Do­ina Pană pare o fe­meie de treabă. Are fi­gura unui om bla­jin, po­pu­lat de bune in­ten­ții, ge­nul acela de per­soană ama­bilă și li­niș­tită pe care îl gă­sești mai de­grabă în pro­vin­ci­a­lis­mul mi­ci­lor orașe. Și când o vezi ajunsă în pos­tura de mi­nis­tru al unor do­me­nii cu care n‑are nici în clin, nici în mâ­necă, gân­dul te duce ime­diat la mi­siu­nea pe care i‑o fi încredințat‑o par­ti­dul și pe care ea — plină de bune in­ten­ții și de do­rință de a ajuta — se stră­duie s‑o ducă la bun sfâr­șit. Ju­de­cata in­transi­gentă se în­moaie în fața bla­ji­nei sale apa­ri­ții: poate n‑o fi chiar așa de proastă ale­ge­rea ei, cel pu­țin nu face rău cum au fă­cut alții.

Do­ina Pană este fe­meie. Și ca fe­meie este ex­pusă ju­de­că­ții pre­pon­de­rent mi­so­gine a ro­mâ­ni­lor. O mică pa­ran­teză aici: ma­jo­ri­ta­tea mi­so­gi­ni­lor nu vine din rân­du­rile băr­ba­ți­lor, ci chiar din ale fe­me­i­lor — n‑am vă­zut până acum nici o fi­gură pu­blică fe­mi­nină care să fie sus­ți­nută con­sis­tent de ro­mânce, în schimb după Ili­escu sau Ponta s‑au dat și se dau în vânt foarte multe. Mi­so­gi­nis­mul nu se ma­ni­festă ne­a­pă­rat în mod di­rect și ex­pli­cit, ade­sea are forme mai sub­tile de pre­zență, cum ar fi de pildă “ce faci, fă Do­ina?”. Ex­pri­ma­rea con­ține lipsa de res­pect: oi fi tu în gu­vern, dar eu te-am fă­cut mi­nis­tru, deci te tu­tu­iesc su­pe­rior și adaug ape­la­ti­vul fo­lo­sit pen­tru fe­me­ile proaste de la țară, ca să nu-ți uiți locul.

Do­ina Pană spune că ex­pri­ma­rea pe care toți am auzit‑o clar nu a exis­tat. În vo­ca­bu­la­rul pre­mi­e­ru­lui, spune ea, nu există aceste cu­vinte. Și abia prin de­cla­ra­ția asta ea ne spune tu­tu­ror că da, e doar o fe­meie proastă din pro­vin­cie, adusă în ca­pi­tală de ma­rii băr­bați pe­se­diști, în fața că­rora e de acord să stea în ge­nunchi, cu ca­pul ple­cat, re­cu­nos­că­toare că au băgat‑o în seamă. Pen­tru că mi­so­gi­nis­mul e fi­resc în România.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Virgil Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Virgil

    re­vin, nu cu­nosc de­cla­ra­tia doam­nei, aveti drep­tate poate fi si de na­tura mi­so­gina daca su­biec­tul este per­soana de gen feminine.

  2. Virgil

    NU EXISTA MISOGINISM FEMININ. MISANDRIE, MIXANDRIE DA.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.