O frip­tură bună de vită este su­cu­lentă, chiar dacă e bine fă­cută. De aceea e bine să știți câ­teva se­crete sim­ple. Nu să­rați car­nea îna­inte pen­tru că sa­rea scoate apa din carne și frip­tura de­vine us­cată. Lă­sați ti­gaia sau gră­ta­rul să se în­cingă bine îna­inte de a pune car­nea și dați fla­căra mai mare. După ce car­nea prinde o crustă su­per­fi­ci­ală ușor cro­cantă, o în­toar­ceți și o lă­sați să se co­lo­reze și pe par­tea cea­laltă, apoi re­du­ceți fo­cul și lă­sați să se pă­trundă mai mult, după do­rință. Crusta de dea­su­pra va îm­pie­dica su­cu­rile din carne să iasă ul­te­rior, păs­trând frip­tura suculentă.

Gra­dul de fri­gere al căr­nii este o ches­tiune de gus­turi. Unora le place mai în sânge, al­tora mai bine fă­cută. Ca să pu­teți con­trola acest as­pect, iată un test foarte sim­plu și to­tuși foarte pu­țin cu­nos­cut: tă­ria căr­nii atunci când o apă­sați cu o lin­gură tre­buie să fie si­mi­lară ce­lei pe care o sim­țiți când apă­sați în palmă pre­cum în ima­gine. Veți con­stata că pe mă­sură ce uniți de­ge­tul mare cu de­gete tot mai în­de­păr­tate din el, mu­ș­chiul din po­dul pal­mei se în­tă­rește treptat.

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.