Când am ci­tit în presă că s‑a în­tors Bă­sescu de la Bru­xe­l­les cu un bu­get de aproape 40 mi­li­arde de euro, nu m‑am en­tu­zi­as­mat. M‑am gân­dit că sunt o gră­madă de bani, deși nu în­de­a­juns de mulți pe cât ne-ar tre­bui în Ro­mâ­nia ca să aco­pe­rim de­ca­la­jele de dezvol­tare față de Eu­ropa ci­vi­li­zată. Pe urmă am ci­tit că Ponta este dez­a­mă­git, pen­tru că nu sunt su­fi­cienți. În no­iem­brie, zice el, se pro­pu­sese ini­țial să ni se dea 48 de mi­li­arde, deci Bă­sescu s‑a ară­tat slab ne­go­ci­a­tor. Așa că, mi-am spus eu, hai să lec­tu­răm niște ci­fre, să ve­dem cum de­vine pro­blema. Până să mă apuc de scris, al­ții deja co­men­tau in­for­ma­ți­ile astea…

În pe­ri­oada 2007–2013 bu­ge­tul UE a fost de 994 mi­li­arde de euro. Pen­tru pe­ri­oada 2014–2020 s‑a apro­bat un bu­get de 960 mi­li­arde euro, fi­ind prima dată când bu­ge­tul UE scade. Sunt vre­muri grele, pu­țină mo­de­ra­ție nu strică, pro­ba­bil. În­seamnă că Ro­mâ­nia tre­buie să fi pri­mit și ea mai pu­țin de­cât în tre­cut, mi-am zis. Dar, sur­prin­ză­tor, Ro­mâ­nia a pri­mit cu 18% mai mult de­cât în pe­ri­oada an­te­ri­oară. Bă­sescu spune că e cea mai mare creș­tere de alo­care din­tre toate sta­tele Uniu­nii. Îl cred, pen­tru că asta e ve­ri­fi­ca­bil prin ci­fre și nu cred că ar fi face ca­dou așa o eroare pre­sei lui Vo­i­cu­lescu. Deci care e ne­mul­țu­mi­rea lui Ponta? Ce pu­tea ob­ține el mai mult de atât, știut fi­ind că are o ima­gine foarte și­fo­nată la Bruxelles?

Pe urmă gân­dul m‑a dus la în­de­lun­gile dis­cu­ții des­pre ab­sorb­ția fon­du­ri­lor eu­ro­pene. Până acum am re­u­șit să con­su­măm 15% din ceea ce ni s‑a pus la dis­po­zi­ție, ajun­gând su­biect de dez­ba­teri în Eu­ropa, unde alte state au vo­ci­fe­rat pe bună drep­tate că ba­nii ar fi mai bine să le fie alo­cați lor, pen­tru că îi pot in­vesti cu fo­los. Mo­ti­vele sunt multe și toate deja cu­nos­cute: lipsa de in­for­mare a ce­tă­țe­ni­lor, pie­di­cile ad­mi­nis­tra­tive puse de bi­ro­cra­ția in­sta­u­rată de func­țio­nă­ri­mea sta­tu­lui, lipsa ma­na­ge­ri­lor de pro­iect pri­ce­puți, dar — mai pre­sus de toate — ten­ta­ția ine­luc­ta­bilă de a fura aceste fon­duri pen­tru pro­priul in­te­res, fără să fie re­a­li­zat pro­iec­tul fi­nan­țat. În con­di­ți­ile în care n‑am con­su­mat nici un sfert din ce ni s‑a dat, de ce să ne plân­gem că nu ne e de ajuns? S‑a schim­bat ceva ra­di­cal în pri­vința ab­sorb­ției ba­ni­lor eu­ro­peni de când a ve­nit USL la putere?

În plus este foarte clar pen­tru ori­cine are ochi să vadă că UE ne sus­pec­tează de com­por­ta­mente ne­cin­stite și pro­ba­bil va în­teți con­troa­lele pri­vind uti­li­za­rea ba­ni­lor. Asta în­seamnă că ma­tra­pa­z­lâ­cu­rile n‑or să mai meargă, caz în care nici cei 15% s‑ar pu­tea să nu mai fie con­su­mați. Vic­tor Ponta știe foarte bine aceste lu­cruri, dar nu ezită să fo­lo­sească de­ma­go­gia de câte ori are oca­zia. Pen­tru el punc­tele de au­diență sunt mai im­por­tante ca ade­vă­rul. Pros­ti­mea îl as­cultă și, deo­cam­dată, îl crede. Cei care în­țe­leg că spune min­ciuni sunt puțini.

Ves­tea bună este că Eu­ropa ne bagă în seamă și vrea să ne dezvol­tăm. Do­vada e că ne oferă fon­duri.  Dacă adaug la asta și dis­po­ni­bi­li­ta­tea anun­țată de Ba­ro­sso de a tri­mite “un nu­măr su­fi­cient de oa­meni” în Ro­mâ­nia pen­tru a lu­cra pe pro­grame, de­duc că pe oa­me­nii ăș­tia chiar îi in­te­re­sează să ie­șim și noi la lumină.

Ves­tea proastă e că de­ma­go­gia și co­rup­ția din Ro­mâ­nia nu dau semne de re­tra­gere, deci ori­câți bani vor fi alo­cați, fie se vor duce în bu­zu­na­rele ma­fiei po­li­tice, fie vor rămâne doar pe hâr­tie, la Bru­xe­l­les. Iar Vic­tor Ponta — ca un bun de­ma­gog ce este — nu va fo­losi mâna în­tinsă de eu­ro­peni, pen­tru că e prea or­go­lios și ima­tur să în­țe­leagă ce des­tin po­li­tic ex­tra­or­di­nar i‑ar fi ac­ce­si­bil dacă ar con­ti­nua li­nia re­for­me­lor lui Bă­sescu, chiar dacă de­cla­ra­tiv ar spune că el a pus coada la prună.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Mihaela Ionescu

    Cand lu­cram la Adi­mi­nis­tra­tia Par­cu­lui Gra­dis­tea Mun­ce­lu­lui, am scris un pro­iect cu efor­turi mari, ca nici cei care ne eva­luau nu stiau exact cum sa fa­cem. Am cas­ti­gat pro­iec­tul si dupa ce am fost schim­bata din func­tia de di­rec­tor, noua con­du­cere a cre­zut de cu­vi­inta sa re­zi­li­eze con­trac­tul de finantare…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.