite pen­tru ace­lași par­tid. Îl recu­noș­teau ușor după tran­da­fi­rii pe care ei tre­bu­iau să pună ștam­pila o dată la patru ani, ca treaba să fie bună și uni­ver­sul din min­tea lor să fie posi­bil mai departe: capul ple­cat sabia nu‐l taie, iar mâna pe care o săruți te va hrăni.

De fapt nu e nimic în nere­gulă cu bătrâ­nii de azi. Ei sunt doar foști țărani români sau copii ai aces­tora, edu­cați să cre­adă că nimic nu tre­buie să se schimbe și că orice clin­tire de la regu­lile în care ei cre­deau cân­dva – pe care le con­si­deră tra­di­ții – nu poate aduce decât ceva rău. După cum vă spu­neam, pro­ver­bi­ala lor înțe­lep­ciune nu a dis­pă­rut nică­ieri, e tot acolo, bine mersi. Nu știm noi, cei­lalți, s‐o apre­ciem. N‐am înțe­les sau nu vrem să pri­ce­pem filo­zo­fia lor de viață, pe care vor să ne‐o trans­mită și nouă: capul ple­cat sabia nu‐l taie, iar mâna pe care o săruți te va hrăni. Votați PSD, ca să fie bine și să nu fie rău.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Ioan Burtea

  Opriți Mafia PSD și ALDE 26 de ani ajunge de jafuit țara. ???

 2. Adrian Meterna-cazazian

  Pai as pro­pune la Con­sti­tu­anta , sa schimbe var­sta celor care au drept de vot si sa dove­deasca sta­rea mate­ri­ala buna , pen­tru a vota . Sa nu fie cumva niste "asis­tati" ca parin­tii tai , ai mei , buni­cii tai , ai mei nu , ca s‐au pra­pa­dit . Var­sta de vot , intre 25 si 65 de ani iar sta­rea mate­ri­ala , de la un venit de 2000 lei (minim) in sus .

 3. daniel

  Cred ca exista o mare doza de con­fu­zie in toata aceasta dis­cu­tie. Totul e gene­ra­li­zat, fara repere clare in timp. Batra­nii de azi sunt tine­rii de ieri, care, dupa logica arti­co­lu­lui, nu voteaza PSD. Cu alte cuvinte, tine­rii din 89 sunt, cu apro­xi­ma­tie, batra­nii de azi. Daca doar batra­nii voteaza PSD, inseamna ca batra­nii de azi nu voteaza PSD. Asta ar fi una la mana. Doi la mana: Batrani sau tineri, cei lip­siti de cul­tura poli­tica, une­ori insu­fi­cient edu­cati, nein­for­mati sau dez­in­for­mati, cu inte­rese legate de fosta secu­ri­tate sau de fos­tul PCR, cu inte­rese legate de hoti­ile de dupa 89 instru­men­tate de FSN-PDSR-PSD,fosti si actu­ali secu­risti (E o cate­go­rie dis­tincta; se stiu per­fect intre ei)voteaza si vor vota par­ti­dul tip PSD. Am spus par­ti­dul tip PSD pen­tru ca ai uitat de ALDE. Dom­nul Tari­ceanu e un tra­da­tor si un sar­la­tan la fel de mare ca cei de la var­ful PSD. Si e mai rau ca ei, pen­tru ca are men­ta­li­tate de sluga. Prin com­pa­ra­tie, Drag­nea e un nemer­nic cu men­ta­li­tate de sta­pan. Ar mai fi multe de spus. Spre exem­plu se poate face un comen­ta­riu si in lega­tura cu sta­tis­ti­cile post elec­to­rale. Se poate explica din ce motiv cate­go­ria de votanti var­st­nici ai par­ti­du­lui tip PSD este mereu majo­ri­tara. Teo­ria cu „capul ple­cat” si alte ase­me­nea „fru­moase zicale roma­ne­sti” nu e intru totul vala­bila. Sigur ca, de dra­gul unei demon­stra­tii, si ca tema de dis­cu­tie, arti­co­lul este inte­re­sant.

  • Sorin Sfirlogea

   Eu m‐am refe­rit la bătrâ­nii de azi. Cei care erau în '90 copiii țăra­ni­lor aduși la oraș de comu­niști. Cei care la 30 de ani votau tot cu PSD. Poate ai uitat că FSN a câști­gat ale­ge­rile cu peste 80%. Unii din­tre ei au deve­nit apa­tici din punct de vedere elec­to­ral, dar majo­ri­ta­tea au mers la vot și au ales în mod con­stant PSD.

 4. Stefan Strimbeanu

  Esti de tot rasul Radu Sirbu mare pacat a facut mama ta ca nu a dat cateva oua la moasa sa te dea la canal

 5. Gheorghe Bacaoanu

  Batra­nii voteaza cu PSD de frica! De teama ca daca vin cei­lalti isi vor pierde pen­si­ile si cele­lalte aju­toare soci­ale. Ama­rate asa cum sunt ele, le asi­gura supra­vi­e­tu­i­rea. Batra­nii voteaza cu PSD pen­tru ca sunt usor mani­pu­la­bili si tele­vi­ziu­nile obie­diente se pri­cep al dra­cu­lui de bine la aceasta treaba. Batra­nii voteaza cu PSD pen­tru ca mare parte din ei au fost mem­bri PCR si sunt nos­tal­gici. Batra­nii voteaza cu PSD pen­tru ca in marea lor parte sunt atat de saraci, incat orice pomana este bine venita. Fie ca sunt doi mici cu paine si mus­tar sau o por­tie de samale, un litru de ulei sau un kil de zahar ei pri­mesc si voteaza pe acela care le da. Cam asta e! Nu e vorba de nici un con­flict de gene­ra­tii. Si mai e ceva! Batra­nii voteaza in numar mare pen­tru ca asa au fost inva­tati pe vre­mea comu­nis­mu­lui ca daca e zi de vot, musai tre­buie sa mergi sa votezi. Daca tine­rii al iesi la vot balanta ar fi net incli­nata in favoa­rea lor. Dar ei nu ies! Nu inseamna insa ca toti batra­nii voteaza PSD! Nu, sunt des­tui batrani care voteaza dupa cum le dic­teaza con­sti­inta si pro­pri­ile con­vin­geri!

 6. Ioan Popovici

  sa ajungi si tu Batrin—dacaaaa ai avea ,, Obraz ,, ti‐ar exploda tar­ta­cuta

 7. George Zamfirache

  NU exista con­flict intre gene­ra­tii omul in vir­sta voteaza cu cine vrea si nu e ade­va­rat ca voteaza cu PSD, asta e fals .Care par­tid nu a vin­dut si dis­trus eco­no­mia tari ? Poti tu Jur­nal De Drum sa ras­punzi la intre­bare ?

 8. Emil Horvat

  Nu repre­zinta o pro­blema votul var­st­ni­ci­lor, ci pro­blema rezida, in fap­tul ca nu au par­ti­ci­pat la vot ,cei mai multi din­tre ale­ga­tori.

 9. Stefan Strimbeanu

  Vad ca men­to­nati cateva nume din PSD ,de ce nu menio­nati si nume din PNL ,PDL ,care au fost la con­du­ce­rea aces­tei tari ,deci arti­co­lul dum­ne­a­voas­tra are tenta poli­tica indrep­tata inpo­triva unui sin­gur par­tid .Men­tio­nez canu suport niciun par­tid pen­tru ca in toate par­ti­dele sant pun­gasi

  • Jurnal de drum

   Pen­tru că tra­tez un subiect anume care e foarte clar încă din titlu: de ce bătrâ­nii votează PSD. De‐a lun­gul tim­pu­lui pre­fe­rin­țele elec­to­rale ale aces­tei cate­go­rii de vâr­stă au fost pre­pon­de­rent spre PSD.

  • Stefan Strimbeanu

   Cati din cei care au iesit in strada au fost sa voteze .40%din tine­rii din tara nu merg la vot si acum au pre­ten­tii ca a iesit PSD ul daca mer­geau si ei la vot sa isi exprime pare­rea poate era alta soarta alegerilor.Nu am treaba cu niciun par­tid in toate sant pun­gasi

 10. Dumitru Aurelia Pop

  Oameni buni mulți votează PSD pt ca sunt Cum­pă­rați sau Spe­ri­ați de pri­ma­rii care împart aju­toa­rele soci­ale ,aceștia majo­ri­ta­tea sunt din mediul rural dar mulți nu vor sa se schimbe ,nu vor sa recu­noască ca sunt Depă­șiți si ca lumea se schimba din mers !!!!! Mulți ii auzi spu­nând:- Ce vin muco­sii astia sa ma învețe pe mine sau ,era mai bine pe vre­mea ,, noas­tră " ca aveam ser­vi­ciu toti !!!!!!! Gre­șe­ala mare a tine­ri­lor este ca n‐au ieșit la vot si acum la vot pe 11dec !!!! Țin sa pre­ci­zez ca si eu sunt pen­sio­nar dar gân­desc alt­fel decât ,, cole­gii" mei !!!!!!!

 11. Catalin

  Voi va ocu­pati de efect , nu de cauza . Batra­nii si nu numai ei sunt rezul­ta­tul ani­lor de comu­nism scar­bos care a tre­cut prin tara asta , e per­fect nor­mal sa arate asa popu­la­tia dupa ata­tia ani de comu­nism , care nu au facut alt­ceva decat de a ani­hila eli­tele si a ridica toti pros­tii si nemer­ni­cii . Cauza , asta tre­buie belita , iar cauza e la putere si acum din pacate si face cam ace­lasi lucru si acum , numai ca mult mai per­vers . Peste ani vor fi alte gene­ra­tii afec­tate , cei care acum sunt tineri si belesc ochii toata ziulica la tv . ii vor inlo­cui cu suc­ces pe batra­nii atat de huliti de acum . Cat des­pre votat , eu ma indo­iesc ca daca prin absurd vor dis­pa­rea batra­nii sau , cum am mai citit pe aici ,nu ar mai avea drep­tul la vot ar iesi alt­ceva , ca pana la urma alceva nici nu exista . Raz­bo­iul asta e cam pier­dut de prin 1989 cand esa­lo­nul 2 si 3 al PCR au pus mana pe putere .

  • Sorin Sfirlogea

   Dacă obser­vati, dvs. comi­teți o eroare de logică de tip refe­rință cir­cu­lară. Spu­neți că nu efec­tul tre­buie luat în dis­cu­ție (bătrâ­nii care votează cu par­tide comu­nis­to­ide), ci cauza (par­ti­dele comu­nis­to­ide). Fiind în demo­cra­ție și pre­su­pu­nând că nu vreți să ieșim din limi­tele ei, par­ti­dele comu­nis­to­ide ajung la putere (efect) din cauza bătrâ­ni­lor care le votează (cauza). Vedeți deci că sun­tem într‐un cerc vicios, de tipul oul și găina. Ce putem face? unul din două lucruri: inter­zi­cem ast­fel de par­tide (dar nu e demo­cra­tic) sau lămu­rim bătrâ­nii des­pre ade­văr (foarte com­pli­cat să schimbi con­vin­ge­rile cuiva în vâr­stă). Pro­blema e com­pli­cată, dar renun­ța­rea nu e răs­pun­sul potri­vit.

 12. Rodica Ciobanu

  Si batri­nii sunt tot ceta­teni activi ai Roma­niei .

 13. Ecaterina Viziteu

  De ce ? Pen­tru pome­nile care le a dat marindu le cu cativa lei nive­lul de trai . Unii (nu toti) cred ca drag­nea si ai lui sunt Dum­ne­zeu pen­tru ei . Si nu i inte­leg .

 14. Dan Mihai Popescu

  Oho, câți tineri proști au votat PSD ! Pros­tia n‐are vâr­stă.

 15. Sandu Lita

  Sara­cia si pome­nile psd‐iste sant fac­to­rii care fac ca batra­nii sa aleaga astfel,pe prin­ci­piul fura ei dar ne dau si noua ceva !!

 16. Ion Rotaru

  sim­plu pt ca ne dau o sansa la viata cei­lalti nu ati inte­les

 17. Lidia-minerva Varzaru

  Chiar dacă PSD ul a mai înre­gis­trat și " esece" pro­gra­mul lor elec­to­ral este pt.toți cetățenii,fie sunt bătrâni sau tineri.În ciuda gre­u­tă­ți­lor de înce­put de guver­nare ,s‐au apu­cat serios de lucru. Suc­ces!

 18. Virginia Anitei

  Jur­nal de drum, nu toti batrâ­nii s.au nas­cut la tara! Unii sunt ora­seni, iar eu m.am nas­cut in capi­tala Roma­niei! Nu cred ca este firesc sa faceti apre­ci­eri, pre­cum cele din arti­co­lul Dv.Restul, ce am avut de spus, am comen­tat, pri­vi­tor la " indem­nul" de a nu fi lasati batra­nii sa voteze!

  • Jurnal de drum

   Undeva, în arbo­rele nos­tru gene­a­lo­gic din ultima sută de ani, toți avem ori­gini în mediul rural. Arti­co­lul meu vrea să sub­li­ni­eze că pur­tăm după noi filo­zo­fia de viață a țăra­nu­lui român, veș­nică slugă la un stă­pân, și nu ne putem dez­băra de acest mod de a gândi. Gene­ra­ți­ile tinere, care n‐au expe­ri­men­tat nici­o­dată supu­ne­rea față de un stă­pân pre­cum par­ti­dul comu­nist, au această capa­ci­tate de a gândi liber, fără să se întrebe cine e șeful căruia tre­buie să mă supun. Ei exa­ge­rează de multe ori în sens invers, dar soci­e­ta­tea e un pen­dul care după ce exa­ge­rează într‐o direc­ție (vezi comu­nis­mul), e firesc să exa­ge­reze apoi în sen­sul opus. Noi, bătrâ­nii, ar tre­bui să avem înțe­lep­ciu­nea de a înțe­lege aceste lucruri și de a men­ține un dia­log sin­cer cu cei tineri, de a ține cont de aspi­ra­ți­ile lor. În fond pen­tru suc­ce­sul lor am mun­cit în anii care au tre­cut, nu?
   Nu e nici o rușine în a fi bătrân. Sper că nu vă jenați cu vâr­sta dvs. (spun asta pen­tru că poza de pro­fil nu pare a fi prea actu­ală).

  • Virginia Anitei

   Eu nu am motive sa ma jenez nici de var­sta si nici de fapte!Am trait demn!Nu sun­teti ghi­ci­tor, stiti Dv.precis, cu cine si de ce a votat, cum i‐a dic­tat con­sti­inta, fie­ca­rui om?A tine un dia­log, nu inseamna sa va urmez con­vin­ge­rile si obtiu­nile poli­tice sau de alta natura! Nu sunt ires­pon­sa­bila si nici alti multi ase­me­nea mie, nu sunt !Nu va inte­re­seaza nici de cand dateaza poza si nimic alt­ceva refe­ri­tor la per­soana mea!Reactionati in final , nepo­li­ti­cos , asa cum este si arti­co­lul pe care l‐ ati scris! Sper ca ati inte­les si dis­cu­tia si iro­ni­ile se opresc aici.Eu mi‐am spus pare­rea, sun­teti inte­lec­tu­ali, fina­lul comen­ta­ri­u­lui Dv.privitor la mine, nu este toc­mai potri­vit intr‐ o dis­cu­tie civi­li­zata, intr‐ un dialog!Numai bine!

  • Nicolae Dimeny

   Jur­nal de drum Daca spui ca tine­rii nu tre­buie sa fie supusi cuiva,unui sistem,patron,si sa fie si adevarat''Ma plec ina­in­tea ta!Daca nu e adfevarat,ptr mine este doar o idee,o politica!Nu pot fi toti patroni si sefi cari curios,,de aceea sunt patroni,etc caci, au inves­tit bani intr‐o afacere,esti anga­ja­tul lui,si vrei,nu vrei,,pleci capul ina­in­tea lui!Diferenta e ca tana­ru­lui i‐e dat voie sa vina cu idei care sa impar­ta­seasca cu seful lui!Nu respecti?Esti dat afara!

  • Nicolae Dimeny

   PS: Pana si la vot,exerciti votul, cam dupa cum te indeamna el!

 19. Androne Mihai

  Vad ca este la moda manipularea,eu cred ca infi­nit mai multi tineri voteaza PSD deca batrani, tineri sar la orice bom­bo­ana, si PSD stie asta si a facut un pro­gram ptr. ei, batra­nii sunt fripti de multe lucruri, si nu sar la prima bom­bo­ana, stiu ca orice otrava este amba­lata in cio­co­lata, feri­tiva de cei care va ofera cio­co­lata!

 20. Bulboaca Cornelia

  s noi pen­sio­na­rii sa mai avem o opi­nie sane expri­mam asa cum cre­dem noi de cuvi­inta.

 21. Bulboaca Cornelia

  Mi‐ sila ! Mai avem un pas pana sa fim dusi la camera de gazare toc­mai de cei carora le‐am da tvi­ata doar pen­tru fap­tul ca ne mai per­mi­tem si noi

 22. Giorge Radu

  Pen­tru că la unii copii au fost niște esece

 23. Cornel Cosa

  VOTEAZA PENTRU CA DE ACOLO VINE POMANA.

 24. Lidia-minerva Varzaru

  Dacă o mică,f.mică parte din acest tineret.…..gândește așa atunci este grav. De pe neno­ro­ci­tul ăsta de face­book ne dăm seama de nive­lul de cul­tură, educație,si bun simț al unora din­tre tine­rii fru­moși și liberi.Vai de noi!

 25. Boanta Sorin

  ei nu voteza.….e ceva meca­nic..

 26. Dumitrache Marian

  Batra­nii din ziua de azi sunt parin­tii sau buni­cii vos­tri, ei au mun­cit si pen­tru voi si au votat mereu cu cine au cre­zut ei ca merita. Voi nu le puteti lua acest drept con­sti­tu­tio­nal.

 27. Rodica Cristea

  Caro­lina dona , ai men­ta­li­tate de nazista fata de pen­sio­nari !
  Dupa min­tea ta , un pen­sio­nar dupa o viata de munca , unde ai vrea sa fie 16,zile intr un an , intr un lagar de gazare ???
  Tu ai parinti ?
  Tu ai bunici ??
  Rusine sa.ti fie !

 28. Stelian Manole

  nu toti batrani sunt tam­piti .

 29. Constantin Mircea

  Fac con­fu­zia cu PCR-ul…cind info­me­tezi un popor faci ce vrei cu el…

 30. Dan Bargan

  ATENȚIE ! Toți cei care doresc sa se facă de ras in fata pri­e­te­ni­lor , rude­lor , iubi­te­lor , copi­i­lor sunt rugați sa iasa in strada ! Tex­tul legii e bun dar tre­buie citit si inte­les iar oame­nii decenti cu capul pe umeri cunosc acest aspect ! In schimb dacă diverși indi­vizi ,per­soane cu (pagini spon­so­ri­zate ,plătite toc­mai ca sa apăra pe pere­tele vos­tru de Face­book el nefi­ind pri­e­ten cu tine ) va into­xica cum ca legea e proasta si va aduc fel de fel de argu­mente ca sa‐si sus­țină min­ciuna si teo­ria ,nu aveți decât sa ieșiți la pros­test si sa va faceți de ras ! Suc­ces mult va doresc !

 31. Novac Geta

  DA SUNT IDIOTI !!!

  • Stefan Strimbeanu

   Geta Novac "roa­gate la dum­ne­zeu sa nu ajungi la var­sta pen­sio­na­rii "daca inte­legi mesaju .Pacat ca mama ta nu a avut 10 oua sa dea la moasa sa te lepede .

 32. Lidia-minerva Varzaru

  Dle. Plu­ga­riu nu stiu dacă ați cres­cut în vreun cămin de orfani sau edu­ca­ția dv.a fost defi­ci­tară din diverse motive.Bătrânii votează cu con­vin­ge­rea că fac ceea ce trebuie,adică gân­desc de 2 ori îna­inte să facă un lucru.Scuze dar nu meri­tați res­pect.

 33. Gelu Racotean

  Pe bătrâni ii inteleg,desii nu le dau drepate,dar cum e posi­bil ca sunt tineri care votează cu acești imbecili?pe aceștia chiar nu‐i inteleg,pacat!

  • Estera Sitaru

   Cine va da drep­tul sa jig­niti!?

   • trubac

    Nu a jig­nit o per­soana anume, a jig­nit niste hoti, incul­pati, care ne con­duc de 27 de ani. Daca le luati dum­ne­a­voas­tra par­tea e treaba dum­ne­a­voas­tra, dar daca dom­nul Gelu crede ca un infrac­tor e "imbe­cil" e pare­rea dan­su­lui si are tot drep­tul sa il jig­neasca, inca o data rea­min­tesc ca nu v‐a jig­nit pe dum­ne­a­voas­tra sau o per­soana anume.
    Vorba dom­nu­lui Mir­cea Carp de la Europa Libera: Sa auzim numai de bine!

 34. Vasile Brebeanu

  Când ești tânăr și fier­binte!!!!!!! Ai de toate !!! Dar nu ai minte!!!!!

  • Jurnal de drum

   Când vor­bim de tineri, inclu­dem pe toți cei de la vâr­sta de 18 ani până pe la 35–40 de ani. Nu cred că toți n‐au minte. Eco­no­mia țării se bazează în pri­mul rând pe munca și efor­tul lor. De acolo vin pen­si­ile. Puțin res­pect față de pro­prii noș­tri copii cred că se impune.

 35. Carolina Doña

  Ca am avut grija de batrani si pen­sio­nari , erau pline sta­tiu­nile de ei si vara si iarna !

  • Virginia Anitei

   Caro­lina Dona,pensionarii merg in sta­tiuni , nu pen­tru ca ai avut tu grije, sunt ceta­teni romani, au mun­cit si au acest drept!Sa iti fie rusine, esti si femeie,roaga- te sa apuci var­sta pen­sio­na­rii!

 36. Eva Misovitz

  Pen­tru pen­sii …e sim­plu !

  • Virginia Anitei

   Pen­tru pen­sii au mun­cit si au plătit cotizații,este un drept al lor!

  • Eva Misovitz

   Corect ! si eu sant pen­sio­nar si stiu ce inseamna…cu slo­ga­nul asta au cas­ti­gat ! dar de res­tul actiu­ni­lor ,au tacut …

 37. Marian Vacarescu

  Nu tre­buie uitat nici:nu votați cu noi,ceilalți nu vă dau aju­toare si au să vă taie pen­si­ile.

 38. Virginia Anitei

  De ce mai dom­nule Cos­tel Plu­garu ,sa nu fie lasati sa voteze! Sunt batrani, nu senili sau ires­pon­sa­bili ! Foarte multi au cre­ier si stiu sa dis­cearna, nu sunt lip­siti de cul­tura , pre­cum der­be­deii din strada, care bat jan­dar­mii si des­ta­bi­li­zeaza tara! Acesti oameni au mun­cit din greu si v.au cres­cut, cu sudoa­rea fruntii!Am uitat sa va spun! Foarte multi oameni in var­sta, au si dem­ni­tate! Tot ce am scris in comen­ta­riu, este vala­bil si pen­tru Dv.Muresan Rodica! Ei voteaza , voi stati in casa sau prin clu­buri si apoi sun­teti revoltati.Sa va fie rusine!Aveti parinti ? Aveti bunici?

  • Sanda Manciulea

   asta nu inseamna ca tre­buie fim de acord sa traim cum au trait ei, cu capul ple­cat

  • Virginia Anitei

   Nu sun­teti obli­gați, dar sa nu jig­nit se poate!

  • Virginia Anitei

   Nu sun­teti obli­gați, dar sa nu jig­nit se poate!

  • Mihai Fediuc

   Sanda Man­ci­u­lea De aia poti alege acuma, fiindca in ´89 ei ales sa ridice capul, proasto!

  • Virginia Anitei

   Nici­o­data doamna Sanda Man­ci­u­lea, eu nu am stat ple­cata ,in fata nimanui!Am fost demna si am mun­cit toata viata mea!Toti batra­nii au mun­cit! Cea­u­sescu, daca nu vro­iai sa muncest(,aveai unde) te baga la inchi­soare cate 6 luni si mun­ceai acolo, sau te ducea la "Canal" si te spe­teai mun­cind sau pe vreun santier!Merita respect!Asta tine de bunul simt al fiecaruia!Banuiesc ca aveti batrani in familie.Am inche­iat dis­cu­tia! O seara buna!

  • Sebe Titi

   Ce mai urmeaza? A ramas sa le dati foc,sa-i exe­cu­tati ca nu fac ca voi pe pen­sio­na­rii cu ori­gine de la tara si tarani ,ca n‐au uitat nici­o­data de unde au ple­cat iar de furat tot voi i‐ati inva­tat .Vreti nu vreti tre­buie sa accep­tati ca aceasta tara are la teme­lie tara­nul roman pe care usor lovit de dezvol­ta­rea per­so­nala il cam ei peste picior.Respectati ca sa fiti res­pec­tati !

  • Jurnal de drum

   Domni­lor și doam­ne­lor, cred că exa­ge­rați com­plet. Nimeni nu vrea să dea foc nimă­nui, nici să retragă drep­tul de vot (sunt doar câțiva smin­tiți care au ase­me­nea idei, dar nu‐i ia nimeni în seamă la modul serios). Am scris acest arti­col din pos­tura cuiva care se apro­pie de vâr­sta pen­sio­nă­rii. Mi‐am dorit să vă atrag aten­ția asu­pra fap­tu­lui că, chiar dacă îmbă­trâ­nim, nu tre­buie să con­si­de­răm că totul s‐a oprit și schim­bă­rile tre­buie să înce­teze. Lumea se schimbă în jurul nos­tru și tre­buie să accep­tați și să vă adap­tați la aceste schim­bări. Sun­teți foarte mân­dri că ați cres­cut niște copii, dar votați mereu exact invers decât ei: care e expli­ca­ția? Dacă vă iubiți copiii, dacă i‐ați cres­cut bine, dacă le‐ați dat edu­ca­ția potri­vită, de ce n‐aveți încre­dere în jude­cata lor? De ce nu ascul­tați dorin­țele lor? Poate că une­ori gre­șesc, dar nu se poate ca ÎNTOTDEAUNA să gre­șească. Ori prin votul vos­tru asta faceți: îi con­tra­zi­ceți per­ma­nent, țineți cont doar dorin­țele voas­tre ime­di­ate (pen­sie etc), nu și de ale lor.

   Asta e sco­pul arti­co­lu­lui, să vă facă să medi­tați la aceste subiecte. Poate unii veți fi de acord, alții nu. Dar măcar reflec­tați cu sin­ce­ri­tate la aceste subiecte îna­inte de a bles­tema pe cei­lalți. Dați dovada înțe­lep­ciu­nii pe care sus­ți­neți că o aveți. Să fiți sănă­toși!

  • Virginia Anitei

   Fie­care este liber sa voteze cum ii dic­teaza con­sti­ints, nu impu­neti Dv.cu cine!Suntem intr.o tara libera, care de 27 ani merge din rau, in mai rau.Fiecare s votat cum a dorit si s‐ a ales " praful"Va spu­neti pare­rea cu pri­vire la un Nu, ca nu atacsti o gene­ra­tie, pen­tru ca nu va con­vine cine este la putere!Nu numai oame­nii" batrani" tarani "cu, capul plecat"au votat! Au votat multe mili­oane de romani!Toti erati liberi sa mer­geti la vot, dar fie­care si‐ a facut " treaba" stând in casa sau putin la munte , sau nu le‐ a pasat!Si pana la urma, este posi­bil sa cri­ti­cati un om in var­sta, chiar daca s‐ a nas­cut " la tara!"Sa invra­j­biti tine­rii cu cei mai in var­sta! Voi v.ati nas­cut toti intr‐o metropola!Cata minte sau dis­ce­ra­mant au huli­ga­nii anu­nati in fata Guver­nu­lui unui STAT, cand nu stiu de ce se afla acolo, ranesc si bat jan­dar­mii, pri­mesc banii, pen­tru a face " deban­dada" la comanda unora! Pe mine ma deran­jeaza modul cum ati abor­dat pro­blema, insulta la adresa batra­ni­lor, care v.au edu­cat si v.au cres­cut, dato­rita lor ati ajuns ceea ce sun­teti, intelectuali!Nu vreau dia­log! Mi‐am spus pare­rea si sper in vii­tor, chiar daca nu va place o for­ma­tiune poli­tica, sa nu mai acu­zati public, sub­til, o gene­ra­tie de oameni, in sco­pul " manevrei!"Toti batri­nii isi iubesc copiii si i.au cres­cut cu sacrificii!Nu dati voi indi­ca­tii cu cine si cum sa votam, sau sa ne scoa­teti in afara legii!

  • Jurnal de drum

   Vă tră­dați sin­gură slă­bi­ciu­nile. Când spu­neți "nu dați voi indi­ca­ții" demon­strați că asta nu e o dis­cu­ție logică și rațio­nală între oameni care sunt inte­re­sați să des­co­pere ade­vă­rul, ci o ven­detă împo­triva "unora" pe care nu mă îndo­iesc că dvs. puteți să‐i nomi­na­li­zați foarte clar. Este trist pen­tru dvs. pen­tru că vă con­dam­nați sin­gură să tră­iți în pro­pria bulă în care vă inven­tați argu­mente și jus­ti­fi­cări care să vă sus­țină punc­tele de vedere, departe de rea­li­tăți și ade­văr. Îmi pare întot­dea­una rău când văd ast­fel de oameni. Vă doresc sănă­tate și multă minte.

   • Raul Ianosiga

    Am citit cred ca toate reply‐urile date de d‐voastra, si mi‐a pla­cut foarte mult cum si ce ati for­mu­lat in toate argu­men­tele si contra‐argumentele pe care le‐ati dat in sco­pul de a face un punct de vedere clar si obiec­tiv inte­les. Pacat ca nu prea aveti cu cine dis­cuta, din cate am obser­vat. Stiu ca las acest com­ment cu 1 an si ceva mai tar­ziu, dar ma bucur ca am dat de acest arti­col si simt ca tre­buie sa imi exprim admi­ra­tia. Bravo.

    Raul (30, Timi­soara)

 39. Mihai Fediuc

  Dra­gos­tea trece prin sto­mac! Si in cazul lor, prin chi­tan­tele de la far­ma­cii.

 40. Costel Plugariu

  Ar tre­bui sa nu mai fie lasati sa voteze…, cu ce drept decid ei vii­to­rul unei tari ???

  • Estera Sitaru

   De fapt, de ce nu ne euta­na­si­ați?????!!!!!

  • Mihai Fediuc

   Du‐te boule la munca si plateste‐le din banii tai euta­na­si­e­rea lu´ ma‐ta si lu´ tac´tu, ca de ingro­pat ii ingroapa statu´ tot din bani tai de neno­ro­cit tim­pit!

  • Matei Viezureanu

   Mai Costele,de cin nu ai mai fost la un con­trol psihiatric?Pensionarii nu maninca bani(exprimarea ta)din munca nimanui,ei au coti­zat o viata intreaga!In toate tarile exista pensionari.Ti sa pus pata pe ei ca nu au votat ce vrei tu?Eu spun ca te dai mare in chi­loti mici,nemernicule!!!

  • Jurnal de drum

   Cos­tel Plu­ga­riu Dom­nule Plu­ga­riu dacă nu vă con­tro­lați lim­ba­jul veți fi eva­cuat de pe această pagină. Susțineți‐vă ide­ile în mod civi­li­zat. E pri­mul și sin­gu­rul aver­tis­ment.

  • Dumitru Aurelia Pop

   Tre­buia sa iasă tine­rii la vot si asa nu mai era situ­a­ția de fata !!! Dar mai este o spe­ranța , se pare ca s‐au TREZIT !!!!!!

  • Costel Plugariu

   Dumi­tru Aure­lia Pop Spe­ranta moare ultima !

  • Jurnal de drum

   Cos­tel Plu­ga­riu Veți fi sur­prins, teh­nic se poate. Vă doresc mult suc­ces pe alte pagini.

  • Costel Plugariu

   Jur­nal de drum Sa cresti mare… in urechi ! 🙂

 41. Muresan Rodica

  Ame­ți­toare adevăruri.….cine are ochi să‐i folo­sesca


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu