Să jubilăm cu ziarul Bursa

29 ianuarie 2016

Dacă do­riți să aveți un ca­len­dar ex­cep­țio­nal pen­tru anul 2016 vă în­cu­ra­jez să‑l cum­pă­rați pe cel de la zia­rul Bu­rsa. Dum­ne­a­lor ju­bi­lează (pro­ba­bil în mod re­pe­tat) prin in­ter­me­diul aces­tei mici ca­po­do­pere fo­to­gra­fice și nu există nici o în­do­ială că o pu­teți face și voi. Cu doar 40 de lei pu­teți pune pe pe­re­tele vos­tru o ab­so­lut-unică-și-spe­cială co­lec­ție de 12 fo­to­gra­fii ale unor fo­to­mo­dele de mare an­ga­ja­ment, res­pec­tiv cele mai fru­moase fete din presă, do­rite de orice mare casă de modă pen­tru gingă­șia, fru­mu­se­țea și ex­pre­si­vi­ta­tea lor. Pu­teți ad­mira ca­len­da­rul aici, îna­inte de a vă re­pezi să‑l cum­pă­rați.

Nu ui­tați nici o clipă că, din­colo de fru­mu­se­țea sa ră­vă­și­toare, fi­e­care du­duie pre­zen­tată în ca­len­dar este tot­o­dată un jur­na­list de mare an­ga­ja­ment, o per­soană care a in­trat în presă pen­tru a lupta pen­tru li­ber­ta­tea de ex­pri­mare, pen­tru ade­văr și trans­pa­rență. Pro­fe­sio­na­lis­mul este în­tâia lor ca­li­tate, nici­de­cum as­pec­tul fi­zic des­pre care unii ră­u­tă­cioși ar pu­tea spune că l‑au fo­lo­sit pen­tru a pro­mova în ca­rieră.

Un mic aver­tis­ment: îna­inte de a vă grăbi să vă în­dră­gos­tiți de vre­una din fru­mu­se­țile ca­len­da­ru­lui, ți­neți cont că unele fo­to­gra­fii ar pu­tea fi din 2002, ceea ce în­seamnă că juna domni­șoară pre­zen­tată s‑ar pu­tea să se fi trans­for­mat într‑o sti­mată și res­pec­ta­bilă doamnă. Mai con­cret, Ia­nu­a­rie s‑ar pu­tea să aibă ge­nun­chii și mai pro­e­mi­nenți, Fe­bru­a­rie pro­ba­bil a re­nun­țat la tru­cul cu push-up și a re­cu­nos­cut că n‑are sâni, în timp ce Mar­tie e clar că n‑a avut nici­o­dată, Apri­lie nu cred că și‑a fă­cut rost de o ta­lie șamd.

Ju­bi­lare plă­cută!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.