Să vă gândiți și la noi

De o vreme încoace nu prea mă mai uit la tele­vi­zor, nu pen­tru că mi‐e silă de ce văd și aud (îmi e silă de mult și am con­ti­nuat să mă uit), ci pen­tru că totul e prea pre­dic­ti­bil și plic­ti­si­tor. Ace­leași per­so­naje, ace­leași par­ti­turi. Dacă vor­bește X știu sigur că îl înjură pe Y, pe urmă vine Z și îl înjură pe X pen­tru că el e pri­e­ten cu Y. Schema asta e vala­bilă în poli­tică, eco­no­mie sau show‐biz și în gene­ral în aproape orice dome­niu de inte­res care ar putea la un moment dat să apară pe sti­cla tele­vi­zo­ru­lui. Îmi amin­tesc însă că am văzut reclama RMGC pen­tru pro­iec­tul Roșia Montană, cu doamna aceea care împle­tește cio­rapi ca să‐și cre­ască copiii și nu‐i ajung banii. Fire sim­ți­toare cum sunt, am empa­ti­zat instant cu per­so­na­jul și mi‐am zis că pro­iec­tul ăsta minier n‐o fi sfâr­și­tul pămân­tu­lui. A doua zi, pe tre­zie, mi‐am adus aminte că mass‐media româ­nească mani­pu­lează gro­sier și mi‐am pro­pus să mă docu­men­tez. Pe urmă am aban­do­nat tele­vi­zo­rul și‐am uitat de Roșia Montană.

Acum câteva săp­tămâni am văzut niște tineri în Piața Vic­to­riei, pe lângă sta­ția de metrou, împăr­țind flu­tu­rași des­pre Roșia Montană. Erau acti­viști con­tra pro­iec­tu­lui minier. Aveau un mic pavi­lion de pânză, o masă și un scaun și foarte mult entu­zi­asm, jude­când după zâm­be­tul neo­bo­sit cu care abor­dau tre­că­to­rii. Rare­ori se oprea cineva. I‐am obser­vat de la dis­tanță și mi‐am inven­tat și eu o scuză ca să nu mă opresc – "tre­buie să ajung la ședință, n‐am timp!". Am mai tras o dată chiu­lul, dar mi‐am adus aminte pro­mi­siu­nea neo­no­rată a docu­men­tă­rii, așa că ime­diat ce am ajuns lângă cal­cu­la­tor mi‐am notat subiec­tul în Ever­note (secre­ta­rul meu online, unde scriu toate tâm­pe­ni­ile care‐mi trec prin minte, în spe­ranța că din suma lor va ieși ceva folo­si­tor). Și uite așa am citit tot felul de arti­cole pro și con­tra ideii de mine­rit la Roșia Montană. Așa am aflat că în afară de doamna cu cio­ra­pii (pe care o cheamă Sanda Lungu) mai e și Con­stan­tin Păcu­rar, Flo­rea Bolog, Alin Cro­i­toru și Carol Mig­nea, toți local­nici care cer înce­pe­rea pro­iec­tu­lui minier, pen­tru că alt­fel Roșia Montană va dis­pă­rea. Și toți ne roagă, inva­ri­a­bil, să ne gân­dim și la ei.

Fapte, nu vorbe

De aici pro­blema începe să se com­plice. Unii spun că oame­nii ăștia "s‐au vân­dut" și că "cer­șesc pen­tru RMGC". Teh­nic vor­bind, e ade­vă­rat. Alții le plâng de milă în arti­cole și comen­ta­rii de blo­guri, ata­când viru­lent cu con­tra­ar­gu­men­tul că sufe­rința lor e auten­tică, la Roșia Montană nu e nimic alt­ceva de mun­cit. Am citit opi­nii pro și con­tra pro­iec­tu­lui minier până când mi‐am dat seama că așa nu voi ajunge nici­o­dată la o con­clu­zie, pen­tru că fie­care tabără are pro­pri­ile ei argu­mente, care le com­bat pe ale celor­lalți. Așa că tre­buie să ne întoar­cem la fapte. Ce vrea de fapt să fie acest pro­iect minier? Iată ce am aflat:

 • - se vor crea locuri de muncă pen­tru vreo 3000 de oameni
 • - durata pro­iec­tu­lui este de vreo 17 ani, plus încă vreo zece pen­tru rea­bi­li­tă­rile ulte­ri­oare
 • - exploa­ta­rea se va face cu cia­nuri, o teh­no­lo­gie polu­antă, care a fost inter­zisă în multe țări, dar este încă uti­li­zată în altele
 • - vor fi stră­mu­tați vreo 2200 de oameni, împre­ună cu case, bise­rici, cimi­tire etc
 • - sta­tul român are o par­ti­ci­pa­ție de vreo 19%, revenindu‐i un venit esti­mat de vreo 600 mili­oane de dolari

Am încer­cat să păs­trez doar infor­ma­ți­ile pe care nici una din tabere nu le con­testă. Nădăj­du­iesc că am reu­șit.

Puțină mate­ma­tică…

Sta­tul român va câștiga aproape 600 mili­oane de dolari în 17 ani. PIB‐ul Româ­niei este de circa 160 mili­arde de dolari. Asta înseamnă o creș­tere de PIB de vreo 0,02% pe an. Aș zice că e des­tul de modestă cifra…

Dacă 600 mili­oane $ repre­zintă 19,3%, atunci tot veni­tul ar fi de apro­xi­ma­tiv 3 mili­arde $. Rede­ven­țele sunt de 6%, deci apro­xi­ma­tiv 180 mili­oane $.

Con­form site‐ului RMGC, sta­tul român urmează să bene­fi­cieze de 1,8 mili­arde $ din divi­dente, impo­zite pe sala­rii, rede­vențe și alte taxe. Scă­dem cei 600 mili­oane de mai sus care repre­zintă par­tea lui din veni­turi, punem și rede­ven­țele și taxele la vreo 200 mili­oane $ și rămâ­nem cu 1 mili­ard $. Pen­tru sta­tul să ia aceste impo­zite și taxe pe sala­rii tre­buie ca sala­ri­ile nete să fie de cam ace­eași valoare. Deci 3000 de oameni timp de 17 ani vor incasa sala­rii nete de 1 mili­ard $. Asta înseamnă un sala­riu mediu net de apro­xi­ma­tiv 1600$/lună. În rea­li­tate sala­riul ar tre­bui să fie mai mare pen­tru că nu vor fi 3000 de anga­jați din prima până în ultima zi. Dacă soco­tim o medie de 2500 angajați/lună, ajun­gem la un sala­riu mediu net de aproape 2000$/lună. Mi se pare neve­ro­si­mil.

Tot con­form site‐ului RMGC, sta­tul român mai câștigă încă 2,2 mili­arde $ din chel­tu­ie­lile afe­rente pro­iec­tu­lui: sala­ri­ile anga­ja­ți­lor (astea pe care toc­mai le‐am esti­mat), ener­gie elec­trică, con­struc­ții, echi­pa­mente, piese etc. Aici măr­tu­ri­sesc că sunt puțin pier­dut: sala­ri­ile intră în buzu­na­rul oame­ni­lor (și nu‐mi garan­tează nimeni că nu vor veni niște mari spe­cia­liști stră­ini plătiți pe zi cu de trei ori sala­riul lunar al unui miner – am văzut prac­tica asta în multe trans­na­țio­nale), ener­gia, com­bus­ti­bi­lul, pie­sele șamd intră în veni­tul unor com­pa­nii, cele mai multe din ele pri­vate. Din sumele astea sta­tul român ia 16% impo­zit pe pro­fit si niște impo­zite pe sala­rii. Deci? Unde sunt cele 2,2 mili­arde?

…și puțină logică

Dacă mina va angaja 3000 de oameni, îmi ima­gi­nez că vor avea nevoie de un număr des­tul de mare de cali­fi­cări. Câte din ele vor reuși să fie aco­pe­rite cu oame­nii din Roșia Montană? Pro­ba­bil nu prea multe.

Rosia Montană este ates­tată docu­men­tar din anul 131. Se spune că este cea mai veche ates­tare docu­men­tară a unei loca­li­tăți din Româ­nia. Ce ar fi mai logic decât să o scu­fun­dăm sub un lac cu cia­nuri?

Dacă pro­iec­tul durează 17 ani, să zicem 20, ce va urma apoi pen­tru locu­i­to­rii satu­lui? În ce fel e dura­bilă dezvol­ta­rea asta eco­no­mică? Unde vor munci peste 20 de ani toți mine­rii?

Con­clu­zie

M‐am lămu­rit: Roșia Montană e un loc extrem de fru­mos și plin de isto­rie care tre­buie păs­trat intact. Oame­nii de acolo tre­buie aju­tați, deși sunt con­vins că majo­ri­ta­tea nu așteaptă de la noi să le tri­mi­tem pe cap com­pa­nii mini­ere. Dacă vreți să știți cum arată azi loca­li­ta­tea, puteți să vedeți aici. Dacă vreți să știți cum ar dori să arate cei care pro­mo­vează pro­iec­tul minier, puteți vedea aici. Dacă vreți să citiți un mini‐reportaj al cuiva care a fost la fața locu­lui, îl găsiți aici.

Dragi sus­ți­nă­tori ai pro­iec­tu­lui minier, fie că sun­teți din Roșia Montană sau de aiu­rea, vă rog fru­mos SĂ VĂ GÂNDIȚI ȘI LA NOI, cei­lalți români care ne‐am dori să lăsăm mun­ții întregi, să nu ne dis­tru­gem isto­ria și să ne păs­trăm resur­sele pen­tru vre­muri mai grele, când poate ne vor rămâne inte­gral nouă. Sau, și mai bine, să le lăsăm acolo în pământ, iar noi să ne bucu­răm că mai avem aer curat, ape lim­pezi și rădă­cini în tre­cut.

Post scrip­tum – un film în favoa­rea Roșiei Montane


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Gabila_m

  Tipul de reclama spune totul des­pre RMGC.
  Nu imi tre­buie mai mult ca sa imi dau seama ca orice con­tract cu aceasta com­pa­nie nu poade aduce decat pier­deri.

  La tele­ho­ping apar oameni sim­plii care iti spun cat de bun e pro­du­sul si ce avan­taje ai daca il cum­peri. Fara excep­tie, orice achi­zi­tie de la telesho­ping inseamna bani arun­cati.
  Si telesho­pin­gul cre­aza locuri de munca.

  La RMGC sumele inves­tite sunt de ordi­nul mili­ar­de­lor… Aveti grija!

 2. Bogdan Avadanei

  Hmmm, hai să abs­trac­ti­zăm un pic situ­a­ția:
  – avem criză și o foame de bani pe care să‐i tocăm
  – avem o valoare ce ar putea ajuta eco­no­mic toată țara, să zicem câteva zeci de ani în caz de inves­ti­ții corecte și ne‐devalizarea fon­du­ri­lor.
  – nu o putem accesa fără să dis­tru­gem defi­ni­tiv și ire­me­di­a­bil o parte din isto­ria noas­tră, parte isto­rică ce ar putea deveni și ea în sine un mic aju­tor eco­no­mic al zonei.
  – în plus acce­sa­rea valo­rii res­pec­tive se poate face numai prin metode extrem de polu­ante, fără a putea în nici un fel, ori­câte con­di­ții am pune, să avem garan­ția eco­lo­gi­ză­rii zonei la final (fie măcar și par­ți­ală) ; în plus, impac­tul polu­ant poate duce la pier­deri finan­ci­are con­sis­tente, ce nu au fost eva­lu­ate încă.

  În con­di­ți­ile astea mie mi se pare o vână­toare de vră­ji­toare să pori­nim exploa­ta­rea; e ca și cum ai plăti în ser­vice să‐ți pună un cio­rap în loc de curea la alter­na­tor și pompa de apă. Da, îți rezolvă momen­tan pro­blema, dar te va lăsa cu ochii în pul­bere când ți‐e lumea mai dragă. Solu­ția pen­tru noi este să opti­mi­zăm pro­ce­sele la nive­lul țării (este loc .… gra­madă), nu să jucăm la loto, cu _certitudinea_ în suflet ca de data asta am tras nume­rele magice.

  My 2 cents,

 3. Emanuel Mirancea

  Din pacate sce­na­riul din acest film este atat de pre­vi­zi­bil.
  Daca indi­vi­zii de la RMGC reu­sesc sa inceapa exploa­ta­rea, dupa cativa ani, la apro­pi­e­rea momen­tu­lui cand vor fi nevo­iti sa faca rea­bi­li­ta­rea zonei, asa cum se lauda, vor avea grija sa declare fali­men­tul, ast­fel incat cei care vor tre­bui sa suporte cos­tu­rile vom fi de fapt noi.
  Atunci pro­ba­bil ca ii vom vedea din nou la tele­vi­zor pe cei gen Sanda Lungu, Con­stan­tin Păcu­rar, Flo­rea Bolog, Alin Cro­i­toru, Carol Mig­nea, si ne vor explica ei cum nu mai au fan­tani din care sa bea apa, cum au fost inse­lati si cum au din nou nevoie de noi, acum sa le dam bani pen­tru a face zona in care tra­iesc locu­i­bila.
  Pen­tru cei care au impre­sia ca RMGC este sal­va­to­rul zonei Rosia Montana ar tre­bui citeasca sau macar sa isi arunce o pri­vire pe exem­plele urma­toare:

  http://www.earthworksaction.org/files/publications/CanCoFS.pdf?pubs/CanCoFS.pdf
  “A num­ber of Can­a­dian mining com­pa­nies with U.S. sub­si­di­a­ries have filed for ban­krup­tcy in recent years. They've left sub­stan­tial envi­ron­men­tal impacts at their U.S. based mining ope­ra­tions, and sig­ni­fi­cant clean‐up costs to U.S. tax­pa­yers. The fol­lowing exam­ples illus­trate the long‐term envi­ron­men­tal and finan­cial lia­bi­li­ties asso­ci­a­ted with such ban­krup­t­cies in five wes­tern sta­tes.”

  http://www.bristolbayalliance.com/download_documents/montana_bans_mining.pdf

  http://data.opi.mt.gov/legbills/2011/Minutes/House/Exhibits/nah65a17.pdf

  S‐au scris carti des­pre “minu­na­tia” exploa­ta­ri­lor cu cia­nuri, vezi “My story as told by water: con­fes­sions, Drui­dic rants, reflec­tions, bird …”
  http://books.google.ro/books?id=HAviEKoOChcC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=Zortman+Landusky,+Beal+Mountain+and+Basin+Creek&source=bl&ots=8B2x95CaGo&sig=8zDXPtmfMiva_ZHpVAlATMHtF2U&hl=ro&sa=X&ei=F5LrTsu-FKXf4QTTson-CA&ved=0CEsQ6AEwBQ#v=onepage&q=Zortman%20Landusky%2C%20Beal%20Mountain%20and%20Basin%20Creek&f=false

 4. Matilda

  Atunci sa te lamu­resti ca Rosia Montana este un loc extrem de fru­mos și plin de isto­rie care tre­buie păs­trat intact, cand vei si merge acoo, sa vezi cum arata locul acela si in rea­li­tate, nu numai in min­tea ta!

 5. Mircea

  Daca ai merge pana la Rosia Montana macar sa vezi cu ochii pro­prii care e situ­a­tia cu ade­va­rat, nu ai mai avea ace­easi parere!! Asa te‐ai lamuri si tu ca acolo nu e raiul de pe pamant , ci mai degraba iadul!!

  • Sorin Sfirlogea

   Mir­cea, vezi răs­pun­sul meu de mai jos către Călin. Cred că răs­punde și la între­ba­rea ta nefor­mu­lată.

 6. Cosmina_putiu34

  Ca sa patrezi Rosia Montana intacta, mai intai tre­buie sa inves­testi o grama da bani in ea, por­nind de la eco­lo­gi­zare , infras­truc­tura , patri­mo­niu!! De unde bani?? Asta e pro­blema prin­ci­pala si dupa aceea inte­re­sul pen­tru recon­di­tio­na­rea aceas­teia!

 7. Sorin Sfirlogea

  Mă bucur că subiec­tul încă naște con­tro­verse – asta înseamnă că sunt des­tui cei cărora le pasă de Roșia Montană, chiar dacă nu sun­tem toți de ace­eași părere.

  @Mihai: Așa cum explică mai bine decât mine Călin, eu fac dis­tinc­ția între Româ­nia și sta­tul român. Pro­ba­bil că m‐am înșe­lat în niște cal­cule, dar în mod sigur prin cifrele alea sunt niște ine­xac­ti­tăți cu scop mani­pu­la­tiv. Iar dacă vor­besc des­pre ce se va întâm­pla peste 20 de ani, o fac pen­tru că cei de la RMGC folo­sesc ter­me­nul de dezvol­tare dura­bilă. Ceea ce nu e ade­vă­rat. Când vrei să ajuți pe cineva să tră­i­ască, nu‐i dai peș­tele, ci îi dai undița.

  @Călin: Cred că ai drep­tate, cal­cu­lele mele nu sunt corecte. Am să medi­tez puțin asu­pra subiec­tu­lui și revin.

  @Carmen: N‐am fost eu însumi în Roșia Montană, dar măr­tu­ri­sesc că mi‐am pro­pus să merg să văd cu ochii mei. Pro­ba­bil în pri­mă­vară. Mă bazez pe ima­gi­nile pe care le văd (cele din xplorio.ro și altele) care pro­vin de la prea mulți ca să cred că e o con­spi­ra­ție de a se ascunde ade­vă­rata față a satu­lui. E ade­vă­rat că fru­mu­se­țea e o noțiune rela­tivă… Dacă mă poți îndruma unde să văd ima­gini mai rea­liste, ți‐aș rămâne recu­nos­că­tor.

  • Calin

   Legat din nou de par­tea eco­no­mica, cred ca se gaseste pe site‐ul RMGC‐ului un stu­diu de la Oxford Policy Mana­ge­ment care ana­li­zeaza impac­tul eco­no­mic, ei esti­mau la 19 mili­arde de dolari. Legat de cal­cule, ini­tial mi s‐au parut si mie ca exista ine­xac­ti­tati, mai ales legat de pre­tul auru­lui, insa am des­co­pe­rit ca in acea indus­trie pen­tru esti­mari nu se folo­seste pre­tul zilei, se folo­seste un moving ave­rage pen­tru a eli­mina depen­denta rezul­ta­te­lor de fluc­tu­a­tii. Legat de dezvol­ta­rea dura­bila, de acord nu‐i dai pes­tele ci undita, insa aici undita poate fi con­si­de­rata inves­ti­ti­ile in patri­mo­niu si in infras­truc­tura care vor face turis­mul posi­bil (rea­list vor­bind), training‐urile antre­pre­no­ri­ale si insti­tu­tia de micro‐creditare pe care am auzit ca vor sa o des­chida sau posi­bi­li­ta­tea de a acu­mula capi­tal pen­tru cei mai inzes­trati antre­pre­no­rial. Desi cred ca asta e una din­tre marile pro­bleme ale tarii noas­tre, nu am inva­tat sa acu­mu­lam capi­tal, avem o rata de eco­no­mi­sire mai mica decat chi­ne­zii.

   • Sorin Sfirlogea

    Am găsit și eu niste cal­cule făcute de dl. Blăn­cu­lescu, un finan­țist des­tul de cunos­cut, care arată alte cifre față de cele publi­cate de RMGC (http://blanculescu.ro/proiectul-rosia-montana-va-aduce-romaniei-27-de-ani-un-castig-direct-de-539-miliarde-usd-si-indirect). Cu men­țiu­nea că nu prea îmi insi­pră încre­dere cele 20 de mili­arde de $ din "con­tri­bu­ți­ile pe ori­zon­tala eco­no­miei". Dacă te uiți pe ima­gi­nea ata­șată (sursa: goldprice.org) observi că de 5 ani încoace moving average‐ul crește ca voi­ni­cul din poveste. Și cum criza eco­no­mică e departe de a se fi înche­iat, ba sunt unii care zic că "the best is yet to come" mă aștept ca ten­dința asta să se men­țină, vreo câțiva ani.

    E inte­re­sant de obser­vat că dl Blăn­cu­lescu cal­cu­lează un pro­fit pt RMGC de 5,68 mld $, în timp ce RMGC esti­mează doar 1,3 mld $ (http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/economie/planul-de-afaceri-rosia-montana.html), pen­tru că nu actu­a­li­zează cal­cu­lele con­form cu ten­din­țele pre­țu­lui auru­lui. Ușor mani­pu­la­tiv, aș zice.

    Să zicem că sta­tul român ar lua nu știu câte mili­arde de dolari. Prea bine. Și va face ce cu ele? Le va băga în actu­ala mașină de tocat bani numită guvern și admi­nis­tra­ții locale, ali­men­tând încă o vreme cli­en­tela poli­tică și sus­ținând în con­ti­nu­are incom­pe­tentă admi­nis­tra­tivă actu­ală. Să nu fim naivi și să cre­dem că vor mări sala­ri­ile sau pen­si­ile cuiva (deși aș obiecta că și asta e o gre­șe­ală) – deja știm toți cum se va sfârși poves­tea asta: par­ti­dul X va acuza par­ti­dul Y că a dat banii cli­en­te­lei poli­tice, în timp ce par­ti­dul Y va riposta că și par­ti­dul X a luat din bani și i‐a folo­sit în cam­pa­nii elec­to­rale etc etc. Nu‐i stă mai bine auru­lui nos­tru în pământ până când ne‐or veni min­țile la cap și vom în stare să‐l trans­for­măm măcar în ceva care să ne fie cu ade­vă­rat de folos?

    Mă uit pe site‐ul RMGC la ima­gi­nile "to‐be" ale pro­iec­tu­lui și nu îmi pot ima­gina cum va mai reveni vreo­dată Roșia Montană la sta­rea ei ante­ri­oară, după ce atâ­tea halde de ste­ril, cia­nuri și alte sub­stanțe vor fi dever­sate acolo. Sunt ingi­ner sil­vic ca for­ma­ție, am făcut și liceul sil­vic și, crede‐mă, după 9 ani de școală sil­vică și alți 5 de muncă în sil­vi­cul­tură știu ce spun când afirm că un ast­fel de eco­sis­tem nu‐și mai revine nici­o­dată com­plet. Din punct de vedere eco­lo­gic va fi tra­gic.

    Isto­ria pe care o avem acolo este și ea nepre­țu­ită. Ce turism mai poți face după exploa­ta­rea minieră? Duci turiș­tii la lacul cu cia­nuri și le zici că pe fun­dul lui era o așe­zare romană din anul 131? Tu te‐ai duce la un ast­fel de obiec­tiv? Cât des­pre aer și apă curată putem uita – nimeni nu face turism într‐un loc des­pre care există doar pre­zum­ția poluă­rii grave. Sunt locuri în lume unde polu­a­rea e mult mai mică, dar au o faimă neme­ri­tată și nimeni nu merge acolo.

    În fine, poli­tic vor­bind, dacă sun­tem în vre­muri de nesi­gu­ranță eco­no­mică la scara între­gu­lui con­ti­nent, nu ar fi mai înțe­lept să ne păs­trăm aurul ca un atu pen­tru – Doamne ferește! – un colaps economico‐politic euro­pean? În acele vre­muri aurul se va apre­cia enorm și va repre­zenta o valoare uri­așă care ne‐ar putea scăpa din multe gre­u­tăți. Din pre­ve­dere, din înțe­lep­ciune ar tre­bui să ne lăsăm un plan B în caz că vre­mu­rile vor fi mai grele decât ne‐am dori.

    Să nu ne amă­gim: nu doar Roșia Montană are o situ­a­ție eco­no­mică grea. Dacă mergi pe Valea Jiu­lui bănu­iesc că găsim situ­a­ții egal de dra­ma­tice. Cu sigu­ranță și în alte locuri. Cum jus­ti­fi­căm zelul de a salva 2000 de oameni, cu pre­țul pier­de­rii unei părți a isto­riei noas­tre și al poluă­rii grave, atunci când lăsăm alte sute de mii – prin diverse col­țuri ale țării – să‐și găsească sin­guri sal­va­rea?

    Nu mă pri­cep foarte tare la eco­no­mie, dar gân­desc că o natiune chi­b­zu­ită ar tre­bui să ia în con­si­de­rare toate aceste aspecte. În fața cărora neca­zu­rile actu­ale ale celor din Roșia Montană sunt mult mai ușor de rezol­vat.

    • Calin

     Legat de par­tea umana, sunt de acord ca mai sunt si alte zone, un exem­plu foarte bun fiind Valea Jiu­lui, cu foste loca­li­tati mini­ere intr‐o situ­a­tie grava, insa in acele loca­li­tati nu exista posi­bi­li­ta­tea relu­a­rii exploa­ta­ri­lor, prac­tic nu au sanse, posi­bi­li­tate care la Rosia Montana exista dato­rita pre­zen­tei si a resur­se­lor si a inves­ti­to­ru­lui. Per­so­nal daca s‐ar gasi inves­ti­tori pe Valea Jiu­lui pen­tru con­ti­nu­a­rea exploa­ta­ri­lor eu as fi de acord, ar face‐o mult mai pro­fi­ta­bil decat sta­tul si ar face‐o si res­pec­tand ulti­mele norme, care s‐au schim­bat mult in ulti­mii ani. Asta e un alt motiv pen­tru care cred ca impac­tul la Rosia Montana este exa­ge­rat in unele medii, nu se iau in con­si­de­rare nor­mele euro­pene care regle­men­teaza dome­niul, care sunt cele mai stricte din lume si care pre­vad obli­ga­ti­vi­ta­tea ree­co­lo­gi­za­rii cap‐coada.

     Legat din nou de par­tea eco­no­mica, ima­gi­nea ata­sata repre­zinta pre­tul isto­ric, nu o evo­lu­tie a mediei pre­tu­lui pe anu­mite peri­oade, iar exploa­ta­rile nu se fac pen­tru 5 ani, se fac pen­tru 20 de ani, de aceea o evo­lu­tie a mediei (care eli­mina din impor­tanta peri­oa­de­lor de pret cres­cut pe peri­oade rela­tiv scurte) e mai rele­vanta pen­tru esti­mari, pen­tru exploa­ta­tori sau pen­tru inves­ti­tori pe ter­men lung in aur sau in alte pro­duse de pe burse (inclu­siv petrol, lalele, etc.). Dar chiar daca sta­tul roman inca­seaza cateva mili­arde, mai impor­tant (in opi­nia mea, poate altii nu vor fi de acord cu mine) este fap­tul ca eco­no­mia "inca­seaza" mult mai mult decat o face sta­tul. Chiar asa si sta­tul poate sa faca lucruri utile cu acei bani. Aici depinde si de noi sa ne ale­gem lide­rii cu chi­b­zu­inta, mai ales ca pro­iec­tul nu va fi pe peri­oada unei sin­gure guver­nari, va fi pe mai multe. Poli­tic vor­bind, chiar daca "pas­tram" aurul in sub­sol, in momen­tul apa­ri­tiei vre­mu­ri­lor grele de care spu­neti tot nu vom avea acces instan­ta­neu la el, vor tre­bui gasiti inves­ti­tori, bani, peri­oade lungi de con­struc­tii, de apro­bari, etc. Pro­blema cu vre­mu­rile grele e ca nu stim cand vin, nu ne putem pre­gati pen­tru ele iar in cazul auru­lui pana sa‐l scoa­tem poate si trec. Mai mult, unii ar spune ca acum tre­cem prin vre­muri grele.

 8. Olivia

  Ne dis­tru­gem sin­guri isto­ria , patri­mo­niu, natura si tot ce e de pret la Rosia Montana, toc­mai prin sim­plul fapt ca nu ne ocu­pam de aces­tea si le lasam pe apa sam­be­tei!!

 9. Carmen

  Cum ai ajuns la con­clu­zia ca Rosia Montana e un loc fru­mos? Poate era can­dva acum zeci de ani , dar daca te ai uita macar la niste poze de acuma, ai utea rea­liza ca aceasta zona e dis­trusa, polu­ata si infes­tata, iar casele oame­ni­lor arata ca dupa raz­boi!

 10. Calin

  Legat de par­tea eco­no­mica as avea cateva pre­ci­zari. In pri­mul rand tre­buie sa sepa­ram cat se cas­tiga la buge­tul de stat (cas­ti­gul sta­tu­lui) si cat se cas­tiga in eco­no­mie (cas­ti­gul Roma­niei). Sta­tul cas­tiga din divi­dende pe pro­fit 20%, cas­tiga din rede­venta din care nu se deduce niciun cost dato­rita modu­lui de cal­cu­lare a aces­tei taxe (adica nu e 6% din pro­fi­turi, e 6% din veni­turi, valoare mult mai mare avand in vedere chel­tu­ie­lile enorme) si cas­tiga din taxe si impo­zite pe pro­fit, con­tri­bu­tii soci­ale, etc., suma cal­cu­lata de ana­listi eco­no­mici la peste juma­tate din pro­fi­tu­rile pro­iec­tu­lui (care depind de pre­tul auru­lui, pe site‐ul lor era cal­cu­lat la pre­tul din 2009). Asta nu repre­zinta impac­tul in PIB, impac­tu­lui in PIB i se ada­uga si al doi­lea cas­tig, cel in eco­no­mie, care repre­zinta fie­care leu chel­tuit de RMGC in tara, dar si de fur­ni­zo­rii lor, par­te­neri, etc. Aici unii ana­listi au esti­mat 16 mili­arde, altii 19 mili­arde, luand in cal­cul efec­tul de mul­ti­pli­care. Iar asta inseamna o con­tri­bu­tie de 1% din PIB anual. Cred ca e impor­tant sa sepa­ram aceste doua aspecte, con­tri­bu­tia la eco­no­mie si con­tri­bu­tia la buge­tul de stat, deo­a­rece prima o con­tine pe a doua dar si multe altele pe langa. Am obser­vat ca unii oameni se impo­tri­vesc pro­iec­tu­lui pen­tru ca spun ca nu e ren­ta­bil, insa daca luam in con­si­de­rare doar ce intra la buge­tul de stat inseamna ca nu luam in con­si­de­rare totul, iar ori­cum o afa­cere din care luam o pro­por­tie asa de ridi­cata din pro­fi­turi fara sa scoa­tem niciun ban din buget repre­zinta cred ca una din­tre pri­mele afa­ceri pro­fi­ta­bile pen­tru stat

 11. Mihai

  Nu‐ti prea inte­leg gan­di­rea!! Adica pe langa ca nu ai inte­les mare lucru ,de unde vin banii si cat cas­tiga Roma­nia, tu te gan­desti ce o sa faca oame­nii dupa ce se ter­mina pro­iec­tul? Dar la ce fac oame­niii la ora actu­ala ,de ce nu va gan­diti?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu