Zi­lele as­tea s‑a vor­bit mult des­pre con­flic­tul din­tre ge­ne­ra­ții, des­pre bă­trâ­nii care au vo­tat PSD și ne-au pot­co­vit pe toți cu banda asta de ban­diți puși pe je­fuit. Care bă­trâni au tot vo­tat PSD de 27 de ani în­coace, ținând în prim pla­nul po­li­ti­cii ro­mâ­nești o clică de hoți care a con­fis­cat un par­tid. Și că nu e nor­mal ca cei care se duc din viața asta să-și bată joc de vi­i­to­rul co­pi­i­lor și ne­po­ți­lor lor. Nu se spu­nea că cine n‑are bă­trâni să și‑i cum­pere? Unde s‑a dus în­țe­lep­ciu­nea lor proverbială?

Nu s‑a dus ni­că­ieri. E tot acolo, bine mersi. Pen­tru că în­țe­lep­ciu­nea bă­trâ­nească des­pre care vor­bim nu este ba­zată pe o in­te­li­gență do­bân­dită mi­ra­cu­los o dată cu tre­ce­rea ani­lor. Bă­trâ­nii de azi sunt la fel de deș­tepți sau de proști cum erau și cei de acum 100 de ani. În­țe­lep­ciu­nea bă­trâ­nească aia din pro­verbe este de fapt ex­pe­riență de viață clă­dită pe un șir lung de re­u­șite și eșe­curi per­so­nale: vezi cum merg lu­cru­rile în lu­mea din ju­rul tău și, după un timp, dacă nu ești com­plet ne­rod, în­cepi să pri­cepi ce e bine și ce nu e bine să faci. Ță­ra­nul ro­mân din tre­cut în­văța prin­ci­pi­ile con­vie­țu­i­rii și su­pra­vie­țu­i­rii în uni­ver­sul său, li­mi­tat la sa­tul în care trăia și la cele câ­teva căt­une din jur: ca­pul ple­cat sa­bia nu‑l taie, iar mâna pe care o să­ruți te va hrăni. În lu­mea lui era un mare fi­lo­zof, iar do­vada e că a su­b­zis­tat timp de se­cole la toate în­cer­că­rile prin care a tre­cut, fără să se re­volte ori să se unească pen­tru a‑și lua soarta în mâini. A știut cum să se des­curce prin toate mi­ze­ri­ile pe care is­to­ria i le‑a hărăzit.

Pe ță­ra­nul ro­mân l‑a adus apoi co­mu­nis­mul la oraș, să lu­creze la fa­brică. Acolo și‑a cam pier­dut re­pe­rele so­ci­ale și ce pu­tea face bie­tul de el de­cât să aplice tot în­vă­ță­tu­rile pe care le pri­mise de la pă­rin­ții lui. Șefu’ de la fa­brică era noul său bo­ier în pi­xul că­ruia stă­tea sa­la­riul și prima. Căci ca­pul ple­cat sa­bia nu‑l taie, iar mâna pe care o să­ruți te va hrăni. Une­ori nu se prea po­tri­veau cele ce le știa el cu me­teh­nele ora­șu­lui, așa că tre­buit să mai ada­uge câ­teva re­guli ci­ta­dine la cele din propria‑i zes­tre, chiar dacă de multe ori le‑a în­căl­cat cu bună ști­ință, pă­rându-i-se mai de­grabă mof­turi de oră­șean. În fond ce e rău dacă lă­u­ta­rii îți cântă nu­neasca și tu joci în fața blo­cu­lui când ți se mă­rită fata? Sau dacă tai por­cul, așa cum e tra­di­ția noas­tră stră­mo­șească, pe spa­țiul verde din­tre blocuri?

La vre­mu­rile alea lu­mea din ju­rul său era or­ga­ni­zată după niște re­guli foarte clare, pe care le sta­bi­lea în nemăsurata‑i pri­ce­pere par­ti­dul. Mai bom­bă­nea ță­ra­nul ro­mân pe la col­țuri că nu are apă caldă, căl­dură și cu­rent, că ga­zul se mai în­tre­ru­pea une­ori și ali­men­tara e cam goală, dar în li­nii mari lu­cru­rile erau ok pen­tru că erau pre­dic­ti­bile. Și, dacă se gân­dea mai bine, treaba mer­gea tot cam ca pe vre­mea bo­ie­ru­lui: ca­pul ple­cat sa­bia nu‑l taie, iar mâna pe care o să­ruți te va hrăni. În fond nici el nu-și do­rea mai mult de atât de la viață: să‑i spună ci­neva cum tre­buie să gân­dească și să‑i dea un blid de mâncare.

Pe urmă a ve­nit re­vo­lu­ția și lu­mea a luat‑o razna cu to­tul. Schim­bă­rile au de­ve­nit atât de ra­pide și de ame­ți­toare în­cât ni­mic nu mai pă­rea să aibă sens. Prinși în vâr­te­jul unei so­ci­e­tăți în de­grin­go­ladă mo­rală și eco­no­mică, inun­dată de un ca­pi­ta­lism con­su­me­rist, ță­ra­nii și co­piii lor au des­co­pe­rit că, dintr‑o dată, tot ceea ce clă­di­seră în min­tea lor ca re­guli ale so­ci­e­tă­ții nu se mai po­tri­vea cu no­ile re­a­li­tăți, care erau atât de com­plexe în­cât nu mai pu­teau fi în­țe­lese. Nu mai era doar un sin­gur ade­văr, ăla al par­ti­du­lui, ci zeci și sute de ade­vă­ruri care se bă­teau cap în cap — cum să‑l gă­sești pe ăla bun? Tot ce știau ei tre­buia re­vi­zuit, scu­tu­rat de praf, în­lo­cuit. Nu­mai că nici ță­ra­nul ro­mân de acum 100 de ani, nici ur­ma­șii lui din vre­mea co­mu­nis­mu­lui, nu prea au fost în­vă­țați să schimbe ceva în mo­dul lor de a gândi. Ba dim­po­trivă, bo­ie­rul, șe­ful de la fa­brică și par­ti­dul i‑au în­cu­ra­jat să cre­adă că lu­cru­rile vor rămâne așa cum sunt pen­tru tot­dea­una și să nu le treacă prin cap să schimbe ceva.

Așa că ță­ra­nul ro­mân și co­piii lui au re­fu­zat no­ile re­a­li­tăți. Ele nu pu­teau fi de­cât de­șu­che­a­tele de­ra­paje ale unei so­ci­e­tăți care și‑a pier­dut bu­sola, ma­ne­vrată de stră­ini ră­u­vo­i­tori și la­comi de bani, care n‑aveau alt gând de­cât să ne ame­țească pe toți și să ne ducă la pier­za­nie. De unde știa asta? Păi mai în­tâi de la domnu’ Ili­escu, apoi de la al­ții pre­cum el, Năs­tase, Ponta și Drag­nea, oa­meni de bine din FSN, PDSR și PSD — mă rog, niște nume di­fe­rite pen­tru ace­lași par­tid. Îl re­cu­noș­teau ușor după tran­da­fi­rii pe care ei tre­bu­iau să pună ștam­pila o dată la pa­tru ani, ca treaba să fie bună și uni­ver­sul din min­tea lor să fie po­si­bil mai de­parte: ca­pul ple­cat sa­bia nu‑l taie, iar mâna pe care o să­ruți te va hrăni.

De fapt nu e ni­mic în ne­re­gulă cu bă­trâ­nii de azi. Ei sunt doar foști ță­rani ro­mâni sau co­pii ai aces­tora, edu­cați să cre­adă că ni­mic nu tre­buie să se schimbe și că orice clin­tire de la re­gu­lile în care ei cre­deau cân­dva — pe care le con­si­deră tra­di­ții — nu poate aduce de­cât ceva rău. După cum vă spu­neam, pro­ver­bi­ala lor în­țe­lep­ciune nu a dis­pă­rut ni­că­ieri, e tot acolo, bine mersi. Nu știm noi, cei­lalți, s‑o apre­ciem. N‑am în­țe­les sau nu vrem să pri­ce­pem fi­lo­zo­fia lor de viață, pe care vor să ne‑o trans­mită și nouă: ca­pul ple­cat sa­bia nu‑l taie, iar mâna pe care o să­ruți te va hrăni. Vo­tați PSD, ca să fie bine și să nu fie rău.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Ioan Burtea

  Opriți Ma­fia PSD și ALDE 26 de ani ajunge de ja­fuit țara. ???

 2. Adrian Meterna-cazazian

  Pai as pro­pune la Con­sti­tu­anta , sa schimbe var­sta ce­lor care au drept de vot si sa do­ve­deasca sta­rea ma­te­ri­ala buna , pen­tru a vota . Sa nu fie cumva niste “asis­tati” ca pa­rin­tii tai , ai mei , bu­ni­cii tai , ai mei nu , ca s‑au pra­pa­dit . Var­sta de vot , in­tre 25 si 65 de ani iar sta­rea ma­te­ri­ala , de la un ve­nit de 2000 lei (mi­nim) in sus .

 3. daniel

  Cred ca exista o mare doza de con­fu­zie in toata aceasta dis­cu­tie. To­tul e ge­ne­ra­li­zat, fara re­pere clare in timp. Ba­tra­nii de azi sunt ti­ne­rii de ieri, care, dupa lo­gica ar­ti­co­lu­lui, nu vo­teaza PSD. Cu alte cu­vinte, ti­ne­rii din 89 sunt, cu apro­xi­ma­tie, ba­tra­nii de azi. Daca doar ba­tra­nii vo­teaza PSD, in­seamna ca ba­tra­nii de azi nu vo­teaza PSD. Asta ar fi una la mana. Doi la mana: Ba­trani sau ti­neri, cei lip­siti de cul­tura po­li­tica, une­ori in­su­fi­cient edu­cati, ne­in­for­mati sau dez­in­for­mati, cu in­te­rese le­gate de fosta se­cu­ri­tate sau de fos­tul PCR, cu in­te­rese le­gate de ho­ti­ile de dupa 89 in­stru­men­tate de FSN-PDSR-PSD,fosti si ac­tu­ali se­cu­risti (E o ca­te­go­rie dis­tincta; se stiu per­fect in­tre ei)voteaza si vor vota par­ti­dul tip PSD. Am spus par­ti­dul tip PSD pen­tru ca ai ui­tat de ALDE. Dom­nul Ta­ri­ceanu e un tra­da­tor si un sar­la­tan la fel de mare ca cei de la var­ful PSD. Si e mai rau ca ei, pen­tru ca are men­ta­li­tate de sluga. Prin com­pa­ra­tie, Drag­nea e un ne­mer­nic cu men­ta­li­tate de sta­pan. Ar mai fi multe de spus. Spre exem­plu se poate face un co­men­ta­riu si in le­ga­tura cu sta­tis­ti­cile post elec­to­rale. Se poate ex­plica din ce mo­tiv ca­te­go­ria de vo­tanti var­st­nici ai par­ti­du­lui tip PSD este me­reu ma­jo­ri­tara. Te­o­ria cu „ca­pul ple­cat” si alte ase­me­nea „fru­moase zi­cale ro­ma­ne­sti” nu e in­tru to­tul va­la­bila. Si­gur ca, de dra­gul unei de­mon­stra­tii, si ca tema de dis­cu­tie, ar­ti­co­lul este interesant.

  • Sorin Sfirlogea

   Eu m‑am re­fe­rit la bă­trâ­nii de azi. Cei care erau în ’90 co­piii ță­ra­ni­lor aduși la oraș de co­mu­niști. Cei care la 30 de ani vo­tau tot cu PSD. Poate ai ui­tat că FSN a câști­gat ale­ge­rile cu peste 80%. Unii din­tre ei au de­ve­nit apa­tici din punct de ve­dere elec­to­ral, dar ma­jo­ri­ta­tea au mers la vot și au ales în mod con­stant PSD.

 4. Stefan Strimbeanu

  Esti de tot ra­sul Radu Sirbu mare pa­cat a fa­cut mama ta ca nu a dat ca­teva oua la moasa sa te dea la canal

 5. Gheorghe Bacaoanu

  Ba­tra­nii vo­teaza cu PSD de frica! De teama ca daca vin cei­lalti isi vor pierde pen­si­ile si ce­le­lalte aju­toare so­ci­ale. Ama­rate asa cum sunt ele, le asi­gura su­pra­vi­e­tu­i­rea. Ba­tra­nii vo­teaza cu PSD pen­tru ca sunt usor ma­ni­pu­la­bili si te­le­vi­ziu­nile obie­diente se pri­cep al dra­cu­lui de bine la aceasta treaba. Ba­tra­nii vo­teaza cu PSD pen­tru ca mare parte din ei au fost mem­bri PCR si sunt nos­tal­gici. Ba­tra­nii vo­teaza cu PSD pen­tru ca in ma­rea lor parte sunt atat de sa­raci, in­cat orice po­mana este bine ve­nita. Fie ca sunt doi mici cu paine si mus­tar sau o por­tie de sa­male, un li­tru de ulei sau un kil de za­har ei pri­mesc si vo­teaza pe acela care le da. Cam asta e! Nu e vorba de nici un con­flict de ge­ne­ra­tii. Si mai e ceva! Ba­tra­nii vo­teaza in nu­mar mare pen­tru ca asa au fost in­va­tati pe vre­mea co­mu­nis­mu­lui ca daca e zi de vot, mu­sai tre­buie sa mergi sa vo­tezi. Daca ti­ne­rii al iesi la vot ba­lanta ar fi net in­cli­nata in fa­voa­rea lor. Dar ei nu ies! Nu in­seamna insa ca toti ba­tra­nii vo­teaza PSD! Nu, sunt des­tui ba­trani care vo­teaza dupa cum le dic­teaza con­sti­inta si pro­pri­ile convingeri!

 6. Ioan Popovici

  sa ajungi si tu Batrin—dacaaaa ai avea „ Obraz „ ti-ar ex­ploda tartacuta

 7. George Zamfirache

  NU exista con­flict in­tre ge­ne­ra­tii omul in vir­sta vo­teaza cu cine vrea si nu e ade­va­rat ca vo­teaza cu PSD, asta e fals .Care par­tid nu a vin­dut si dis­trus eco­no­mia tari ? Poti tu Jur­nal De Drum sa ras­punzi la intrebare ?

 8. Emil Horvat

  Nu re­pre­zinta o pro­blema vo­tul var­st­ni­ci­lor, ci pro­blema re­zida, in fap­tul ca nu au par­ti­ci­pat la vot ‚cei mai multi din­tre alegatori.

 9. Stefan Strimbeanu

  Vad ca men­to­nati ca­teva nume din PSD ‚de ce nu me­nio­nati si nume din PNL ‚PDL ‚care au fost la con­du­ce­rea aces­tei tari ‚deci ar­ti­co­lul dum­ne­a­voas­tra are tenta po­li­tica in­drep­tata in­po­triva unui sin­gur par­tid .Men­tio­nez canu su­port niciun par­tid pen­tru ca in toate par­ti­dele sant pungasi

  • Jurnal de drum

   Pen­tru că tra­tez un su­biect anume care e foarte clar încă din ti­tlu: de ce bă­trâ­nii vo­tează PSD. De‑a lun­gul tim­pu­lui pre­fe­rin­țele elec­to­rale ale aces­tei ca­te­go­rii de vâr­stă au fost pre­pon­de­rent spre PSD.

  • Stefan Strimbeanu

   Cati din cei care au ie­sit in strada au fost sa vo­teze .40%din ti­ne­rii din tara nu merg la vot si acum au pre­ten­tii ca a ie­sit PSD ul daca mer­geau si ei la vot sa isi ex­prime pa­re­rea poate era alta soarta alegerilor.Nu am treaba cu niciun par­tid in toate sant pungasi

 10. Dumitru Aurelia Pop

  Oa­meni buni mulți vo­tează PSD pt ca sunt Cum­pă­rați sau Spe­ri­ați de pri­ma­rii care îm­part aju­toa­rele so­ci­ale ‚aceștia ma­jo­ri­ta­tea sunt din me­diul ru­ral dar mulți nu vor sa se schimbe ‚nu vor sa re­cu­noască ca sunt De­pă­șiți si ca lu­mea se schimba din mers !!!!! Mulți ii auzi spu­nând:- Ce vin mu­co­sii as­tia sa ma în­vețe pe mine sau ‚era mai bine pe vre­mea „ noas­tră ” ca aveam ser­vi­ciu toti !!!!!!! Gre­șe­ala mare a ti­ne­ri­lor este ca n‑au ie­șit la vot si acum la vot pe 11dec !!!! Țin sa pre­ci­zez ca si eu sunt pen­sio­nar dar gân­desc alt­fel de­cât „ co­le­gii” mei !!!!!!!

 11. Catalin

  Voi va ocu­pati de efect , nu de ca­uza . Ba­tra­nii si nu nu­mai ei sunt re­zul­ta­tul ani­lor de co­mu­nism scar­bos care a tre­cut prin tara asta , e per­fect nor­mal sa arate asa po­pu­la­tia dupa ata­tia ani de co­mu­nism , care nu au fa­cut alt­ceva de­cat de a ani­hila eli­tele si a ri­dica toti pros­tii si ne­mer­ni­cii . Ca­uza , asta tre­buie be­lita , iar ca­uza e la pu­tere si acum din pa­cate si face cam ace­lasi lu­cru si acum , nu­mai ca mult mai per­vers . Peste ani vor fi alte ge­ne­ra­tii afec­tate , cei care acum sunt ti­neri si be­lesc ochii toata zi­ulica la tv . ii vor in­lo­cui cu suc­ces pe ba­tra­nii atat de huliti de acum . Cat des­pre vo­tat , eu ma in­do­iesc ca daca prin ab­surd vor dis­pa­rea ba­tra­nii sau , cum am mai ci­tit pe aici ‚nu ar mai avea drep­tul la vot ar iesi alt­ceva , ca pana la urma al­ceva nici nu exista . Raz­bo­iul asta e cam pier­dut de prin 1989 cand esa­lo­nul 2 si 3 al PCR au pus mana pe putere .

  • Sorin Sfirlogea

   Dacă ob­ser­vati, dvs. co­mi­teți o eroare de lo­gică de tip re­fe­rință cir­cu­lară. Spu­neți că nu efec­tul tre­buie luat în dis­cu­ție (bă­trâ­nii care vo­tează cu par­tide co­mu­nis­to­ide), ci ca­uza (par­ti­dele co­mu­nis­to­ide). Fi­ind în de­mo­cra­ție și pre­su­pu­nând că nu vreți să ie­șim din li­mi­tele ei, par­ti­dele co­mu­nis­to­ide ajung la pu­tere (efect) din ca­uza bă­trâ­ni­lor care le vo­tează (ca­uza). Ve­deți deci că sun­tem într-un cerc vi­cios, de ti­pul oul și gă­ina. Ce pu­tem face? unul din două lu­cruri: in­ter­zi­cem ast­fel de par­tide (dar nu e de­mo­cra­tic) sau lă­mu­rim bă­trâ­nii des­pre ade­văr (foarte com­pli­cat să schimbi con­vin­ge­rile cuiva în vâr­stă). Pro­blema e com­pli­cată, dar re­nun­ța­rea nu e răs­pun­sul potrivit.

 12. Rodica Ciobanu

  Si ba­tri­nii sunt tot ce­ta­teni ac­tivi ai Romaniei .

 13. Ecaterina Viziteu

  De ce ? Pen­tru po­me­nile care le a dat ma­rindu le cu ca­tiva lei nive­lul de trai . Unii (nu toti) cred ca drag­nea si ai lui sunt Dum­ne­zeu pen­tru ei . Si nu i inteleg .

 14. Dan Mihai Popescu

  Oho, câți ti­neri proști au vo­tat PSD ! Pros­tia n‑are vârstă.

 15. Sandu Lita

  Sa­ra­cia si po­me­nile psd-iste sant fac­to­rii care fac ca ba­tra­nii sa aleaga astfel,pe prin­ci­piul fura ei dar ne dau si noua ceva !!

 16. Ion Rotaru

  sim­plu pt ca ne dau o sansa la vi­ata cei­lalti nu ati inteles

 17. Lidia-minerva Varzaru

  Chiar dacă PSD ul a mai în­re­gis­trat și ” esece” pro­gra­mul lor elec­to­ral este pt.toți cetățenii,fie sunt bă­trâni sau tineri.În ciuda gre­u­tă­ți­lor de în­ce­put de gu­ver­nare ‚s‑au apu­cat se­rios de lu­cru. Succes!

 18. Virginia Anitei

  Jur­nal de drum, nu toti ba­trâ­nii s.au nas­cut la tara! Unii sunt ora­seni, iar eu m.am nas­cut in ca­pi­tala Ro­ma­niei! Nu cred ca este fi­resc sa fa­ceti apre­ci­eri, pre­cum cele din ar­ti­co­lul Dv.Restul, ce am avut de spus, am co­men­tat, pri­vi­tor la ” in­dem­nul” de a nu fi la­sati ba­tra­nii sa voteze!

  • Jurnal de drum

   Un­deva, în ar­bo­rele nos­tru ge­ne­a­lo­gic din ul­tima sută de ani, toți avem ori­gini în me­diul ru­ral. Ar­ti­co­lul meu vrea să sub­li­ni­eze că pur­tăm după noi fi­lo­zo­fia de viață a ță­ra­nu­lui ro­mân, veș­nică slugă la un stă­pân, și nu ne pu­tem dez­băra de acest mod de a gândi. Ge­ne­ra­ți­ile ti­nere, care n‑au ex­pe­ri­men­tat nici­o­dată su­pu­ne­rea față de un stă­pân pre­cum par­ti­dul co­mu­nist, au această ca­pa­ci­tate de a gândi li­ber, fără să se în­trebe cine e șe­ful că­ruia tre­buie să mă su­pun. Ei exa­ge­rează de multe ori în sens in­vers, dar so­ci­e­ta­tea e un pen­dul care după ce exa­ge­rează într‑o di­rec­ție (vezi co­mu­nis­mul), e fi­resc să exa­ge­reze apoi în sen­sul opus. Noi, bă­trâ­nii, ar tre­bui să avem în­țe­lep­ciu­nea de a în­țe­lege aceste lu­cruri și de a men­ține un di­a­log sin­cer cu cei ti­neri, de a ține cont de as­pi­ra­ți­ile lor. În fond pen­tru suc­ce­sul lor am mun­cit în anii care au tre­cut, nu?
   Nu e nici o ru­șine în a fi bă­trân. Sper că nu vă je­nați cu vâr­sta dvs. (spun asta pen­tru că poza de pro­fil nu pare a fi prea actuală).

  • Virginia Anitei

   Eu nu am mo­tive sa ma je­nez nici de var­sta si nici de fapte!Am trait demn!Nu sun­teti ghi­ci­tor, stiti Dv.precis, cu cine si de ce a vo­tat, cum i‑a dic­tat con­sti­inta, fi­e­ca­rui om?A tine un di­a­log, nu in­seamna sa va ur­mez con­vin­ge­rile si ob­tiu­nile po­li­tice sau de alta na­tura! Nu sunt ires­pon­sa­bila si nici alti multi ase­me­nea mie, nu sunt !Nu va in­te­re­seaza nici de cand da­teaza poza si ni­mic alt­ceva re­fe­ri­tor la per­soana mea!Reactionati in fi­nal , ne­po­li­ti­cos , asa cum este si ar­ti­co­lul pe care l- ati scris! Sper ca ati in­te­les si dis­cu­tia si iro­ni­ile se opresc aici.Eu mi-am spus pa­re­rea, sun­teti in­te­lec­tu­ali, fi­na­lul co­men­ta­ri­u­lui Dv.privitor la mine, nu este toc­mai po­tri­vit intr- o dis­cu­tie ci­vi­li­zata, intr- un dialog!Numai bine!

  • Nicolae Dimeny

   Jur­nal de drum Daca spui ca ti­ne­rii nu tre­buie sa fie su­pusi cuiva,unui sistem,patron,si sa fie si adevarat”Ma plec ina­in­tea ta!Daca nu e adfevarat,ptr mine este doar o idee,o politica!Nu pot fi toti pa­troni si sefi cari curios„de aceea sunt patroni,etc caci, au in­ves­tit bani intr‑o afacere,esti an­ga­ja­tul lui,si vrei,nu vrei„pleci ca­pul ina­in­tea lui!Diferenta e ca ta­na­ru­lui i‑e dat voie sa vina cu idei care sa im­par­ta­seasca cu se­ful lui!Nu respecti?Esti dat afara!

  • Nicolae Dimeny

   PS: Pana si la vot,exerciti vo­tul, cam dupa cum te in­deamna el!

 19. Androne Mihai

  Vad ca este la moda manipularea,eu cred ca in­fi­nit mai multi ti­neri vo­teaza PSD deca ba­trani, ti­neri sar la orice bom­bo­ana, si PSD stie asta si a fa­cut un pro­gram ptr. ei, ba­tra­nii sunt fripti de multe lu­cruri, si nu sar la prima bom­bo­ana, stiu ca orice otrava este am­ba­lata in cio­co­lata, fe­ri­tiva de cei care va ofera ciocolata!

 20. Bulboaca Cornelia

  s noi pen­sio­na­rii sa mai avem o opi­nie sane ex­pri­mam asa cum cre­dem noi de cuviinta.

 21. Bulboaca Cornelia

  Mi- sila ! Mai avem un pas pana sa fim dusi la ca­mera de ga­zare toc­mai de cei ca­rora le-am da tvi­ata doar pen­tru fap­tul ca ne mai per­mi­tem si noi

 22. Giorge Radu

  Pen­tru că la unii co­pii au fost niște esece

 23. Cornel Cosa

  VOTEAZA PENTRU CA DE ACOLO VINE POMANA.

 24. Lidia-minerva Varzaru

  Dacă o mică,f.mică parte din acest tineret.…..gândește așa atunci este grav. De pe ne­no­ro­ci­tul ăsta de fa­ce­book ne dăm seama de nive­lul de cul­tură, educație,si bun simț al unora din­tre ti­ne­rii fru­moși și liberi.Vai de noi!

 25. Boanta Sorin

  ei nu voteza.….e ceva mecanic..

 26. Dumitrache Marian

  Ba­tra­nii din ziua de azi sunt pa­rin­tii sau bu­ni­cii vos­tri, ei au mun­cit si pen­tru voi si au vo­tat me­reu cu cine au cre­zut ei ca me­rita. Voi nu le pu­teti lua acest drept constitutional.

 27. Rodica Cristea

  Ca­ro­lina dona , ai men­ta­li­tate de na­zista fata de pensionari !
  Dupa min­tea ta , un pen­sio­nar dupa o vi­ata de munca , unde ai vrea sa fie 16,zile intr un an , intr un la­gar de gazare ???
  Tu ai parinti ?
  Tu ai bunici ??
  Ru­sine sa.ti fie !

 28. Stelian Manole

  nu toti ba­trani sunt tampiti .

 29. Constantin Mircea

  Fac con­fu­zia cu PCR-ul…cind in­fo­me­tezi un po­por faci ce vrei cu el…

 30. Dan Bargan

  ATENȚIE ! Toți cei care do­resc sa se facă de ras in fata pri­e­te­ni­lor , ru­de­lor , iu­bi­te­lor , co­pi­i­lor sunt ru­gați sa iasa in strada ! Tex­tul le­gii e bun dar tre­buie ci­tit si in­te­les iar oa­me­nii de­centi cu ca­pul pe umeri cu­nosc acest as­pect ! In schimb dacă di­verși in­di­vizi ‚per­soane cu (pa­gini spon­so­ri­zate ‚plătite toc­mai ca sa apăra pe pe­re­tele vos­tru de Fa­ce­book el ne­fi­ind pri­e­ten cu tine ) va in­to­xica cum ca le­gea e proasta si va aduc fel de fel de ar­gu­mente ca sa-si sus­țină min­ciuna si te­o­ria ‚nu aveți de­cât sa ie­șiți la pros­test si sa va fa­ceți de ras ! Suc­ces mult va doresc !

 31. Novac Geta

  DA SUNT IDIOTI !!!

  • Stefan Strimbeanu

   Geta No­vac “ro­a­gate la dum­ne­zeu sa nu ajungi la var­sta pen­sio­na­rii “daca in­te­legi me­saju .Pa­cat ca mama ta nu a avut 10 oua sa dea la moasa sa te lepede .

 32. Lidia-minerva Varzaru

  Dle. Plu­ga­riu nu stiu dacă ați cres­cut în vreun că­min de or­fani sau edu­ca­ția dv.a fost de­fi­ci­tară din di­verse motive.Bătrânii vo­tează cu con­vin­ge­rea că fac ceea ce trebuie,adică gân­desc de 2 ori îna­inte să facă un lucru.Scuze dar nu me­ri­tați respect.

 33. Gelu Racotean

  Pe bă­trâni ii inteleg,desii nu le dau drepate,dar cum e po­si­bil ca sunt ti­neri care vo­tează cu acești imbecili?pe aceștia chiar nu‑i inteleg,pacat!

  • Estera Sitaru

   Cine va da drep­tul sa jigniti!?

   • trubac

    Nu a jig­nit o per­soana anume, a jig­nit niste hoti, in­cul­pati, care ne con­duc de 27 de ani. Daca le lu­ati dum­ne­a­voas­tra par­tea e treaba dum­ne­a­voas­tra, dar daca dom­nul Gelu crede ca un in­frac­tor e “im­be­cil” e pa­re­rea dan­su­lui si are tot drep­tul sa il jig­neasca, inca o data rea­min­tesc ca nu v‑a jig­nit pe dum­ne­a­voas­tra sau o per­soana anume.
    Vorba dom­nu­lui Mir­cea Carp de la Eu­ropa Li­bera: Sa au­zim nu­mai de bine!

 34. Vasile Brebeanu

  Când ești tâ­năr și fi­er­binte!!!!!!! Ai de toate !!! Dar nu ai minte!!!!!

  • Jurnal de drum

   Când vor­bim de ti­neri, in­clu­dem pe toți cei de la vâr­sta de 18 ani până pe la 35–40 de ani. Nu cred că toți n‑au minte. Eco­no­mia ță­rii se ba­zează în pri­mul rând pe munca și efor­tul lor. De acolo vin pen­si­ile. Pu­țin res­pect față de pro­prii noș­tri co­pii cred că se impune.

 35. Carolina Doña

  Ca am avut grija de ba­trani si pen­sio­nari , erau pline sta­tiu­nile de ei si vara si iarna !

  • Virginia Anitei

   Ca­ro­lina Dona,pensionarii merg in sta­tiuni , nu pen­tru ca ai avut tu grije, sunt ce­ta­teni ro­mani, au mun­cit si au acest drept!Sa iti fie ru­sine, esti si femeie,roaga- te sa apuci var­sta pensionarii!

 36. Eva Misovitz

  Pen­tru pen­sii …e simplu !

  • Virginia Anitei

   Pen­tru pen­sii au mun­cit si au plătit cotizații,este un drept al lor!

  • Eva Misovitz

   Co­rect ! si eu sant pen­sio­nar si stiu ce inseamna…cu slo­ga­nul asta au cas­ti­gat ! dar de res­tul ac­tiu­ni­lor ‚au tacut …

 37. Marian Vacarescu

  Nu tre­buie ui­tat nici:nu vo­tați cu noi,ceilalți nu vă dau aju­toare si au să vă taie pensiile.

 38. Virginia Anitei

  De ce mai dom­nule Cos­tel Plu­garu ‚sa nu fie la­sati sa vo­teze! Sunt ba­trani, nu se­nili sau ires­pon­sa­bili ! Foarte multi au cre­ier si stiu sa dis­cearna, nu sunt lip­siti de cul­tura , pre­cum der­be­deii din strada, care bat jan­dar­mii si des­ta­bi­li­zeaza tara! Acesti oa­meni au mun­cit din greu si v.au cres­cut, cu su­doa­rea fruntii!Am ui­tat sa va spun! Foarte multi oa­meni in var­sta, au si dem­ni­tate! Tot ce am scris in co­men­ta­riu, este va­la­bil si pen­tru Dv.Muresan Ro­dica! Ei vo­teaza , voi stati in casa sau prin clu­buri si apoi sun­teti revoltati.Sa va fie rusine!Aveti pa­rinti ? Aveti bunici?

  • Sanda Manciulea

   asta nu in­seamna ca tre­buie fim de acord sa traim cum au trait ei, cu ca­pul plecat

  • Virginia Anitei

   Nu sun­teti obli­gați, dar sa nu jig­nit se poate!

  • Virginia Anitei

   Nu sun­teti obli­gați, dar sa nu jig­nit se poate!

  • Mihai Fediuc

   Sanda Man­ci­u­lea De aia poti alege acuma, fi­indca in ´89 ei ales sa ri­dice ca­pul, proasto!

  • Virginia Anitei

   Nici­o­data doamna Sanda Man­ci­u­lea, eu nu am stat ple­cata ‚in fata nimanui!Am fost demna si am mun­cit toata vi­ata mea!Toti ba­tra­nii au mun­cit! Cea­u­sescu, daca nu vro­iai sa muncest(,aveai unde) te baga la in­chi­soare cate 6 luni si mun­ceai acolo, sau te du­cea la “Ca­nal” si te spe­teai mun­cind sau pe vreun santier!Merita respect!Asta tine de bu­nul simt al fiecaruia!Banuiesc ca aveti ba­trani in familie.Am in­che­iat dis­cu­tia! O seara buna!

  • Sebe Titi

   Ce mai ur­meaza? A ra­mas sa le dati foc,sa‑i exe­cu­tati ca nu fac ca voi pe pen­sio­na­rii cu ori­gine de la tara si ta­rani ‚ca n‑au ui­tat nici­o­data de unde au ple­cat iar de fu­rat tot voi i‑ati in­va­tat .Vreti nu vreti tre­buie sa ac­cep­tati ca aceasta tara are la te­me­lie ta­ra­nul ro­man pe care usor lo­vit de dezvol­ta­rea per­so­nala il cam ei peste picior.Respectati ca sa fiti respectati !

  • Jurnal de drum

   Domni­lor și doam­ne­lor, cred că exa­ge­rați com­plet. Ni­meni nu vrea să dea foc ni­mă­nui, nici să re­tragă drep­tul de vot (sunt doar câ­țiva smin­tiți care au ase­me­nea idei, dar nu‑i ia ni­meni în seamă la mo­dul se­rios). Am scris acest ar­ti­col din pos­tura cuiva care se apro­pie de vâr­sta pen­sio­nă­rii. Mi-am do­rit să vă atrag aten­ția asu­pra fap­tu­lui că, chiar dacă îm­bă­trâ­nim, nu tre­buie să con­si­de­răm că to­tul s‑a oprit și schim­bă­rile tre­buie să în­ce­teze. Lu­mea se schimbă în ju­rul nos­tru și tre­buie să ac­cep­tați și să vă adap­tați la aceste schim­bări. Sun­teți foarte mân­dri că ați cres­cut niște co­pii, dar vo­tați me­reu exact in­vers de­cât ei: care e ex­pli­ca­ția? Dacă vă iu­biți co­piii, dacă i‑ați cres­cut bine, dacă le-ați dat edu­ca­ția po­tri­vită, de ce n‑aveți în­cre­dere în ju­de­cata lor? De ce nu as­cul­tați do­rin­țele lor? Poate că une­ori gre­șesc, dar nu se poate ca ÎNTOTDEAUNA să gre­șească. Ori prin vo­tul vos­tru asta fa­ceți: îi con­tra­zi­ceți per­ma­nent, ți­neți cont doar do­rin­țele voas­tre ime­di­ate (pen­sie etc), nu și de ale lor. 

   Asta e sco­pul ar­ti­co­lu­lui, să vă facă să me­di­tați la aceste su­biecte. Poate unii veți fi de acord, al­ții nu. Dar mă­car re­flec­tați cu sin­ce­ri­tate la aceste su­biecte îna­inte de a bles­tema pe cei­lalți. Dați do­vada în­țe­lep­ciu­nii pe care sus­ți­neți că o aveți. Să fiți sănătoși!

  • Virginia Anitei

   Fi­e­care este li­ber sa vo­teze cum ii dic­teaza con­sti­ints, nu im­pu­neti Dv.cu cine!Suntem intr.o tara li­bera, care de 27 ani merge din rau, in mai rau.Fiecare s vo­tat cum a do­rit si s- a ales ” praful“Va spu­neti pa­re­rea cu pri­vire la un Nu, ca nu atacsti o ge­ne­ra­tie, pen­tru ca nu va con­vine cine este la putere!Nu nu­mai oa­me­nii” ba­trani” ta­rani “cu, ca­pul plecat“au vo­tat! Au vo­tat multe mi­li­oane de romani!Toti erati li­beri sa mer­geti la vot, dar fi­e­care si- a fa­cut ” treaba” stând in casa sau pu­tin la munte , sau nu le- a pasat!Si pana la urma, este po­si­bil sa cri­ti­cati un om in var­sta, chiar daca s- a nas­cut ” la tara!“Sa in­vra­j­biti ti­ne­rii cu cei mai in var­sta! Voi v.ati nas­cut toti intr‑o metropola!Cata minte sau dis­ce­ra­mant au huli­ga­nii anu­nati in fata Gu­ver­nu­lui unui STAT, cand nu stiu de ce se afla acolo, ra­nesc si bat jan­dar­mii, pri­mesc ba­nii, pen­tru a face ” de­ban­dada” la co­manda unora! Pe mine ma de­ran­jeaza mo­dul cum ati abor­dat pro­blema, in­sulta la adresa ba­tra­ni­lor, care v.au edu­cat si v.au cres­cut, da­to­rita lor ati ajuns ceea ce sun­teti, intelectuali!Nu vreau di­a­log! Mi-am spus pa­re­rea si sper in vi­i­tor, chiar daca nu va place o for­ma­tiune po­li­tica, sa nu mai acu­zati pu­blic, sub­til, o ge­ne­ra­tie de oa­meni, in sco­pul ” manevrei!“Toti ba­tri­nii isi iu­besc co­piii si i.au cres­cut cu sacrificii!Nu dati voi in­di­ca­tii cu cine si cum sa vo­tam, sau sa ne scoa­teti in afara legii!

  • Jurnal de drum

   Vă tră­dați sin­gură slă­bi­ciu­nile. Când spu­neți “nu dați voi in­di­ca­ții” de­mon­strați că asta nu e o dis­cu­ție lo­gică și ra­țio­nală în­tre oa­meni care sunt in­te­re­sați să des­co­pere ade­vă­rul, ci o ven­detă îm­po­triva “unora” pe care nu mă în­do­iesc că dvs. pu­teți să‑i no­mi­na­li­zați foarte clar. Este trist pen­tru dvs. pen­tru că vă con­dam­nați sin­gură să tră­iți în pro­pria bulă în care vă in­ven­tați ar­gu­mente și jus­ti­fi­cări care să vă sus­țină punc­tele de ve­dere, de­parte de re­a­li­tăți și ade­văr. Îmi pare în­tot­dea­una rău când văd ast­fel de oa­meni. Vă do­resc să­nă­tate și multă minte.

   • Raul Ianosiga

    Am ci­tit cred ca toate re­ply-urile date de d‑voastra, si mi‑a pla­cut foarte mult cum si ce ati for­mu­lat in toate ar­gu­men­tele si con­tra-ar­gu­men­tele pe care le-ati dat in sco­pul de a face un punct de ve­dere clar si obiec­tiv in­te­les. Pa­cat ca nu prea aveti cu cine dis­cuta, din cate am ob­ser­vat. Stiu ca las acest co­m­ment cu 1 an si ceva mai tar­ziu, dar ma bu­cur ca am dat de acest ar­ti­col si simt ca tre­buie sa imi ex­prim ad­mi­ra­tia. Bravo.

    Raul (30, Timisoara)

 39. Mihai Fediuc

  Dra­gos­tea trece prin sto­mac! Si in ca­zul lor, prin chi­tan­tele de la farmacii.

 40. Costel Plugariu

  Ar tre­bui sa nu mai fie la­sati sa vo­teze…, cu ce drept de­cid ei vi­i­to­rul unei tari ???

  • Estera Sitaru

   De fapt, de ce nu ne eutanasiați?????!!!!!

  • Mihai Fediuc

   Du-te bo­ule la munca si pla­teste-le din ba­nii tai eu­ta­na­si­e­rea lu´ ma-ta si lu´ tac´tu, ca de in­gro­pat ii in­groapa statu´ tot din bani tai de ne­no­ro­cit timpit!

  • Matei Viezureanu

   Mai Costele,de cin nu ai mai fost la un con­trol psihiatric?Pensionarii nu ma­ninca bani(exprimarea ta)din munca nimanui,ei au co­ti­zat o vi­ata intreaga!In toate ta­rile exista pensionari.Ti sa pus pata pe ei ca nu au vo­tat ce vrei tu?Eu spun ca te dai mare in chi­loti mici,nemernicule!!!

  • Jurnal de drum

   Cos­tel Plu­ga­riu Dom­nule Plu­ga­riu dacă nu vă con­tro­lați lim­ba­jul veți fi eva­cuat de pe această pa­gină. Sus­ți­neți-vă ide­ile în mod ci­vi­li­zat. E pri­mul și sin­gu­rul avertisment.

  • Dumitru Aurelia Pop

   Tre­buia sa iasă ti­ne­rii la vot si asa nu mai era si­tu­a­ția de fata !!! Dar mai este o spe­ranța , se pare ca s‑au TREZIT !!!!!!

  • Costel Plugariu

   Du­mi­tru Au­re­lia Pop Spe­ranta moare ultima !

  • Jurnal de drum

   Cos­tel Plu­ga­riu Veți fi sur­prins, teh­nic se poate. Vă do­resc mult suc­ces pe alte pagini.

  • Costel Plugariu

   Jur­nal de drum Sa cresti mare… in urechi ! 🙂

 41. Muresan Rodica

  Ame­ți­toare adevăruri.….cine are ochi să‑i folosesca


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.