În cu­rând se vor îm­plini șase luni de când scriam des­pre No­kia și cal­cu­lele lor greșite de bu­si­ness. Cu pu­țin timp în urmă am avut con­fir­ma­rea că nu m‑am în­șe­lat în pri­vința lor: va­loa­rea ac­țiu­ni­lor a scă­zut cu 20% în doar două zile ca ur­mare a anun­ță­rii re­zul­ta­te­lor pe pri­mul tri­mes­tru al anu­lui 2012. Vân­ză­rile de te­le­foane ieftine au scă­zut dra­ma­tic, iar pe sec­to­rul de smar­tphone No­kia nu a re­u­șit să punc­teze de­loc cu gama lor, Lu­mia. Unul din prin­ci­pa­lele mo­tive în opi­nia mea este sis­te­mul de ope­rare Windows. 

Am aș­tep­tat pu­țin ca să mă con­ving că nu e o scă­dere ac­ci­den­tală, spe­cu­la­tivă. Din ne­fe­ri­cire pen­tru ei nu e ca­zul. No­kia sân­ge­rează abu­n­dent. Au în­ce­put deci să-și pună pro­blema unei se­pa­rări a di­vi­zi­i­lor de bu­si­ness, adică să scape de te­le­foa­nele ieftine, mi­zând to­tul pe smar­tphone-urile Lu­mia. Mai fac o pre­dic­ție: că­de­rea va con­ti­nua. Tre­buie să se în­tâm­ple o mi­nune pen­tru ca No­kia să-și re­vină. Ceea ce mă aș­tept să se în­tâm­ple este schim­ba­rea ma­na­ge­men­tu­lui, iar noua echipă să pri­mească pro­ba­bil sar­cina de a vinde ceea ce nu e pro­fi­ta­bil. Dacă nu cumva se vor vinde cu to­tul. Bă­nu­iesc că cei de la Sam­sung de-abia așteaptă.

nokia-stock-price

* * *

Tot zi­lele tre­cute, noul mi­nis­tru al agri­cul­tu­rii – un anume domn Ste­lian Fuia – des­co­pe­rea cu voce tare că Ceau­șescu n‑a fost tâm­pit când a co­o­pe­ra­ti­vi­zat agri­cul­tura, pen­tru că doar pe su­pra­fețe mari se poate ob­ține pro­duc­ti­vi­tate. Trec peste fap­tul că dom­nul Fuia uită cum s‑a fă­cut acea co­o­pe­ra­ti­vi­zare, ceea ce ar tre­bui să‑l facă mult mai re­zer­vat în a‑i atri­bui va­lențe po­zi­tive. Dar nu pot să nu re­marc că domnia sa are un is­to­ric pro­fe­sio­nal foarte in­te­re­sant: 1993–1995 – spe­cia­list mar­ke­ting la com­pa­nia AgrEvo GmbH; 1995–1996 — ma­na­ger vân­zări — Mon­santo Ro­ma­nia SRL; 1996–1999 — Bu­si­ness De­ve­lo­p­ment Ma­na­ger pen­tru Eu­ropa Cen­trală și CIS (fos­tul URSS) — Mon­santo Eu­rope SA, Brus­sels, Bel­gia ; 1999–2002 — Di­rec­tor Co­mer­cial – Mon­santo Ro­ma­nia Ltd.; 2002–2005 — Di­rec­tor Exe­cu­tiv Pro­cera Agro­che­mi­cals Ro­ma­nia. Nu‑i așa că în­cepe să aibă sens? Păi cum să vândă Mon­santo se­mințe mo­di­fi­cate ge­ne­tic și chi­mi­ca­lele aso­ci­ate lui nea Ilie de pe glie? Tre­buie mai în­tâi “co­o­pe­ra­ti­vi­zat”. Su­pra­fețe mari, agri­cul­tură chi­mi­zată, pro­fit meseriaș.

Dom­nul Fuia ne asi­gură într-un in­ter­viu din Ade­vă­rul că ni­meni nu pleacă din Ro­mâ­nia cu pămân­tul în geantă și nu pot să nu‑i dau drep­tate. Ce dracu’ să faci cu niște ță­rână plină de chi­mi­cale? Când e așa sim­plu să pui po­rumb și soia și alte ches­tii spe­ci­fice agri­cul­tu­rii in­dus­tri­ale, să ier­bi­ci­dezi tot ce mișcă, să re­col­tezi și apoi să vinzi. Pămân­tul nu‑l vrea ni­meni, domnu’ Fuia, ei au ve­nit după pro­fit. În­tre timp noi nu vom mai mânca ro­șii de la piață, ci de la su­per­mar­ket, de unde și dom­nul Fuia se la­udă că-și face cumpărăturile.

De par­tea ce­la­laltă ța­ra­nul ro­mân e tot mai pu­țin dor­nic să mun­cească. Dacă te duci în sa­tele din ju­rul Bu­cu­rești­u­lui și în­cerci să toc­mești oa­meni la muncă, rămâi cu ba­nii în mână, chiar dacă oferi 70–80 lei pe zi. Nea Ilie pre­feră să meargă la birt și să bea un ra­chiu “pe ca­iet” și să în­vețe să si­la­bi­sească: uel­căm Monsanto.

* * *

Deși bă­nu­iam că e așa, tot am ră­mas ui­mit de sta­tis­ti­cile noas­tre re­fe­ri­toare la rata de ocu­pare a for­ței de muncă. Avem un ha­lu­ci­nant pro­cent de 20% din po­pu­la­ție care mun­cește ca an­ga­jat în eco­no­mia ro­mâ­nească. Ceva mai mult de 4 mi­li­oane de ro­mâni plă­tesc im­po­zite și taxe. Scă­deți din ăș­tia încă vreun mi­lion și ceva care sunt bu­ge­ta­rii – ei nu pro­duc va­loare, ci sunt plătiți pen­tru ser­vi­cii din im­po­zite și taxe. Re­zultă că vreo 3 mi­li­oane (din 20–21 to­tal) mun­cesc cu carte de muncă și pro­duc va­loare con­cretă. Pro­ba­bil or mai fi vreo 2–3 mi­li­oane care mun­cesc în afară și tri­mit bani acasă, dar nu dau nici un im­po­zit sau taxă la bu­get. Nu vi se pare uluitor?

Am arun­cat o pri­vire în bu­ge­tul de stat pe 2012, ca să în­țe­leg struc­tura ve­ni­tu­ri­lor. Din to­ta­lul de 95 mi­li­arde lei, 56 mi­li­arde vin din TVA. Ro­mâ­nia își ba­zează bu­ge­tul, adică pen­si­ile și sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor și să­nă­ta­tea și ar­mata și toate ce­le­lalte pe im­po­zi­ta­rea con­su­mu­lui, nu pe ve­ni­turi ge­ne­rate de muncă. Piața nea­gră a mun­cii e li­beră să în­flo­rească atât timp cât ge­ne­rează con­sum, pen­tru ca sta­tul să în­ca­seze TVA. Mi-am pro­pus să stu­diez nițel su­biec­tul ăsta. Revin.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. romania

  La cat mai multe ast­fel de ar­ti­cole. Bravo!

 2. Alice
 3. Alice

  O veste “buna” ar fi ca, Car­re­four s‑ar re­trage, desi mira-m-as.
  S‑ar pu­tea ca sti­rea asta sa fi adus niste va­luri de cumparatori…

  http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/estimare-soc-carrefour-ar-putea-pleca-din-romania-165175.html

 4. Cristina Ciobanu

  Buna di­mi­ne­ata !
  Chiar, ceva de bine n‑ar fi ?
  Ai dreptate.
  Cu o sin­gura co­rec­tura de “nu­anta” :
  bu­ge­ta­rii din in­va­ta­mant, cul­tura , me­di­cina pro­duc o va­loare mai mult de­cat con­creta, pro­duc vi­i­tori “OAMENI” si atat timp cat nu vom avea oa­meni de va­loare , to­va­rasi ca fuia ne vor da sa mancam…
  Ne gan­dim nu­mai la obiecte , la “pro­duse con­crete” in timp ce co­piii si ne­po­tii sunt “cres­cuti” la in­tam­plare, la voia stra­zii, a ce­lor umi­liti din in­va­ta­mant, umi­linta care sa nu ne fa­cem ilu­zii se trans­mite ca o boala, intr‑o sa­ra­cie fara dem­ni­tate, intr-un vid de mo­ra­li­tate si de­centa minima.
  Poti face si pen­tru asta o pre­vi­ziune sum­bra, sunt sigura.
  Nici nu in­draz­nesc sa ma gandesc.
  Dar altii ?

  • Sorin Sfirlogea

   Dacă te uiți la bu­get dintr‑o per­spec­tivă de bu­si­ness, toți cei care i‑ai men­țio­nat sunt la ca­pi­to­lul in­ves­ti­ții. Din pă­cate as­tea fac parte tot din chel­tu­ieli, adică se scad. Iar în­vă­țămân­tul ro­mâ­nesc nu prea a dat mari va­lori în ul­ti­mii ani… deci in­ves­ti­ția nu e foarte ren­ta­bilă. Asta e altă po­veste însă.

 5. Corina

  Ceva de bine cand ne spui? 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Ves­tea bună e că tot mai mulți văd aceste pro­bleme. La un mo­ment dat se va crea o masă cri­tică ne­ce­sară unei schim­bări. Cu cât mai re­pede, cu atât mai bine.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.