Cum reușim în viață (II)

Vă spu­neam deu­năzi des­pre două situ­a­ții oare­cum simi­lare în care se regă­sesc părin­ții în Româ­nia, în spi­tale și în școli, de fie­care data miza fiind binele pro­pri­i­lor copii. Ambele sis­teme, și cel de sănă­tate și cel de edu­ca­ție, sunt fun­damen­tate pe un eșa­fo­daj de corup­ție și incom­pe­tențe peri­cu­loase, de care te poți feri tem­po­rar prin șpaga care te pla­sează – tot tem­po­rar – într‐o elită pri­vi­le­gi­ată. Și mai spu­neam că noi toți con­tri­buim la per­pe­tu­a­rea aces­tor prac­tici prin inac­țiu­nea noas­tră, deși ade­sea miza luă­rii unei ati­tu­dini ar putea fi prea mare la nivel per­so­nal.

Uite că poves­tea cu învă­ță­toa­rea Blându (ce nume nepo­tri­vit pen­tru o per­soană cu un ast­fel de com­por­ta­ment!) nu s‐a înche­iat cu o suită de like‐uri pe Face­book. Există o anchetă admi­nis­tra­tivă și se pare că o parte din părinți vor face și plân­gere la par­chet. Puteți afla mai multe des­pre asta din inter­viul pe care Simona Tache l‐a luat celei care a fil­mat și pos­tat pe You­Tube întreaga întâm­plare.

Ceea ce este pro­ba­bil cel mai îngri­jo­ră­tor – din punc­tul meu de vedere – este lipsa de soli­da­ri­tate din­tre părin­ții impli­cați în cazul res­pec­tiv. Din 20 de fami­lii, 14 au fost de acord fără crâc­nire cu sis­te­mul de "spon­so­ri­zări" și "cado­uri" și sunt con­vins că majo­ri­ta­tea aces­tora sunt acum furi­oși pe cea care a por­nit scan­da­lul, pen­tru că le‐a stri­cat micul aran­ja­ment. Cunosc bine men­ta­li­ta­tea unor ast­fel de gru­puri, pen­tru că am doi copii care au tre­cut prin șco­lile româ­nești, deși tre­buie să recu­nosc că atunci nu se ajun­sese chiar așa de departe. Sau șco­lile unde au fost ei nu erau chiar așa de "fițoase". Ceea ce am obser­vat este că în gru­pu­rile astea de părinți apar întot­dea­una câteva tipo­lo­gii bine defi­nite.

Mai întâi este mămica‐antreprenor, o per­soană care tră­iește într‐o agi­ta­ție con­ti­nuă, per­ma­nent pre­o­cu­pată să sune învă­ță­toa­rea și pe cele­lalte mămici, să orga­ni­zeze, să pro­pună, să facă și să dreagă. Dacă sapi mai adânc în viața per­so­nală a aces­tui tip de oameni, con­stați ade­sea că sunt dis­pe­rați după aten­ția pe care cred că o merită din plin, dar nu o pri­mesc dintr‐un motiv sau altul. Per­soa­nele astea devin mâna dreaptă a unui cadru didac­tic șpă­gar și le sunt extrem de utile, pen­tru că sar­cina de a pro­pune părin­ți­lor nive­lul cado­u­ri­lor și oca­zi­ile cu care să fie ofe­rite le revine mămicilor‐antreprenor. De multe ori cadrul didac­tic nici nu tre­buie să ceară expli­cit ceva, ci doar să suge­reze, iar mămica‐antreprenor se apucă ime­diat de făcut liste de cum­pă­ră­turi și de sunat pe cei­lalți părinți, lămurindu‐i că "așa e bine, așa se cuvine".

O altă cate­go­rie este tăticul‐de‐succes. De obi­cei este un cor­po­ra­tist cu sala­riu mare sau un pro­pri­e­tar de SRL pros­per, ade­sea cu afa­ceri la negru. El ține nea­pă­rat să‐și medi­a­ti­zeze suc­ce­sul în fața celor­lalți părinți și să‐i stri­vească dacă se poate cu posi­bi­li­tă­țile lui finan­ci­are. Se oferă ime­diat să ia "o plasmă" pen­tru clasă, să zugră­vească clasa, să cum­pere tot felul de gad­ge­turi mai mult sau mai puțin utile. Învă­ță­toa­rea șpă­gară surâde și știe că a prins pești­șo­rul de aur. De fie­care dată când vrea să mai cum­pere ceva apasă buto­na­șul tăticului‐de‐succes și el ime­diat aprobă, ba chiar plu­sează, for­țând tot gru­pul să se ali­ni­eze la noile chel­tu­ieli.

Dacă cineva pro­tes­tează, spu­nând că nu vede ros­tul aces­tor chel­tu­ieli, apare ime­diat în scenă mămica‐securist sau tăticul‐polițai. Rolul lor este de a pune la punct recal­ci­tran­ții, care strică bunul mers al șpă­gii către învă­ță­toare – nu sunt activi pre­cum mămica‐antreprenor și nici nu con­tri­buie la fel ca tăticul‐de‐succes, dar sunt feri­ciți să para­zi­teze un sis­tem rela­țio­nal care li se pare că le favo­ri­zează copiii.

Sunt sigur că și în clasa doam­nei Blându se regă­sesc aceste per­so­naje. Exem­plul cel mai bun e chiar în inter­viu: un tătic spune că, dacă vrea, din banii lui zugră­vește școala. Legal, cu con­tract de spon­so­ri­zare, nimeni nu‐l poate împie­dica. Dar asta n‐are nici o legă­tură cu cado­u­rile indi­vi­du­ale ofe­rite cadre­lor didac­tice, care sunt șpagă indi­fe­rent cum le‐ai ana­liza.

Și incă ceva: am mai făcut refe­rire la feno­me­nul Pitești, rela­tat în car­tea omo­nimă de Vir­gil Ierunca. Acolo, într‐o închi­soare comu­nistă, deți­nu­ții poli­tici vechi, deve­neau trep­tat tor­țio­na­rii noi­lor ares­tați, solidarizându‐se cu mili­ție­nii și secu­riș­tii care îi tor­tu­ra­seră pe ei. Și ade­sea deținuții‐torționari erau mai cruzi decât secu­riș­tii. La fel, după ce a făcut publice pre­siu­nile de șpagă ale învă­ță­toa­rei, mămica res­pec­tivă este con­trată nu de cadrele didac­tice direct vizate, ci de părin­ții care își văd dis­trus micul aran­ja­ment prin care copiii lor aveau asi­gu­rate note bune. În secret majo­ri­ta­tea asta vor: note bune, pen­tru că ele îi mint fru­mos des­pre cali­ta­tea parenting‐ului lor. Copi­lul ia note bune, deci sunt un părinte bun.

Până la urmă totul se reduce la comu­ni­tăți, iar părin­ții copi­i­lor din ace­eași clasă devin – volens‐nolens – o comu­ni­tate tem­po­rară. Iar româ­nii stau teri­bil de prost la capi­to­lul for­ma­rea unei comu­ni­tăți. Pen­tru că româ­nii nu vor să reu­șească împre­ună. Vor să reu­șească indi­vi­dual. Adică să se des­curce.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Anonymous

  Tre­buie să scriu din nou deo­a­rece iste­ria asta a deve­nit gre­țoasa.
  Sper să nu inte­leagă nimeni că sunt avo­ca­tul dia­vo­lu­lui. Scriu ce scriu deo­a­rece nu‐i nor­mal să accep­tăm cam­pa­nia asta de defă­i­mare la gra­madă a das­ca­li­lor.
  Va voi povesti, cu voia pro­pri­e­ta­ru­lui blo­gu­lui, un fapt de viață la care am fost păr­taș ieri in metrou, intre sta­ti­ile Romana si Uni­ver­si­tate:
  La Romana urca un grup de 5 eleve, 15–17 ani (apro­xi­ma­tiv cl.8–11). Stiti cu totii ca in gru­pu­rile astea exista un lider si un inter­lo­c­u­tor prin­ci­pal. Fata lider, la prima vedere pro­fil fizic si com­por­ta­men­tal de vedeta porno, zice in gura mare catre fata inter­lo­c­u­tor prin­ci­pal: ”Fată, ai văzut că ăla (numele) a pus pe net că vrea să se impace cu aia (numele), să fie iar impre­ună, să se fută și să se simtă bine?”. Una din­tre fetele secun­dare: ”Mai incet fă, că te aude ăsta (adică eu, care eram la un pas dis­tanță). Replica fetei lider, de data asta pe un ton mai scă­zut, dar sufi­cient de tare ca să audă jumă­tate din vagon: ”Ziceam că ăla (numele)a pus pe net că vrea să se impace cu aia (numele), să fie iar impre­ună, să se fută și să se simtă bine”.
  Dragi citi­tori ai aces­tui blog, credeți‐ma că fata care a inregistrat‐o pe diri­ginta care cerea bani pen­tru mobi­lier, are fix ace­lasi pro­fil cu bor­fulița din metrou. Diri­ginta res­pec­tivă poate fi proastă dar, in nici un caz nu e hoață. Ea incerca, e drept cu argu­mente total nepo­tri­vite, să spri­jine ini­ția­tiva unor părinți (comi­tet de părinți) de a aduna bani pen­tru a schimba mobi­li­e­rul mize­ra­bil pe care școala îl pune la dis­po­zi­ție. Toate tele­vi­ziu­nile pro­duc eve­ni­mente pe tema asta, in loc să trans­mita știri impar­ți­ale, ca de exem­plu: ”Școala X deține un mobi­lier mize­ra­bil, impro­priu acti­vi­tă­ții in bune con­di­ții și, de ase­me­nea, mate­ri­ale didac­tice depă­șite, dete­ri­o­rate, impro­prii bunu­lui mers al pro­gra­mei șco­lare. Din acest motiv comi­te­tul de părinți ai cla­sei Y a hotă­rât să strângă suma de Z bani pen­tru imbu­nă­tă­ți­rea situ­a­ției. Diri­ginta cutare îi spri­jină pe părinți în acest demers. Argu­men­tele diri­gin­tei nu sunt cele mai potri­vite”
  Oameni buni, hai­deți să nu fim bezme­tici. Nu se rezolvă nimic cu această vână­toare de vră­ji­toare. Baza putredă rămâne ace­eași, vor fi câțiva acari Păun iar marii șar­la­tani poli­ti­cieni și șefi ai invă­țămân­tu­lui vor pro­fita în con­ti­nu­are, dupa zicala ”câi­nii latră, ursul merge”

 2. Anonymous

  Exact ce spu­neam s‐a intam­plat. O iste­rie gene­rala. Toata lumea "des­co­pera" cazuri de corup­tie in inva­ta­mant, adica apa calda si mer­sul pe jos. Toti doresc sa devina eroii noi­lor dezva­lu­iri. Iertati‐ma dar, e inca o dovada ca sun­tem idi­oti si bezme­tici. Inca o data nea­mul asta al nos­tru are impre­sia ca drep­ta­tea se face la tele­vi­zor. Ca si admi­nis­tra­tia, ca si jus­ti­tia, ca si poli­tica etc.
  Sin­gu­rul rezul­tat con­cret al aces­tor "demer­suri" va fi o decre­di­bi­li­zare inca si mai mare a sco­lii si a tutu­ror cadre­lor didac­tice, la gra­mada, indi­ffe­rent ca sunt sau nu one­ste.

 3. Anonymous

  In pri­mul rand imi cer scuze ca abu­zez de spa­tiul blo­gu­lui dar sper sa nu mi‐o luati in nume de rau.
  Revin deo­a­rece subiec­tul m‐a rasco­lit, nu prin sem­ni­fi­ca­tia lui intrin­seca ci prin impli­ca­ti­ile si inter­pre­ta­rile mult mai largi pe care le gene­reaza.
  Sunt pur si sim­plu inmar­mu­rit de noia­nul de stiri, comen­ta­rii, inter­pre­tari pe aceasta tema, as zice chiar de iste­ria ce a cuprins tele­vi­ziu­nile. Inca o data se vede ca in Roma­nia tele­vi­ziu­nile sunt in ton cu soci­e­ta­tea noas­tra bezme­tica. Tele­vi­ziu­nile nu fac ceea ce ar tre­bui sa faca, asa cum se intam­pla in toate tarile civi­li­zate, sa comen­teze eve­ni­mente. La noi, tele­vi­ziu­nile ”pro­duc” eve­ni­mente.
  E clar ca inva­ta­toa­rea aceea a gre­sit grav. E clar ca tre­buie sa luam ati­tu­dine. Si, inca multe alte lucruri sunt clare. Totusi, sa o bati in cap la infi­nit cu inva­ta­toa­rea asta, fara a spune ca e vorba de un sis­tem putred, fara a spune ca inva­ta­man­tul e sub­fi­nan­tat, ca edu­ca­tia nu‐i o pri­o­ri­tate pen­tru guver­nanti, ca soarta cadre­lor didac­tice one­ste nu pre­zinta nici un inte­res pen­tru guvern, e dure­ros. In plus, iese la ive­ala, inca o data, ura­te­nia morala, lasi­ta­tea si mici­mea nea­mu­lui din care facem parte. Toate tele­vi­ziu­nile turuie pe seama fap­tu­lui ca au fost facute 2 plan­geri penale impo­triva inva­ta­toa­rei. Nimeni nu comen­teaza abe­ra­tia ca aceste plan­geri au fost facute de scoala si de inspec­to­rat. Adica de insti­tu­ti­ile com­plice ale inva­ta­toa­rei. Am spus bine. Insti­tu­tii com­plice. Au facut‐o din lasi­tate si oport­u­nism. Pana mai ieri au fost colegi si poate pri­e­teni. Acum uita tot, dupa regula roma­neasca de aur ”scapa cine poate” sau ”daca e nevoie o omor si pe mama”. Poate nu stiti ca direc­to­rii si, la ran­dul lor, inspec­to­rii, pri­mesc din foloa­sele necu­ve­nite cerute de anu­mite cadre didac­tice. De ce nu au facut plan­ge­rea penala acei parinti ”eroi”? De ce nu au mers pana la capat?
  Tre­buie sa ne tre­zim si sa inte­le­gem ca nu sun­tem un public dintr‐o sala in care ni se pro­iec­teaza pe ecran sti­rile tv, ca niste filme de actiune. Tre­buie sa inte­le­gem ca facem parte din film. Daca dorim sa fim vedete tre­buie sa mer­gem pana la capat. Mame care fil­meaza pe ascuns si apoi declara ca sunt mul­tu­mite ca ”doamna” a fost data afara, cu un aer de erou antic grec, nu vor schimba nimic in tara asta.

  • smarti

   De ce ?! De frica ! Frica aceea angoa­santa care nu‐ti da pace,care te face sa te gin­desti ce vei pati daca mergi sa reclami…sa te gin­desti daca nu cumva vei fi agre­sat de rake­tii cuiva,daca nu cumva vei fi bagat si u pt com­pli­ci­tate la dare de mita.Iti suna cunos­cut ?
   Cind EU merg la spi­tal nu vede nimeni spaga.Cind in schimb sotia e inter­nata dau.de ce? de frica jude­ca­tii morale a copi­i­lor sau sotiei ,,in caz ca D‐ne fereste''-Aaaa ! Daca dadeai spaga pt mama iti cadeau oole …sau nevasta,asa tii tu la mine.Acum vezi de ce ?!

  • smarti

   PREAMBUL – S‐a gasit ,intr‐un ,,tolc­sou'' tv,un nene sef de sindicat,celebru de altfel,care a sarit in apa­ra­rea seca­tu­rii asteia.Si a bagat‐o pe aia cu ,,sala­ri­ile mizere bla‐bla‐bla ale cadre­lor didac­tice care nu au ce minca si imbraca ''.Mi‐a pla­cut de mode­ra­toare ca i‐a amin­tit tipu­lui ca tova­rasa avea 2 afterschool‐uri basca salariul.Initial ala a tacut pe moment .Zic pe moment,pt ca nu l‐a rab­dat che­lea sa taca si a luat‐o din nou cu ,,cadrili'' didac­tice care fac si dreg de nu mai pot.Si mode­ra­toa­rea ,pac ! din nou la razboiu:fac asi­gu­rari de viata si vind pro­du­sele edi­tu­ri­lor in tim­pul pro­gra­mu­lui de lucru.Una peste alta a fost o emi­siune mode­rata cum trebuie,obiectiv si fara partizanat.Rogu-va aveti putin­tica rab­dare si cititi ce voiam sa spun dupa acest pream­bul .Zic eu :daca in Romania,cadrele didac­tice ,medicii,politistii,judecatorii,procurorii etc,NU SE VOR MAI JUDECA EI INTRE EI,trecind mai intai prin tot felul de consilii,comitete si comi­tii de dis­ci­plina ,fap­tele de care sint acuzati,ca abia dupa aceea sa inter­vina Jus­ti­tia( cu ,,J'' mare,adica cea ade­va­rata ) si care SA NU IA pozi­tie in func­tie de ce sta­bi­lesc comi­si­ile si comi­te­te­tele de disciplina,abia atunci sfinta frica ,cea care pazeste bostanaria,ii va face pe ( pot sa mai spun odata seca­turi ? pot! ) pe seca­tu­rile astea sa nici macar gin­deasca la spaga,ghiseft,mita sau cum s‐o mai numi.De ce nu se judeca ele intre ele si taran­cile prinse la furat in tar­laua veci­nei? Sau zida­rii care fura o trai­sta de ciment intre ei? Astia n‐ar putea sa‐si fac un ordin sau un comi­tet de dis­ci­plina ?! Nooo ! Nu sus­tin ca fap­tele astora din urma ar fi legale.Astia infunda pus­ca­ria pe ani grei,aproape ca aia care au omo­rit pe ma‐sa si pe tacsu'. Incerca sa suge­reze sin­di­ca­listu' ca,na,isi mai com­ple­teaza si ei inva­ta­to­rii veniturile.Bravo nene ! Pai sa‐si ia 2–3 joburi,atentie ! cu acte in regula ,sa pla­teasca impozit,nu medi­ta­tii la pre­turi halu­ci­nante care oco­lesc fiscul.Trebuie sa fiu onest si sa recu­nosc ca cel mai iubit din­tre mari­nari avea dreptate:lucreaza cam 4–5 ore pe zi,la scoala.Colegul meu de ser­vi­ciu se intreba retoric si nu prea prea:bai,pe ce ia pro­fe­so­rul ala de tumbe 20 de mili­oane pe luna ?!Daca stau si ma gin­desc ,mer­gind pe ideea sindicalistului,eu tot buge­tar ca si cate­go­ri­ile care se judeca intre ele,dar fara sa fac parte din vreun ordin,trebuie sa com­ple­tez leafa de cel putin 3 ori mai mare a ,,cole­gi­lor'' mei doctori,invatatori,functionari…politisti si de ce nu judecatori.Sa va spun ceva:esti absol­vent de liceu,ai 18 ani …pe ce lume tra­iesti? N‐are cine sa‐ti spuna ca in sana­tate si inva­ta­mint sint sala­rii mici si sa nu mergi acolo ?! Ba are cine sa‐ti spuna ce sa faci si ai obser­vat si tu in tim­pul sco­lii cum merg tre­bu­rile in sana­tate si inva­ta­mint ca doar ai dat spaga sa treci clasa si ai vazut ce veni­turi au profesorii,ai dat spaga la doc­tor pt scu­tire medi­cala sau parin­tii tai au dat ca sa fii ope­rat de apendicita..Cum spu­neam tine­rii sau mai vir­st­ni­cii se orien­teaza sau sint orien­tati catre dome­nile de mai sus de parinti si de noi res­tul chiar:mergi tata la liceu peda­go­gic ca se tra­ieste bn din spaga.Sau fa‐te doc­tor ca si aia tra­iesc ca naba­bii din spaga si nici unul nu face puscarie.Asa ca atunci cind spaga ca buca­tica din ADN‐ul tau nu mai vine,sari in sus si tipi ca ai sala­riu mic.Cum nai­bii, asa de prost ai fost de ai intrat in mediul asta ? Iti meriti soarta. Para­fra­zind anun­tul ce se gasea in saloon‐urile Ves­tu­lui sal­ba­tic american,nu tra­geti in pianist,io va spun tra­geti in mine daca aveti cu ce .Daca nu…himm tineti‐va armele in tocuri. p.s Sa auzim numai de bine,vb unui cele­bru con­ta­ran al meu

 4. Anonymous

  Cred ca ai citit doar pri­mul para­graf din comen­ta­riul "Ano­nim" ❗ Dupa pare­rea mea comen­ta­riul este foarte per­ti­nent si as spune ele­vat. Chiar daca ma con­tra­zice intr‐o anu­mita masura.

  • Sorin Sfirlogea

   Aha! Atunci eu sunt ăla care n‐a pri­ce­put. Mea culpa. Era 2 noap­tea… 🙂

 5. Anonymous

  Sorin,
  "Ano­nim" ma con­tra­zice pe mine. Nu pe tine. Nu este de acord cu pare­rea mea ca parin­tele care a actio­nat nu tre­buie con­si­de­rat un erou.

 6. Georgiana Cobzaru

  Excep­tio­nal arti­col! Foarte bine spus

 7. Anonymous

  Prin­tre cadrele didac­tice exista gunoaie. Este un lucru evi­dent. Totusi, de aici si pana la ase­ma­nari cu fapte ero­ice si ele­mente tor­tio­nare, e cale lunga. Eu cred ca tre­buie sa ne pas­tram cum­pa­tul si sa nu ne infla­mam, tot in stil roma­nesc, mai mult decat este cazul.

  • Sorin Sfirlogea

   Ciprian, nu e nici pe departe vorba des­pre a com­para cadrele didac­tice cu tor­țio­na­rii. Am vrut să sub­li­niez că – la fel ca în acele cazuri – natura umană tinde spre fra­ter­ni­za­rea cu cei care pro­duc injus­ti­ția, susținându‐i și accen­tu­ând ast­fel pro­blema. Ar tre­bui să fim con­ști­enți de acest lucru și să reac­țio­năm la nivel de comu­ni­tate.

   • Anonymous

    Am inte­les exact ce ai dorit sa sub­li­ni­ezi. Adica fap­tul ca multi parinti, in loc sa se soli­da­ri­zeze cu parin­tele ce ia o ati­tu­dine corecta, se soli­da­ri­zeaza cu acel cadru didac­tic inco­rect. Doar com­pa­ra­tia mi se pare putin for­tata. Nici parin­tele acela nu este un erou si nici cei­lalti parinti nu pot fi com­pa­rati cu deti­nu­tii deve­niti tor­tio­nari. E vorba des­pre pla­nu­rile in care putem aseza gra­vi­ta­tea unor fapte. E foarte grav ce se intam­pla, pe alo­curi, in inva­ta­mant si este bine sa luam ati­tu­dine colec­tiva dar, sus­tin in con­ti­nu­are ca este nevoie de o pozi­tio­nare echi­li­brata.

    • Anonim

     Imi per­mit sa va con­tra­zic.
     Mi se pare ca dim­po­triva, iti tre­buie foarte mult curaj ca sa reac­tio­nezi in felul asta intr‐o ast­fel de situ­a­tie – fie si numai pen­tru ca de obi­cei toti cei din jurul tau incearca sa te con­vinga sa nu faci nimic. Munca asta de per­su­a­siune e de fapt refle­xul unei anu­mite morale – in care tu te‐ai nas­cut si pe care ti‐ai insusit‐o. E greu sa pro­tes­tezi din cauza aces­tei morale inhi­bi­to­rii, nu din cauza ges­tu­lui in sine. E ini­ma­gi­na­bil de greu pen­tru un sclav sa fuga de pe plan­ta­tie, pen­tru ca asta pre­su­pune o ras­tur­nare a valo­ri­lor lui morale, o schim­bare radi­cala in felul lui de a vedea lumea.
     O admir foarte mult pe doamna care a pos­tat fil­mul, exact din moti­vul pe care am incer­cat sa‐l explic mai sus. Eram con­vins ca la noi in tara nu mai exista decit ori lichele, ori ciini batuti.

     • Sorin Sfirlogea

      Păi n‐am pri­ce­put. Toată lumea de aici e de acord cu tipa care a pos­tat fil­mul. Cred că ai înțe­les ceva greșit.

   • viorel

    Sin­dro­mul Sto­c­kholm.

 8. Alice

  Feno­me­nul Pitești – eu știam de Vir­gil Ierunca. Pites­tiul lui Goma cred ca se chema alt­fel.

  • Sorin Sfirlogea

   Da, ai drep­tate, am încur­cat titlu­rile celor doi. Goma a scris "Pati­mile după Pitești", cam pe ace­eași temă. Am corec­tat, mul­țu­mesc.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu