Orice iu­bi­tor al bu­că­tă­riei ro­mâ­nești sau, prin ex­ten­sie, a ce­lei est-eu­ro­pene are mu­sai în lista sa de pre­fe­rințe două re­țete spe­ci­fice zo­nei: car­tofi ță­ră­nești și fa­sole cu cio­lan de porc. Și una și cea­laltă au sa­voa­rea aceea spe­ci­fică a ge­o­gra­fiei aces­tor lo­curi, sa­ți­e­ta­tea bu­ca­te­lor pur­tate de ță­rani la munca șe­su­lui ro­di­tor, în­ge­mă­nată cu sa­voa­rea ule­ioasă a mân­că­ru­ri­lor cu care mun­te­nii merg la coasă pe coas­tele dealurilor.

Când vine vorba de a alege în­tre ele, e greu. Amân­două au sub­ti­li­tă­țile lor, amân­două au pro­priul vino-ncoace. Ade­vă­ra­tul gu­r­mand e în di­lemă. Ce să aleagă? La fel m‑am gă­sit într‑o seară și eu, ezi­tând în­tre să­ți­oasa fa­sole cu cio­lan și sa­vu­ro­șii car­tofi ță­ră­nești, ne­pu­tându-mă ho­tărî ce să aleg. Într‑o clipă de in­spi­ra­ție mi‑a tre­cut prin minte gân­dul că poate nici nu tre­buie să aleg. Poate că le pot avea pe amân­două. Și m‑am apu­cat de treabă.

De la bun în­ce­put spun că aveam un cio­lan de porc deja pre­gă­tit. Puneți‑l într‑o oală sub pre­siune și în 30 de mi­nute — 5 mi­nute până fi­erbe apa, 15 mi­nute de fi­ert și vreo 10 pen­tru ră­cit — aveți treaba fă­cută. Des­prin­deți car­nea de pe os și lăsați‑o să se mai ră­co­rească. În­tre timp tă­i­ați câ­țiva car­tofi în cu­buri de 1 cm și vreo doi-trei morcovi așiș­de­rea. Vreo trei-pa­tru cepe tre­buie cu­ră­țate și tă­i­ate juli­enne, de pre­fe­rință în fe­lii mai groase. Pu­neți ti­gaia la în­cins cu un strat sub­ți­rel de ulei și când poc­nește ușu­rel dați dru­mul car­to­fi­lor și morco­vu­lui în ea. Lă­sați să se în­moaie bine și să în­ceapă să prindă o crustă de pră­je­ală — când morco­vul de­vine ușor au­riu răs­tur­nați ceapa. O dată cu ea pu­neți și fa­so­lea ro­șie — măr­tu­ri­sesc că n‑am fiert‑o gos­po­dă­rește, ci m‑am mul­țu­mit cu o con­servă de fa­sole ro­șie, dar am spă­lat vâr­tos bo­a­bele ca să nu poarte după ele zeama din con­servă. Ames­te­cați. După câ­teva mi­nute adă­u­gați și cio­la­nul tă­iat în cu­bu­lețe mici. Când ceapa s‑a în­mu­iat de tot adă­u­gați o du­șcă de vin alb sec (dați și voi o du­șcă pe gât pen­tru pofta de mân­care), po­tri­viți de sare și de iu­țe­ală cu niște boia sau chili și aco­pe­riți pen­tru 2–3 mi­nute. Gata!

După ce se ră­co­rește așe­zați o por­ție în far­fu­rie și bu­cu­rați-vă de aro­mele es­tu­lui eu­ro­pean. Zic că ar merge ală­turi și-un pa­har de mer­lot recișor.

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.