Musca la arat

2 februarie 2016

Par­tid de oport­u­niști sa­dea, PNL în­cearcă să mar­cheze puncte fără să in­tre pe te­ren. Mo­di­fi­ca­rea mo­du­lui de des­fă­șu­rare a ale­ge­ri­lor lo­cale este tro­feul pe care li­be­ra­lii vor să și‑l pună în vi­trină fără să fi miș­cat un de­get. Stra­te­gia lor e sim­plă și deja tes­tată de par­ti­dele po­li­tice: ci­neva face treaba și alt­ci­neva face gă­lă­gie ca să cre­eze im­pre­sia că e me­ri­tul său.

Cio­loș se stră­duie să ob­țină un acord po­li­tic în ju­rul re­ve­ni­rii la ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în două tu­ruri. Miza e im­por­tantă pen­tru ro­mâni în ge­ne­ral, pen­tru că avem ne­voie de ale­geri cât mai co­recte, dar e im­por­tantă po­li­tic mai ales pen­tru PNL, căci PSD este ma­es­tru în a di­viza com­pe­ti­ția elec­to­rală in­tro­du­când pse­udo-can­di­dați de dreapta care să frag­men­teze vo­tul opo­zan­ți­lor săi. Au fost lo­ca­li­tăți unde pri­ma­rul PSD a câști­gat cu 28% din vo­turi pen­tru că pu­z­de­ria ce­lor­lalți can­di­dați, din­tre care ju­mă­tate erau de fapt pe­se­diști mas­cați în in­de­pen­denți, au pri­mit fi­e­care mai pu­țin de atât. Nu e ușor să gă­sești o ma­jo­ri­tate în par­la­ment ca să faci o ast­fel de schim­bare le­gi­sla­tivă, mai ales când PSD se de­clară ab­so­lut îm­po­trivă, iar în­țe­le­ge­rile au o im­pre­dic­ti­bilă sta­bi­li­tate. Cio­loș riscă pro­priul său man­dat ca prim ministru.

PNL nu în­tre­prinde ni­mic și nu riscă ni­mic, dar face un joc de ima­gine: sus­ține sus și tare că schim­ba­rea tre­buie fă­cută cu­ra­jos, nu prin ne­go­ci­eri de ali­anțe po­li­tice, ci prin or­do­nanță de ur­gență. Evi­dent, știu și ei că nu se poate așa, știu că e ris­cant și că se poate pierde gu­ver­na­rea, ceea ce le-ar crea o pro­blemă și mai mare. Dar fă­când tă­ră­bo­iul pe care l‑au por­nit cre­ează im­pre­sia că ei sunt cei care pun pre­siune pe Cio­loș, ei sunt cei care îm­pli­nesc do­rin­țele de schim­bare po­li­tică ma­ni­fes­tate de ro­mâni. Cam ca în fa­bula aia în care o muscă șade pe ju­gul unui bou ce trage un plug și spune: “Au nu pri­cepi ce fa­cem? / Nu vezi că noi ne-ntoar­cem, / Din câmp, de la arat?

Bi­ne­în­țe­les, li­be­ra­lii uită să men­țio­neze un mic de­ta­liu: ra­ha­tul ăsta de lege care per­mite câști­ga­rea unei pri­mă­rii printr-un sin­gur tur de vo­tare este in­clu­siv opera lor, de pe vre­mea când se pu­pau bot în bot cu pesediștii.

Sursa: PNL: Cio­los se de­ro­beaza de res­pon­sa­bi­li­tate. Pri­o­ri­ta­tea PNL e mo­di­fi­ca­rea le­gii ale­ge­ri­lor — Po­li­tic — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.