Ideea unui film des­pre că­de­rea co­mu­nis­mu­lui nu era toc­mai atrac­tivă pen­tru mine. Într-un fel m‑am să­tu­rat să tot aud ace­leași fraze goale de con­ți­nut des­pre eroi, des­pre te­ro­riști, des­pre cum s‑a fu­rat re­vo­lu­ția, des­pre cum nici n‑ar fi fost re­vo­lu­ție, ci o ma­ne­vră ru­sească. Și așa mai de­parte. Toată lu­mea știe pe de rost toate pros­ti­ile astea.

Când a fost vorba să văd fil­mul Cum mi-am pe­tre­cut sfâr­și­tul lu­mii eram deci scep­tic. Doar ti­tlul m‑a atras în­tru­câ­tva, ie­șea din ti­pare, mi se pă­rea că pro­mite să fie mai mult de­cât o sim­plă în­și­ru­ire de cli­șee. Și nu m‑am înșelat.

După pa­tru ani de la apa­ri­ție, am avut re­ve­la­ția unui film ro­mâ­nesc cum nu am mai vă­zut până acum. Un film cu at­mosferă, în care ceea ce nu se spune ci doar se ci­tește în ochii ac­to­ri­lor va­lo­rează mai mult de­cât di­a­lo­gu­rile în sine. O in­cur­siune re­a­listă într‑o lume în care ne adap­tam ca să su­pra­vie­țuim, chiar dacă acest com­por­ta­ment nu ne ono­rează, în care vi­sele erau sin­gu­rele bu­nuri ne­cen­zu­rate.

Aflată în pra­gul vie­ții sale, Eva (ac­trița Do­ro­teea Pe­tre) – o alu­zie la fe­meia pri­mor­di­ală? — vi­sează să fie. Iu­bită, li­beră, îm­pli­nită. Fe­lul în care își cere aceste drep­turi are în el o fran­chețe și nai­vi­tate dez­ar­mante, peste care se așează alte ati­tu­dini și ges­turi care dau per­so­na­ju­lui o com­ple­xi­tate pe alo­curi su­prin­ză­toare. Pe toată du­rata fil­mu­lui există o pri­vire anume, mai bine zis un fel de a privi al ei care te face să te în­trebi în per­ma­nență ce gân­duri în trec prin minte, ce as­cunde sub apa­renta pros­pețime naivă. Cine e de fapt Eva?

De aceea imi pare foarte po­tri­vit pre­miul pe care ac­trița l‑a pri­mit la Can­nes, in 2006: Un Cer­tain Re­gard. Merci, Doroteea!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Ad­den­dum: Daca tot sun­tem la ca­te­go­ria filme ro­ma­ne­sti, cred ca ti-ar pla­cea si “Me­da­lia de onoare” cu Vic­tor Re­ben­giuc si Ion Ili­escu (sic!).

  2. Alice

    Nici­o­data nu e prea tar­ziu; ori­cum vad ca re­cu­pe­rezi de zor. Ma bucur.

    As aminti aici si mu­zica ori­gi­nala de Ale­xan­der Ba­la­ne­scu, pe care‑l con­si­der ge­nial. Ma vad aler­gand prin lume la con­cer­tele lui. Nu le-am ra­tat nici pe cele din RO, dar nu m‑am saturat.

    http://www.balanescu.com/


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.