O veste bună și una proastă

Când am citit în presă că s‐a întors Băsescu de la Bru­xe­l­les cu un buget de aproape 40 mili­arde de euro, nu m‐am entu­zi­as­mat. M‐am gân­dit că sunt o gră­madă de bani, deși nu înde­a­juns de mulți pe cât ne‐ar tre­bui în Româ­nia ca să aco­pe­rim deca­la­jele de dezvol­tare față de Europa civi­li­zată. Pe urmă am citit că Ponta este dez­a­mă­git, pen­tru că nu sunt sufi­cienți. În noiem­brie, zice el, se pro­pu­sese ini­țial să ni se dea 48 de mili­arde, deci Băsescu s‐a ară­tat slab nego­ci­a­tor. Așa că, mi‐am spus eu, hai să lec­tu­răm niște cifre, să vedem cum devine pro­blema. Până să mă apuc de scris, alții deja comen­tau infor­ma­ți­ile astea…

În peri­oada 2007–2013 buge­tul UE a fost de 994 mili­arde de euro. Pen­tru peri­oada 2014–2020 s‐a apro­bat un buget de 960 mili­arde euro, fiind prima dată când buge­tul UE scade. Sunt vre­muri grele, puțină mode­ra­ție nu strică, pro­ba­bil. Înseamnă că Româ­nia tre­buie să fi pri­mit și ea mai puțin decât în tre­cut, mi‐am zis. Dar, sur­prin­ză­tor, Româ­nia a pri­mit cu 18% mai mult decât în peri­oada ante­ri­oară. Băsescu spune că e cea mai mare creș­tere de alo­care din­tre toate sta­tele Uniu­nii. Îl cred, pen­tru că asta e veri­fi­ca­bil prin cifre și nu cred că ar fi face cadou așa o eroare pre­sei lui Voi­cu­lescu. Deci care e nemul­țu­mi­rea lui Ponta? Ce putea obține el mai mult de atât, știut fiind că are o ima­gine foarte șifo­nată la Bru­xe­l­les?

Pe urmă gân­dul m‐a dus la înde­lun­gile dis­cu­ții des­pre absorb­ția fon­du­ri­lor euro­pene. Până acum am reu­șit să con­su­măm 15% din ceea ce ni s‐a pus la dis­po­zi­ție, ajun­gând subiect de dez­ba­teri în Europa, unde alte state au voci­fe­rat pe bună drep­tate că banii ar fi mai bine să le fie alo­cați lor, pen­tru că îi pot investi cu folos. Moti­vele sunt multe și toate deja cunos­cute: lipsa de infor­mare a cetă­țe­ni­lor, pie­di­cile admi­nis­tra­tive puse de biro­cra­ția insta­u­rată de func­țio­nă­ri­mea sta­tu­lui, lipsa mana­ge­ri­lor de pro­iect pri­ce­puți, dar – mai pre­sus de toate – ten­ta­ția ine­luc­ta­bilă de a fura aceste fon­duri pen­tru pro­priul inte­res, fără să fie rea­li­zat pro­iec­tul finan­țat. În con­di­ți­ile în care n‐am con­su­mat nici un sfert din ce ni s‐a dat, de ce să ne plân­gem că nu ne e de ajuns? S‐a schim­bat ceva radi­cal în pri­vința absorb­ției bani­lor euro­peni de când a venit USL la putere?

În plus este foarte clar pen­tru ori­cine are ochi să vadă că UE ne sus­pec­tează de com­por­ta­mente necin­stite și pro­ba­bil va înteți con­troa­lele pri­vind uti­li­za­rea bani­lor. Asta înseamnă că matra­pa­z­lâ­cu­rile n‐or să mai meargă, caz în care nici cei 15% s‐ar putea să nu mai fie con­su­mați. Vic­tor Ponta știe foarte bine aceste lucruri, dar nu ezită să folo­sească dema­go­gia de câte ori are oca­zia. Pen­tru el punc­tele de audiență sunt mai impor­tante ca ade­vă­rul. Pros­ti­mea îl ascultă și, deo­cam­dată, îl crede. Cei care înțe­leg că spune min­ciuni sunt puțini.

Ves­tea bună este că Europa ne bagă în seamă și vrea să ne dezvol­tăm. Dovada e că ne oferă fon­duri.  Dacă adaug la asta și dis­po­ni­bi­li­ta­tea anun­țată de Baro­sso de a tri­mite "un număr sufi­cient de oameni" în Româ­nia pen­tru a lucra pe pro­grame, deduc că pe oame­nii ăștia chiar îi inte­re­sează să ieșim și noi la lumină.

Ves­tea proastă e că dema­go­gia și corup­ția din Româ­nia nu dau semne de retra­gere, deci ori­câți bani vor fi alo­cați, fie se vor duce în buzu­na­rele mafiei poli­tice, fie vor rămâne doar pe hâr­tie, la Bru­xe­l­les. Iar Vic­tor Ponta – ca un bun dema­gog ce este – nu va folosi mâna întinsă de euro­peni, pen­tru că e prea orgo­lios și ima­tur să înțe­leagă ce des­tin poli­tic extra­or­di­nar i‐ar fi acce­si­bil dacă ar con­ti­nua linia refor­me­lor lui Băsescu, chiar dacă decla­ra­tiv ar spune că el a pus coada la prună.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Mihaela Ionescu

    Cand lucram la Adi­mi­nis­tra­tia Par­cu­lui Gra­dis­tea Mun­ce­lu­lui, am scris un pro­iect cu efor­turi mari, ca nici cei care ne eva­luau nu stiau exact cum sa facem. Am cas­ti­gat pro­iec­tul si dupa ce am fost schim­bata din func­tia de direc­tor, noua con­du­cere a cre­zut de cuvi­inta sa rezi­li­eze con­trac­tul de finan­tare…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu