/ Bulgaria

We­e­kend-ul tre­cut l‑am de­di­cat unei plim­bări la Bal­cic. Am por­nit sâm­bătă di­mi­neață la drum și ne-am în­tors du­mi­nică seara, pu­țin obo­siți de soa­rele do­bro­gean, ne­o­biș­nuit de cald pen­tru un sfâr­șit de apri­lie. Dru­mul a fost foarte li­ber – am ie­șit din Ro­mâ­nia pe la Ne­gru Vodă – prin Do­bro­gea în­ver­zită și încă nearsă de se­ce­tele verii.

Bal­ci­cul ne‑a dat sen­ti­mente ames­te­cate. Pe de o parte se­zo­nul es­ti­val încă nu în­ce­puse și multe zone pă­reau încă nea­me­na­jate. Multe clă­diri erau în con­struc­ție – mai ales ho­te­luri mari – iar zgo­mo­tul și pra­ful lor strica at­mosfera de va­canță. Pe de altă parte, ar­hi­tec­tura do­mi­nată de al­bul va­ru­lui, de pia­tra de cal­car și de lemn ne-au plă­cut foarte mult. Peste toate im­pre­si­ile, cea mai pu­ter­nică a fost cea cre­ată de pa­la­tul Re­gi­nei Ma­ria, des­pre care aș pu­tea să po­ves­tesc un ceas, dar am să mă re­zum a spune că după ce‑l vezi în­țe­legi ce poate lăsa în urma ei, prin mo­des­tie, cul­tură și edu­ca­ție, o fa­mi­lie re­gală. O mică parte a aces­tei fru­mu­seți o pu­teți găsi în fo­to­gra­fi­ile de mai jos.

Dar ca să în­țe­le­geți ce vreau să spun, tre­buie să mer­geți acolo.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.