M‑am tot gân­dit în zi­lele din urmă la în­tâm­pla­rea cu sta­re­țul de la mâ­năs­ti­rea Cot­meana și la con­clu­zi­ile care ar tre­bui trase din ea. Tre­buie să re­cu­nosc că nu prea știu nici acum ce să spun, sunt încă ne­ho­tă­rât dacă ar tre­bui să râd cu poftă în fața unei așa probe de pros­tie sau să mă iau cu mâi­nile de cap vă­zând în­co­tro se în­dreaptă bi­se­rica ro­mână. Sau poate că am­bele re­ac­ții ar fi cât se poate de justificate.

Să te aș­tepți ca niște ru­gă­ciuni să în­vingă ere­di­ta­tea e un semn de pros­tie. Oa­me­nii ăș­tia s‑or fi dus la me­dici și li s‑a spus că și ur­mă­to­rul co­pil are șanse mari să aibă ace­leași de­fecte con­ge­ni­tale pe care le‑a ma­ni­fes­tat pri­mul lor ur­maș, iar ei nu s‑au îm­pă­cat cu pre­dic­ția asta și s‑or fi gân­dit că Dum­ne­zeu are el niște me­tode de in­gi­ne­rie ge­ne­tică mai avan­sate – doar a creat în­trega lume, nu? – și nu tre­buie de­cât să‑l ro­age fru­mos. Deci hop! la popa Ioa­saf să pună aca­tist și să se re­zolve pro­blema cu buza de ie­pure. Lo­gic, nu?

Nu­mai că popa Ioa­saf are și el me­to­dele sale spe­ci­fice. Sar­cina ține nouă luni de zile, deci timp su­fi­cient ca să‑i tot cheme la aca­tiste și slu­jbe, toate plătite cu bani fru­moși. Ce mare lu­cru e să spui că, dacă vine de pildă la fi­e­care două săp­tămâni și mai plă­tește un aca­tist, co­pi­lul are să fie per­fect să­nă­tos? În fond dacă se ade­ve­rește mare va fi mila Dom­nu­lui, iar dacă nu, ne­bă­nu­ite sunt că­ile Sale, iar popa Ioa­saf are să le spună că Dum­ne­zeu ne dă fi­e­că­ruia o cruce de dus.

Nu­mai că cli­en­ții ăș­tia erau mai ha­bo­t­nici de­cât obiș­nu­i­tele babe care vin să se ro­age pen­tru ca Dom­nul să‑i trăz­nească pe ve­ci­nii lor. Ăș­tia chiar au luat în se­rios ce le pro­mi­tea popa Ioa­saf și când co­pi­lul s‑a năs­cut cu ne­do­rita dar pre­dic­ti­bila mal­for­ma­ție, s‑au în­tors ca să re­clame con­trac­tul ne­o­no­rat. Pros­tia, când e în­des­tu­lă­toare, de­vine vi­o­lentă. Popa și‑a luat o scăr­mă­ne­ală, apoi i‑a afu­ri­sit în fața re­por­te­ri­lor de la ProTV, ca să dea mă­sura mi­los­te­niei și în­țe­lep­ciu­nii cle­ru­lui or­to­dox. Cul­mea e că pro­blema ce se ce­rea re­zol­vată se poate co­recta chi­rur­gi­cal des­tul de ușor — mi­ile de lei chel­tu­ite pe aca­tiste ar fi fost prea în­des­tu­lă­toare pen­tru ope­ra­ție si șpaga me­di­ci­lor. Nici asta n‑ar fi fost 100% co­rect, dar mă­car era mai si­gur rezultatul.

Nu îm­pie­dici ge­ne­tica prin aca­tiste, e lim­pede. Alte ne­ca­zuri, care nu țin de ma­te­ria­li­tate, se pot pro­ba­bil în­drepta în­tru­câ­tva în acest fel. În fond a te duce la un preot și a îi cere spri­ji­nul mo­ral prin in­ter­me­diul unui aca­tist poate fi, pen­tru aceia care cred cu tă­rie în di­vi­ni­tate, si­mi­lar cu a merge la psi­ho­log. Plata ar tre­bui să fie ex­clusă într-un ast­fel de sce­na­riu. Con­vin­ge­rea că ru­gă­ciu­nile le vor fi au­zite și vor primi aju­tor poate să le alunge te­me­rile care îi țin treji noap­tea, prin pu­te­rea auto­su­ges­tiei. Unui cre­din­cios con­vins, în­dru­mat de un preot care-și în­țe­lege mi­siu­nea de că­lă­uză mo­rală, ru­gă­ciu­nea îi poate da pu­te­rea psi­hică să treacă peste pe­ri­oade di­fi­cile, dar nu‑i va plăti cre­di­tul la bancă, nici nu‑i va aduce câști­guri la lo­te­rie. Și în mod cert nu‑i va co­recta buza de ie­pure a vi­i­to­ru­lui său copil.

Pro­blema e că, în te­ri­bila lor lă­co­mie, po­pii or­to­do­cși sunt gata să pro­mită îm­pli­ni­rea ori­că­rei do­rințe, cu con­di­ția ca lângă pe­ti­cul de hâr­tie pe care mâzgă­lești so­li­ci­tă­rile lu­mești să pui și câ­teva sute de lei. Dacă nu știi câte s‑ar cu­veni pen­tru so­lu­țio­na­rea pro­ble­mei tale, întrebă‑l pe taica popa că-ți face pe loc un ta­rif co­res­pun­ză­tor. Dar, dacă nu s‑o îm­plini ce­rința, să nu te duci la el. Cel mai pro­ba­bil e că Dum­ne­zeu, ju­de­când după ne­so­co­tința cu care arunci ba­nii pe fe­reas­tră, o fi con­clu­zio­nat că ești prea prost ca să me­riți ce-ai cerut…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Pelerin

    Am fost si eu la Ma­nas­ti­rea Cot­meana. Erau pre­zenti oa­meni fel de fel… Pa­rin­tele Ioa­saf se ia la tranta-fi­gu­rat vor­bind cu du­hu­rile ne­cu­rate ce chi­nuie oa­me­nii. Este un preot va­za­tor. Simte fi­e­care om in parte. Nu am fost pre­zenta la acel caz ar­hi­me­di­a­ti­zat cu buza de ie­pure, dar va spun foarte sin­cer ca la acea ma­nas­tire nu exista taxe. Daca scrii un po­mel­nic tip Aca­tist, Li­tur­ghie sau Ma­slu si nu pui bani este ci­tit in ziua res­pec­tiva. Daca pui 1 leu, 2, 3… sau cat te lasa inima po­mel­ni­cul este ci­tit mai multe zile. Acei bani stransi zil­nic de preot sunt in­su­fi­cienti pen­tru plata cu­ren­tu­lui elec­tric, al in­tre­ti­ne­rii lo­ca­su­lui de cult sau a ho­te­lu­lui ma­nas­ti­rii. Chel­tuim zil­nic bani aiu­rea pe te miri ce ni­mi­curi. Fap­tul ca dam un ba­nut cand mer­gem oca­zio­nal la bi­se­rica sau ma­nas­tire o ajunge si el sa ne fo­lo­seasca su­fle­tu­lui nos­tru. Mie ce mi‑a zis pa­rin­tele ca mi se va in­tam­pla asa a fost. Si cre­deti-ma, am stu­dii uni­ver­si­tare am­ple. Nu sunt ge­nul de eno­rias ce‑l duci usor cu pluta…

  2. daniel lupu

    Pen­tru mine este ex­trem de clar că în­tre re­li­gii si cre­dință se cască o pra­pas­tie din ce in ce mai mare. Daca am face un top al ”ne­cre­din­tei”, cu si­gu­ranta ca Or­to­do­xia ar iesi pe pri­mul loc.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.