Din când în când simt ne­voia să-mi iau por­ția de ra­hat peste ochi și de fi­e­care dată când mă bân­tuie o ast­fel de do­rință acută, fac un co­men­ta­riu la un ar­ti­col din vreun ziar on­line. Nici nu prea con­tează prea mult pe care îl aleg, re­zul­ta­tul e ga­ran­tat. În nici 24 de ore pri­mesc o por­ție să­nă­toasă de mi­ze­rie, in­to­le­ranță și pros­tie, ser­vite proas­pete de unul sau mai mulți con­ce­tă­țeni ai mei. Cum să nu iu­bești Ro­mâ­nia și pe români?

Îmi face plă­cere să îm­păr­tă­șesc cu voi ra­ha­tul proas­păt de care am fă­cut rost în urma co­men­ta­ri­u­lui meu la ar­ti­co­lul Sta­tul laic nu este un stat ateu din Ade­vă­rul. În li­nii mari au­to­rul ar­ti­co­lu­lui — Eu­gen Tă­nă­sescu — în­cearcă să ar­gu­men­teze ne­ce­si­ta­tea sus­ți­ne­rii cul­te­lor din bu­ge­tul de stat. Iată cum s‑a de­ru­lat discuția:

Eu:

Pri­mul ar­gu­ment nu e un ar­gu­ment, e o di­zer­ta­ție des­pre se­man­tică. Sen­sul de laic din lege nu ține cont de sub­ti­li­tă­țile pe care le men­țio­nați.
Al doi­lea ar­gu­ment este in­va­lid. Dacă sunt legi care pre­văd că tre­buie să dăm bani cul­te­lor, atunci acele legi tre­buie schim­bate și ele. Nu este în dis­cu­ție doar le­ga­li­ta­tea alo­că­rii bu­ge­tare, ci și co­rec­ti­tu­di­nea le­gii în sine. Iar ex­pli­ca­ți­ile BOR nu sunt re­le­vante în ab­sența unei ex­pu­neri com­plete a sur­se­lor de ve­ni­turi și a chel­tu­ie­li­lor fă­cute. Li s‑au re­tro­ce­dat averi in­cre­di­bile (pă­duri, te­re­nuri agri­cole șamd), per­cep taxe de­loc mo­dice pen­tru orice ser­vi­ciu re­li­gios, dar tot mai au ne­voie de bani din bu­zu­na­rul nos­tru. 
Al tre­i­lea și al pa­tru­lea ar­gu­ment se re­feră la gru­pări so­ci­ale care nu se su­pra­pun in­te­gral peste po­pu­la­ția Ro­mâ­niei. Caz în care in­te­re­sul pu­blic de­vine cel pu­țin dis­cu­ta­bil. Nu am nici o pro­blemă dacă gru­pul so­cial or­to­dox do­rește să con­tri­buie la sus­ți­ne­rea BOR, dar tre­buie ca eu să am li­ber­ta­tea de a nu o face. Alt­min­teri nu e de­mo­cra­ție, e ti­ra­nia ma­jo­ri­tă­ții. 
Al cin­ci­lea ar­gu­ment este… pe bune??? Chiar co­bo­râm nive­lul ar­gu­men­ta­ției până la a da ci­tate din Bi­blie? Dăm bani pen­tru BOR că așa zice “la carte”?

Am în­cer­cat deci să aduc ar­gu­mente lo­gice, la obiect.

Se­ra­fim Ar­manca (un comentator):

Nene So­rin…
Ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor aleg să fie con­duși de Bă­sescu. Eu vreau să fiu con­dus de Ponta. De­mo­cra­tic, ni­meni nu-mi poate in­ter­zice drep­tul ăsta, nu? E o ti­ra­nie a ma­jo­ri­tă­ții, nu? 
Îmi pare rău pen­tru mi­no­ri­tăți, dar în de­mo­cra­ție ma­jo­ri­tă­țile de­cid. Cum e și normal.

Aici am pri­mit prima por­ție de ră­hă­țel. Sunt bă­sist. Deci de ra­hat. Cu­rios, bă­siș­tii ăș­tia sunt ma­jo­ri­tari. N‑aș fi zis, ju­de­când după re­zul­ta­tele ul­ti­me­lor ale­geri. Mer­gem mai departe…

Eu:

Sta­tul de drept în­seamnă că ni­meni nu e dea­su­pra le­gii, in­di­fe­rent de pu­tere sau nu­măr și că, mai pre­sus de vo­ința ma­jo­ri­tă­ții există niște prin­ci­pii pe care le­gile nu le pot în­călca. Poate ați au­zit de drep­tu­rile omu­lui, de pildă. Ale­ge­rea lui Bă­sescu sau Ponta nu în­calcă nici un prin­ci­piu din această ca­te­go­rie. Deci exem­plul dvs este ne­re­le­vant. În plus nu știu când s‑a or­ga­ni­zat un re­fe­ren­dum sau o altă formă de con­sul­tare po­pu­lară prin care ro­mâ­nii să spună că vor să se ia bani din bu­get și să fie dați bi­se­ri­cii or­to­doxe. Deci unde e ma­jo­ri­ta­tea de care vor­biți, cea care a decis?

Am ig­no­rat to­nul bă­ș­că­lios, în­cer­când să aduc dis­cu­ția în pa­ra­me­trii ra­țio­nali. Le­gile care au­to­ri­zează spon­so­ri­za­rea cul­te­lor n‑au fost nici­o­dată su­puse unei con­sul­tări po­pu­lare, ci doar vo­tate în Par­la­ment, care — ori­cât de re­pre­zen­ta­tiv ar fi — e for­mat din po­li­ti­cieni in­te­re­sati de sus­ți­ne­rea elec­to­rală a bi­se­ri­cii. Deci pa­si­bili de părtinire.

Se­ra­fim Ar­manca:

Okey. Spu­neți-mi, vă rog, ce îi mai pre­sus de vo­ința ma­jo­ri­tă­ții? Că în te­o­rie sună bine. Prac­tic, ce nu se poate face când ai ma­jo­ri­tate?  Da’ pen­tru să­nă­tate sau edu­ca­ție s‑a fă­cut vreun re­fe­ren­dum? Nu! De ce? Din ace­lași mo­tiv cu cel pen­tru ba­nii BOR. Nu‑i ne­ce­sar, și știu și ateii că n‑ar avea nicio șansă la un referendum.

Dis­cu­ția deja scade vi­zi­bil ca nivel, deși in­ter­lo­c­u­to­rul re­vine la un ton ci­vi­li­zat. Per­soana în ca­uză n‑are nici o idee des­pre drep­tu­rile omu­lui și cam ce pre­su­pun ele, de aceea se aș­teaptă ca drep­tul la ocro­ti­rea să­nă­tă­ții să facă obiec­tul unui re­fe­ren­dum. Așa că în­cerc să explic.

Eu:

Prac­tic, ce nu se poate face când ai ma­jo­ri­tate, este scris în de­cla­ra­ția drep­tu­ri­lor omu­lui. Pre­su­pun că ați au­zit de ea. De acolo vin o se­rie de prin­ci­pii pre­cum drep­tul la li­ber­tate in­di­vi­du­ală, la li­beră con­ști­ință, de aso­ci­ere etc.
De aceea drep­tul la în­vă­ță­tură și la ocro­ti­rea să­nă­tă­ții nu tre­buie su­puse nici unui re­fe­ren­dum, pen­tru că ele se re­feră la drep­turi fun­damen­tale ale fi­in­ței umane. Fi­nan­ța­rea BOR, nu.
Pen­tru cla­ri­fi­care: sunt creș­tin or­to­dox, cu con­vin­geri re­li­gi­oase, dez­a­mă­git în mare mă­sură de bi­se­rica ro­mână, dar dis­pus să sus­țin fi­nan­ciar lă­cașe de cult (nu ori­care, dar nu in­tru aici în de­ta­lii). Pro­blema nu e că nu vreau să sus­țin bi­se­rica, ci că nu do­resc ca asta să fie o pro­blemă a sta­tu­lui, ci a enoriașului.

 Cre­deam că am lă­mu­rit pro­blema sta­tu­lui de drept. Eroare.

casca gura (alt comentator):

daca tot stii drepturile.afla ca si cel la re­li­gie e tot acolo.in rest vad ca n.ai in­te­les de ce sta­tul are un buget.lasa pe­nele go­n­fla­bile ca nu te prinde.si nu te mai contrazice.mai pre­sus de lege este ala care o face.

 Dom­nul care casca gura mă pune la punct, tur­nând pri­mul țu­cal de ra­hat. Par­la­men­ta­rul Be­cali e dea­su­pra legii.

Zori de zeama (un cu to­tul alt comentator):

Da domnu So­rin, dati bani pt ca asa scrie la carte. Va su­pu­neti ma­jo­ri­ta­tii pt ca traiti intr‑o tara cres­tina, ma­jo­ri­ta­tea a vo­tat asta. Va in­te­leg frus­tra­rea ca ba­nii merg la Bi­se­rica si nu la bor­duri. Pu­teti su­porta si co­menta, sau va pu­teti muta intr‑o tara care sa va di­rec­tio­neze im­po­zi­tul exact spre ce do­riti dvs. Spu­neti-mi nu­mele ei si va pla­tesc eu avio­nul, nu­mai dus.

 Zdrang, al doi­lea țu­cal! Sunt vân­dut lui Vi­deanu, fac pro­pa­gandă pen­tru bor­du­rile lui. Așa-mi tre­buie dacă nu stau la mine la blog…

 

 

 


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Sorin Sfirlogea Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Une­ori, nici pe blog nu ai viață ușoară.

 2. Anda

  Din ce in ce mai multi oa­meni sa­raci cu du­hul au im­pre­sia ca deja au mos­te­nit im­pa­ra­tia cerurilor. 😉

  • Sorin Sfirlogea

   Foarte bine spus 🙂
   Pro­blema e că îm­pă­ră­ția ce­ru­ri­lor nu le e de ajuns și vor să stă­pâ­nească șî pământul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.