Încă o manipulare despre păduri

5 august 2016

Un exem­plu cla­sic de ma­ni­pu­lare: ade­vă­ruri spuse pe ju­mă­tate, ca să dai im­pre­sia unei alte mo­ti­va­ții. Cică gu­ver­nul, res­pec­tiv Mi­nis­te­rul Me­diu­lui, in­ter­zice Găr­zii Fo­res­ti­ere să mai eva­lu­eze pa­gu­bele atunci când des­co­peră un furt de lemn. Și ao­leu, ce ne fa­cem, în­seamnă că gu­ver­nul în­cu­ra­jează ho­ții. Po­ves­tea e cât se poate de sim­plă. În mo­men­tul de față Garda Fo­res­ti­eră pierde enorm de mult timp fă­când eva­luări de pre­ju­di­cii în pă­duri. Mai con­cret stă zile în­tregi și nu­mără cioate și cal­cu­lează cât s‑a fu­rat, iar în tim­pul ăsta, în altă parte, ho­ții își văd de treabă. Iar când sunt lu­ați la în­tre­bări de ce nu prind mai mulți hoți, în­cep să se vai­căre cât de mult de muncă au ei cu eva­lu­a­rea pagubelor.

Eva­lu­a­rea pre­ju­di­ci­i­lor este, de obi­cei, o treabă a pro­cu­ro­ri­lor. Ei sunt se­si­zați de Garda Fo­res­ti­eră, vin și con­stată că e un furt, apoi n‑au de­cât să for­meze echipe de spe­cia­liști sil­vici pe care să‑i pună să eva­lu­eze pa­guba, adică să nu­mere cioate și să facă so­co­teli după re­gu­lile me­se­riei. De unde spe­cia­liști sil­vici? De la ocoale, că avem slavă Dom­nu­lui des­tul și de stat și pri­vate. Și sunt o gră­madă de in­gi­neri și teh­ni­cieni care pot fi so­li­ci­tați să facă o in­ven­ta­ri­ere de cioate. În tim­pul ăsta Garda Fo­res­ti­eră poate să-și miște cu­rul în te­ren și să prindă alți hoți.

“Sursa” ci­tată de cei de la Rise Pro­ject, din in­te­ri­o­rul Găr­zii Fo­res­ti­ere, uită să spună ceva: ei luau șpaga ca să “aran­jeze” din con­dei eva­lu­a­rea pa­gu­bei. Acum li se ia pă­pica de la gură și‑s ne­fe­ri­ciți. Ghinion!

Știți ce a mai fă­cut Mi­nis­te­rul Me­diu­lui apropo de Garda Fo­res­ti­eră? Mai exact ce a fă­cut se­cre­ta­rul de stat de la pă­duri, Erika Stan­ciu, cea des­pre care în ar­ti­col se fac in­si­nu­ări? A mă­rit mult nu­mă­rul de an­ga­jați ai Găr­zii Fo­res­ti­ere, a an­ga­jat prin con­curs oa­meni noi și le‑a mă­rit sa­la­ri­ile ca să se asi­gure că‑s mai pu­țin co­rup­ti­bili. Acum an­ga­ja­ții din mi­nis­ter sunt ne­fe­ri­ciți că ei n‑au așa sa­la­rii că ăia din Gardă, dar do­rința a fost că cei din te­ren să în­ceapă să prindă ho­ții că până acum n‑au prea avut re­zul­tate. Și în plus, după ce li s‑a mă­rit forța ca nu­măr de oa­meni și mo­ti­va­ția ca sa­la­rii, li se ia de pe cap pro­blema eva­luă­rii pa­gu­be­lor ca să fie și mai efi­cienți. Iar ei se plâng. Tare aș vrea să‑l văd pe in­spec­to­rul ăla care face ast­fel de afir­ma­ții, să aibă băr­bă­ția să iasă la rampă, dacă zice că n‑are nici un in­te­res as­cuns să de­ni­greze mă­su­rile astea.

Iar bă­ie­ții de la Rise Pro­ject… fra­ți­lor, v‑ați luat‑o! Sunt dez­a­mă­git că sun­teți așa fraieri.

Garda Fo­res­ti­eră a pri­mit or­din să nu mai eva­lu­eze pre­ju­di­ci­ile re­zul­tate din tă­ie­rile ile­gale de pă­duri. De­ci­zia vine de la cel mai înalt nivel, sub forma unei di­rec­tive a Mi­nis­te­ru­lui Me­diu­lui, dar con­tra­zice le­gea și îi bu­l­ver­sează pe in­spec­to­rii din te­ri­to­riu care sus­țin că rămân fără obiec­tul muncii.

Ci­tește: Cir­cu­lară la gu­vern: pro­te­jați pă­du­rile, dar nu cal­cu­lați pa­gu­bele! :Rise Project


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.