RATB și aplicația mobilă
/ Miniblog
19 iul.
2018

 113

Umblă vorba prin târg că RATB face mare lici­ta­ție pen­tru un sis­tem infor­ma­tic care să infor­meze călă­to­rii des­pre tra­se­ele mij­loa­ce­lor de trans­port și orele apro­xi­ma­tive de tre­cere a aces­tora prin sta­ții, totul dis­po­ni­bil într‐o apli­ca­ție de mobil. Care apli­ca­ție va ajuta cetă­țea­nul bucu­reș­tean să ajungă din punc­tul A în punc­tul B cu diverse mij­loace de trans­port în comun. Treaba nu e foarte com­pli­cată pen­tru că e de ajuns să pui niște echi­pa­mente cu GPS în fie­care auto­buz, tro­lei­buz și tram­vai și știi cu pre­ci­zie unde se găsește în fie­care moment. Pui totul pe o hartă, mai ada­ugi niște cal­cule și voila! Unii o să întrebe că, dacă e așa de sim­plu, de ce RATB n‐a făcut asta până acum? Păi pen­tru că pro­ba­bil au fost prinși cu alte tre­buri.

Mai umblă vorba prin târg că la lici­ta­ția pen­tru acest sis­tem infor­ma­tic s‐au dat și unele pre­ci­zări pre­ți­oase. De pildă că sis­te­mul livrat tre­buie să ofere codul sursă pen­tru algo­rit­mii de cal­cul a rute­lor și a dura­tei unui tra­seu. Pro­ba­bil că nu vă spune nimic această pre­ten­ție, dar să v‐o tra­duc eu: înseamnă că nu se pot folosi ser­vi­ci­ile de la pro­du­că­to­rii de software inter­națio­nali, gen Goo­gle, Open­Stre­et­Map etc. Pen­tru că ăștia îți dau rutele și (unii din­tre ei) durata esti­mată a tra­se­u­lui, dar n‐o să‐ți dea nici­o­dată codul sursă al aces­tor cal­cule. Că, na! e paten­tul lor. Deci dacă pro­pui o solu­ție pe plat­forma Goo­gle Maps cu rute corecte, timpi esti­mați chiar și în func­ție de tra­fi­cul din acel moment, RATB ar zice că nu e bine pen­tru că n‐au văzut ei algo­rit­mii din codul sursă. Și, după cum se știe, cei de la RATB sunt tare pri­ce­puți într‐ale IT‐ului, mai pri­ce­puți decât ăia de la Goo­gle. Și dacă nu cre­deți că sunt buni, amintiți‐vă de rea­li­ză­rile lor de până acum. De pildă www.ratb.ro. O ade­vă­rată capo­do­peră. A seco­lu­lui XIX.

Și mai umblă vorba prin târg că toate aceste pre­ten­ții stu­pide ale RATB‐ului au un scop sim­plu: tre­buie să câștige lici­ta­ția cine tre­buie. Adică firma unui domn căruia i‐au plă­cut câi­nii. Ăia mai roșii. Acuma nu‐i mai plac. Îi plac sof­tu­rile pen­tru RATB. Și evi­dent bucu­reș­te­nii se vor alege cu un rahat de soft care are un sin­gur scop: să trans­fere banii RATB în buzu­na­rul potri­vit. Dar nu vă temeți. La urmă­toa­rele ale­geri locale dom­nul cu pri­cina va da și el niște spon­so­ri­zări pen­tru ăia care au fost așa ama­bili cu el. 

Doar așa, cu titlu de infor­ma­ție, vă amin­tesc că există apli­ca­ția mobilă Moo­vit care are imple­men­tate toate tra­se­ele RATB, toate sta­ți­ile și toate deta­li­ile nece­sare, care cal­cu­lează rute și esti­mează durate. Un sin­gur lucru îi lip­sește: pozi­ția reală a mij­loa­ce­lor de trans­port. Dar de ce să rezolve RATB pro­blema bucu­reș­tea­nu­lui într‐un mod sim­plu, ieftin și rapid? Nu e mai bine dacă o face încâl­cit, scump și nici­o­dată?


Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
Meniu