De o vreme în­coace nu prea mă mai uit la te­le­vi­zor, nu pen­tru că mi‑e silă de ce văd și aud (îmi e silă de mult și am con­ti­nuat să mă uit), ci pen­tru că to­tul e prea pre­dic­ti­bil și plic­ti­si­tor. Ace­leași per­so­naje, ace­leași par­ti­turi. Dacă vor­bește X știu si­gur că îl în­jură pe Y, pe urmă vine Z și îl în­jură pe X pen­tru că el e pri­e­ten cu Y. Schema asta e va­la­bilă în po­li­tică, eco­no­mie sau show-biz și în ge­ne­ral în aproape orice do­me­niu de in­te­res care ar pu­tea la un mo­ment dat să apară pe sti­cla te­le­vi­zo­ru­lui. Îmi amin­tesc însă că am vă­zut re­clama RMGC pen­tru pro­iec­tul Ro­șia Montană, cu doamna aceea care îm­ple­tește cio­rapi ca să-și cre­ască co­piii și nu‑i ajung ba­nii. Fire sim­ți­toare cum sunt, am em­pa­ti­zat in­stant cu per­so­na­jul și mi-am zis că pro­iec­tul ăsta mi­nier n‑o fi sfâr­și­tul pămân­tu­lui. A doua zi, pe tre­zie, mi-am adus aminte că mass-me­dia ro­mâ­nească ma­ni­pu­lează gro­sier și mi-am pro­pus să mă do­cu­men­tez. Pe urmă am aban­do­nat te­le­vi­zo­rul și-am ui­tat de Ro­șia Montană.

Acum câ­teva săp­tămâni am vă­zut niște ti­neri în Piața Vic­to­riei, pe lângă sta­ția de me­trou, îm­păr­țind flu­tu­rași des­pre Ro­șia Montană. Erau ac­ti­viști con­tra pro­iec­tu­lui mi­nier. Aveau un mic pa­vi­lion de pânză, o masă și un scaun și foarte mult en­tu­zi­asm, ju­de­când după zâm­be­tul ne­o­bo­sit cu care abor­dau tre­că­to­rii. Ra­re­ori se oprea ci­neva. I‑am ob­ser­vat de la dis­tanță și mi-am in­ven­tat și eu o scuză ca să nu mă opresc — “tre­buie să ajung la șe­dință, n‑am timp!”. Am mai tras o dată chiu­lul, dar mi-am adus aminte pro­mi­siu­nea ne­o­no­rată a do­cu­men­tă­rii, așa că ime­diat ce am ajuns lângă cal­cu­la­tor mi-am no­tat su­biec­tul în Ever­note (se­cre­ta­rul meu on­line, unde scriu toate tâm­pe­ni­ile care-mi trec prin minte, în spe­ranța că din suma lor va ieși ceva fo­lo­si­tor). Și uite așa am ci­tit tot fe­lul de ar­ti­cole pro și con­tra ideii de mi­ne­rit la Ro­șia Montană. Așa am aflat că în afară de doamna cu cio­ra­pii (pe care o cheamă Sanda Lungu) mai e și Con­stan­tin Pă­cu­rar, Flo­rea Bo­log, Alin Cro­i­toru și Ca­rol Mig­nea, toți lo­cal­nici care cer în­ce­pe­rea pro­iec­tu­lui mi­nier, pen­tru că alt­fel Ro­șia Montană va dis­pă­rea. Și toți ne ro­agă, in­va­ri­a­bil, să ne gân­dim și la ei.

Fapte, nu vorbe

De aici pro­blema în­cepe să se com­plice. Unii spun că oa­me­nii ăș­tia “s‑au vân­dut” și că “cer­șesc pen­tru RMGC”. Teh­nic vor­bind, e ade­vă­rat. Al­ții le plâng de milă în ar­ti­cole și co­men­ta­rii de blo­guri, ata­când vi­ru­lent cu con­tra­ar­gu­men­tul că su­fe­rința lor e au­ten­tică, la Ro­șia Montană nu e ni­mic alt­ceva de mun­cit. Am ci­tit opi­nii pro și con­tra pro­iec­tu­lui mi­nier până când mi-am dat seama că așa nu voi ajunge nici­o­dată la o con­clu­zie, pen­tru că fi­e­care ta­bără are pro­pri­ile ei ar­gu­mente, care le com­bat pe ale ce­lor­lalți. Așa că tre­buie să ne în­toar­cem la fapte. Ce vrea de fapt să fie acest pro­iect mi­nier? Iată ce am aflat:

 • - se vor crea lo­curi de muncă pen­tru vreo 3000 de oameni
 • - du­rata pro­iec­tu­lui este de vreo 17 ani, plus încă vreo zece pen­tru rea­bi­li­tă­rile ulterioare
 • - ex­ploa­ta­rea se va face cu cia­nuri, o teh­no­lo­gie po­lu­antă, care a fost in­ter­zisă în multe țări, dar este încă uti­li­zată în altele
 • - vor fi stră­mu­tați vreo 2200 de oa­meni, îm­pre­ună cu case, bi­se­rici, ci­mi­tire etc
 • - sta­tul ro­mân are o par­ti­ci­pa­ție de vreo 19%, revenindu‑i un ve­nit es­ti­mat de vreo 600 mi­li­oane de dolari

Am în­cer­cat să păs­trez doar in­for­ma­ți­ile pe care nici una din ta­bere nu le con­testă. Nă­dăj­du­iesc că am reușit.

Pu­țină matematică…

Sta­tul ro­mân va câștiga aproape 600 mi­li­oane de do­lari în 17 ani. PIB-ul Ro­mâ­niei este de circa 160 mi­li­arde de do­lari. Asta în­seamnă o creș­tere de PIB de vreo 0,02% pe an. Aș zice că e des­tul de mo­destă cifra…

Dacă 600 mi­li­oane $ re­pre­zintă 19,3%, atunci tot ve­ni­tul ar fi de apro­xi­ma­tiv 3 mi­li­arde $. Re­de­ven­țele sunt de 6%, deci apro­xi­ma­tiv 180 milioane $.

Con­form site-ului RMGC, sta­tul ro­mân ur­mează să be­ne­fi­cieze de 1,8 mi­li­arde $ din di­vi­dente, im­po­zite pe sa­la­rii, re­de­vențe și alte taxe. Scă­dem cei 600 mi­li­oane de mai sus care re­pre­zintă par­tea lui din ve­ni­turi, pu­nem și re­de­ven­țele și ta­xele la vreo 200 mi­li­oane $ și rămâ­nem cu 1 mi­li­ard $. Pen­tru sta­tul să ia aceste im­po­zite și taxe pe sa­la­rii tre­buie ca sa­la­ri­ile nete să fie de cam ace­eași va­loare. Deci 3000 de oa­meni timp de 17 ani vor in­casa sa­la­rii nete de 1 mi­li­ard $. Asta în­seamnă un sa­la­riu me­diu net de apro­xi­ma­tiv 1600$/lună. În re­a­li­tate sa­la­riul ar tre­bui să fie mai mare pen­tru că nu vor fi 3000 de an­ga­jați din prima până în ul­tima zi. Dacă so­co­tim o me­die de 2500 angajați/lună, ajun­gem la un sa­la­riu me­diu net de aproape 2000$/lună. Mi se pare neverosimil.

Tot con­form site-ului RMGC, sta­tul ro­mân mai câștigă încă 2,2 mi­li­arde $ din chel­tu­ie­lile afe­rente pro­iec­tu­lui: sa­la­ri­ile an­ga­ja­ți­lor (as­tea pe care toc­mai le-am es­ti­mat), ener­gie elec­trică, con­struc­ții, echi­pa­mente, piese etc. Aici măr­tu­ri­sesc că sunt pu­țin pier­dut: sa­la­ri­ile in­tră în bu­zu­na­rul oa­me­ni­lor (și nu-mi ga­ran­tează ni­meni că nu vor veni niște mari spe­cia­liști stră­ini plătiți pe zi cu de trei ori sa­la­riul lu­nar al unui mi­ner — am vă­zut prac­tica asta în multe trans­na­țio­nale), ener­gia, com­bus­ti­bi­lul, pie­sele șamd in­tră în ve­ni­tul unor com­pa­nii, cele mai multe din ele pri­vate. Din su­mele as­tea sta­tul ro­mân ia 16% im­po­zit pe pro­fit si niște im­po­zite pe sa­la­rii. Deci? Unde sunt cele 2,2 miliarde?

…și pu­țină logică

Dacă mina va an­gaja 3000 de oa­meni, îmi ima­gi­nez că vor avea ne­voie de un nu­măr des­tul de mare de ca­li­fi­cări. Câte din ele vor re­uși să fie aco­pe­rite cu oa­me­nii din Ro­șia Montană? Pro­ba­bil nu prea multe.

Ro­sia Montană este ates­tată do­cu­men­tar din anul 131. Se spune că este cea mai ve­che ates­tare do­cu­men­tară a unei lo­ca­li­tăți din Ro­mâ­nia. Ce ar fi mai lo­gic de­cât să o scu­fun­dăm sub un lac cu cianuri?

Dacă pro­iec­tul du­rează 17 ani, să zi­cem 20, ce va urma apoi pen­tru lo­cu­i­to­rii sa­tu­lui? În ce fel e du­ra­bilă dezvol­ta­rea asta eco­no­mică? Unde vor munci peste 20 de ani toți minerii?

Con­clu­zie

M‑am lă­mu­rit: Ro­șia Montană e un loc ex­trem de fru­mos și plin de is­to­rie care tre­buie păs­trat in­tact. Oa­me­nii de acolo tre­buie aju­tați, deși sunt con­vins că ma­jo­ri­ta­tea nu aș­teaptă de la noi să le tri­mi­tem pe cap com­pa­nii mi­ni­ere. Dacă vreți să știți cum arată azi lo­ca­li­ta­tea, pu­teți să ve­deți aici. Dacă vreți să știți cum ar dori să arate cei care pro­mo­vează pro­iec­tul mi­nier, pu­teți ve­dea aici. Dacă vreți să ci­tiți un mini-re­por­taj al cuiva care a fost la fața lo­cu­lui, îl gă­siți aici.

Dragi sus­ți­nă­tori ai pro­iec­tu­lui mi­nier, fie că sun­teți din Ro­șia Montană sau de aiu­rea, vă rog fru­mos SĂ VĂ GÂNDIȚI ȘI LA NOI, cei­lalți ro­mâni care ne-am dori să lă­săm mun­ții în­tregi, să nu ne dis­tru­gem is­to­ria și să ne păs­trăm re­sur­sele pen­tru vre­muri mai grele, când poate ne vor rămâne in­te­gral nouă. Sau, și mai bine, să le lă­săm acolo în pământ, iar noi să ne bu­cu­răm că mai avem aer cu­rat, ape lim­pezi și ră­dă­cini în trecut.

Post scrip­tum — un film în fa­voa­rea Ro­șiei Montane


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Gabila_m

  Ti­pul de re­clama spune to­tul des­pre RMGC.
  Nu imi tre­buie mai mult ca sa imi dau seama ca orice con­tract cu aceasta com­pa­nie nu poade aduce de­cat pierderi.

  La te­le­ho­ping apar oa­meni sim­plii care iti spun cat de bun e pro­du­sul si ce avan­taje ai daca il cum­peri. Fara ex­cep­tie, orice achi­zi­tie de la te­lesho­ping in­seamna bani aruncati.
  Si te­lesho­pin­gul cre­aza lo­curi de munca.

  La RMGC su­mele in­ves­tite sunt de or­di­nul mi­li­ar­de­lor… Aveti grija!

 2. Bogdan Avadanei

  Hmmm, hai să abs­trac­ti­zăm un pic situația:
  — avem criză și o foame de bani pe care să‑i tocăm
  — avem o va­loare ce ar pu­tea ajuta eco­no­mic toată țara, să zi­cem câ­teva zeci de ani în caz de in­ves­ti­ții co­recte și ne-de­va­li­za­rea fondurilor.
  — nu o pu­tem ac­cesa fără să dis­tru­gem de­fi­ni­tiv și ire­me­di­a­bil o parte din is­to­ria noas­tră, parte is­to­rică ce ar pu­tea de­veni și ea în sine un mic aju­tor eco­no­mic al zonei.
  — în plus ac­ce­sa­rea va­lo­rii res­pec­tive se poate face nu­mai prin me­tode ex­trem de po­lu­ante, fără a pu­tea în nici un fel, ori­câte con­di­ții am pune, să avem ga­ran­ția eco­lo­gi­ză­rii zo­nei la fi­nal (fie mă­car și par­ți­ală) ; în plus, im­pac­tul po­lu­ant poate duce la pier­deri fi­nan­ci­are con­sis­tente, ce nu au fost eva­lu­ate încă. 

  În con­di­ți­ile as­tea mie mi se pare o vâ­nă­toare de vră­ji­toare să po­ri­nim ex­ploa­ta­rea; e ca și cum ai plăti în ser­vice să-ți pună un cio­rap în loc de cu­rea la al­ter­na­tor și pompa de apă. Da, îți re­zolvă mo­men­tan pro­blema, dar te va lăsa cu ochii în pul­bere când ți‑e lu­mea mai dragă. So­lu­ția pen­tru noi este să op­ti­mi­zăm pro­ce­sele la nive­lul ță­rii (este loc .… gra­madă), nu să ju­căm la loto, cu _certitudinea_ în su­flet ca de data asta am tras nu­me­rele magice.

  My 2 cents,

 3. Emanuel Mirancea

  Din pa­cate sce­na­riul din acest film este atat de previzibil.
  Daca in­di­vi­zii de la RMGC re­u­sesc sa in­ceapa ex­ploa­ta­rea, dupa ca­tiva ani, la apro­pi­e­rea mo­men­tu­lui cand vor fi ne­vo­iti sa faca rea­bi­li­ta­rea zo­nei, asa cum se la­uda, vor avea grija sa de­clare fa­li­men­tul, ast­fel in­cat cei care vor tre­bui sa su­porte cos­tu­rile vom fi de fapt noi.
  Atunci pro­ba­bil ca ii vom ve­dea din nou la te­le­vi­zor pe cei gen Sanda Lungu, Con­stan­tin Pă­cu­rar, Flo­rea Bo­log, Alin Cro­i­toru, Ca­rol Mig­nea, si ne vor ex­plica ei cum nu mai au fan­tani din care sa bea apa, cum au fost in­se­lati si cum au din nou ne­voie de noi, acum sa le dam bani pen­tru a face zona in care tra­iesc locuibila.
  Pen­tru cei care au im­pre­sia ca RMGC este sal­va­to­rul zo­nei Ro­sia Montana ar tre­bui ci­teasca sau ma­car sa isi arunce o pri­vire pe exem­plele urmatoare:

  http://www.earthworksaction.org/files/publications/CanCoFS.pdf?pubs/CanCoFS.pdf
  “A nu­m­ber of Can­a­dian mi­ning com­pa­nies with U.S. sub­si­di­a­ries have fi­led for ban­krup­tcy in re­cent years. They’ve left sub­stan­tial en­vi­ron­men­tal im­pacts at their U.S. ba­sed mi­ning ope­ra­tions, and sig­ni­fi­cant clean-up costs to U.S. ta­x­pa­yers. The fo­l­lowing exam­ples il­lus­trate the long-term en­vi­ron­men­tal and fi­nan­cial li­a­bi­li­ties as­so­ci­a­ted with such ban­krup­t­cies in five wes­tern states.”

  http://www.bristolbayalliance.com/download_documents/montana_bans_mining.pdf

  http://data.opi.mt.gov/legbills/2011/Minutes/House/Exhibits/nah65a17.pdf

  S‑au scris carti des­pre “mi­nu­na­tia” ex­ploa­ta­ri­lor cu cia­nuri, vezi “My story as told by wa­ter: con­fes­sions, Drui­dic rants, re­flec­tions, bird …”
  http://books.google.ro/books?id=HAviEKoOChcC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=Zortman+Landusky,+Beal+Mountain+and+Basin+Creek&source=bl&ots=8B2x95CaGo&sig=8zDXPtmfMiva_ZHpVAlATMHtF2U&hl=ro&sa=X&ei=F5LrTsu-FKXf4QTTson-CA&ved=0CEsQ6AEwBQ#v=onepage&q=Zortman%20Landusky%2C%20Beal%20Mountain%20and%20Basin%20Creek&f=false

 4. Matilda

  Atunci sa te la­mu­resti ca Ro­sia Montana este un loc ex­trem de fru­mos și plin de is­to­rie care tre­buie păs­trat in­tact, cand vei si merge acoo, sa vezi cum arata lo­cul acela si in re­a­li­tate, nu nu­mai in min­tea ta!

 5. Mircea

  Daca ai merge pana la Ro­sia Montana ma­car sa vezi cu ochii pro­prii care e si­tu­a­tia cu ade­va­rat, nu ai mai avea ace­easi pa­rere!! Asa te-ai la­muri si tu ca acolo nu e ra­iul de pe pa­mant , ci mai de­graba iadul!!

  • Sorin Sfirlogea

   Mir­cea, vezi răs­pun­sul meu de mai jos că­tre Că­lin. Cred că răs­punde și la în­tre­ba­rea ta neformulată.

 6. Cosmina_putiu34

  Ca sa pa­trezi Ro­sia Montana in­tacta, mai in­tai tre­buie sa in­ves­testi o grama da bani in ea, por­nind de la eco­lo­gi­zare , in­fras­truc­tura , pa­tri­mo­niu!! De unde bani?? Asta e pro­blema prin­ci­pala si dupa aceea in­te­re­sul pen­tru re­con­di­tio­na­rea aceasteia!

 7. Sorin Sfirlogea

  Mă bu­cur că su­biec­tul încă naște con­tro­verse — asta în­seamnă că sunt des­tui cei că­rora le pasă de Ro­șia Montană, chiar dacă nu sun­tem toți de ace­eași părere. 

  @Mihai: Așa cum ex­plică mai bine de­cât mine Că­lin, eu fac dis­tinc­ția în­tre Ro­mâ­nia și sta­tul ro­mân. Pro­ba­bil că m‑am în­șe­lat în niște cal­cule, dar în mod si­gur prin ci­frele alea sunt niște in­e­xac­ti­tăți cu scop ma­ni­pu­la­tiv. Iar dacă vor­besc des­pre ce se va în­tâm­pla peste 20 de ani, o fac pen­tru că cei de la RMGC fo­lo­sesc ter­me­nul de dezvol­tare du­ra­bilă. Ceea ce nu e ade­vă­rat. Când vrei să ajuți pe ci­neva să tră­i­ască, nu‑i dai peș­tele, ci îi dai undița.

  @Călin: Cred că ai drep­tate, cal­cu­lele mele nu sunt co­recte. Am să me­di­tez pu­țin asu­pra su­biec­tu­lui și revin.

  @Carmen: N‑am fost eu în­sumi în Ro­șia Montană, dar măr­tu­ri­sesc că mi-am pro­pus să merg să văd cu ochii mei. Pro­ba­bil în pri­mă­vară. Mă ba­zez pe ima­gi­nile pe care le văd (cele din xplorio.ro și al­tele) care pro­vin de la prea mulți ca să cred că e o con­spi­ra­ție de a se as­cunde ade­vă­rata față a sa­tu­lui. E ade­vă­rat că fru­mu­se­țea e o no­țiune re­la­tivă… Dacă mă poți în­druma unde să văd ima­gini mai re­a­liste, ți-aș rămâne recunoscător.

  • Calin

   Le­gat din nou de par­tea eco­no­mica, cred ca se ga­seste pe site-ul RMGC-ului un stu­diu de la Ox­ford Po­licy Ma­na­ge­ment care ana­li­zeaza im­pac­tul eco­no­mic, ei es­ti­mau la 19 mi­li­arde de do­lari. Le­gat de cal­cule, ini­tial mi s‑au pa­rut si mie ca exista in­e­xac­ti­tati, mai ales le­gat de pre­tul au­ru­lui, insa am des­co­pe­rit ca in acea in­dus­trie pen­tru es­ti­mari nu se fo­lo­seste pre­tul zi­lei, se fo­lo­seste un mo­ving ave­rage pen­tru a eli­mina de­pen­denta re­zul­ta­te­lor de fluc­tu­a­tii. Le­gat de dezvol­ta­rea du­ra­bila, de acord nu‑i dai pes­tele ci un­dita, insa aici un­dita poate fi con­si­de­rata in­ves­ti­ti­ile in pa­tri­mo­niu si in in­fras­truc­tura care vor face tu­ris­mul po­si­bil (re­a­list vor­bind), trai­ning-urile an­tre­pre­no­ri­ale si in­sti­tu­tia de mi­cro-cre­di­tare pe care am au­zit ca vor sa o des­chida sau po­si­bi­li­ta­tea de a acu­mula ca­pi­tal pen­tru cei mai in­zes­trati an­tre­pre­no­rial. Desi cred ca asta e una din­tre ma­rile pro­bleme ale ta­rii noas­tre, nu am in­va­tat sa acu­mu­lam ca­pi­tal, avem o rata de eco­no­mi­sire mai mica de­cat chinezii.

   • Sorin Sfirlogea

    Am gă­sit și eu niste cal­cule fă­cute de dl. Blăn­cu­lescu, un fi­nan­țist des­tul de cu­nos­cut, care arată alte ci­fre față de cele pu­bli­cate de RMGC (http://blanculescu.ro/proiectul-rosia-montana-va-aduce-romaniei-27-de-ani-un-castig-direct-de-539-miliarde-usd-si-indirect). Cu men­țiu­nea că nu prea îmi in­si­pră în­cre­dere cele 20 de mi­li­arde de $ din “con­tri­bu­ți­ile pe ori­zon­tala eco­no­miei”. Dacă te uiți pe ima­gi­nea ata­șată (sursa: goldprice.org) ob­servi că de 5 ani în­coace mo­ving ave­rage-ul crește ca vo­i­ni­cul din po­veste. Și cum criza eco­no­mică e de­parte de a se fi în­che­iat, ba sunt unii care zic că “the best is yet to come” mă aș­tept ca ten­dința asta să se men­țină, vreo câ­țiva ani.

    E in­te­re­sant de ob­ser­vat că dl Blăn­cu­lescu cal­cu­lează un pro­fit pt RMGC de 5,68 mld $, în timp ce RMGC es­ti­mează doar 1,3 mld $ (http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/economie/planul-de-afaceri-rosia-montana.html), pen­tru că nu ac­tu­a­li­zează cal­cu­lele con­form cu ten­din­țele pre­țu­lui au­ru­lui. Ușor ma­ni­pu­la­tiv, aș zice.

    Să zi­cem că sta­tul ro­mân ar lua nu știu câte mi­li­arde de do­lari. Prea bine. Și va face ce cu ele? Le va băga în ac­tu­ala ma­șină de to­cat bani nu­mită gu­vern și ad­mi­nis­tra­ții lo­cale, ali­men­tând încă o vreme cli­en­tela po­li­tică și sus­ținând în con­ti­nu­are in­com­pe­tentă ad­mi­nis­tra­tivă ac­tu­ală. Să nu fim naivi și să cre­dem că vor mări sa­la­ri­ile sau pen­si­ile cuiva (deși aș obiecta că și asta e o gre­șe­ală) — deja știm toți cum se va sfârși po­ves­tea asta: par­ti­dul X va acuza par­ti­dul Y că a dat ba­nii cli­en­te­lei po­li­tice, în timp ce par­ti­dul Y va ri­posta că și par­ti­dul X a luat din bani și i‑a fo­lo­sit în cam­pa­nii elec­to­rale etc etc. Nu‑i stă mai bine au­ru­lui nos­tru în pământ până când ne-or veni min­țile la cap și vom în stare să‑l trans­for­măm mă­car în ceva care să ne fie cu ade­vă­rat de folos?

    Mă uit pe site-ul RMGC la ima­gi­nile “to-be” ale pro­iec­tu­lui și nu îmi pot ima­gina cum va mai re­veni vreo­dată Ro­șia Montană la sta­rea ei an­te­ri­oară, după ce atâ­tea halde de ste­ril, cia­nuri și alte sub­stanțe vor fi de­ver­sate acolo. Sunt in­gi­ner sil­vic ca for­ma­ție, am fă­cut și li­ceul sil­vic și, crede-mă, după 9 ani de școală sil­vică și alți 5 de muncă în sil­vi­cul­tură știu ce spun când afirm că un ast­fel de eco­sis­tem nu-și mai re­vine nici­o­dată com­plet. Din punct de ve­dere eco­lo­gic va fi tragic.

    Is­to­ria pe care o avem acolo este și ea ne­pre­țu­ită. Ce tu­rism mai poți face după ex­ploa­ta­rea mi­nieră? Duci tu­riș­tii la la­cul cu cia­nuri și le zici că pe fun­dul lui era o așe­zare ro­mană din anul 131? Tu te-ai duce la un ast­fel de obiec­tiv? Cât des­pre aer și apă cu­rată pu­tem uita — ni­meni nu face tu­rism într-un loc des­pre care există doar pre­zum­ția po­luă­rii grave. Sunt lo­curi în lume unde po­lu­a­rea e mult mai mică, dar au o faimă ne­me­ri­tată și ni­meni nu merge acolo.

    În fine, po­li­tic vor­bind, dacă sun­tem în vre­muri de ne­si­gu­ranță eco­no­mică la scara în­tre­gu­lui con­ti­nent, nu ar fi mai în­țe­lept să ne păs­trăm au­rul ca un atu pen­tru — Doamne fe­rește! — un co­laps eco­no­mico-po­li­tic eu­ro­pean? În acele vre­muri au­rul se va apre­cia enorm și va re­pre­zenta o va­loare uri­așă care ne-ar pu­tea scăpa din multe gre­u­tăți. Din pre­ve­dere, din în­țe­lep­ciune ar tre­bui să ne lă­săm un plan B în caz că vre­mu­rile vor fi mai grele de­cât ne-am dori.

    Să nu ne amă­gim: nu doar Ro­șia Montană are o si­tu­a­ție eco­no­mică grea. Dacă mergi pe Va­lea Ji­u­lui bă­nu­iesc că gă­sim si­tu­a­ții egal de dra­ma­tice. Cu si­gu­ranță și în alte lo­curi. Cum jus­ti­fi­căm ze­lul de a salva 2000 de oa­meni, cu pre­țul pier­de­rii unei părți a is­to­riei noas­tre și al po­luă­rii grave, atunci când lă­săm alte sute de mii — prin di­verse col­țuri ale ță­rii — să-și gă­sească sin­guri salvarea?

    Nu mă pri­cep foarte tare la eco­no­mie, dar gân­desc că o na­tiune chi­b­zu­ită ar tre­bui să ia în con­si­de­rare toate aceste as­pecte. În fața că­rora ne­ca­zu­rile ac­tu­ale ale ce­lor din Ro­șia Montană sunt mult mai ușor de rezolvat.

    • Calin

     Le­gat de par­tea umana, sunt de acord ca mai sunt si alte zone, un exem­plu foarte bun fi­ind Va­lea Ji­u­lui, cu foste lo­ca­li­tati mi­ni­ere intr‑o si­tu­a­tie grava, insa in acele lo­ca­li­tati nu exista po­si­bi­li­ta­tea re­lu­a­rii ex­ploa­ta­ri­lor, prac­tic nu au sanse, po­si­bi­li­tate care la Ro­sia Montana exista da­to­rita pre­zen­tei si a re­sur­se­lor si a in­ves­ti­to­ru­lui. Per­so­nal daca s‑ar gasi in­ves­ti­tori pe Va­lea Ji­u­lui pen­tru con­ti­nu­a­rea ex­ploa­ta­ri­lor eu as fi de acord, ar face‑o mult mai pro­fi­ta­bil de­cat sta­tul si ar face‑o si res­pec­tand ul­ti­mele norme, care s‑au schim­bat mult in ul­ti­mii ani. Asta e un alt mo­tiv pen­tru care cred ca im­pac­tul la Ro­sia Montana este exa­ge­rat in unele me­dii, nu se iau in con­si­de­rare nor­mele eu­ro­pene care re­gle­men­teaza do­me­niul, care sunt cele mai stricte din lume si care pre­vad obli­ga­ti­vi­ta­tea re­e­co­lo­gi­za­rii cap-coada.

     Le­gat din nou de par­tea eco­no­mica, ima­gi­nea ata­sata re­pre­zinta pre­tul is­to­ric, nu o evo­lu­tie a me­diei pre­tu­lui pe anu­mite pe­ri­oade, iar ex­ploa­ta­rile nu se fac pen­tru 5 ani, se fac pen­tru 20 de ani, de aceea o evo­lu­tie a me­diei (care eli­mina din im­por­tanta pe­ri­oa­de­lor de pret cres­cut pe pe­ri­oade re­la­tiv scurte) e mai re­le­vanta pen­tru es­ti­mari, pen­tru ex­ploa­ta­tori sau pen­tru in­ves­ti­tori pe ter­men lung in aur sau in alte pro­duse de pe bu­rse (in­clu­siv pe­trol, la­lele, etc.). Dar chiar daca sta­tul ro­man in­ca­seaza ca­teva mi­li­arde, mai im­por­tant (in opi­nia mea, poate al­tii nu vor fi de acord cu mine) este fap­tul ca eco­no­mia “in­ca­seaza” mult mai mult de­cat o face sta­tul. Chiar asa si sta­tul poate sa faca lu­cruri utile cu acei bani. Aici de­pinde si de noi sa ne ale­gem li­de­rii cu chi­b­zu­inta, mai ales ca pro­iec­tul nu va fi pe pe­ri­oada unei sin­gure gu­ver­nari, va fi pe mai multe. Po­li­tic vor­bind, chiar daca “pas­tram” au­rul in sub­sol, in mo­men­tul apa­ri­tiei vre­mu­ri­lor grele de care spu­neti tot nu vom avea ac­ces in­stan­ta­neu la el, vor tre­bui ga­siti in­ves­ti­tori, bani, pe­ri­oade lungi de con­struc­tii, de apro­bari, etc. Pro­blema cu vre­mu­rile grele e ca nu stim cand vin, nu ne pu­tem pre­gati pen­tru ele iar in ca­zul au­ru­lui pana sa‑l scoa­tem poate si trec. Mai mult, unii ar spune ca acum tre­cem prin vre­muri grele. 

 8. Olivia

  Ne dis­tru­gem sin­guri is­to­ria , pa­tri­mo­niu, na­tura si tot ce e de pret la Ro­sia Montana, toc­mai prin sim­plul fapt ca nu ne ocu­pam de aces­tea si le la­sam pe apa sambetei!!

 9. Carmen

  Cum ai ajuns la con­clu­zia ca Ro­sia Montana e un loc fru­mos? Poate era can­dva acum zeci de ani , dar daca te ai uita ma­car la niste poze de acuma, ai utea re­a­liza ca aceasta zona e dis­trusa, po­lu­ata si in­fes­tata, iar ca­sele oa­me­ni­lor arata ca dupa razboi! 

 10. Calin

  Le­gat de par­tea eco­no­mica as avea ca­teva pre­ci­zari. In pri­mul rand tre­buie sa se­pa­ram cat se cas­tiga la bu­ge­tul de stat (cas­ti­gul sta­tu­lui) si cat se cas­tiga in eco­no­mie (cas­ti­gul Ro­ma­niei). Sta­tul cas­tiga din di­vi­dende pe pro­fit 20%, cas­tiga din re­de­venta din care nu se de­duce niciun cost da­to­rita mo­du­lui de cal­cu­lare a aces­tei taxe (adica nu e 6% din pro­fi­turi, e 6% din ve­ni­turi, va­loare mult mai mare avand in ve­dere chel­tu­ie­lile enorme) si cas­tiga din taxe si im­po­zite pe pro­fit, con­tri­bu­tii so­ci­ale, etc., suma cal­cu­lata de ana­listi eco­no­mici la peste ju­ma­tate din pro­fi­tu­rile pro­iec­tu­lui (care de­pind de pre­tul au­ru­lui, pe site-ul lor era cal­cu­lat la pre­tul din 2009). Asta nu re­pre­zinta im­pac­tul in PIB, im­pac­tu­lui in PIB i se ada­uga si al doi­lea cas­tig, cel in eco­no­mie, care re­pre­zinta fi­e­care leu chel­tuit de RMGC in tara, dar si de fur­ni­zo­rii lor, par­te­neri, etc. Aici unii ana­listi au es­ti­mat 16 mi­li­arde, al­tii 19 mi­li­arde, lu­and in cal­cul efec­tul de mul­ti­pli­care. Iar asta in­seamna o con­tri­bu­tie de 1% din PIB anual. Cred ca e im­por­tant sa se­pa­ram aceste doua as­pecte, con­tri­bu­tia la eco­no­mie si con­tri­bu­tia la bu­ge­tul de stat, de­o­a­rece prima o con­tine pe a doua dar si multe al­tele pe langa. Am ob­ser­vat ca unii oa­meni se im­po­tri­vesc pro­iec­tu­lui pen­tru ca spun ca nu e ren­ta­bil, insa daca luam in con­si­de­rare doar ce in­tra la bu­ge­tul de stat in­seamna ca nu luam in con­si­de­rare to­tul, iar ori­cum o afa­cere din care luam o pro­por­tie asa de ri­di­cata din pro­fi­turi fara sa scoa­tem niciun ban din bu­get re­pre­zinta cred ca una din­tre pri­mele afa­ceri pro­fi­ta­bile pen­tru stat

 11. Mihai

  Nu-ti prea in­te­leg gan­di­rea!! Adica pe langa ca nu ai in­te­les mare lu­cru ‚de unde vin ba­nii si cat cas­tiga Ro­ma­nia, tu te gan­desti ce o sa faca oa­me­nii dupa ce se ter­mina pro­iec­tul? Dar la ce fac oa­me­niii la ora ac­tu­ala ‚de ce nu va ganditi?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.