Neplata impozitelor reținute la sursă — infracţiune

23 august 2016

Ideea mi se pare bună, căci slaba co­lec­tare a im­po­zi­te­lor și ta­xe­lor e o pro­blemă se­ri­oasă în Ro­mâ­nia. Dar… există și un dar.

În mo­men­tul de față un an­ga­ja­tor care are di­fi­cul­tăți fi­nan­ci­are plă­tește sa­la­rii an­ga­ja­ți­lor și în­târ­zie voit plata ta­xe­lor, ca să-și asi­gure cash-flow-ul ne­ce­sar func­țio­nă­rii. Asta îi per­mite să tra­ver­seze pe­ri­oade mai com­pli­cate fără să ape­leze la cre­dite. Dacă se adoptă le­gea de mai sus, ni­meni nu va risca să facă în­chi­soare și va tre­bui fie să se îm­pru­mute ca să se fi­nan­țeze, fie să nu mai plă­tească salarii.

Tare mi‑e teamă că an­tre­pre­no­rul ro­mân va alege va­ri­anta a doua.

Mi­nis­te­rul Fi­nanţe­lor Pu­blice pre­gă­teşte un pro­iect pen­tru mo­di­fi­ca­rea Le­gii pri­vind com­ba­te­rea eva­ziu­nii, prin care pro­pune ca ne­plata că­tre bu­get a im­po­zi­te­lor şi con­tri­bu­ţi­i­lor so­ci­ale reţi­nute la sursă de că­tre an­ga­ja­tori să fie con­si­de­rată infracţiune.

Ci­tește: Mi­nis­te­rul Fi­nanţe­lor pro­pune ca reţi­ne­rea im­po­zi­te­lor la sursă fără ca aces­tea să fie vi­rate la bu­get să fie con­si­de­rată in­fra­cţiune | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.