În lun­gul șir al ce­lor care au fost pla­gi­ați de Ponta, Șova e pro­ba­bil cel mai me­di­o­cru per­so­naj. Aproape că am pu­tea spune că Ponta i‑a fă­cut cin­stea de a‑l pla­gia. Să ne amin­tim că în pre­tin­sul său doc­to­rat Ponta a pla­giat un pro­fe­sor uni­ver­si­tar care a re­fu­zat să de­pună plân­gere, pro­ba­bil pen­tru că a fost “con­vins” să n‑o facă. Stra­te­gi­ile po­li­tice ale ace­lu­iași Ponta, cele care au dus la în­fi­in­ța­rea ne­no­ro­ci­rii nu­mite USL și care ar fi tre­buit să‑i mă­rească ba­zi­nul elec­to­ral PSD-ului că­tre dreapta, erau co­pi­ate din te­o­ri­ile lui Tony Blair, care pro­ba­bil că s‑a sim­țit mă­gu­lit să aibă dis­ci­poli atât de copy-paste. Că a co­piat și niște do­cu­mente apar­ținând fir­mei lui Șova e, de de­parte, cea mai pa­lidă faptă de pla­giat a lui Ponta. Și to­tuși exact de la asta s‑ar pu­tea să i se tragă sfârșitul.

Mulți cred că un ast­fel de copy-paste e o treabă com­pli­cată, dar nu e de­loc așa. Ca să în­țe­le­gem po­ves­tea în an­sam­blul său, mai în­tâi cred că tre­buie să ne ima­gi­năm cum s‑au de­ru­lat fap­tele în re­a­li­tate, pre­su­pu­nând că fal­sul în acte a avut loc, ceea ce eu sunt aproape con­vins. Ponta de­vine mem­bru al unei co­mi­sii par­la­men­tare de an­chetă pri­vind afa­ce­rile “bă­ie­ți­lor deș­tepți” și cu oca­zia asta are ac­ces la in­for­ma­ții des­pre com­ple­xul ener­ge­tic Tur­ceni-Ro­vi­nari, în­tre­prin­dere de stat aflată pe te­ri­to­riul său po­li­tic, ju­de­țul Gorj. Pro­fi­tând de ceea ce află, îi fa­ci­li­tează lui Șova ob­ți­ne­rea unor con­tracte ju­ri­dice cu acest com­plex ener­ge­tic — niște te­le­foane date per­soa­ne­lor cu­ve­nite au ne­te­zit pro­ba­bil dru­mul că­tre sem­na­rea lor. Șova simte ne­voia să‑l re­com­pen­seze și îi pro­pune să de­vină co­la­bo­ra­tor con­tra unor sume plătite lu­nar. Ponta ac­ceptă. Amân­doi su­bîn­țe­leg că pres­ta­ți­ile nu vor avea loc — Șova con­si­deră că îi mul­țu­mește ast­fel pen­tru ob­ți­ne­rea con­trac­tu­lui, Ponta con­si­deră că o parte din ve­ni­turi i se cu­vine pen­tru că el le‑a fă­cut po­si­bile. Așa se fac afa­ceri în Ro­mâ­nia. Și nu numai.

În 2007 ni­meni nu bă­nuia că iu­re­șul jus­ti­ției se va abate asu­pra cla­sei po­li­tice, așa că nici unul din­tre cei doi nu a sim­țit ne­voia să facă do­cu­men­tele ne­ce­sare pen­tru a da un iz de cre­di­bi­li­tate tranzac­ției. Abia prin 2011, când sem­nele ară­tau că vin vre­muri tul­buri și pe la poarta lui Șova au apă­rut nis­cai au­to­ri­tăți în con­trol, cei doi au con­clu­zio­nat că ar fi bine să aco­pere ur­mele. Dar să nu ne ilu­zio­năm că dom­nul Ponta, din înăl­ți­mea func­ției sale de pre­șe­dinte PSD, s‑a apu­cat într‑o seară să com­pună do­cu­men­tele ne­ce­sare pre­tin­se­lor sale ser­vi­cii pro­fe­sio­nale. I‑a spus lui Șova să re­zolve pro­blema. Iar Șova, alt fan­fa­ron plin de ifose, a pus pe ci­neva de în­cre­dere — vreun avo­cat ju­nior ori vreo asis­tentă mai is­teață — să pre­gă­tească hâr­ti­ile ne­ce­sare. Po­ves­tea plă­ți­lor fra­u­du­loase că­tre di­ta­mai po­li­ti­cia­nul nu tre­buia cu­nos­cută de prea multă lume, nu‑i așa?

Cei care au avut de a face cu ast­fel de mâ­nă­reli pro­ba­bil că își ima­gi­nează ușor ce a ur­mat. Avo­ca­tul ju­nior n‑avea cum să cre­eze 17 do­cu­mente care să pară iz­vorâte din pu­țul gân­di­rii pon­ti­ene, deci n‑a avut altă al­ter­na­tivă de­cât să sub­ti­li­zeze niște do­cu­mente si­mi­lare de pe la co­le­gii mai se­ni­ori, să schimbe nițel da­tele și să în­lo­cu­iască nu­mele im­pli­cate. Fi­rește, cli­en­ții pen­tru care se pres­tau ser­vi­ci­ile fic­tive nu pu­teau fi și ei fic­tivi, ci tre­bu­iau să fie ca­zuri re­ale din do­sa­rele la care lu­crau alți avo­cați ai fir­mei lui Șova. Ast­fel în­toc­mite, ac­tele mă­slu­ite au fost apoi prin­tate și sem­nate de pre­su­pu­sul pres­ta­tor, onor avo­cat Vic­tor Vi­o­rel Ponta.

Treaba pă­rea re­zol­vată. Până când DNA-ul și‑a bă­gat na­sul prin do­cu­men­tele fir­mei lui Șova și a în­ce­put să ca­ute de­ta­lii des­pre ob­ți­ne­rea con­trac­tu­lui cu com­ple­xul ener­ge­tic Tur­ceni. Ca și mine, vor fi bă­nuit că Ponta a fost cumva im­pli­cat în această po­veste și au scor­mo­nit după do­vezi care să con­firme ipo­teza. Nu le-au gă­sit. Însă un pro­cu­ror mai atent — ori poate aler­tat de vreun pont dat de vreo asis­tentă mai bă­gă­cioasă și nițel frus­trată că n‑a pri­mit de mult o mă­rire de sa­la­riu — a des­co­pe­rit aceste 17 do­cu­mente care sea­mănă iz­bi­tor cu al­tele, fă­cute de alți avo­cați. I‑a che­mat pro­ba­bil la au­di­eri pe avo­ca­ții im­pli­cați în do­sa­rele unde Ponta pre­tin­dea că s‑a im­pli­cat și i‑au luat la în­tre­bări: cum ați co­la­bo­rat cu dom­nul Ponta? Păi n‑am co­la­bo­rat, că dum­ne­a­lui nu s‑a ocu­pat, or fi răs­puns sin­cer avo­ca­ții au­di­ați. Păi cum nu s‑a im­pli­cat că în do­cu­men­tul ăsta zice că pen­tru asta a pri­mit bani, a in­sis­tat pro­cu­ro­rul. Do­m’le, eu știu ce am fă­cut acolo și Ponta n‑a fost, or fi con­chis avocații.

Dacă sce­na­riul ăsta e cât de cât re­a­list și lu­cru­rile cam așa s‑au în­tâm­plat, Ponta e ca și în­chis. Și ar de­veni mult mai lim­pede de ce s‑a stră­duit tot PSD-ul, sub co­manda lui Ponta, să‑i sal­veze cu­rul lui Șova. Nu­mai că e prea târziu.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bela Hollosi

  Si ei sunt poporul.

 2. Ionel Constantin

  Ce va mira, sint doar doi ban­diti din mi­ile de ban­diti care n‑au fa­cut alt­ceva de­cit sa fure cu acte si., fara acte cre­zind ca ei sint de­su­pra le­gii„ dar acum au avut GHINION ha ha ha va­min­titi ceva???

 3. Cristian Bucur

  La pus­ca­rie cu ei.

 4. Jozsef Vadasz

  Nu pla­gi­a­to­rii , sunt de vina ci , acei domni care au acep­tat lu­cra­rea , ia sa fie si ei trasi la raspundere .

 5. Nicolae Minea

  im­pus­ca­tiva tovarasi

 6. Geta Mazilu

  Nu va mai certati,pentru mine ab­so­lut toti sunt la fel,toti au fost la gu­ver­nare din 90 incoace,ii cu­noas­tem pe toti ‚in fi­e­care gu­vern Udmr a fost in­clus si ce au facut?Numai si nu­mai in­te­re­sele lor,pot sa con­firme si cei cu et­nie maghiara.

 7. Georgeta Malaescu

  Bor­dul cui ? al na­ve­lor pe care le‑a ma­tra­sit Basescu ?

 8. Cornelia Cerbu

  Oare sunt sin­guri pla­gi­a­tori nemernicilor?

 9. Stela Baient

  DUMNEZEU NU DOARME SI ELSI A BAUT JOC DE MULTI MAI ALES DE ASTIA DE PE AICI DIN TARI STRAINE

 10. Claudio-ianis Constantinescu

  ce mai otot atata niste ex­croci ‚hoti ‚ma­chi­a­ve­lici intru‑n cu­vant dar stau in frunte si spun noi sun­tem nu voi voi era po­po­rul ro­man care se ta­rae de la o luna la alta asta in 1947–56 se nu­mea ACTIUNE SUVERSIVA IMPOTRIVA STATULUI ROMAN acum este si im­po­triva natiunii

  • Muresan Leontina

   Cit de lin­gai sun­teti !!!!!!!!!Blaga cu ati­tea re­cla­ma­tii la DNA si ati­tea do­sare si nu il in­treaba ni­meni de sa­na­tate ca la face jo­cul Bi­no­mu­lui SRI-DNA

   • Sorin Sfirlogea

    Deci fap­tul că unii fură jus­ti­fică ho­ția ce­lor­lalți? Sau cum? Ju­de­căm prin com­pa­ra­ție? Dacă mâine vă poc­nește unul peste ochi, v‑ar place să vi se spună că nu‑l pe­dep­sim pen­tru că al­ții au fost și mai vi­o­lenți și au omorât oa­meni? Nu în­ce­pem de ni­că­ieri pen­tru că în­tot­dea­una mai sunt și al­ții care încă n‑au fost prinși?

  • Simion Mixandru

   Ab­so­lut co­rect Leontina.

  • Claudio-ianis Constantinescu

   si ma­car base chi­o­rul daca le‑a ma­tra­sit sin­gur si ti­ga­nul de Ili­escu ro­man si suita


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.