A tre­cut și Eu­ro­vi­sion 2012. Așa cum îmi ima­gi­nam, n‑am fă­cut mare brânză pe-acolo – ar fi fost greu cu o piesă pe care As­so­ci­a­ted Press a caracterizat‑o des­tul de acid, dar re­a­list: de­gajă un fel de fre­ne­zie ți­gă­nească. Cam ăsta e ade­vă­rul, cu sub­li­ni­rea că sin­tagma “un fel de” arată că piesa e sub nive­lul mu­zi­cal al unei piese ți­gă­nești au­ten­tice. Nu ne-am pre­zen­tat cu ceva spe­ci­fic ro­mâ­nesc, nici cu ceva de ca­li­tate, nu me­ri­tam deci mai mult. Lec­ția din 2009, când la Mo­scova o piesă oa­re­cum si­mi­lară (The Ba­l­kan girls) lua lo­cul 19, nu ne‑a în­vă­țat ni­mic. Și nici nu pu­tem spera la ceva mai bun când se­lec­ția e fă­cută de un pu­blic care gustă în mod ma­jo­ri­tar ma­nele, iar ca­ri­ca­turi pre­cum Costi Io­niță trec drept compozitori.

Im­pre­sia mea este că în­tre­gul con­cept al pie­sei a fost ba­zat pe o șme­che­re­ală su­per­fi­ci­ală: un ritm de ma­nea-pop cu in­flu­ențe de la­tino și un vi­de­o­clip cu ima­gini spe­ci­fice ță­ri­lor arabe. Pro­ba­bil cal­cu­lele au fost așa: o dez­bră­căm nițel pe Elena ca să pri­mim vo­turi pe cri­te­riul ăsta (s‑a și in­sis­tat în presa ro­mâ­nească asu­pra as­pec­tu­lui fi­zic al Ele­nei, avansându-se chiar ideea că e cea mai fru­moasă din con­curs – e într-ade­văr fru­moasă, dacă sta­bi­lim ca stan­dard piți­poan­cele de Bam­boo), luăm puncte din ță­rile unde avem mulți ro­mâni și în­cer­căm să smul­gem niște puncte de la ță­rile orien­tale – Azer­baid­jan, Tur­cia, Gre­cia, Ci­pru, poate Ar­me­nia. Cal­cu­lele au func­țio­nat par­țial. Am luat niște pră­pă­dite de puncte de la aceste țări, dar ca­li­ta­tea foarte slabă a pie­sei nu ne‑a adus ni­mic de la ce­le­lalte țări.

UPDATE: Uite că nu‑s sin­gu­rul ne­bun care zice că piesa aia n‑avea ce că­uta la Eu­ro­vi­sion!

* * *

Lu­cian Bute și‑a încasat‑o. Nici n‑aveți idee de când aș­tept asta și ce mult mă bu­cur că în sfâr­șit s‑a în­tâm­plat. Ci­team în presă că Bute își alege in­ten­țio­nat ad­ver­sari slabi, ca să‑i caftească zdra­văn și să-și con­stru­iască ast­fel o le­gendă de in­vin­ci­bil. Dar mă ui­tam la fi­gura lui când mai dă­dea câte un in­ter­viu pe la vreo te­le­vi­ziune – avea auto­mul­țu­mi­rea aia spe­ci­fic ro­mâ­nească, su­per­fi­ci­a­li­ta­tea noas­tră na­țio­nală care ne îm­pinge să ne su­pra­es­ti­măm de în­dată ce am ob­ți­nut o per­for­manță cât de mică, în loc să nă­zuim spre mai mult. E vorba, ca și în fo­tbal, de ca­rac­te­rul ce­lor care ajung să prac­tice acest sport – mar­de­iași și go­lă­nași de car­tier, care sunt obiș­nu­iți de mici să în­ca­seze palme și du­pace și să-și facă loc în viață cu pum­nul. Aju­nși în să­lile de box nu sunt re­e­du­cați de­cât ra­re­ori de un an­tre­nor se­rios (poate ca­zul lui Do­roftei, care e din cu to­tul alt aluat) și ajung să fie doar sti­mu­lați să fie aro­ganți, oport­u­niști și agresivi.

Cam asta e im­pre­sia mea des­pre Bute și de aceea mă bu­cur că i‑a șters ci­neva de pe moacă zâm­be­tul ăla de șme­cher su­fi­cient. Poate așa are șansa să se în­toarcă la muncă, la an­tre­na­men­tele dure și să de­mon­streze că are stofă de cam­pion. Pen­tru că nu de șme­cheri avem ne­voie ca mo­dele – sunt des­tui din ăș­tia prin par­la­ment, prin gu­vern și prin pri­mă­rii – ci de oa­meni care prin muncă stă­ru­i­toare, prin umi­li­tate și mo­des­tie ajung să-și de­mon­streze valoarea.

* * *

Cu câ­teva zile îna­inte am au­zit că Mutu ar pu­tea re­veni în Ro­mâ­nia. Mi-am amin­tit de el și m‑am gân­dit ce ra­tat a de­ve­nit acest ju­că­tor, nu­mit cân­dva Bri­li­an­tul. Ca și în ca­zul lui Bute, dar și al al­tor zeci sau sute de ju­că­tori de fo­tbal, Mutu a ui­tat că doar munca și se­ri­o­zi­ta­tea te men­țin în top ca spor­tiv. A ales ca­lea ușoară a ve­de­tei ta­len­tate, dar in­con­stante, care își face o faimă din pe­tre­ce­rile prin clu­buri, fe­me­ile cu care se afi­șează și ma­și­nile în care se plimbă. Po­ves­tea co­cai­nei din vre­mea când juca pen­tru Chel­sea nu l‑a în­vă­țat minte – eu așa am spe­rat atunci – a con­ti­nuat să facă tâm­pe­nii după tâm­pe­nii, ajun­gând me­reu în vi­zo­rul pre­sei de scan­dal și al oa­me­ni­lor le­gii. Mutu este un ra­tat și sus­țin acest ver­dict dur prin dis­tanța enormă din­tre ce ar fi pu­tut fi și ceea ce este.

La 33 de ani ca­riera lui s‑a în­che­iat. Tot ce mai poate acum să facă e să acu­mu­leze niște bani, pen­tru că îl aș­teaptă vre­muri grele în față. Mă aș­tept să au­zim peste vreo zece ani că a fost ares­tat pen­tru nu știu ce pan­gli­că­rie sau scan­dal pro­vo­cat prin vreun club. Tre­ce­rea de la sta­tu­tul de ve­detă la cel de pen­sio­nar spor­tiv va fi di­fi­cil pen­tru or­go­liul lui. Mă gân­desc la Hagi – care a de­ve­nit tot mai bun spre fi­na­lul ca­ri­e­rei – și la ne­re­u­și­tele lui ca an­tre­nor și-mi dau seama că pen­tru Mutu va fi de o mie de ori mai com­pli­cat. Pen­tru că Hagi, ne­fi­ind ro­mân ci ma­ce­do­nean, are în sân­gele lui va­lo­rile res­pec­tu­lui față de fa­mi­lie și muncă. N‑o fi su­per deș­tept și edu­cat, dar are un bun simț care l‑a ți­nut de­parte de șme­che­re­lile spe­ci­fice fo­tba­lu­lui ro­mâ­nesc. Și din acest punct de ve­dere e un mo­del pen­tru alți sportivi.

* * *

Trei șme­che­rii, toate trei eșu­ate. Încă o lec­ție pen­tru noi, ro­mâ­nii, că nu asta e ca­lea spre suc­ce­sul du­ra­bil. Nu-mi iese din minte ima­gi­nea unui fo­tba­list ger­man dintr-un meci im­por­tant – se în­tâm­pla cu mai mulți ani în urmă, nu-mi amin­tesc exact ce meci și ce miză era. Echipa ger­mană con­du­cea cu vreo două go­luri di­fe­rență, cred că era 3–1 pen­tru ei. Un ca­me­ra­man a adus în prim-plan chi­pul unuia din­tre fo­tba­liș­tii aces­tei echipe, cu doar câ­teva mi­nute îna­inte de fi­na­lul me­ci­u­lui. Era prac­tic im­po­si­bil să mai pi­ardă me­ciul. Dar fi­gura aces­tui om ex­prima atâta in­dâr­jire, atâta de­ter­mi­nare și con­cen­trare, în­cât ai fi zis că vic­to­ria lor atârnă de un fir de ață. Câ­teva clipe mai târ­ziu s‑a flu­ie­rat fi­na­lul par­ti­dei – ger­ma­nii în­vin­geau și se bu­cu­rau îm­pre­ună în mij­lo­cul te­re­nu­lui. Ace­lași ju­că­tor râ­dea acum din toată inima, îm­bră­țișându-se cu co­e­chi­pie­rii lui.

Cred că asta lip­sește ro­mâ­ni­lor, în fo­tbal și în viața de zi cu zi: în­dâr­ji­rea și de­ter­mi­na­rea de a re­uși, în­că­pă­țâ­na­rea de a de­veni și mai bun. Până când nu le vom avea, vom rămâne doar o mul­țime de sim­pli consumatori.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alin

    E cam greu să n‑auzi de ei zi­lele as­tea, din păcate

  2. Alice

    M‑am con­so­lat cu Fla­vius Ko­czi — aur la să­ri­turi şi cu Cris­tian Mun­giu şi fe­tele la Can­nes: cel mai bun sce­na­riu, cea mai bună in­ter­pre­tare fe­mi­nină. Bravo lor! Şi mi‑a pă­rut rău de Ca­me­lia Po­tec. De-ăş­tia de mai sus, să n‑aud.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.