Să vă gândiți și la noi

De o vreme încoace nu prea mă mai uit la tele­vi­zor, nu pen­tru că mi‑e silă de ce văd și aud (îmi e silă de mult și am con­tin­uat să mă uit), ci pen­tru că totul e prea pre­dictibil și plic­tisi­tor. Ace­leași per­son­aje, ace­leași par­ti­turi. Dacă vor­bește X știu sigur că îl înjură pe Y, pe urmă vine Z și îl înjură pe X pen­tru că el e pri­eten cu Y. Schema asta e val­a­bilă în politică, economie sau show-biz și în gen­eral în aproape orice dome­niu de interes care ar putea la un moment dat să apară pe sti­cla tele­vi­zoru­lui. Îmi amintesc însă că am văzut reclama RMGC pen­tru proiec­tul Roșia Mon­tană, cu doamna aceea care împletește cio­rapi ca să-și crească copiii și nu‑i ajung banii. Fire simți­toare cum sunt, am empa­ti­zat instant cu per­son­ajul și mi-am zis că proiec­tul ăsta minier n‑o fi sfârși­tul pămân­tu­lui. A doua zi, pe trezie, mi-am adus aminte că mass-media românească manip­ulează grosier și mi-am pro­pus să mă doc­u­mentez. Pe urmă am aban­do­nat tele­vi­zorul și-am uitat de Roșia Mon­tană.

Acum câteva săp­tămâni am văzut niște tineri în Piața Vic­to­riei, pe lângă stația de metrou, împărțind flu­tu­rași despre Roșia Mon­tană. Erau activiști con­tra proiec­tu­lui minier. Aveau un mic pavil­ion de pânză, o masă și un scaun și foarte mult entuzi­asm, judecând după zâm­be­tul neo­bosit cu care abor­dau trecă­torii. Rareori se oprea cineva. I‑am obser­vat de la dis­tanță și mi-am inven­tat și eu o scuză ca să nu mă opresc — "tre­buie să ajung la șed­ință, n‑am timp!". Am mai tras o dată chi­u­lul, dar mi-am adus aminte promi­si­unea neono­rată a doc­u­men­tării, așa că ime­diat ce am ajuns lângă cal­cu­la­tor mi-am notat subiec­tul în Ever­note (sec­re­tarul meu online, unde scriu toate tâm­peni­ile care-mi trec prin minte, în sper­anța că din suma lor va ieși ceva folos­i­tor). Și uite așa am citit tot felul de arti­cole pro și con­tra ideii de minerit la Roșia Mon­tană. Așa am aflat că în afară de doamna cu cio­rapii (pe care o cheamă Sanda Lungu) mai e și Con­stan­tin Păcu­rar, Flo­rea Bolog, Alin Croitoru și Carol Mignea, toți local­nici care cer începerea proiec­tu­lui minier, pen­tru că alt­fel Roșia Mon­tană va dis­părea. Și toți ne roagă, invari­abil, să ne gândim și la ei.

Fapte, nu vorbe

De aici prob­lema începe să se com­plice. Unii spun că oamenii ăștia "s‑au vân­dut" și că "cerșesc pen­tru RMGC". Tehnic vorbind, e ade­vărat. Alții le plâng de milă în arti­cole și comen­tarii de bloguri, atacând vir­u­lent cu con­traar­gu­men­tul că sufer­ința lor e aut­en­tică, la Roșia Mon­tană nu e nimic altceva de muncit. Am citit opinii pro și con­tra proiec­tu­lui minier până când mi-am dat seama că așa nu voi ajunge nicio­dată la o con­cluzie, pen­tru că fiecare tabără are pro­pri­ile ei argu­mente, care le com­bat pe ale celor­lalți. Așa că tre­buie să ne întoarcem la fapte. Ce vrea de fapt să fie acest proiect minier? Iată ce am aflat:

 • - se vor crea locuri de muncă pen­tru vreo 3000 de oameni
 • - durata proiec­tu­lui este de vreo 17 ani, plus încă vreo zece pen­tru reabil­itările ulte­rioare
 • - exploatarea se va face cu cia­nuri, o tehnolo­gie polu­antă, care a fost interzisă în multe țări, dar este încă uti­lizată în altele
 • - vor fi stră­mu­tați vreo 2200 de oameni, împre­ună cu case, bis­erici, cim­i­tire etc
 • - statul român are o par­tic­i­pație de vreo 19%, revenindu‑i un venit esti­mat de vreo 600 mil­ioane de dolari

Am încer­cat să păstrez doar infor­mați­ile pe care nici una din tabere nu le con­testă. Nădăj­dui­esc că am reușit.

Puțină matem­at­ică…

Statul român va câștiga aproape 600 mil­ioane de dolari în 17 ani. PIB-ul României este de circa 160 mil­iarde de dolari. Asta înseamnă o creștere de PIB de vreo 0,02% pe an. Aș zice că e destul de mod­estă cifra…

Dacă 600 mil­ioane $ reprez­intă 19,3%, atunci tot ven­i­tul ar fi de aprox­i­ma­tiv 3 mil­iarde $. Rede­vențele sunt de 6%, deci aprox­i­ma­tiv 180 mil­ioane $.

Con­form site-ului RMGC, statul român urmează să ben­e­fi­cieze de 1,8 mil­iarde $ din div­i­dente, impozite pe salarii, rede­vențe și alte taxe. Scă­dem cei 600 mil­ioane de mai sus care reprez­intă partea lui din ven­i­turi, punem și rede­vențele și tax­ele la vreo 200 mil­ioane $ și rămânem cu 1 mil­iard $. Pen­tru statul să ia aceste impozite și taxe pe salarii tre­buie ca salari­ile nete să fie de cam aceeași val­oare. Deci 3000 de oameni timp de 17 ani vor incasa salarii nete de 1 mil­iard $. Asta înseamnă un salariu mediu net de aprox­i­ma­tiv 1600$/lună. În real­i­tate salariul ar tre­bui să fie mai mare pen­tru că nu vor fi 3000 de anga­jați din prima până în ultima zi. Dacă soco­tim o medie de 2500 angajați/lună, ajungem la un salariu mediu net de aproape 2000$/lună. Mi se pare neverosimil.

Tot con­form site-ului RMGC, statul român mai câștigă încă 2,2 mil­iarde $ din chel­tu­ielile afer­ente proiec­tu­lui: salari­ile anga­jaților (astea pe care toc­mai le-am esti­mat), energie elec­trică, con­strucții, echipa­mente, piese etc. Aici măr­turis­esc că sunt puțin pier­dut: salari­ile intră în buzu­narul oame­nilor (și nu-mi garan­tează nimeni că nu vor veni niște mari spe­cial­iști străini plătiți pe zi cu de trei ori salariul lunar al unui miner — am văzut prac­tica asta în multe transnaționale), ener­gia, com­bustibilul, piesele șamd intră în ven­i­tul unor com­panii, cele mai multe din ele pri­vate. Din sumele astea statul român ia 16% impozit pe profit si niște impozite pe salarii. Deci? Unde sunt cele 2,2 mil­iarde?

…și puțină log­ică

Dacă mina va angaja 3000 de oameni, îmi imag­inez că vor avea nevoie de un număr destul de mare de cal­i­ficări. Câte din ele vor reuși să fie acoperite cu oamenii din Roșia Mon­tană? Prob­a­bil nu prea multe.

Rosia Mon­tană este ates­tată doc­u­men­tar din anul 131. Se spune că este cea mai veche atestare doc­u­men­tară a unei local­ități din Româ­nia. Ce ar fi mai logic decât să o scu­fundăm sub un lac cu cia­nuri?

Dacă proiec­tul durează 17 ani, să zicem 20, ce va urma apoi pen­tru locuitorii sat­u­lui? În ce fel e dura­bilă dez­voltarea asta eco­nom­ică? Unde vor munci peste 20 de ani toți minerii?

Con­cluzie

M‑am lămu­rit: Roșia Mon­tană e un loc extrem de fru­mos și plin de isto­rie care tre­buie păs­trat intact. Oamenii de acolo tre­buie aju­tați, deși sunt con­vins că majori­tatea nu așteaptă de la noi să le trim­item pe cap com­panii miniere. Dacă vreți să știți cum arată azi local­i­tatea, puteți să vedeți aici. Dacă vreți să știți cum ar dori să arate cei care pro­movează proiec­tul minier, puteți vedea aici. Dacă vreți să citiți un mini-reportaj al cuiva care a fost la fața locu­lui, îl găsiți aici.

Dragi susțină­tori ai proiec­tu­lui minier, fie că sun­teți din Roșia Mon­tană sau de aiurea, vă rog fru­mos SĂ VĂ GÂNDIȚI ȘI LA NOI, ceilalți români care ne-am dori să lăsăm munții întregi, să nu ne dis­trugem isto­ria și să ne păstrăm resursele pen­tru vre­muri mai grele, când poate ne vor rămâne inte­gral nouă. Sau, și mai bine, să le lăsăm acolo în pământ, iar noi să ne bucurăm că mai avem aer curat, ape limpezi și rădăcini în tre­cut.

Post scrip­tum — un film în favoarea Roșiei Mon­tane


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Gabila_m

  Tipul de reclama spune totul despre RMGC.
  Nu imi tre­buie mai mult ca sa imi dau seama ca orice con­tract cu aceasta com­panie nu poade aduce decat pierderi.

  La tele­hop­ing apar oameni sim­plii care iti spun cat de bun e pro­dusul si ce avan­taje ai daca il cumperi. Fara excep­tie, orice achiz­itie de la teleshop­ing inseamna bani arun­cati.
  Si teleshopin­gul creaza locuri de munca.

  La RMGC sumele inves­tite sunt de ordinul mil­iarde­lor… Aveti grija!

 2. Bogdan Avadanei

  Hmmm, hai să abstrac­tizăm un pic situ­ația:
  — avem criză și o foame de bani pe care să‑i tocăm
  — avem o val­oare ce ar putea ajuta eco­nomic toată țara, să zicem câteva zeci de ani în caz de investiții corecte și ne-devalizarea fon­durilor.
  — nu o putem accesa fără să dis­trugem defin­i­tiv și ire­me­di­a­bil o parte din isto­ria noas­tră, parte istorică ce ar putea deveni și ea în sine un mic aju­tor eco­nomic al zonei.
  — în plus acce­sarea val­orii respec­tive se poate face numai prin metode extrem de polu­ante, fără a putea în nici un fel, oricâte condiții am pune, să avem garanția ecol­o­gizării zonei la final (fie măcar și parțială) ; în plus, impactul polu­ant poate duce la pierderi finan­ciare con­sis­tente, ce nu au fost eval­u­ate încă.

  În condiți­ile astea mie mi se pare o vână­toare de vrăji­toare să porinim exploatarea; e ca și cum ai plăti în ser­vice să-ți pună un cio­rap în loc de curea la alter­na­tor și pompa de apă. Da, îți rezolvă momen­tan prob­lema, dar te va lăsa cu ochii în pul­bere când ți‑e lumea mai dragă. Soluția pen­tru noi este să opti­mizăm pro­ce­sele la nivelul țării (este loc .… gra­madă), nu să jucăm la loto, cu _certitudinea_ în suflet ca de data asta am tras numerele mag­ice.

  My 2 cents,

 3. Emanuel Mirancea

  Din pacate sce­nar­iul din acest film este atat de pre­viz­ibil.
  Daca indi­vizii de la RMGC reusesc sa inceapa exploatarea, dupa cativa ani, la apropierea momen­tu­lui cand vor fi nevoiti sa faca reabil­itarea zonei, asa cum se lauda, vor avea grija sa declare fal­i­men­tul, ast­fel incat cei care vor tre­bui sa suporte cos­turile vom fi de fapt noi.
  Atunci prob­a­bil ca ii vom vedea din nou la tele­vi­zor pe cei gen Sanda Lungu, Con­stan­tin Păcu­rar, Flo­rea Bolog, Alin Croitoru, Carol Mignea, si ne vor explica ei cum nu mai au fan­tani din care sa bea apa, cum au fost inse­lati si cum au din nou nevoie de noi, acum sa le dam bani pen­tru a face zona in care trai­esc locuibila.
  Pen­tru cei care au impre­sia ca RMGC este sal­va­torul zonei Rosia Mon­tana ar tre­bui citeasca sau macar sa isi arunce o privire pe exem­plele urma­toare:

  http://www.earthworksaction.org/files/publications/CanCoFS.pdf?pubs/CanCoFS.pdf
  “A num­ber of Cana­dian min­ing com­pa­nies with U.S. sub­sidiaries have filed for bank­ruptcy in recent years. They've left sub­stan­tial envi­ron­men­tal impacts at their U.S. based min­ing oper­a­tions, and sig­nif­i­cant clean-up costs to U.S. tax­pay­ers. The fol­low­ing exam­ples illus­trate the long-term envi­ron­men­tal and finan­cial lia­bil­i­ties asso­ci­ated with such bank­rupt­cies in five west­ern states.”

  http://www.bristolbayalliance.com/download_documents/montana_bans_mining.pdf

  http://data.opi.mt.gov/legbills/2011/Minutes/House/Exhibits/nah65a17.pdf

  S‑au scris carti despre “min­una­tia” exploatar­ilor cu cia­nuri, vezi “My story as told by water: con­fes­sions, Druidic rants, reflec­tions, bird …”
  http://books.google.ro/books?id=HAviEKoOChcC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=Zortman+Landusky,+Beal+Mountain+and+Basin+Creek&source=bl&ots=8B2x95CaGo&sig=8zDXPtmfMiva_ZHpVAlATMHtF2U&hl=ro&sa=X&ei=F5LrTsu-FKXf4QTTson-CA&ved=0CEsQ6AEwBQ#v=onepage&q=Zortman%20Landusky%2C%20Beal%20Mountain%20and%20Basin%20Creek&f=false

 4. Matilda

  Atunci sa te lamuresti ca Rosia Mon­tana este un loc extrem de fru­mos și plin de isto­rie care tre­buie păs­trat intact, cand vei si merge acoo, sa vezi cum arata locul acela si in real­i­tate, nu numai in mintea ta!

 5. Mircea

  Daca ai merge pana la Rosia Mon­tana macar sa vezi cu ochii pro­prii care e sit­u­a­tia cu ade­varat, nu ai mai avea aceeasi parere!! Asa te-ai lamuri si tu ca acolo nu e raiul de pe pamant , ci mai degraba iadul!!

  • Sorin Sfirlogea

   Mircea, vezi răspun­sul meu de mai jos către Călin. Cred că răspunde și la între­barea ta nefor­mu­lată.

 6. Cosmina_putiu34

  Ca sa patrezi Rosia Mon­tana intacta, mai intai tre­buie sa investesti o grama da bani in ea, pornind de la ecol­o­gizare , infra­struc­tura , pat­ri­mo­niu!! De unde bani?? Asta e prob­lema prin­ci­pala si dupa aceea intere­sul pen­tru recon­di­tionarea aceast­eia!

 7. Sorin Sfirlogea

  Mă bucur că subiec­tul încă naște con­tro­verse — asta înseamnă că sunt des­tui cei cărora le pasă de Roșia Mon­tană, chiar dacă nu sun­tem toți de aceeași părere.

  @Mihai: Așa cum explică mai bine decât mine Călin, eu fac dis­tincția între Româ­nia și statul român. Prob­a­bil că m‑am înșe­lat în niște cal­cule, dar în mod sigur prin cifrele alea sunt niște inex­ac­tități cu scop manip­u­la­tiv. Iar dacă vorbesc despre ce se va întâm­pla peste 20 de ani, o fac pen­tru că cei de la RMGC folos­esc ter­menul de dez­voltare dura­bilă. Ceea ce nu e ade­vărat. Când vrei să ajuți pe cineva să trăi­ască, nu‑i dai peștele, ci îi dai undița.

  @Călin: Cred că ai drep­tate, cal­culele mele nu sunt corecte. Am să meditez puțin asupra subiec­tu­lui și revin.

  @Carmen: N‑am fost eu însumi în Roșia Mon­tană, dar măr­turis­esc că mi-am pro­pus să merg să văd cu ochii mei. Prob­a­bil în primă­vară. Mă bazez pe imag­inile pe care le văd (cele din xplorio.ro și altele) care provin de la prea mulți ca să cred că e o con­spir­ație de a se ascunde ade­vărata față a sat­u­lui. E ade­vărat că fru­musețea e o noți­une rel­a­tivă… Dacă mă poți îndruma unde să văd imag­ini mai real­iste, ți-aș rămâne recunoscă­tor.

  • Calin

   Legat din nou de partea eco­nom­ica, cred ca se gas­este pe site-ul RMGC-ului un studiu de la Oxford Pol­icy Man­age­ment care anal­izeaza impactul eco­nomic, ei esti­mau la 19 mil­iarde de dolari. Legat de cal­cule, ini­tial mi s‑au parut si mie ca exista inex­ac­ti­tati, mai ales legat de pre­tul auru­lui, insa am descoperit ca in acea indus­trie pen­tru esti­mari nu se folos­este pre­tul zilei, se folos­este un mov­ing aver­age pen­tru a elim­ina depen­denta rezul­tatelor de fluc­tu­atii. Legat de dez­voltarea dura­bila, de acord nu‑i dai pestele ci undita, insa aici undita poate fi con­sid­er­ata investi­ti­ile in pat­ri­mo­niu si in infra­struc­tura care vor face tur­is­mul posi­bil (real­ist vorbind), training-urile antre­preno­ri­ale si insti­tu­tia de micro-creditare pe care am auzit ca vor sa o deschida sau posi­bil­i­tatea de a acu­mula cap­i­tal pen­tru cei mai inzes­trati antre­preno­r­ial. Desi cred ca asta e una din­tre mar­ile prob­leme ale tarii noas­tre, nu am invatat sa acu­mu­lam cap­i­tal, avem o rata de economisire mai mica decat chinezii.

   • Sorin Sfirlogea

    Am găsit și eu niste cal­cule făcute de dl. Blăn­culescu, un finanțist destul de cunos­cut, care arată alte cifre față de cele pub­li­cate de RMGC (http://blanculescu.ro/proiectul-rosia-montana-va-aduce-romaniei-27-de-ani-un-castig-direct-de-539-miliarde-usd-si-indirect). Cu menți­unea că nu prea îmi insipră încredere cele 20 de mil­iarde de $ din "con­tribuți­ile pe ori­zon­tala economiei". Dacă te uiți pe imag­inea atașată (sursa: goldprice.org) observi că de 5 ani încoace mov­ing average-ul crește ca voinicul din poveste. Și cum criza eco­nom­ică e departe de a se fi încheiat, ba sunt unii care zic că "the best is yet to come" mă aștept ca tend­ința asta să se mențină, vreo câțiva ani.

    E intere­sant de obser­vat că dl Blăn­culescu cal­culează un profit pt RMGC de 5,68 mld $, în timp ce RMGC estimează doar 1,3 mld $ (http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/economie/planul-de-afaceri-rosia-montana.html), pen­tru că nu actu­al­izează cal­culele con­form cu tend­ințele prețu­lui auru­lui. Ușor manip­u­la­tiv, aș zice.

    Să zicem că statul român ar lua nu știu câte mil­iarde de dolari. Prea bine. Și va face ce cu ele? Le va băga în actu­ala mașină de tocat bani numită guvern și admin­is­trații locale, ali­men­tând încă o vreme clien­tela politică și susținând în con­tin­uare incom­pe­tentă admin­is­tra­tivă actu­ală. Să nu fim naivi și să cre­dem că vor mări salari­ile sau pen­si­ile cuiva (deși aș obiecta că și asta e o greșeală) — deja știm toți cum se va sfârși povestea asta: par­tidul X va acuza par­tidul Y că a dat banii clien­telei politice, în timp ce par­tidul Y va riposta că și par­tidul X a luat din bani și i‑a folosit în cam­panii elec­torale etc etc. Nu‑i stă mai bine auru­lui nos­tru în pământ până când ne-or veni mințile la cap și vom în stare să‑l trans­for­măm măcar în ceva care să ne fie cu ade­vărat de folos?

    Mă uit pe site-ul RMGC la imag­inile "to-be" ale proiec­tu­lui și nu îmi pot imag­ina cum va mai reveni vre­o­dată Roșia Mon­tană la starea ei ante­rioară, după ce atâtea halde de steril, cia­nuri și alte sub­stanțe vor fi dev­er­sate acolo. Sunt inginer sil­vic ca for­mație, am făcut și liceul sil­vic și, crede-mă, după 9 ani de școală sil­vică și alți 5 de muncă în sil­vi­cul­tură știu ce spun când afirm că un ast­fel de eco­sis­tem nu-și mai revine nicio­dată com­plet. Din punct de vedere eco­logic va fi tragic.

    Isto­ria pe care o avem acolo este și ea neprețuită. Ce tur­ism mai poți face după exploatarea minieră? Duci turiștii la lacul cu cia­nuri și le zici că pe fun­dul lui era o așezare romană din anul 131? Tu te-ai duce la un ast­fel de obiec­tiv? Cât despre aer și apă curată putem uita — nimeni nu face tur­ism într-un loc despre care există doar prezumția poluării grave. Sunt locuri în lume unde polu­area e mult mai mică, dar au o faimă nemer­i­tată și nimeni nu merge acolo.

    În fine, politic vorbind, dacă sun­tem în vre­muri de nesig­u­ranță eco­nom­ică la scara întreg­u­lui con­ti­nent, nu ar fi mai înțelept să ne păstrăm aurul ca un atu pen­tru — Doamne fer­ește! — un colaps economico-politic euro­pean? În acele vre­muri aurul se va apre­cia enorm și va reprezenta o val­oare uri­așă care ne-ar putea scăpa din multe greutăți. Din prevedere, din înțelep­ci­une ar tre­bui să ne lăsăm un plan B în caz că vre­murile vor fi mai grele decât ne-am dori.

    Să nu ne amăgim: nu doar Roșia Mon­tană are o situ­ație eco­nom­ică grea. Dacă mergi pe Valea Jiu­lui bănui­esc că găsim situ­ații egal de dra­mat­ice. Cu sig­u­ranță și în alte locuri. Cum jus­ti­ficăm zelul de a salva 2000 de oameni, cu prețul pierderii unei părți a isto­riei noas­tre și al poluării grave, atunci când lăsăm alte sute de mii — prin diverse colțuri ale țării — să-și găsească sin­guri sal­varea?

    Nu mă pri­cep foarte tare la economie, dar gân­desc că o natiune chibzuită ar tre­bui să ia în con­sid­er­are toate aceste aspecte. În fața cărora necazurile actuale ale celor din Roșia Mon­tană sunt mult mai ușor de rezol­vat.

    • Calin

     Legat de partea umana, sunt de acord ca mai sunt si alte zone, un exem­plu foarte bun fiind Valea Jiu­lui, cu foste local­i­tati miniere intr‑o sit­u­atie grava, insa in acele local­i­tati nu exista posi­bil­i­tatea relu­arii exploatar­ilor, prac­tic nu au sanse, posi­bil­i­tate care la Rosia Mon­tana exista datorita prezen­tei si a resurselor si a investi­toru­lui. Per­sonal daca s‑ar gasi investi­tori pe Valea Jiu­lui pen­tru con­tin­uarea exploatar­ilor eu as fi de acord, ar face‑o mult mai prof­itabil decat statul si ar face‑o si respectand ultimele norme, care s‑au schim­bat mult in ultimii ani. Asta e un alt motiv pen­tru care cred ca impactul la Rosia Mon­tana este exagerat in unele medii, nu se iau in con­sid­er­are normele europene care regle­menteaza dome­niul, care sunt cele mai stricte din lume si care pre­vad oblig­a­tiv­i­tatea ree­col­o­gizarii cap-coada.

     Legat din nou de partea eco­nom­ica, imag­inea atasata reprez­inta pre­tul istoric, nu o evo­lu­tie a mediei pre­tu­lui pe anu­mite perioade, iar exploatar­ile nu se fac pen­tru 5 ani, se fac pen­tru 20 de ani, de aceea o evo­lu­tie a mediei (care elim­ina din impor­tanta perioad­e­lor de pret cres­cut pe perioade rel­a­tiv scurte) e mai rel­e­vanta pen­tru esti­mari, pen­tru exploata­tori sau pen­tru investi­tori pe ter­men lung in aur sau in alte pro­duse de pe burse (inclu­siv petrol, lalele, etc.). Dar chiar daca statul roman incaseaza cat­eva mil­iarde, mai impor­tant (in opinia mea, poate altii nu vor fi de acord cu mine) este fap­tul ca econo­mia "incaseaza" mult mai mult decat o face statul. Chiar asa si statul poate sa faca lucruri utile cu acei bani. Aici depinde si de noi sa ne alegem lid­erii cu chibzuinta, mai ales ca proiec­tul nu va fi pe perioada unei sin­gure guvernari, va fi pe mai multe. Politic vorbind, chiar daca "pas­tram" aurul in sub­sol, in momen­tul apari­tiei vre­murilor grele de care spuneti tot nu vom avea acces instan­ta­neu la el, vor tre­bui gasiti investi­tori, bani, perioade lungi de con­struc­tii, de apro­bari, etc. Prob­lema cu vre­murile grele e ca nu stim cand vin, nu ne putem pre­gati pen­tru ele iar in cazul auru­lui pana sa‑l scoatem poate si trec. Mai mult, unii ar spune ca acum tre­cem prin vre­muri grele.

 8. Olivia

  Ne dis­trugem sin­guri isto­ria , pat­ri­mo­niu, natura si tot ce e de pret la Rosia Mon­tana, toc­mai prin sim­plul fapt ca nu ne ocu­pam de aces­tea si le lasam pe apa sam­betei!!

 9. Carmen

  Cum ai ajuns la con­cluzia ca Rosia Mon­tana e un loc fru­mos? Poate era can­dva acum zeci de ani , dar daca te ai uita macar la niste poze de acuma, ai utea real­iza ca aceasta zona e dis­trusa, polu­ata si infes­tata, iar casele oame­nilor arata ca dupa razboi!

 10. Calin

  Legat de partea eco­nom­ica as avea cat­eva pre­cizari. In primul rand tre­buie sa sep­a­ram cat se cas­tiga la buge­tul de stat (cas­tigul stat­u­lui) si cat se cas­tiga in economie (cas­tigul Romaniei). Statul cas­tiga din div­i­dende pe profit 20%, cas­tiga din rede­venta din care nu se deduce niciun cost datorita mod­u­lui de cal­cu­lare a aces­tei taxe (adica nu e 6% din prof­i­turi, e 6% din ven­i­turi, val­oare mult mai mare avand in vedere chel­tu­ielile enorme) si cas­tiga din taxe si impozite pe profit, con­tribu­tii sociale, etc., suma cal­cu­lata de anal­isti eco­nomici la peste jumatate din prof­i­turile proiec­tu­lui (care depind de pre­tul auru­lui, pe site-ul lor era cal­cu­lat la pre­tul din 2009). Asta nu reprez­inta impactul in PIB, impactu­lui in PIB i se adauga si al doilea cas­tig, cel in economie, care reprez­inta fiecare leu chel­tuit de RMGC in tara, dar si de furni­zorii lor, parteneri, etc. Aici unii anal­isti au esti­mat 16 mil­iarde, altii 19 mil­iarde, luand in cal­cul efec­tul de mul­ti­pli­care. Iar asta inseamna o con­tribu­tie de 1% din PIB anual. Cred ca e impor­tant sa sep­a­ram aceste doua aspecte, con­tribu­tia la economie si con­tribu­tia la buge­tul de stat, deoarece prima o con­tine pe a doua dar si multe altele pe langa. Am obser­vat ca unii oameni se impotrivesc proiec­tu­lui pen­tru ca spun ca nu e rentabil, insa daca luam in con­sid­er­are doar ce intra la buge­tul de stat inseamna ca nu luam in con­sid­er­are totul, iar oricum o afacere din care luam o pro­por­tie asa de ridi­cata din prof­i­turi fara sa scoatem niciun ban din buget reprez­inta cred ca una din­tre primele afac­eri prof­itabile pen­tru stat

 11. Mihai

  Nu-ti prea inte­leg gandi­rea!! Adica pe langa ca nu ai inte­les mare lucru ,de unde vin banii si cat cas­tiga Roma­nia, tu te gan­desti ce o sa faca oamenii dupa ce se ter­mina proiec­tul? Dar la ce fac oameniii la ora actu­ala ,de ce nu va gan­diti?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu