Azi mi-am fă­cut pu­țin timp pen­tru o mică in­ves­ti­ga­ție: să aflu ce s‑a mai în­tâm­plat în do­me­niul edu­ca­ției în ul­tima vreme. Au­zi­sem des­pre Le­gea Edu­ca­ției Na­țio­nale (LEN), pe care unii o con­testă ve­he­ment, al­ții o la­udă. Aveam pro­pri­ile mele du­bii re­fe­ri­toare la acest su­biect, ba­zate pe ca­li­ta­tea al­tor legi scoase de Gu­vern și Par­la­ment, așa că am ple­cat la drum în această lec­tură cu ore­cari pre­ju­de­căți, spre ru­și­nea mea. Ca să nu mă sus­pec­tez de nici un par­tie-pris, am de­cis să lec­tu­rez tex­tul le­gii îna­inte de a par­curge orice alte co­men­ta­rii, mai mult sau mai pu­țin avizate.

Spre plă­cuta mea sur­priză am des­co­pe­rit o lege care răs­punde mul­tora din­tre ne­a­jun­su­rile pe care eu le gă­seam ac­tu­a­lu­lui sis­tem de în­vă­țământ. Prin­ci­pi­ile enun­țate sunt co­recte. Re­for­mele sunt pro­funde, din punct de ve­dere te­o­re­tic. Noua struc­tură a ci­clu­lui de edu­ca­ție mi se pare mai po­tri­vită, iar re­in­tro­du­ce­rea șco­li­lor pro­fe­sio­nale – be­ne­fică. Le­gea adre­sează și pro­blema ce­lor cu per­for­manțe ex­cep­țio­nale, dar și alte pro­bleme ale so­ci­e­tă­ții mo­derne, cum ar fi “after school”. Con­si­li­ile de ad­mi­nis­tra­ție ale șco­li­lor sunt em­brio­nul unui ma­na­ge­ment de ca­li­tate – mă gân­desc că acolo vor pă­trunde și pă­rinți care vor avea pre­gă­ti­rea ne­ce­sară pen­tru a eva­lua ca­li­ta­tea ma­na­ge­men­tu­lui prac­ti­cat de di­rec­tor. De­fi­ni­ti­va­rea ca­dre­lor di­dac­tice e mai bine re­gle­men­tată, iar obli­ga­ti­vi­ta­tea stu­di­i­lor su­pe­ri­oare pen­tru a fi ca­dru di­dac­tic – o re­în­toar­cere la normalitate.

Mi‑a plă­cut foarte mult con­ți­nu­tul ar­ti­co­lu­lui 68, care enu­meră com­pe­ten­țele cheie pe care tre­buie să le do­bân­dească un elev, mai ales in­clu­de­rea ce­lor so­ci­ale și ci­vice, an­tre­pre­no­ri­ale și de in­for­ma­tică. Aș­tept să văd cum vor arăta cu­ri­cu­lele res­pec­tive, ca să mă con­ving că treaba e fă­cută până la ca­păt. Pen­tru de­plină edi­fi­care, îi dau cu­vân­tul dom­nu­lui Vlas­ton, care ex­plică aici, dar și la Ho­t­News care sunt prin­ci­pa­lele schim­bări aduse de LEN.

Uite însă că a tre­cut un an de la pro­mul­ga­rea le­gii și încă nu se văd sem­nele schim­bă­rii. Și tare mi‑e teamă de ce se va în­tâm­pla dacă se schimbă pu­te­rea la ur­mă­toa­rele ale­geri: dom­nul Ponta a de­nun­țat deja această lege ca fi­ind proastă, iar doamna An­dro­ne­scu (a se citi Abram­bu­rica, după po­re­cla dată de chiar su­bal­ter­nii ei când era mi­nis­tru) o va cio­pârți cu mult en­tu­zi­asm, ca s‑o facă după chi­pul și ase­mă­na­rea domniei sale.

Din­colo de di­fi­cul­tă­țile pre­vi­zi­bile ale unei re­forme atât de pro­funde, mă în­treb dacă această lege este tot ceea ce ne lip­sea în ma­te­rie de edu­ca­ție na­țio­nală. Am con­ti­nuat do­cu­men­ta­rea și am în­cer­cat să aflu ce este edu­ca­ția, ca să știu dacă ea e cu­prinsă in­te­gral în LEN. Con­form cu DEX-ul, edu­ca­ția este un “an­sam­blu de mă­suri apli­cate în mod sis­te­ma­tic în ve­de­rea for­mă­rii și dezvol­tă­rii în­su­și­ri­lor in­te­lec­tu­ale, mo­rale sau fi­zice ale co­pi­i­lor și ale ti­ne­re­tu­lui sau, p. ext., ale oa­me­ni­lor, ale so­ci­e­tă­ții etc.”. Hmmm… Nu foarte cu­prin­ză­tor, aș spune. Pu­țin mai jos, ceva mult mai com­plet (în opi­nia mea): “ac­ti­vi­tate so­ci­ală cu ca­rac­ter fun­damen­tal de trans­mi­tere a ex­pe­rien­ței de viață, a cul­tu­rii că­tre ge­ne­ra­ții ti­nere, de in­flu­en­țare sis­te­ma­tică și con­ști­entă a dezvol­tă­rii in­te­lec­tu­ale, mo­rale sau fi­zice; to­ta­li­ta­tea aces­tei ac­țiuni”.

Și-atunci vă in­vit să me­di­tați la ur­mă­toa­rea în­tre­bare: cine ne trans­mite în mod sis­te­ma­tic și con­ști­ent ex­pe­riența de viață și cul­tura, în­ce­pând de la cele mai fra­gede vâr­ste? Pă­rin­ții sau, într-un sens mai larg, fa­mi­lia. Școala, de acord. Dar oare nu cumva și mass-me­dia? Te­le­vi­ziu­nea, presa scrisă nu ne trans­mit sis­te­ma­tic și con­ști­ent in­for­ma­ții me­nite să fa­cem ale­geri so­ci­ale, po­li­tice, eco­no­mice și cul­tu­rale? Dacă tra­tăm cu se­ri­o­zi­tate mo­da­li­tă­țile în care per­pe­tuăm anu­mite va­lori și prin­ci­pii de la o ge­ne­ra­ție la alta, nu ar tre­bui oare să luăm în con­si­de­rare ro­lul edu­ca­țio­nal ju­cat de mass-me­dia? Și, pe cale de con­se­cință, să îi pre­tin­dem com­pe­ten­țele adec­vate aces­tui rol?

Un exem­plu — Gân­dul a pu­bli­cat un ar­ti­col des­pre cei care au de­ve­nit pre­do­mi­nanți în au­dio-vi­zual: ță­ra­nul cu Ma­se­rati, per­ver­sul de pe Târgu Ocna, Cristi Borcea zis și “Bu­te­lie”, Iri­nel Co­lum­beanu, Mo­nica Ta­toiu, Oana Ză­vo­ranu… Aș pu­tea con­ti­nua. În­treb: de ce ar fi ab­surd să ce­rem pre­sei de orice fel să con­tro­leze ac­ce­sul la ex­pri­mare pu­blică al unor ast­fel de per­so­naje, care trans­mit sis­te­ma­tic și con­ști­ent alte va­lori și prin­ci­pii de­cât cele pe care le do­rim pro­mo­vate? Ce fo­los ne va aduce o școală re­for­mată atunci când me­dia abu­ndă de exact opu­sul ce­lor pre­date acolo?

Ur­mă­to­rul pas în edu­ca­ție este rea­du­ce­rea și pro­mo­va­rea va­lo­rii în mass-me­dia. În pa­ra­lel cu im­ple­men­ta­rea cât mai ra­pidă a le­gii edu­ca­ției na­țio­nale, pen­tru care îi iert orice alt pă­cat dom­nu­lui Funeriu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.