Ori­cât de amară ne-ar fi inima, ori­cât de greu ne-ar atârna su­fle­tul, e în­tot­dea­una ceva ce ne va aduce bu­cu­rie, chiar dacă pen­tru doar câ­teva clipe: zâm­be­tul co­pi­lu­lui nos­tru. O parte din stră­da­nia noas­tră — mai mare sau mai mică, mai rod­nică sau mai ste­rilă — vine din do­rința sin­ceră de a ne ve­dea co­piii fe­ri­ciți. E drept, de­fi­ni­ția fe­ri­ci­rii e ade­sea su­biect de con­tro­verse, nu ne e lim­pede care anume fel de fe­ri­cire e mai im­por­tant a fi în­vă­țată de ur­mă­toa­rea ge­ne­ra­ție și nu‑i ni­meni să ne în­vețe asta ca pă­rinți. Cu toate as­tea nu con­te­nim să nă­zuim spre ea, con­vinși fi­ind că răs­pun­sul pe care noi în­șine l‑am dat aces­tei di­leme este cel mai potrivit.

Unii cred că fe­ri­ci­rea în­de­a­junsă este cea a pâi­nii de pe masă. Al­ții spun că fe­ri­ci­rea este li­ber­ta­tea de­plină, sta­rea de im­pon­de­ra­bi­li­tate so­ci­ală în care nu ai a da seamă față de ni­meni și ni­mic. Foarte mulți, mult prea mulți, gân­desc că fe­ri­ci­rea vine din po­se­sii ma­te­ri­ale — cu cât de­ții mai multe lu­cruri, cu atât mai mare îți va fi sta­rea de be­a­ti­tu­dine. Sunt și unii care zic că fe­ri­ci­rea e, de fapt, inac­ce­si­bilă și că n‑ar tre­bui s‑o mai că­u­tăm. Și toți, în chip sub­til și ade­sea in­con­ști­ent, ne pro­iec­tăm că­tre pro­prii co­pii ima­gi­nea noas­tră des­pre fe­ri­cire, să­dind se­min­țele va­lo­ri­lor pe care ei își vor clădi pro­pria viață. Ceea ce le ară­tăm prin pro­priul nos­tru exem­plu că e im­por­tant, va fi im­por­tant și pen­tru ei. Ceea ce căl­căm în pi­cioare în fața lor, vor dis­pre­țui și ei. Ceea ce nu vrem să ve­dem și să au­zim, vor ig­nora și ei.

Zâm­be­tul co­pi­i­lor noș­tri, ca semn al fe­ri­ci­rii lor, este în­de­a­juns te­mei pen­tru multe din fap­tele noas­tre, până într-acolo în­cât ui­tăm să pu­nem în ba­lanță cum am stâr­nit acea bu­cu­rie. Ui­tăm să gân­dim că în min­tea co­pi­i­lor noș­tri se în­tâm­plă o con­e­xiune în­tre fe­ri­ci­rea sa și fe­lul în care a dobândit‑o, o aso­ci­ere men­tală care în­te­me­iază vi­i­toa­rele lor con­vin­geri. De pildă îi du­cem la circ, acolo unde ani­male săl­ba­tice sunt dre­sate prin frică și bă­taie să exe­cute la co­mandă tumbe și sal­turi. Co­piii bat din palme fe­ri­ciți, nești­u­tori de chi­nul prin care a tre­cut ti­grul sau mai­muța din arenă, iar noi sun­tem la rându-ne fe­ri­ciți că le-am adus lor fe­ri­ci­rea. Dar cu ce preț? Și ce aso­ci­ere am creat în min­tea lor? Poate aceea că ani­ma­lele lu­mii sunt niște ju­că­rii de care pu­tem dis­pune după cum do­rim, că le pu­tem lua din ros­tu­rile lor săl­ba­tice pen­tru a le forța să facă gi­um­bu­ș­lu­curi pen­tru dis­trac­ția noas­tră. Vă veți mira apoi că li se pare fi­resc să le îm­puște pen­tru amu­za­ment sau să le tor­tu­reze fără mo­tiv? Veți fi sur­prinși că se cred stă­pâ­nii lor? N‑ar tre­bui. Zâm­be­tul de la circ a pus în min­tea lor ideea că a de­cide dis­cre­țio­nar viața și soarta unui ani­mal e ceva ce îi face fe­ri­ciți. Ceva ce mai târ­ziu vor vrea să re­pete pen­tru sa­tis­fac­ția lor personală.

N‑am să spun aici că doar co­piii care merg la circ de­vin adulți con­vinși că pla­neta se află la dis­po­zi­ția lor per­so­nală. Și nici n‑am să spun că toți co­piii care merg la circ do­bân­desc acest mod de a gândi. Vreau doar să aduc un ar­gu­ment în față voas­tră că ani­ma­lele săl­ba­tice au lo­cul și ros­tul în lu­mea asta, iar acela nu este de a ne fi clovni. În par­la­ment s‑a dis­cu­tat de cu­rând des­pre acest su­biect — cine al­tul de­cât Re­mus Cer­nea, un cam­pion al ca­u­ze­lor de la în­ce­put pier­dute, a în­cer­cat fără suc­ces și fără spe­ranță să pro­mo­veze o mă­sură le­gi­sla­tivă care să in­ter­zică spec­ta­co­lele de circ cu ani­male săl­ba­tice. Ro­mâ­nia nu e pre­gă­tită să meargă atât de de­parte pe dru­mul ci­vi­li­za­ției umane.

Un alt par­la­men­tar a re­pli­cat acid că Cer­nea “vrea să ne ia zâm­be­tul co­pi­i­lor”. Avea drep­tate. Eu în­cerc să vă con­ving că nici n‑ar tre­bui să ne do­rim ca fiii și fii­cele noas­tre să zâm­bească când văd un ani­mal for­țat să facă tumbe și sal­turi. Ar tre­bui să ne în­trebe de ce l‑am luat din lu­mea lui, de ce i‑am ră­pit fe­ri­ci­rea de a fi li­ber. Ar tre­bui să fie spe­riat de gân­dul că fe­ri­ci­rea se poate clădi pe ne­fe­ri­cire, du­rere și vi­o­lență. Dacă i‑am în­văța să res­pecte viața și li­ber­ta­tea ca drept uni­ver­sal al ori­că­rei fi­ințe, co­piii noș­tri ar tre­bui să plângă la circ.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Marius Stavila

    Bar­ba­ria este si mai mare in gra­di­nile zo­o­lo­gice (din Ro­mâ­nia), unde co­pii vad pe viu ne­fe­ri­ci­rea unor ani­male lih­nite de foame si roase de boli, care nici ma­car de frica dre­so­ru­lui nu mai fac ghiumbuslucuri.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.