RATB și aplicația mobilă
/ Miniblog
19 Jul
2018

 113

Umblă vorba prin târg că RATB face mare lic­i­tație pen­tru un sis­tem infor­matic care să informeze călă­torii despre traseele mijloacelor de trans­port și orele aprox­i­ma­tive de tre­cere a aces­tora prin stații, totul disponi­bil într‐o apli­cație de mobil. Care apli­cație va ajuta cetățeanul bucureștean să ajungă din punc­tul A în punc­tul B cu diverse mijloace de trans­port în comun. Tre­aba nu e foarte com­pli­cată pen­tru că e de ajuns să pui niște echipa­mente cu GPS în fiecare auto­buz, troleibuz și tram­vai și știi cu pre­cizie unde se găsește în fiecare moment. Pui totul pe o hartă, mai adaugi niște cal­cule și voila! Unii o să întrebe că, dacă e așa de sim­plu, de ce RATB n‐a făcut asta până acum? Păi pen­tru că prob­a­bil au fost prinși cu alte tre­buri.

Mai umblă vorba prin târg că la lic­i­tația pen­tru acest sis­tem infor­matic s‐au dat și unele pre­cizări prețioase. De pildă că sis­temul livrat tre­buie să ofere codul sursă pen­tru algo­rit­mii de cal­cul a rutelor și a duratei unui traseu. Prob­a­bil că nu vă spune nimic această pre­tenție, dar să v‐o tra­duc eu: înseamnă că nu se pot folosi ser­vici­ile de la pro­ducă­torii de soft­ware inter­națion­ali, gen Google, Open­StreetMap etc. Pen­tru că ăștia îți dau rutele și (unii din­tre ei) durata esti­mată a traseu­lui, dar n‐o să‐ți dea nicio­dată codul sursă al aces­tor cal­cule. Că, na! e paten­tul lor. Deci dacă propui o soluție pe plat­forma Google Maps cu rute corecte, timpi esti­mați chiar și în funcție de trafi­cul din acel moment, RATB ar zice că nu e bine pen­tru că n‐au văzut ei algo­rit­mii din codul sursă. Și, după cum se știe, cei de la RATB sunt tare pri­cepuți într‐ale IT‐ului, mai pri­cepuți decât ăia de la Google. Și dacă nu cre­deți că sunt buni, amintiți‐vă de real­izările lor de până acum. De pildă www.ratb.ro. O ade­vărată capodop­eră. A sec­olu­lui XIX.

Și mai umblă vorba prin târg că toate aceste pre­tenții stu­pide ale RATB‐ului au un scop sim­plu: tre­buie să câștige lic­i­tația cine tre­buie. Adică firma unui domn căruia i‐au plă­cut câinii. Ăia mai roșii. Acuma nu‐i mai plac. Îi plac sof­t­urile pen­tru RATB. Și evi­dent bucureștenii se vor alege cu un rahat de soft care are un sin­gur scop: să trans­fere banii RATB în buzu­narul potrivit. Dar nu vă temeți. La urmă­toarele alegeri locale dom­nul cu pric­ina va da și el niște spon­sorizări pen­tru ăia care au fost așa ama­bili cu el. 

Doar așa, cu titlu de infor­mație, vă amintesc că există apli­cația mobilă Moovit care are imple­men­tate toate traseele RATB, toate stați­ile și toate detali­ile nece­sare, care cal­culează rute și estimează durate. Un sin­gur lucru îi lipsește: poz­iția reală a mijloacelor de trans­port. Dar de ce să rezolve RATB prob­lema bucureștean­u­lui într‐un mod sim­plu, ieftin și rapid? Nu e mai bine dacă o face încâl­cit, scump și nicio­dată?


Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Meniu