Am lă­sat să treacă va­lul de ar­ti­cole stâr­nit de (re)identificarea lui Ale­xan­dru Vi­și­ne­scu, fos­tul co­man­dant la în­chi­so­rii de la Rîm­nicu Să­rat, pen­tru că vro­iam să văd care sunt per­spec­ti­vele de azi asu­pra aces­tei părți a tre­cu­tu­lui ro­mâ­nesc. Mă uit acum la di­ver­sele ar­ti­cole, la in­ter­viul dat An­te­nei 3 și caut sem­nele unei con­clu­zii ma­ture asu­pra aces­tui per­so­naj și a sem­ni­fi­ca­ției sale is­to­rice. Caut în za­dar. Nu există de­cât voci răs­tite, fraze bom­bas­tice și de­gete în­drep­tate spre un ace­lași in­di­vid. În Ro­mâ­nia oglin­zile sunt aco­pe­rite, ca în casa unui proas­păt mort.

Ade­vă­rul este, de­si­gur, greu de res­ta­bi­lit. A fost Vi­și­ne­scu într-ade­văr un tor­țio­nar ne­mi­los sau doar un slu­j­baș ze­los al sis­te­mu­lui co­mu­nist? A fost crud sau doar ne­sim­țit? Ce ar fi tre­buit să facă un co­man­dant de pe­ni­ten­ciar pre­cum cel de la Rîm­nicu Să­rat? Să de­mi­sio­neze, sal­vându-și onoa­rea pro­prie, dar ris­când ana­tema ofi­ci­ală a unei clase po­li­tice care nu to­lera opi­ni­ile di­fe­rite de doc­trina ei? Care ar fi fost con­se­cin­țele fron­dei asu­pra pro­priei vieți? Este de în­țe­les co­la­bo­ra­ți­o­nis­mul atunci când miza e pro­pria soartă? Sau tre­buie să îm­braci că­mașa mar­ti­ri­u­lui pen­tru a rămâne demn ca fi­ință umană? Îna­inte de a ri­dica pia­tra, gră­bit ci­ti­tor, în­treabă-te dacă ai în­dura su­fe­rința pen­tru a apăra drep­tu­rile unui sea­măn al tău.

Eu aș fi ales su­fe­rința, îmi pot eu per­mite să de­clar acum, ști­ind că din­colo de apă­sa­rea tas­te­lor când scriu această frază nici un alt efort nu mi se cere în­dată ca probă. In­tu­i­ția îmi spune că in­di­vi­dul a co­la­bo­rat bu­cu­ros la tor­tu­rile apli­cate de­ți­nu­ți­lor po­li­tici. Dar — iată-mă fi­lo­zo­fând dezim­pli­cat — mi se pare o gre­șe­ală doar con­dam­na­rea sa, ca și cum în­treaga vină îi apar­ține. Pen­tru că — pre­su­pu­nând că Vi­și­ne­scu ar fi avut sta­tura mo­rală ne­ce­sară — dacă ar fi de­mi­sio­nat în semn de dez­a­pro­bare a me­to­de­lor inu­mane apli­cate de­ți­nu­ți­lor sau mă­car ar fi in­ven­tat un pre­text pen­tru a se sus­trage, știm toți că s‑ar fi gă­sit ime­diat alți o sută, o mie, un mi­lion de Vi­și­ne­scu gata să‑i ia lo­cul. Is­to­ria ro­mâ­ni­lor e plină de tră­dări, com­plo­turi și co­la­bo­ra­ți­o­nism. În fond sun­tem sin­gura țară din blo­cul co­mu­nist în care se­cu­ri­ta­tea lu­cra cu un pro­cent așa de mare de tur­nă­tori: aproape 5%, peste un mi­lion de colaboratori.

Da, Vi­și­ne­scu tre­buie să plă­tească, mă­car mo­ral. Ar fi tre­buit să plă­tească încă de acum do­uă­zeci și trei de ani. Dar con­dam­na­rea tor­țio­na­ri­lor e inu­tilă dacă nu ne con­dam­năm și pe noi în­șine, ca po­por, pen­tru lipsa de re­ac­ție. E o scuză ieftină, un fel de a da vina pe alt­ci­neva pen­tru pro­pri­ile noas­tre lași­tăți is­to­rice, pen­tru com­pli­ci­ta­tea tă­cută. Ui­tăm prea ușor că la Pi­tești — un alt loc cu o în­chi­soare po­li­tică — tor­țio­na­rii cei mai aprigi pro­ve­neau din­tre vic­ti­mele an­te­ri­oare ale tor­tu­rii — oa­meni care ex­pe­ri­men­ta­seră du­re­rea și umi­lința o apli­cau al­tora pen­tru a‑și cum­păra fa­vo­ruri per­so­nale, pen­tru a‑și asi­gura un tra­ta­ment mai blând. La fel de iute cum ui­tăm că lup­tă­to­rii din munți care s‑au opus co­mu­nis­mu­lui au fost ma­jo­ri­ta­tea tră­dați de se­meni din co­mu­ni­tă­țile lor.

Con­dam­na­rea tor­țio­na­ri­lor ră­masă sin­gu­lară ca gest e to­xică. In­duce în noi ideea ino­cen­ței co­lec­tive, a ne­pri­hă­ni­rii noas­tre po­pu­lare. Ne răs­cum­pă­răm vina, arun­când to­tul pe ume­rii câ­torva, elu­dând răs­pun­sul la o în­tre­bare ab­so­lut le­gi­timă: dar noi, ne­în­fri­ca­tul, vi­tea­zul, mi­los­ti­vul și de dum­ne­zeu iu­bi­to­rul po­por ro­mân, noi unde eram când se în­tâm­plau toate astea?

Con­dam­na­rea a doar unui tor­țio­nar e un în­demn la lași­tăți și com­pli­ci­tăți vi­i­toare. Pen­tru că știm toți — nu‑i așa — că, după ce vom în­toarce spa­tele unor alte ne­drep­tăți, pu­tem ori­cănd găsi o sută, o mie, un mi­lion de Vi­și­ne­scu pe care să‑i con­dam­năm în lo­cul nostru.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • Sorin Sfirlogea

   Știu des­pre ex­pe­ri­ment, iar con­clu­zi­ile lui nu sunt toc­mai ono­rante pen­tru spe­cia umană — su­ge­rează că ră­u­ta­tea este sta­rea noas­tră na­tu­rală. Asta e de­pri­mant. Phi­lip Zim­bardo, care a par­ti­ci­pat la ex­pe­ri­men­tele de acest tip, are o te­o­rie des­pre su­biec­tul ăsta (Psy­cho­logy of evil).

 1. Metco

  So­rine, cred că pă­re­rea ta, în acest caz, rămâne an­co­rată într‑o prac­tică foarte ro­mâ­nească: Toți sunt vi­no­vați și ni­meni nu are nici o vină. De fapt ca să de­mon­strez con­tra­riul, atât a fap­tu­lui că știu că tu îți asumi spu­sele, dar și a fap­tu­lui că mai există une­ori și spi­rite con­tes­ta­tare, in­ter­ven­ția mea, este ge­ne­rată de fapt de mul­ti­tu­di­nea epi­tete, fi­guri de stil, me­ta­fore pe care le-ai fo­lo­sit și care dintr-un anu­mit con­text dau sa­voare tex­tu­lui, dar pri­vite din altă per­spec­tivă sunt ”in­co­recte”, ne­drepte, ge­ne­ra­li­zate și chiar jig­ni­toare. Aș da câ­teva exem­ple: ”ri­di­cat pia­tra”, ”ne­pri­hă­ni­rea noas­tră po­pu­lară”, ”com­pli­ci­tate vi­i­toare”, ”com­pli­ci­tate tă­cută”, ”ino­cență co­lec­tivă”, ”oglinzi aco­pe­rite”. Din pă­cate, doar după re­vo­lu­ție am des­co­pe­rit în ju­rul meu o lume pa­ra­lelă. Oa­meni apro­pi­ați, oa­meni pe care‑i cu­noș­team bine, aveau în spate ani grei de tem­niță co­mu­nistă, pe­ri­oadă des­pre care nu mi-au vor­bit nici­o­dată. Pro­ba­bil ca să mă pro­te­jeze… Poate fi tă­ce­rea lor con­si­de­rată vină? Pe lângă cei 5% tur­nă­tori, câți din cei­lalți 95% nu au cel pu­țin câte un ”sche­let în du­lap”. Se pare că nu avem prea mulți eroi, pen­tru că nu știm să re­cu­noaș­tem și să pre­țuim mi­cile forme de ero­ism de lângă noi, de exem­plu: sta­tu­tul so­cial al ma­me­lor noas­tre; bă­trâ­nii noș­tri fără pen­sii; ti­ne­rii noș­tri ”non­con­for­miști” per­ma­nent huliți etc.. Se pare că sun­tem un po­por ”ne­u­tru”, nu lă­u­dăm pe ni­meni, dar nici nu sanc­țio­năm pe ni­meni… Asta își do­resc toți gu­ver­nan­ții din lume. Com­por­ta­men­tul ac­tual, tre­buie aso­ciat și cu exer­ci­țiul co­mu­nist la care am par­ti­ci­pat și noi pu­țin, acela de fi trași toți în ”mo­cirlă”, pen­tru că dacă toți sun­tem pă­tați, atunci nu mai pu­tem co­menta. Pen­tru că m‑am lun­git și nu vreau să fiu di­le­ma­tic, spun: Vi­și­ne­scu tre­buie sanc­țio­nat, chiar dacă va fi sin­gu­rul. Pe­deapsa lui nu este im­por­tantă pen­tru do­rința cuiva de ai pro­voca lui o su­fe­rință, pe­deapsa lui este im­por­tantă pen­tru că scoate în evi­dență fap­tul că au exis­tat și ”cei­lalți”, iar acești ”cei­lalți” au avut onoare, au avut prin­ci­pii, au avut co­pii (care ast­fel au ră­dă­cini pu­ter­nice) și ast­fel în­ce­pem și noi să știm că avem is­to­rie, avem ră­dă­cini, avem mo­dele ve­ri­ta­bile… Dacă mă gân­desc câți au su­fe­rit de pe urma unui tor­țio­nar, asta în­seamnă că stăm bine și sta­tis­tic. Sunt mult mai mulți cei care ar tre­buie să se bu­cure de ”nor­ma­li­tate” (vechi greci i‑ar fi spus ar­mo­nie), de­cât cei care tre­buie să plă­tească un ”ex­ces”.

  • Sorin Sfirlogea

   Co­men­ta­riul tău in­trase în spam, no­roc că am verificat.

   La su­biect: amân­doi spu­nem ace­lași lu­cru, că in­di­vi­dul tre­buie con­dam­nat. Des­pre noi cei­lalți însă, tu crezi că me­ri­tăm să fim ier­tati, dar cred că vor­bim de ge­ne­ra­ții di­fe­rite. Nu m‑am re­fe­rit la cei de vâr­sta noas­tră, care ne-am năs­cut când în­tâm­plă­rile as­tea erau deja is­to­rie, ci la cei care aveau la acel mo­ment dis­cer­nămân­tul de a pri­cepe că viața lor se duce într‑o di­rec­ție greșită. Mă re­fer la cei care au știut ce se în­tâm­plă și au tăcut.

   Am stat de vorbă cu ger­mani și am se­si­zat sen­si­bi­li­ta­tea lor la su­biec­tul Ger­ma­niei na­ziste. Mi s‑a ex­pli­cat că au fost și sunt și acum edu­cați să-și asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru ne­no­ro­ci­rile pe care le‑a ca­u­zat re­gi­mul lui Hi­tler, deși ei nu au avut nici o vină. E un stig­mat asu­mat, nu știu pen­tru câtă vreme, me­nit să le aducă aminte și să nu mai re­pete ast­fel de gre­șeli. Tă­ce­rea vi­no­vată a ce­lor din ge­ne­ra­ți­ile con­tem­po­rane cu Vi­și­ne­scu cine și‑o va asuma, is­to­ric vor­bind? Cum în­vă­țăm că — dacă se mai in­tâm­plă așa ceva — nu tre­buie să pri­vim în altă parte?

  • Daniel LUPU

   Ai un ton usor su­pa­rat pe ar­ti­co­lul lui So­rin. In fond sus­tii lu­cruri ase­ma­na­toare. In ace­lasi timp esti si pu­tin con­fuz. Sper sa nu te de­ran­jeze ob­ser­va­tia asta.
   In­si­ru­i­rea ta, ce cu­prinde “sta­tu­tul so­cial al ma­me­lor noas­tre; bă­trâ­nii noș­tri fără pen­sii; ti­ne­rii noș­tri ”non­con­for­miști” per­ma­nent huliți etc..”, in care sunt ames­te­cate ca­te­go­rii so­ci­ale, stari de lu­cruri, ma­ni­fes­tari in­di­vi­du­ale si pe care le eti­che­tezi, la gra­mada, drept “mici forme de ero­ism”, este cel pu­tin bi­zara. Per­mite-mi sa-ti atrag aten­tia ca fo­lo­sesti si sa­bloane ce fac parte din noua limba de lemn, de ge­nul “sche­let in dulap”
   Eu cred ca pu­tem fi sim­pli si na­tu­rali. In pri­mul rand cand scriem. Si mai cred ca a scrie si a vorbi sin­cer, sim­plu, co­rect, con­cret, fe­rindu-ne pe cat po­si­bil de sa­bloane, con­sti­tuie prima forma de ero­ism. Apoi, pu­tem vorbi si des­pre cei circa 60% din­tre con­ce­ta­te­nii nos­tri ce au gene “vi­si­ne­sti”, pe care le poarta cu ei pre­cum pur­tau in ra­nita bas­to­nul de ma­re­sal sol­da­tii lui Napoleon.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.