Patria ipocriziei

Nu te poți opri să nu te între­bi de ce această fer­ven­tă mobi­lizare în susținerea orelor de religie din școli când, prac­tic, nim­ic esențial nu s‑a schim­bat după decizia Curții Con­sti­tuționale. Nu includ­erea religiei în pro­gra­ma șco­lară este pusă în dis­cuție, ci mod­ul în care un copil ajunge să frecven­teze orele aces­tei dis­ci­pline. În fond ce e așa de com­pli­cat să vină mama sau tata la școală și să sem­neze o hâr­tie prin care solic­ită par­tic­i­parea copilu­lui la orele de religie?

Mai demult spuneam într-un alt arti­col că finanțarea bis­ericii de către stat mi se pare incorec­tă. Nu e nor­mal să per­cepi taxe de la toți cetățenii și să le returnezi doar uno­ra din­tre ei sub for­ma unor sub­venții ale insti­tuți­ilor de cult la care ei sub­scriu. Să zicem că ortodocșii, catolicii, musul­manii or fi mulțu­miți (deși mă îndoi­esc că toți din­tre ei se simt așa) că sunt finanțate cul­tele lor. Ce se întâm­plă atun­ci cu ateii? Dar cu cei care nu neagă div­in­ul, dar nu se regăs­esc în dog­mele nici unei bis­eri­ci? Lor cum li întorc tax­ele per­ce­pute de stat? De ce nu lăsăm bis­eri­cile să fie finanțate direct de cred­in­cioșii lor, prin don­ații?

Răspun­sul e, desig­ur, evi­dent. Dacă am lăsa don­ați­ile la liberul arbi­tru al cred­in­cioșilor am descoperi că aceia care scot banii din buzu­nar sunt mult mai puți­ni decât cei care se bat azi cu pum­nul în piept că sunt pătrunși de impor­tanța tradiți­ilor noas­tre creș­tine. Dacă am lăsa părinții să decidă nein­flu­ențați asupra par­ticipării copilu­lui lor la orele de religie, am rămâne cu un sfert din pro­fe­sorii de religie de azi. Iar prea-feri­cir­ile ce con­duc BOR știu prea bine aces­te ade­văruri sim­ple și nu sunt dis­puși să-și scadă cifra de afac­eri din cauza negli­jenței gen­erale. Prozelit­ismul este, deci, vital.

Pen­tru că Româ­nia nu e un spațiu al creș­tin­is­mu­lui aut­en­tic. Nu sun­tem ortodocși din convin­gere, prac­ti­canți ai moralei creș­tine, trăi­tori în spir­i­t­ul ei. Dar ne place teri­bil să ne lăudăm că am fi. Româ­nia este, din acest punct de vedere, patria ipocriziei.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu