Povestea unui minor și a unui abuz

14 august 2016

Cu­rios lu­cru, de fi­e­care dată când în presă ni se des­criu abu­zuri se­xu­ale asu­pra mi­no­ri­lor, jur­na­liș­tii uită să abor­deze un as­pect foarte im­por­tant: cum s‑a ajuns la co­mi­te­rea abu­zu­lui. Pe-acolo pe un­deva se gă­sește si vi­no­vă­ția pă­rin­ți­lor, com­pli­ci­ta­tea lor prin in­di­fe­rență sau neglijență.

Ca­zul de față este unul din­tre aces­tea. O mi­noră de 11 ani este tri­misă în mod re­pe­tat să cum­pere bere de la “ABC”, de că­tre un in­di­vid de 50 de ani care joacă cărți în fața blo­cu­lui, cu ve­ci­nii. De fi­e­care dată pri­mește 5 lei ca să-și cum­pere dul­ciuri pen­tru ea. Re­com­pensa re­pe­tată o de­ter­mină să se așeze și să pe­treacă o bună parte din seară îm­pre­ună cu băr­ba­ții care joacă cărți și beau. După 10 seara in­di­vi­dul o ade­me­nește în apar­ta­men­tul lui — sub pre­tex­tul unor alte dul­ciuri — unde o bate și o vi­o­lează. Fe­tița scapă până la urmă de in­di­vid, fuge acasă, apoi vi­o­la­to­rul este ares­tat și tri­mis la în­chi­soare. Câ­teva as­pecte sunt omise com­plet din relatare.

Pri­mul ar fi că un mi­nor de 11 ani nu ar tre­bui să poată cum­păra bere de la “ABC”. Dacă le­gea ar fi fost res­pec­tată, poate că toată ne­no­ro­ci­rea ar fi fost evi­tată. Pen­tru că mă în­do­iesc foarte tare că vi­o­la­to­rul a pre­me­di­tat fap­tele: pur și sim­plu s‑a îm­bă­tat de la atâta bere și pe urmă i‑au ve­nit idei. Când ai mai mult al­cool de­cât sânge în cre­ier și ești o ji­go­die fără prin­ci­pii, o mi­noră de 11 ani de­vine pro­ba­bil o oportunitate.

Al doi­lea as­pect ar fi că ape­ti­tul pen­tru dul­ciuri al fe­tiței mi se pare ciu­dat. Cât de dis­pe­rată după dul­ciuri poți să fii în­cât să ac­cepți să faci pe că­ră­u­șul de bere, să stai lângă niște băr­bați adulți beți și să asiști la jo­cul lor de cărți (care e pro­ba­bil plic­ti­si­tor pen­tru un co­pil obiș­nuit), ba chiar să te duci noap­tea în apar­ta­men­tul unuia din­tre ei — deși vezi că e beat — ca să mai pri­mești dul­ciuri? Cam ce fel de me­diu e în fa­mi­lia fe­tiței res­pec­tive dacă ei i s‑a pă­rut fi­resc să pe­treacă o seară în­treagă în pre­a­jma unor băr­bați beți?

Iar al tre­i­lea as­pect ar fi că mama fe­tiței — sau ta­tăl, deși nu prea apare în re­la­tare — ar fi tre­buit să știe pe unde se în­vârte co­pi­lul și ce face. Ore în­tregi nu s‑a in­te­re­sat unde e și cu ce se ocupă, nici mă­car când a ve­nit vre­mea ci­nei sau când se apro­pia seara.

Idi­o­tul ăla care a vi­o­lat un co­pil ar tre­bui să exe­cute toți cei șapte ani de puș­că­rie pen­tru ce a fă­cut, iar pen­tru că în­drăz­nește să ceară scur­ta­rea pe­dep­sei, eu i‑aș mai da trei ani în plus.

Dar după ce mă gân­desc mai bine la toată po­ves­tea asta, parcă aș lua nițel la în­tre­bări și fa­mi­lia. Pen­tru că, în multe fe­luri, vi­o­lul ăsta a fost pre­gă­tit de gre­șe­lile pă­rin­ți­lor. De cele mai multe ori pe ei ui­tăm să‑i tra­gem la răs­pun­dere, ca și cum am că­dea cu to­ții de acord că drep­tul de a avea co­pii ne scu­tește de obli­ga­ția de a fi res­pon­sa­bili de edu­ca­ția lor.

Da­niel Rus este au­to­rul uneia din­tre cele mai în­fi­o­ră­toare in­frac­țiuni se­xu­ale pe­tre­cute în ul­ti­mii ani. Vic­tima sa a fost o elevă de 11 ani, abu­zată se­xual, ame­nin­țată că va fi ucisă cu o to­po­rișcă și apoi cu un cuțit, ți­nută goală pe bal­con de unde agre­so­rul i‑a spus că o va arunca, se­ches­trată într‑o așa-zisă „ca­meră se­xu­ală” pen­tru a fi ba­tjo­co­rită o noapte în­treagă, bă­tută cu pum­nii și cu o lin­gură de lemn.

Ci­tește: Noap­tea de groază a ele­vei de 11 ani, ade­me­nite în „ca­mera se­xu­ală“ de un per­vers: ţi­nută ore în şir sub te­roare, vi­o­lată şi bă­tută cu lin­gura de lemn | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.