RATB și aplicația mobilă

19 iulie 2018

Um­blă vorba prin târg că RATB face mare li­ci­ta­ție pen­tru un sis­tem in­for­ma­tic care să in­for­meze că­lă­to­rii des­pre tra­se­ele mij­loa­ce­lor de trans­port și orele apro­xi­ma­tive de tre­cere a aces­tora prin sta­ții, to­tul dis­po­ni­bil într‑o apli­ca­ție de mo­bil. Care apli­ca­ție va ajuta ce­tă­țea­nul bu­cu­reș­tean să ajungă din punc­tul A în punc­tul B cu di­verse mij­loace de trans­port în co­mun. Treaba nu e foarte com­pli­cată pen­tru că e de ajuns să pui niște echi­pa­mente cu GPS în fi­e­care auto­buz, tro­lei­buz și tram­vai și știi cu pre­ci­zie unde se gă­sește în fi­e­care mo­ment. Pui to­tul pe o hartă, mai ada­ugi niște cal­cule și voila! Unii o să în­trebe că, dacă e așa de sim­plu, de ce RATB n‑a fă­cut asta până acum? Păi pen­tru că pro­ba­bil au fost prinși cu alte treburi.

Mai um­blă vorba prin târg că la li­ci­ta­ția pen­tru acest sis­tem in­for­ma­tic s‑au dat și unele pre­ci­zări pre­ți­oase. De pildă că sis­te­mul li­vrat tre­buie să ofere co­dul sursă pen­tru al­go­rit­mii de cal­cul a ru­te­lor și a du­ra­tei unui tra­seu. Pro­ba­bil că nu vă spune ni­mic această pre­ten­ție, dar să v‑o tra­duc eu: în­seamnă că nu se pot fo­losi ser­vi­ci­ile de la pro­du­că­to­rii de software in­ter­națio­nali, gen Go­o­gle, Open­Stre­et­Map etc. Pen­tru că ăș­tia îți dau ru­tele și (unii din­tre ei) du­rata es­ti­mată a tra­se­u­lui, dar n‑o să-ți dea nici­o­dată co­dul sursă al aces­tor cal­cule. Că, na! e pa­ten­tul lor. Deci dacă pro­pui o so­lu­ție pe plat­forma Go­o­gle Maps cu rute co­recte, timpi es­ti­mați chiar și în func­ție de tra­fi­cul din acel mo­ment, RATB ar zice că nu e bine pen­tru că n‑au vă­zut ei al­go­rit­mii din co­dul sursă. Și, după cum se știe, cei de la RATB sunt tare pri­ce­puți într-ale IT-ului, mai pri­ce­puți de­cât ăia de la Go­o­gle. Și dacă nu cre­deți că sunt buni, amin­tiți-vă de re­a­li­ză­rile lor de până acum. De pildă www.ratb.ro. O ade­vă­rată ca­po­do­peră. A se­co­lu­lui XIX.

Și mai um­blă vorba prin târg că toate aceste pre­ten­ții stu­pide ale RATB-ului au un scop sim­plu: tre­buie să câștige li­ci­ta­ția cine tre­buie. Adică firma unui domn că­ruia i‑au plă­cut câi­nii. Ăia mai ro­șii. Acuma nu‑i mai plac. Îi plac sof­tu­rile pen­tru RATB. Și evi­dent bu­cu­reș­te­nii se vor alege cu un ra­hat de soft care are un sin­gur scop: să trans­fere ba­nii RATB în bu­zu­na­rul po­tri­vit. Dar nu vă te­meți. La ur­mă­toa­rele ale­geri lo­cale dom­nul cu pri­cina va da și el niște spon­so­ri­zări pen­tru ăia care au fost așa ama­bili cu el. 

Doar așa, cu ti­tlu de in­for­ma­ție, vă amin­tesc că există apli­ca­ția mo­bilă Mo­o­vit care are im­ple­men­tate toate tra­se­ele RATB, toate sta­ți­ile și toate de­ta­li­ile ne­ce­sare, care cal­cu­lează rute și es­ti­mează du­rate. Un sin­gur lu­cru îi lip­sește: po­zi­ția re­ală a mij­loa­ce­lor de trans­port. Dar de ce să re­zolve RATB pro­blema bu­cu­reș­tea­nu­lui într-un mod sim­plu, ieftin și ra­pid? Nu e mai bine dacă o face în­câl­cit, scump și niciodată?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.