O veste bună și una proastă

Când am citit în presă că s‐a întors Băs­escu de la Brux­elles cu un buget de aproape 40 mil­iarde de euro, nu m‐am entuzi­as­mat. M‐am gân­dit că sunt o gră­madă de bani, deși nu îndea­juns de mulți pe cât ne‐ar tre­bui în Româ­nia ca să acoperim decala­jele de dez­voltare față de Europa civ­i­lizată. Pe urmă am citit că Ponta este deza­măgit, pen­tru că nu sunt sufi­cienți. În noiem­brie, zice el, se pro­pus­ese inițial să ni se dea 48 de mil­iarde, deci Băs­escu s‐a ară­tat slab nego­ci­a­tor. Așa că, mi‐am spus eu, hai să lec­turăm niște cifre, să vedem cum devine prob­lema. Până să mă apuc de scris, alții deja comen­tau infor­mați­ile astea…

În perioada 2007–2013 buge­tul UE a fost de 994 mil­iarde de euro. Pen­tru perioada 2014–2020 s‐a apro­bat un buget de 960 mil­iarde euro, fiind prima dată când buge­tul UE scade. Sunt vre­muri grele, puțină mod­er­ație nu strică, prob­a­bil. Înseamnă că Româ­nia tre­buie să fi primit și ea mai puțin decât în tre­cut, mi‐am zis. Dar, sur­prinză­tor, Româ­nia a primit cu 18% mai mult decât în perioada ante­rioară. Băs­escu spune că e cea mai mare creștere de alo­care din­tre toate statele Uni­u­nii. Îl cred, pen­tru că asta e ver­i­fi­ca­bil prin cifre și nu cred că ar fi face cadou așa o eroare pre­sei lui Voiculescu. Deci care e nemulțu­mirea lui Ponta? Ce putea obține el mai mult de atât, știut fiind că are o imag­ine foarte șifonată la Brux­elles?

Pe urmă gân­dul m‐a dus la îndelungile dis­cuții despre absorbția fon­durilor europene. Până acum am reușit să con­sumăm 15% din ceea ce ni s‐a pus la dis­poz­iție, ajungând subiect de dez­ba­teri în Europa, unde alte state au vocif­erat pe bună drep­tate că banii ar fi mai bine să le fie alo­cați lor, pen­tru că îi pot investi cu folos. Motivele sunt multe și toate deja cunos­cute: lipsa de infor­mare a cetățe­nilor, piedi­cile admin­is­tra­tive puse de biro­crația instau­rată de funcționărimea stat­u­lui, lipsa man­ager­ilor de proiect pri­cepuți, dar — mai pre­sus de toate — ten­tația ineluctabilă de a fura aceste fon­duri pen­tru pro­priul interes, fără să fie real­izat proiec­tul finanțat. În condiți­ile în care n‐am con­sumat nici un sfert din ce ni s‐a dat, de ce să ne plângem că nu ne e de ajuns? S‐a schim­bat ceva rad­i­cal în priv­ința absorbției ban­ilor europeni de când a venit USL la put­ere?

În plus este foarte clar pen­tru oricine are ochi să vadă că UE ne sus­pectează de com­por­ta­mente necin­stite și prob­a­bil va înteți con­troalele privind uti­lizarea ban­ilor. Asta înseamnă că matra­pa­zlâcurile n‐or să mai meargă, caz în care nici cei 15% s‐ar putea să nu mai fie con­sumați. Vic­tor Ponta știe foarte bine aceste lucruri, dar nu ezită să folosească dem­a­gogia de câte ori are ocazia. Pen­tru el punctele de audi­ență sunt mai impor­tante ca ade­vărul. Pros­timea îl ascultă și, deo­cam­dată, îl crede. Cei care înțe­leg că spune min­ci­uni sunt puțini.

Vestea bună este că Europa ne bagă în seamă și vrea să ne dez­voltăm. Dovada e că ne oferă fon­duri.  Dacă adaug la asta și disponi­bil­i­tatea anunțată de Barosso de a trim­ite "un număr sufi­cient de oameni" în Româ­nia pen­tru a lucra pe pro­grame, deduc că pe oamenii ăștia chiar îi intere­sează să ieșim și noi la lumină.

Vestea proastă e că dem­a­gogia și corupția din Româ­nia nu dau semne de retragere, deci oricâți bani vor fi alo­cați, fie se vor duce în buzunarele mafiei politice, fie vor rămâne doar pe hâr­tie, la Brux­elles. Iar Vic­tor Ponta — ca un bun dem­a­gog ce este — nu va folosi mâna întinsă de europeni, pen­tru că e prea orgo­lios și imatur să înțe­leagă ce des­tin politic extra­or­di­nar i‐ar fi acce­si­bil dacă ar con­tinua linia reformelor lui Băs­escu, chiar dacă declar­a­tiv ar spune că el a pus coada la prună.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Mihaela Ionescu

    Cand lucram la Adi­min­is­tra­tia Par­cu­lui Gradis­tea Muncelu­lui, am scris un proiect cu efor­turi mari, ca nici cei care ne eval­uau nu stiau exact cum sa facem. Am cas­ti­gat proiec­tul si dupa ce am fost schim­bata din func­tia de direc­tor, noua con­duc­ere a crezut de cuvi­inta sa rezilieze con­trac­tul de finantare…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu