Emigrarea generală

Se întâm­plă lucruri în Europa, lucruri la care nu prea sun­tem atenți din cauza gălă­giei poli­tice dâm­bo­vițene. Se pun bazele unui supra‐stat euro­pean, al cărui rol în admi­nis­tra­rea fie­că­rei țări mem­bre va fi foarte impor­tant. Se pare că guver­nan­ții noș­tri nu sunt nici ei foarte atenți și impli­cați în aceste eve­ni­mente, deși asta nu e nea­pă­rat un lucru rău. Dacă s‐ar implica, cine știe ce trăz­năi ar mai face, pros­tă­na­cii noș­tri.

Pe de altă parte nu există nici o dez­ba­tere publică seri­oasă des­pre direc­ția în care se îndreaptă Europa, cu excep­ția câtorva arti­cole, ici și colo, cum este cel recent al lui Cris­tian Mure­șan, care ne încu­ra­jează să fim opti­miști față de un vii­tor stat euro­pean. E un punct de vedere, dar la fel de bine ne putem întreba dacă nu cumva vom și pierde câte ceva în acest pro­ces uni­fi­ca­tor. Și apoi mă întreb din nou dacă nu e cumva mai bine că nu ne dăm toți cu păre­rea des­pre asta, pen­tru că, văzând câtă gla­go­rie au unii "ana­liști" poli­tici mio­ri­tici, mă întreb ade­sea dacă numele de ana­list nu vine cumva de la orga­nul cu care gân­desc.

Poves­tea demi­te­rii lui Băsescu, cu toată vân­zo­leala și cir­cul local, a avut și o com­po­nentă pozi­tivă: Uniu­nea Euro­peană nu a asis­tat pasivă la eve­ni­mente, ci a inter­ve­nit vehe­ment și a cerut res­pec­ta­rea regu­li­lor demo­cra­tice. Până la urmă, cu sau fără Băsescu, ves­tea bună este că noi, româ­nii, con­tăm pen­tru euro­peni și că nu sunt nepă­să­tori la situ­a­ția noas­tră. Ceea ce mă face să mă întreb dacă nu cumva un con­trol mai accen­tuat al buge­tu­lui Româ­niei, făcut de un supra‐stat euro­pean, n‐ar fi bene­fic până la urmă pen­tru noi. Vom pierde auto­no­mia finan­ci­ară, îmi veți spune. Care auto­no­mie, aia de a per­mite poli­ti­cie­ni­lor să fure? am să vă întreb. Între o Româ­nie con­tro­lată de UE și una furată de baro­nii poli­tici, o pre­fer pe prima.

Desi­gur, sta­tu­tul nos­tru nu va fi acela de țară de prima linie. Pro­ba­bil că inte­re­sele mari­lor puteri eco­no­mice euro­pene vor fi pri­mele luate în con­si­de­rare, iar noi ne vom ali­nia aces­tora. La fel de pro­ba­bil ca une­ori asta să nu fie foarte avan­ta­jos pen­tru noi. Dar ce folos avem azi de la o inde­pen­dență mân­dră și săracă? Nu sun­tem în stare să uti­li­zăm banii care ni se pun la dis­po­zi­ție – doar 10% din fon­du­rile euro­pene sunt uti­li­zate. Puți­nii bani ai buge­tu­lui de stat sunt risi­piți în inves­ti­ții ce ser­vesc cli­en­te­lele poli­tice și în ine­fi­ciente bâl­bâieli biro­cra­tice. Guver­nan­ții români nu sunt în stare să con­stru­iască o autos­tradă decentă, dar acum vor să ridice o sală poli­va­lentă. Qui bono?

Cu cât mai multe zone de admi­nis­tra­ție vor fi cedate Uniu­nii Euro­pene, cu atât cali­ta­tea deci­zi­i­lor de guver­nare a Româ­niei va crește. Pen­tru că în clasa poli­tică română se găsesc doar lichele și incom­pe­tenți. Și poate că așa, luându‐li‐se fon­du­rile cu care își plă­tesc cam­pa­ni­ile de min­ciuni și fra­ude elec­to­rale, par­ti­dele poli­tice vor fi silite să se refor­meze. Nema­ia­vând pâr­ghi­ile de acces la bani, vor fi pro­ba­bil pără­siți de finan­ța­to­rii lor și vor tre­bui să dis­pară. Poate în locul lor vor veni oameni care să vrea să facă poli­tică în ade­vă­ra­tul sens.

Nu, nu mă ascund. Am avut alte opi­nii până acum în pri­vința Euro­pei și a ade­ră­rii noas­tre totale. Dar am pute­rea să mă răzgân­desc, să rea­na­li­zez situ­a­ția și să con­vin că, nefi­ind un popor, ci o popu­la­ție, româ­nii nu au altă șansă decât ama­ne­ta­rea auto­no­miei sta­tale. Nu doar că nu ne putem per­mite națio­na­lis­mul, nu‐l putem nici măcar prac­tica, pen­tru că sun­tem prea departe de a fi o națiune – ne lip­sesc valo­rile și ide­a­lu­rile comune, ne lip­sește dis­cer­nămân­tul de a decide ce e bine pen­tru noi și pute­rea de a impune res­pec­ta­rea legi­lor.

S‐a spus mereu că sin­gura șansă pen­tru un român de a avea o viață decentă este să emi­greze. Că prima gene­ra­ție care face acest pas este una de sacri­fi­ciu, pen­tru că aceia ce pleacă sunt întot­dea­una tra­tați drept cetă­țeni de mâna a doua, indi­fe­rent de țara unde ar emi­gra. Și că abia urmă­toa­rei gene­ra­ții – com­plet asi­mi­lată și edu­cată în soci­e­ta­tea adop­tivă – îi vor fi recu­nos­cute drep­tu­rile inte­grale. Dacă ne gân­dim mai bine, exact asta este și această ade­rare la un supra‐stat euro­pean: un fel de emi­grare gene­rală. Ple­căm toți din Româ­nia pen­tru a trăi în Europa. Vreo 20 de ani vom fi un fel de paria. Dar poate că apoi vom putea ridica frun­tea din pământ și, civilizându‐ne, vom putea fi în sfâr­șit mân­dri de noi înșine.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Maria

  Nici pe mine nu m‐ar deranja recon­struc­tia ori­ca­rei cla­diri din tara asta. Ma deran­jeaza moti­vele ascunse pen­tru care se ini­ti­aza aceste pro­iecte. Daca ati obser­vat, in Bucu­resti s‐au cam ter­mi­nat marile san­ti­ere si aici ma refer strict la lucra­rile ruti­ere (poduri si pasaje). Acum vine Oprescu cu o idee mai veche des­pre autos­trada sus­pen­data, doar doar ca sa le mai dea de munca deja cla­si­ci­lor de acum baroni ai asfal­tu­lui. Nu mai este niciun secret ca zeciu­iala va fi pla­tita si inca­sata de cine tre­buie. Asta ma roade pe mine.

 2. Alice

  Da, eu vreau sală poli­va­lentă și mi se pare o rușine că nu avem una (nu știu dacă ai tre­cut vreo­dată pe la ceea ce numim azi, sala poli­va­lentă, adică o căză­tură), cum de alt­fel vreau și o sală decentă de con­certe. Să se dărâme sala pala­tu­lui, să facă alta în acel loc sau în alt loc, nu mă inte­re­sează, numai să se facă! Și sin­cer, de la un anu­mit punct încolo nici nu mă mai inte­re­sează cu cât de mulți bani. Dacă tot e să se risi­pească, măcar să se risi­pească și pe ce vreau eu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu