O sută de euro despăgubire

27 septembrie 2016

Am­ba­sada Ru­siei ne‑a tri­mis o sută de euro pen­tru Cu­min­țe­nia Pămân­tu­lui. Ci­ti­sem ști­rea și mă ui­tam pros­tit la text, ne­ve­nindu-mi parcă să cred. E un fel de mișto la adresa ro­mâ­ni­lor? Pe urmă m‑am ui­tat și la cli­pul ăla pe care l‑au fă­cut, în care în­cer­cau să ex­plice cum am fost ei fra­ții noș­tri din­tot­dea­una, cum ne-au aju­tat ei și cum ne-am dezvol­tat in­dus­trial da­to­rită lor. Un fel de fu­rie m‑a cu­prins, dar ce poți să faci ca sim­plu in­di­vid îm­po­triva unei di­ta­mai țări? E bine că nu sunt pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei, pen­tru că într‑o si­tu­a­ție dintr-asta nu cred că aș fi re­zis­tat să nu spun pu­blic niște ches­tii care pro­ba­bil că nu‑s de­loc diplomatice.

Apoi m‑am gân­dit că cli­pul ăla i‑a cos­tat mai mult de­cât cei 100 de euro do­nați și că do­na­ția nu e de­cât un pre­text ca să ne ia la mișto, prin fil­mu­le­țul ăla. Pen­tru că, de fapt, răs­tăl­mă­cind pe față is­to­ria — așa cum au mai făcut‑o de atâ­tea ori în tre­cut — ru­șii nu fac alt­ceva de­cât să ne spună că sun­tem un po­por de mâna a șap­tea, peste care a tre­cut de‑a lun­gul tim­pu­lui ori­cine a vrut și care e in­ca­pa­bil să-și apere va­lo­rile. Și ne rea­min­tesc oca­zi­ile în care chiar ei și-au bă­tut joc de ro­mâni, iar noi n‑am fost în stare să ri­pos­tăm nici­cum. Ne-au luat te­za­u­rul, ne-au luat de două ori Ba­sa­ra­bia (ul­tima dată de­fi­ni­tiv), ne-au go­lit țara de re­surse după al doi­lea răz­boi mondial, ne-au for­țat să in­sta­u­răm co­mu­nis­mul și să trăim 50 de ani sub el.

Și-acum, în chip de iro­nică des­pă­gu­bire, ne spun: ăș­tia sun­teți, bă, să­ra­ci­lor! Niște căcăcioși! Na-vă 100 de euro, pră­pă­di­ți­lor, să vă cum­pă­rați pie­tro­iul, amă­râți ce sunteți!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.